minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Mari, Ysgol Llandwrog
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Coffád Peulin Sant | 21 Tachwedd 2020

Maen Peulin yn Sir Gâr, o'r 6ed ganrif | "Yma mae Peulin, gwarcheidwad y ffydd, a'i gariad cyson i'w famwlad; arsylwr mwyaf cydwybodol popeth sy'n gyfiawn"

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Y Deyrnas yn ein plith

Y Sul hwn rydym yn dathlu Crist y Brenin ac mae'n darlleniadau oll yn ceisio dadbacio ystyr ‘brenhiniaeth’.

Rwy'n canolbwyntio ar ddameg anodd o Efengyl Sant Mathew, yr ydym ni'n ei hadnabod fel Dameg y Defaid a'r Geifr.

Mae'n hawdd darllen y ddameg ar ei phen ei hun a chredu ei bod troi popeth arall a welwn yn y Testament Newydd â'i ben ucha'n isa'. Ond mae grym y stori i'w gael yn y modd y mae'r rhai sy'n ymdebygu i Grist yn gwneud hynny'n anymwybodol. Iddyn nhw, mae'n rhywbeth mor naturiol ag anadlu.

Ac mae hyn yn her ac yn ysbrydoliaeth oherwydd ei bod yn gofyn i ni i ba raddau yr ydym yn ymgorffori gwerthoedd y Deyrnas yn ein bywydau beunyddiol. I’r mwyafrif ohonom, Mae hyn wastad 'ar y gweill’. Gallwch ddarllen mwy yn fy myfyrdod wythnosol yma.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Myfyrdodau'r Adfent

Caiff fy myfyrdodau wythnosol yn ystod tymor yr Adfent eu seilio ar themâu ein cwrs Adfent 2020, Tirweddau Cyfnewidiol.


Daisy, Ysgol Llanystumdwy

Adfent a'r Nadolig yn…

Bydd ein paratoadau Adfent a'n dathliad o'r Nadolig yn wahanol iawn eleni. Mae yna dristwch priod ac anochel ynglŷn â hyn - gresyn colli cynhesrwydd cyfarwydd y tymor, gyda'i garolau a'r golau cannwyll. Bydd llawer ohonom hefyd yn teimlo’r rhwystredigaeth o fethu â chynllunio fel yr hoffem ei wneud, o ystyried yr ansicrwydd yr ydym oll yn ei wynebu.

Fodd bynnag, rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan bopeth a glywaf, o Ardaloedd Gweinidogaeth ledled yr esgobaeth, am y ffyrdd newydd a chreadigol sy’n cael eu meithrin i’n helpu i gadw'r Adfent yn wyliadwrus a'r Nadolig yn llawen.

Rhwng nawr a’r Nadolig, rwyf wedi gwahodd Ardal Weinidogaeth wahanol bob wythnos i rannu rhywbeth o’u cynlluniau a’u paratoadau trwy Lythyr yr Esgob. Fy ngobaith yw y gallwn barhau i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i gael ein calonogi gan yr hyn sy'n digwydd ar draws yr esgobaeth, a rhoi diolch am y cyfleoedd a'r talentau a roddwyd inni, hyd yn oed yn y dyddiau heriol hyn.


Pennod 1 | Adfent a'r Nadolig ym Mro Celynnin

Cipolwg o'r hyn sy'n digwydd ym Mro Celynnin oddi wrth Dîm yr Ardal Weinidogaeth

Ddiwedd mis Mawrth dechreuon ni gynhyrchu ein fideos addoli ein hunain ac ers hynny maen nhw wedi dod yn rhan wythnosol o'n cenhadaeth. 

Mae mwy na chwe deg o bobl wahanol wedi cyfrannu rhywbeth atynt.

Ym mis Rhagfyr rydym yn cymryd y cam pellach o ryddhau dau ddeg pump o ffilmiau byr fel calendr Adfent digidol. 

Mae'r ffilmiau'n cynnwys carol sy'n cael ei chanu neu ei chwarae gan aelodau o'r gymuned ac yna gweddi dros sector gwahanol bob dydd, ynghyd â delweddau ffilm lleol. Mae oddeutu naw deg o gyfranwyr yn cymryd rhan.

Os dim arall, mae'r gwaith o wneud y recordiadau mewn gweithleoedd, ysgolion, cartrefi ac adeiladau eglwysig wedi bod yn brofiad dyrchafol wrth i ni synnu at eu hamrywiaeth, a graddfa'r paratoi a'r dulliau unigryw y mae pobl wedi'u cyflwyno.

Gweddïwn y bydd yr ymdeimlad hwn o gael ein cynnull ynghyd fel cymuned, gyda’i neges o obaith, yn gwneud cyfraniad sylweddol i’r ffordd y mae pobl tref Conwy a’r dyffryn yn dathlu’r Nadolig eleni.

Yn y cyfamser... 

Rydym yn casglu bwydydd sylfaenol a danteithion Nadolig fel y gellir rhoi hamperi i deuluoedd lleol sy'n ei chael hi'n anodd. Mewn partneriaeth ag Eglwys Fethodistaidd Sant Ioan, Conwy rydym yn rhoi bag anrheg ‘Cristingl ar yr aelwyd’ i bob plentyn yn ein dwy ysgol eglwysig gyda phopeth sydd ei angen arnynt i wneud un gartref a llyfryn dwyieithog sy’n adrodd stori’r Nadolig. Mae ein timau ‘Agor y Llyfr’ wedi symud ymlaen i fideo a bydd gwasanaeth Nadolig hefyd yn cael ei ffrydio’n fyw o un o neuaddau’r ysgol i bob ystafell ddosbarth gan eu mewnrwyd.

Bydd ein grŵp coffi Zoom wythnosol yn dod yn astudiaeth feiblaidd yr Adfent. Byddwn hefyd yn cynnig profiad myfyriol ar gyfer Noswyl Nadolig Zoom. 

Mae'n anodd peidio â gallu gweld yr eglwysi llawn arferol ar gyfer gwasanaethau carolau a'r ystod lawn o ddigwyddiadau cyhoeddus...

Ond beth bynnag yw'r cyfyngiadau, rydyn ni'n dod o hyd i ffyrdd newydd o rannu'r newyddion da am Iesu ac yn y broses yn gwneud perthnasoedd newydd ac yn dyfnhau llawer o rai eraill.


Tywyllwch i Oleuni

Mae ein hadnoddau taleithiol ar gyfer Adfent 2020 yn dilyn symuniad yr Adfent o'r tywyllwch i olau Crist. Mae rhan o'r wefan genedlaethol yn dwyn ynghyd yr ystod lawn o ddeunydd a syniadau.

A gaf i dynnu eich sylw yn benodol at y gwahoddiad gan yr Esgobion i bawb ymuno â nhw mewn gweddi bob nos am 6pm o Sul yr Adfent i Ddydd Nadolig. Fel y dywedodd fy nghyd-esgobion a minnau yn gynharach yr wythnos hon, "Waeth pa mor dywyll y bo pethau, p’un ai oherwydd COVID neu ofalon a thrafferthion eraill, cred y Cristion fod goleuni Duw (goleuni gwirionedd, goleuni cyfiawnder, goleuni cariad) yn llewyrchu yn y byd a bod gobaith gwastadol oherwydd daioni a chariad Duw. Rydym yn sicr fod yr iachâd, y nerth, y tosturi a’r dewrder y byddwn ni’n gweddïo amdanynt yn bwysig i bawb: boed â ffydd neu heb ffydd. Beth bynnag yw ein cred gallwn, bawb ohonom, ddymuno golau yn y galon a mwyniant llesâd i bob un yng Nghymru y tymor hwn."

Dad nefol, yr wyt ti’n oleuni ac yn fywyd mewn byd o drallod. Dyro dy iachâd i’r rhai sy’n glaf, dy nerth i’r rhai sy’n dioddef, dy dosturi i’r rhai sy’n galaru, a’th ddewrder i’r rhai sy’n gweithio er iacháu a gwasanaethu eraill. Bendithia'n cenedl ag ysbryd bywhaol dy gariad, a chaniatâ i ni dy drugaredd, a ddatguddiwyd ym mherson Crist dy Fab. Amen.

Diogelu

“Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i feithrin amgylchedd lle mae pawb yn gallu addoli a chymryd rhan ym mywyd yr eglwys yn ddiogel.”

Dyma eiriau agoriadol Polisi Diogelu newydd yr Eglwys yng Nghymru, sydd ar gael fan hyn.

Wedi'i fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol yn ei gyfarfod ym mis Tachwedd, a'i baratoi yn sgil adroddiad IICSA (yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol) am arfer diogelu'r Eglwys yng Nghymru, mae'r polisi newydd yn ddatganiad byr, clir a phwysig o'n hymrwymiad a'n bwriadau yn y maes hanfodol hwn o fywyd yr Eglwys.

Mae lansiad y polisi newydd yn nodi cam cyntaf inni yn yr esgobaeth wrth inni ymgysylltu â'n harfer Diogelu ag ynni o'r newydd. Bydd y camau nesaf yn cynnwys y canlynol, a byddaf yn defyddio cyfrwng y Llythyr hwn dros y misoedd nesaf i rannu'r wybodaeth ddiweddaraf â'm cydweithwyr am ein bwriadau a'n disgwyliadau.


Cam 1 | Gweithdrefnau a chanllawiau

Mae gweithdrefnau a chanllawiau ymarfer diwygiedig, i gefnogi’r polisi newydd, yn cael eu cwblhau gan ein cydweithwyr yn nhîm Diogelu’r dalaith, a byddaf yn cynnwys dolen iddynt o Lythyr yr Esgob pan fyddant ar gael. Yn y cyfamser, parhawn i ddefnyddio'r gweithdrefnau a chanllawiau ymarfer presennol.


Cam 2 | Hyfforddiant

Mae modiwl hyfforddi Diogelu lefel sylfaenol newydd yn cael ei dreialu ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei gwblhau a'i lansio yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

 • Fy nisgwyliad yw y bydd angen i bawb sy'n dal unrhyw swydd neu gyfrifoldeb ar draws yr esgobaeth ymgymryd â'r hyfforddiant hwn - yn wir, mae'r modiwl wedi'i gynllunio i fod yn agored ac yn hygyrch i unrhyw un yn yr Eglwys yng Nghymru.
 • Bydd y modiwl hyfforddi yn cael ei ddarparu ar-lein ac ar alw ar gyfer y rhai sy'n gallu ei gyrchu fel hyn - mae'n cynnwys cyfres o fideos a deunydd digidol. Gellir trefnu darpariaeth bersonol ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu cyrchu'r hyfforddiant digidol.
 • Bydd angen i ni i gyd adnewyddu'r hyfforddiant hwn yn rheolaidd ac yn ddiffiniedig, a bydd ein hymgysylltiad â'r hyfforddiant, fel sy'n briodol ac yn ddisgwyliedig bellach, yn cael ei gofnodi.

Yn ychwanegol at y modiwl hyfforddi Diogelu ar lefel sylfaenol, bydd disgwyl i'r rheini sy'n dal swydd yn yr esgobaeth, yn ganolog ac o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth, gymryd rhan mewn un modiwl hyfforddi rôl-benodol arall yn rheolaidd ac yn ddiffiniedig, ac mae'r modiwlau hyn hefyd yn cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Bydd y fframwaith hyfforddi newydd hwn yn mynnu sylw pob un ohonom, ond rwy'n falch o'r camau sy'n cael eu cymryd i wneud y deunydd mor hygyrch â phosibl, a gwn y byddwn oll yn ymrwymo i ymgysylltu â'r difrifoldeb disgwyliedig.

Y cam nesaf o ran hyfforddiant felly yw lansio'r modiwl hyfforddi Diogelu lefel sylfaenol newydd yn gynnar yn y flwyddyn newydd, a byddaf yn ysgrifennu eto pan fydd hyn yn barod.


Cam 3 | Cydlynydd Diogelu yr Ardal Weinidogaeth

Yn ddiweddarach yng ngwanwyn 2021, byddaf yn cysylltu ag Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth i ofyn iddynt wneud trefniadau i nodi neu gadarnhau penodiad Cydlynydd Diogelu yr Ardal Weinidogaeth. Pan fyddaf yn gwneud hynny, byddaf hefyd yn cadarnhau manylion a disgwyliadau'r rôl, yn unol â'r gweithdrefnau a'r canllawiau ymarfer newydd.

Rwy’n falch iawn y bydd tîm Diogelu’r dalaith yn gallu neilltuo mwy o amser staff i gefnogi rôl Cydlynydd Diogelu yr Ardal Weinidogaeth o 2021 ymlaen.

Rwy'n rhagweld y bydd gweinidogaeth Cydlynydd Diogelu yr Ardal Weinidogaeth wrth wraidd arfer Diogelu da o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth, ac rwy'n awyddus inni gefnogi'r weinidogaeth hon yn broffesiynol ac yn gyson er mwyn anrhydeddu'r ymrwymiad y mae'n Cydlynwyr yn ei gynnig mor hael.


Cam 4 | Cronfa ddata gyfredol

Mae gwaith sylweddol hefyd yn cael ei wneud o fewn tîm y dalaith ar hyn o bryd i wella ein cronfa ddata ddigidol i gofnodi statws DBS a phresenoldeb mewn hyfforddiant Diogelu.

Ein disgwyliad yw y bydd dangosfwrdd cronfa ddata newydd yn gallu rhoi gwybodaeth gyfoes i Arweinydd a Chydlynydd Diogelu yr Ardal Weinidogaeth am statws DBS a phresenoldeb mewn hyfforddiant Diogelu, er mwyn sicrhau bod y ddwy elfen sylfaenol hyn o arfer Diogelu yn gyfredol ac ar waith yn llyfn.

Bydd hyn yn mynnu rhywfaint o hyfforddiant cynefino ar ran clerigion, Cydlynwyr ac aelodau Tîm Deiniol, a bydd trefniadau ar gyfer hyn ar waith yn ddiweddarach yn 2021.


Mae'n dda ac yn hanfodol ein bod ar y trywydd hwn yn y maes hwn, ac edrychaf ymlaen at rannu mwy o newydd am hyn dros y misoedd nesaf.

Os ydych chi am siarad â rhywun am bryder neu fater diogelu sy'n effeithio ar blentyn neu oedolyn sydd mewn perygl, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Taleithiol dynodedig yn y tîm taleithiol, Wendy Lemon ar 07392 319064 neu ar ebost.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi gallu gwneud trefniadau newydd i gefnogi gwaith fy swyddfa yn Nhŷ'r Esgob. Mae Robert Jones bellach yn darparu dau ddiwrnod yr wythnos o gymorth a chefnogaeth weinyddol i mi, ar ben ei waith gydag Ysgrifennydd yr Esgobaeth. O ddechrau'r flwyddyn newydd, bydd y Parch'g Janet Fletcher hefyd yn newid ei phatrwm gweinidogaeth er mwyn darparu dau ddiwrnod yr wythnos i mi o gefnogaeth ymchwil ac ysgrifennu. Rwy'n ddiolchgar am y gefnogaeth ariannol gan Gorff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru sy'n ariannu'r costau sy'n gysylltiedig â'm swyddfa yn Nhŷ'r Esgob.
 • Byddai'n dda parhau i rannu'r newydd am ein cwrs Adfent esgobaethol, Tirweddau Cyfnewidiol, sydd ar gael fan hyn.
 • Erbyn hyn, bydd cydweithwyr ordeiniedig yn gyfarwydd â'r saith dogfen allweddol, sydd ar gael yma, sy'n ffurfio canllawiau yr Eglwys yng Nghymru ar gyver addasiadau'r pandemig. A gaf i ddiolch unwaith eto i’n clerigion, ein harchddiaconiaid a swydd-ddeiliaid eraill ledled yr esgobaeth sy’n gweithio mor galed ar hyn o bryd i sicrhau y gallwn gynnig gweinidogaeth ac addoliad yno ddiogel, ond gyda chroeso cynnes a chalon angerddol.
 • Mae adroddiadau a fideos o gyfarfod mis Tachwedd y Corff Llywodraethol (gwybodaeth a gyhoeddwyd yn flaenorol yn y cyfnodolyn “Pigion”) bellach ar gael ar wefan y dalaith.
 • Mae enwebiadau’n parhau ar agor ar gyfer aelodaeth o’r Corff Llywodraethol a Chorff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, fel yr amlinellwyd yn Llythyr yr Esgob yr wythnos diwethaf. Dylai unrhywun sydd am gynnig roi gwybod i Robert Jones drwy e-bost erbyn 5pm ar ddydd Sul 22 Tachwedd.
 • Rydym yn awyddus i barhau i ddysgu o'n defnydd o dechnoleg ar gyfer cyfarfodydd esgobaethol. Byddwn yn ddiolchgar pe bai'r rhai a fynychodd sesiwn ar y cyd Cynhadledd yr Esgobaeth yn gallu ateb y cwestiynau adborth sydd ar gael yma erbyn 5pm ddydd Sul 22 Tachwedd.
 • Mae ein “hysbysfyrddau” Padlet ar gyfer Adfent, Nadolig, yr Ystwyll a Gŵyl Fair y Canhwyllau yn parhau i fod ar waith ac yn cael eu diweddaru. Mae gwahoddiad inni eu defnyddio i bostio dolenni, lanlwytho adnoddau a rhannu syniadau.
 • I rannu gwybodaeth am ddigwyddiad neu fenter yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw Dad, helpa ni i glywed galwad Crist y Brenin a dilyn yn ei wasanaethu ef, yr hwn nad oes diwedd i'w frenhiniaeth; oherwydd mae'n teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, un Duw, un gogoniant. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


The Commemoration of St Paulinus | 21 November 2020

The Carmarthenshire 6th-century Paulinus stone | "A guardian of the faith, of his homeland always a lover, here Paulinus, most conscientious observer of all that is right"

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The Kingdom in our lives

This Sunday we celebrate Christ the King and our readings all seek to unpack what ‘kingship’ means.

My focus is on a difficult parable from the Gospel according to St Matthew, which we know as the Parable of the Sheep and the Goats.

It is easy to read this in isolation and think it turns much of what we read elsewhere in the New Testament on its head. But the force of the story is found in the way those who do Christ-like things do so unconsciously. It is, for them, as natural as breathing.

And this is both a challenge and inspiration because it asks us the extent to which we embed the values of the Kingdom in our lives. Most of us in truth, would agree this places us in the category of a ‘work in progress’. You can read more in my weekly meditation here.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Advent meditations

My weekly meditations during the season of Advent will draw on the themes of our 2020 Advent course, Changing Landscapes.


Ysgol Santes Dwynwen

Advent and Christmas in…

Our Advent preparations and our celebration of Christmas are going to be very different this year. There is a proper and inevitable sadness about this - much of the familiar warmth of the season, with its carols and candlelight, will be absent. Many of us will also feel the frustration of not being able to plan as we would like to, given the contingencies and uncertainties that we are all facing.

However, I have been very encouraged by all that I have heard, from Ministry Areas across the diocese, about the new and creative ways that are being developed to help us to keep a watchful Advent and a joyful Christmas.

Between now and Christmas, I have invited a Ministry Area each week to share something of their plans and preparations through the Bishop’s Letter. My hope is that we can continue to learn from one another, to be encouraged by what is taking place across the diocese, and to give thanks for the opportunities and the gifts that have been given to us, even in these challenging days.


Episode 1 | Advent and Christmas in Bro Celynnin

A glimpse of what is happening in Bro Celynnin from the Bro Celynnin Ministry Area Team

At the end of March we started producing our own worship videos and they have since become a weekly part of our mission. 

More than sixty different people have contributed something to them. 

In December we’re taking the further step of releasing twenty five short films as a digital Advent calendar.

The films feature a carol sung or played by members of the community followed by a prayer for a different sector each day, along with local film footage – around ninety contributors are involved.

Even just the exercise of doing the recordings in workplaces, schools, homes and church buildings has been an uplifting experience as we’ve been amazed at their diversity, and the degree of preparation and unique approaches people have brought.

We pray that this sense of being drawn together as a community, with its message of hope, will make a significant contribution to the way the people of Conwy town and the valley celebrate Christmas this year.

Meanwhile...

We are collecting basic foodstuffs and Christmas treats so that hampers can be given to local families who are struggling. In partnership with St John’s Methodist Church, Conwy we are giving every child in our two church schools a ‘Christingle to go’ gift bag with all they need to make one at home and a bilingual booklet which tells the Christmas story. Our ‘Open the Book’ teams have moved onto video and there will also be a Christmas service live streamed from one of the school halls into every classroom by their intranet.

Our weekly Zoom coffee group will become an Advent Bible study. We will also offer a reflective experience for Christmas Eve on Zoom. 

It is hard not to be able to see the usual full churches for carol services and the full range of public events... 

But whatever the restrictions, we are finding new ways to share the good news of Jesus and in the process making new relationships and deepening many others.


Darkness into Light

Our provincial resources for Advent 2020 draws on the Advent movement from darkness into the light of Christ. A section of the national website draws together the full range of material and ideas.

May I draw your attention in particular to the invitation from the Bishops for all to join them in prayer every evening at 6pm from Advent Sunday to Christmas Day. As my colleagues and I said earlier this week, “Christians believe that God’s light (the light of truth, the light of justice, the light of love) shines in the world and, no matter how dark things become, whether because of COVID or other troubles and difficulties, yet there is always hope in God’s goodness and love. We are sure that the healing, the strength, the compassion and the courage for which we will be praying are important to all people, whether of faith or not. Whatever our beliefs, we can all wish good cheer and well-being to everyone in Wales in this season.”

Heavenly Father, in the midst of a troubled world, you are light and life. Send us your healing for those who are ill, your strength for those who are suffering, your compassion for those who grieve, and your courage for those who work for the healing and service of others. Bless our nation of Wales with the life-giving spirit of your love, and grant us your mercy, revealed in the person of Christ your Son. Amen.

Safeguarding

“The Church in Wales is committed to fostering an environment where everyone is able to worship and participate in the life of the church in safety.”

These are the opening words of the Church in Wales’s new Safeguarding Policy, which can be found here.

Adopted by the Governing Body at its November meeting, and prepared in the wake of the report of IICSA (the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse) about the Church in Wales’s safeguarding practice, the new policy is a short, clear and important statement of our commitment and intentions in this vital area of the Church’s common life.

The new policy’s launch marks a first step for us in the diocese as we seek to engage with our Safeguarding practice with renewed energy. The next steps will include the following, and I will be keeping colleagues up-to-date about our progress and expectations through this Bishop’s Letter.


Step 1 | Procedures and guidance

Revised operational procedures and practice guidance to support the new policy are being finalised by our colleagues in the provincial Safeguarding team, and I will link to them from the Bishop’s Letter when they are available. In the meantime, we continue to use the existing procedural guidance.


Step 2 | Training

A new, base-level Safeguarding training module is being trialed at the moment, and will be finalised and launched early in the new year. 

 • My expectation is that all who hold any office or responsibility across the diocese will need to undertake this training - indeed, the module is designed to be open and accessible to anybody within the Church in Wales. 
 • The training module will be delivered online and on-demand for those who are able to access it in this way - it consists of a series of videos and digital material. In-person delivery can be arranged for those who are unable to access the digital training. 
 • We will all need to refresh this training on a regular and defined basis, and our engagement with the training will, as is now proper and expected, by recorded. 

In addition to the base-level Safeguarding training module, those who hold office in the diocese, centrally and within Ministry Areas, will also be expected to engage in one other, role-specific training module on a regular and defined basis, and these additional modules are also being developed at the moment. 

This new training framework will make demands of us all, but I am pleased at the steps that are being taken to make the material as accessible as possible, and I know that we will all be committed to engaging with the seriousness that will be demanded of us. 

The next step with regard to training therefore is the launch of the new, base-level Safeguarding training module early in the new year, and I will be writing again when this is ready.


Step 3 | Ministry Area Safeguarding Coordinators

Later in the spring of 2021, I will be contacting Ministry Area Leaders to ask them to make arrangements to identify or confirm the appointment of a Ministry Area Safeguarding Coordinator. When I do so, I will also be confirming the details and expectations of the role, in line with the new operational procedures and practice guidance. 

I am very pleased that the provincial Safeguarding team is going to be able to dedicate more staff time to support the role of Ministry Area Safeguarding Coordinators from 2021 onwards. 

I envisage the ministry of a Ministry Area Safeguarding Coordinator being at the core of good Safeguarding practice within a Ministry Area, and I am eager that we can support this ministry professionally and consistently in order to honour the commitment involved.


Step 4 | Database updates

Significant work is also being undertaken within the provincial team at the moment to improve our digital database to record DBS statuses and Safeguarding training attendance. 

Our expectation is that a new database dashboard will be able to provide Ministry Area Leaders and Ministry Area Safeguarding Coordinators with up-to-date information about DBS statuses and Safeguarding training attendance, to ensure that these two basic components of Safeguarding practice are up-to-date and progressing smoothly. 

This will require some induction training for clergy, Coordinators and members of Tîm Deiniol, and arrangements will be made for this later in 2021.


It is good and essential that we are taking these important steps in this area, and I look forward to sharing more news about this over coming months.

If you want to talk to someone about a safeguarding concern or issue affecting a child or adult at risk, please contact our designated Provincial Safeguarding Officer within the national team, Wendy Lemon on 07392 319064 or by email


Diocesan noticeboard

 • Over recent weeks, I have been able to make new arrangements to support the work of my office at Tŷ’r Esgob. Robert Jones is now providing two days a week of assistance and administrative support to me, in addition his work with the Diocesan Secretary. From early in the new year, the Rev'd Janet Fletcher will also be changing her pattern of ministry in order to provide me with two days a week or so of research and writing support. I am grateful for the financial support from the Representative Body of the Church in Wales that funds the costs associated with my office at Tŷ’r Esgob.
 • Please continue to share the news about Changing Landscapes, our diocesan Advent course, available here.
 • Ordained colleagues will, by now, be familiar with the seven key documents, available here, that form the Church in Wales’s guidance on pandemic adaptations. May I once again thank our clergy, our archdeacons and other office-holders across the diocese who are working so hard at the moment to ensure that we can offer ministry and worship safely, but with a warm welcome and a passionate heart.
 • Reports and videos from the November meeting of the Governing Body (information previously published in the “Highlights” journal) are now available on the provincial website.
 • Nominations remain open for membership of the Governing Body and the Representative Body of the Church in Wales, as outlined in last week’s Bishop’s Letter. Anybody wishing to put their name forward should contact Robert Jones by email by 5pm this Sunday 22 November.
 • We’re keen to continue to learn from our use of technology for diocesan meetings. I would be grateful if those who attended the plenary session of the Diocesan Conference were able to answer the feedback questions that are available here by 5pm this Sunday 22 November.
 • Our Padlet “noticeboards” for Advent, Christmas, Epiphany and Candlemas continue to be live and updated. We’re all invited to use the space to post links, upload resources and share ideas.
 • To share information about any activity or events in this section of the Bishop's Letter, please contact Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God the Father, help us to hear the call of Christ the King and follow in his service, whose kingdom has no end; for he reigns with you and the Holy Spirit, one God, one glory. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements