minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Delwedd o ail wythnos cwrs Adfent 2020, Tirweddau Cyfnewidiol | An image from the second week of our 2020 Advent course, Changing Landscapes
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


5 Rhagfyr 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Bydd ef yn eich bedyddio â’r Ysbryd Glân"

Neges Ioan Fedyddiwr oedd y dylem baratoi ein hunain ar gyfer dyfodiad y Breni. Roedd ei olwg ar yr amser pan fyddai un a ddewiswyd gan Dduw yn ein bedyddio â'r Ysbryd Glân.

Yn fy myfyrdod y Sul hwn rwy'n myfyrio ar sut mae'r Ysbryd Glân yn dod â ni at Dduw, ac yna'n ein cynnal. Sut ddysgwn ni i gyd-gerdded â Duw, yn agored i awgrymiadau newydd ac i wynebu'r dyfodol yn hyderus? Dyma'r math o gyd-gerdded sy'n ein cryfhau i wynebu'r heriau o'n blaen. Ceir fy myfyrdod fan hyn.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Gan Tomos o | By Tomos at Ysgol Llanystumdwy

Adfent a'r Nadolig yn…

Bydd ein paratoadau Adfent a'n dathliad o'r Nadolig yn wahanol iawn eleni. Fodd bynnag, rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan bopeth a glywaf, o Ardaloedd Gweinidogaeth ledled yr esgobaeth, am y ffyrdd newydd a chreadigol sy’n cael eu meithrin i’n helpu i gadw'r Adfent yn wyliadwrus a'r Nadolig yn llawen.

Rhwng nawr a’r Nadolig, rwyf wedi gwahodd Ardal Weinidogaeth wahanol bob wythnos i rannu rhywbeth o’u cynlluniau a’u paratoadau trwy Lythyr yr Esgob. Fy ngobaith yw y gallwn barhau i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i gael ein calonogi gan yr hyn sy'n digwydd ar draws yr esgobaeth, a rhoi diolch am y cyfleoedd a'r talentau a roddwyd inni, hyd yn oed yn y dyddiau heriol hyn.


Pennod 3 | Adfent a'r Nadolig ym Mro Deiniol

Cipolwg o'r hyn sy'n digwydd ym Mro Deiniol oddi wrth Dîm yr Ardal Weinidogaeth

Cwrs Adfent

Yn hytrach na chwrdd yn gorfforol ar gyfer y cwrs Adfent byddwn yn dilyn y cwrs esgobaethol trwy Zoom nos Fercher.

Llan Llanast

Mae gennym ni fel rheol Eglwys Llan Llanast Dolig ym Mro Deiniol. Eleni rydyn ni'n anfon pecynnau gweithgaredd at blant Llan Llanast.

Llwybr y Geni Cytûn

Mae gennym gynlluniau i gymryd rhan yn Llwybr y Geni Cytûn o amgylch ein dinas gyda'r holl enwadau Cristnogol eraill ym Mangor.

Gwasanaeth Gwersi, Carolau a Chanhwyllau

Byddwn yn drist i beidio â gallu cynnal ein Gwasanaeth 9 Llith a Charolau traddodiadol a'n Cyngerdd Mil o Ganhwyllau yn yr Eglwys Gadeiriol eleni, ond rydym wedi dechrau paratoi i lunio gwasanaeth i gynnal gwasanaeth Carolau a Chanhwyllau ar Zoom ar 20 Rhagfyr am 3pm gan ddefnyddio cerddoriaeth o'r CD a gynhyrchodd Côr yr Eglwys Gadeiriol o gerddoriaeth Adfent a Nadolig ychydig flynyddoedd yn ôl.

Carolau yn yr Ardd Feiblaidd

Ar 21 a 24 Rhagfyr mae gennym gynlluniau i gynnal digwyddiad Canu Carol 30 munud y tu allan i'r Eglwys Gadeiriol yn yr Ardd Feiblaidd.

Cristingl

Fel rheol mae gennym ni eglwysi llawn ar Noswyl Nadolig ar gyfer ein gwasanaethau Cristingl. Eleni rydym wedi penderfynu cael Cristingl Zoom rhyngweithiol ar Noswyl Nadolig a byddwn yn gwahodd pobl i gofrestru ymlaen llaw a chyflenwi cit iddynt, heb yr oren!

Y Gwasanaeth Cymraeg

Fel rheol, byddai gan y gynulleidfa Gymraeg yn yr Eglwys Gadeiriol Wasanaeth Teulu misol gyda'r plant yn arwain rhannau ohono. Yn ystod y cyfnod clo rydym wedi llwyddo i gynnal y patrwm hwn trwy Zoom, ac mae'r plant wedi cyfrannu trwy arwain gweddïau, darllen darlleniadau o'r Beibl a cherddi, chwarae offerynnau cerdd a chanu cân sy'n ymwneud â thema benodol y mis hwnnw. Rydym yn cynllunio Gwasanaeth Teulu arbennig i ddathlu'r Nadolig hefyd.

Gwasanaethau

Mae'r uchod yn ychwanegol at y gwasanaeth yr ydym yn gobeithio ei gynnal yn yr Eglwys Gadeiriol yn ystod yr Adfent a'r Christmastide, a byddant hefyd yn recordio gwasanaethau i'w darlledu dros Zoom a YouTube.


Tywyllwch i Oleuni

Dyma'ch hatgoffa fod ein hadnoddau taleithiol ar gyfer Adfent 2020 yn dilyn symuniad yr Adfent o'r tywyllwch i olau Crist. Mae rhan o'r wefan genedlaethol yn dwyn ynghyd yr ystod lawn o ddeunydd a syniadau.

A gaf i dynnu eich sylw yn benodol at y gwahoddiad gan yr Esgobion i bawb ymuno â nhw mewn gweddi bob nos am 6pm o Sul yr Adfent i Ddydd Nadolig.

Dad nefol, yr wyt ti’n oleuni ac yn fywyd mewn byd o drallod. Dyro dy iachâd i’r rhai sy’n glaf, dy nerth i’r rhai sy’n dioddef, dy dosturi i’r rhai sy’n galaru, a’th ddewrder i’r rhai sy’n gweithio er iacháu a gwasanaethu eraill. Bendithia'n cenedl ag ysbryd bywhaol dy gariad, a chaniatâ i ni dy drugaredd, a ddatguddiwyd ym mherson Crist dy Fab. Amen.

Grŵp Elen: Edrych tua'r Grawys a'r Pasg

“Rwy’n teimlo fel pioden yn dwyn yr holl syniadau disglair yma.”

Yn ôl ym mis Tachwedd bu inni gynnal cyfarfod cyntaf Grŵp Elen. Roedd yn gyfle i rannu syniadau ar gyfer dathlu'r Nadolig gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd - ond roedd hefyd yn gyfle gwerthfawr i'r rhai sy'n ymwneud â gweinidogaeth deuluol gwrdd ag eraill o bob cwr o'r esgobaeth.

Roedd gan rai o'r rhai a oedd yn bresennol eu cynlluniau Nadolig wedi'u sefydlu'n gadaen, ac roeddent yn gwerthfawrogi'r cyfle i adrodd eu stori a rhannu eu hadnoddau gyda'r grŵp. Roedd eraill wedi gwneud Leth paratoi, tra nad oedd eraill wedi dechrau cynllunio eto, ac roedd y cyfarfod yn gyfle gwych i hel syniadau a chael eu hysbrydoli. Y gallu hwn i gwrdd gyda'n gilydd, i rannu syniadau ac i ysbrydoli'n gilydd yw'r union weledigaeth ar gyfer Grŵp Elen.

  • Bydd ein cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 19 Ionawr 2021 am 7.30-8.30pm ar Zoom. Gallwch archebu'ch lle ar-lein yma. Ein thema fydd Dydd Mawrth Ynyd, Dydd Mercher Lludw a'r Grawys.
  • Yna rydym yn cynnal cyfarfod arall ddydd Mawrth 23 Chwefror 2021 am 7.30-8.30pm ar Zoomi ganolbwyntio ar yr Wythnos Sanctaidd, y Triduum a Thymor yr Pasg. Gallwch archebu'ch lle ar-lein yma.

Os ydych chi eisoes wedi dod ar draws rhai syniadau ar gyfer y Grawys a'r Pasg, ychwanegwch nhw at ein Padlet Grawys a'r Pasg newydd fel y gellir ysbrydoli eraill hefyd.

Byddem hefyd wrth ein bodd yn gweld a rhannu delweddau o weithgareddau gweinidogaeth teulu dros yr Adfent a'r Nadolig - anfonwch ddelweddau (wedi'u cymryd gyda'r caniatâd priodol) at Naomi Wood.


Hysbysfwrdd esgobaethol


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Hollalluog Dduw, pura ein calonnau a'n meddyliau, fel pan ddaw dy Fab Iesu Grist eto fel barnwr a gwaredwr y gallwn fod yn barod i'w dderbyn ef, ein Harglwydd a'n Duw. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


5 December 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


“But he will baptize you with the Holy Spirit”

The message of John the Baptist was to prepare ourselves for the coming King. He looked to a time when God’s chosen one would baptize us with the Holy Spirit.

In my meditation today I reflect on how the Holy Spirit brings us to God and then sustains us. How do we learn to walk closely with God, open to new promptings and to face the future with a better confidence? This kind of life is well placed to face the challenges we face. My meditation can be found here.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Gan ddisgybl yn | By a pupil at Ysgol San Sior

Advent and Christmas in…

Our Advent preparations and our celebration of Christmas are going to be very different this year. However, I have been very encouraged by all that I have heard, from Ministry Areas across the diocese, about the new and creative ways that are being developed to help us to keep a watchful Advent and a joyful Christmas.

Between now and Christmas, I have invited a Ministry Area each week to share something of their plans and preparations through the Bishop’s Letter. My hope is that we can continue to learn from one another, to be encouraged by what is taking place across the diocese, and to give thanks for the opportunities and the gifts that have been given to us, even in these challenging days.


Episode 3 | Advent and Christmas in Bro Deiniol

A glimpse of what is happening in Bro Deiniol from the Ministry Area Team

Advent course

Rather than meet in person for the Advent course we will be following the diocesan course via Zoom on Wednesday evenings.

Messy Church

We normal have a Christmas Messy Church in the Ministry Area, this year we are sending out activity packs to the Messy Church children.

Cytûn Nativity Trail

We have plans to participate in the Cytûn Nativity Trail around our city with all the other Christian denominations in Bangor.

Lessons, Carols & Candles service

We will be sad not to be able to hold our traditional 9 Lessons & Carols Service and our 1,000 Candles Concert in the Cathedral this year, but have begun preparation to put together a service to conduct a zoom Lessons, Carols & Candles service on 20 December at 3pm using music from the CD the Cathedral Choir produced of Advent and Christmas music a couple of years ago.

Carols in the Bible Garden

On 21 and 24 of December we have plans to hold a 30 minute Carol Singing event outside in the Cathedral in the Bible Garden.

Christingle

We normally have packed churches on Christmas Eve at our Christingle services. This year we have decided to have an interactive Zoom Christingle on Christmas Eve and will invite people to register in advance and supply them with a kit, minus the orange!

The Welsh-language Congregation

The Welsh-language congregation at the Cathedral would normally have a monthly Family Service with the children leading parts of it. During lockdown we have managed to maintain this pattern via Zoom, and the children have contributed by leading prayers, reading Bible readings, poems, playing musical instruments and singing song that relate to that month’s particular theme. We are planning a special Family Service to celebrate Christmas too.

Services

The above are in addition to the service that we hope to hold service in the Cathedral during Advent and the Christmastide, and will also be recording services to broadcast over Zoom and YouTube.


Darkness into Light

A reminder that our provincial resources for Advent 2020 draw on the Advent movement from darkness into the light of Christ. A section of the national website draws together the full range of material and ideas.

May I draw your attention in particular to the invitation from the Bishops for all to join them in prayer every evening at 6pm from Advent Sunday to Christmas Day.

Heavenly Father, in the midst of a troubled world, you are light and life. Send us your healing for those who are ill, your strength for those who are suffering, your compassion for those who grieve, and your courage for those who work for the healing and service of others. Bless our nation of Wales with the life-giving spirit of your love, and grant us your mercy, revealed in the person of Christ your Son. Amen.

Grŵp Elen: Looking to Lent & Easter

“I feel like a magpie stealing all the sparkly ideas.”

Back in November we hosted the first gathering of Grŵp Elen. It was an opportunity to share ideas for celebrating Christmas with children, young people and families – but is was also a valuable opportunity for those engaged in family ministry to meet others from across the diocese.

Some of those present had their Christmas plans well and truly established, and valued the chance to tell their story and share their resources with the group. Others were still at the planning stage, while others hadn’t yet started planning, and the opportunity to pick up ideas and be inspired by was perfect. The ability to meet together, to share ideas and to leave inspired is exactly the vision for Grŵp Elen.

If you’ve already come across some ideas for Lent and Easter please do add them to our new Lent and Easter Padlet so that others can be inspired too.

We would also love to see and share images of family ministry activities over Advent and Christmas – please do send images (taken with the appropriate permissions) to Naomi Wood.


Diocesan noticeboard


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Almighty God, purify our hearts and minds, that when your Son Jesus Christ comes again as judge and saviour we may be ready to receive him, who is our Lord and our God. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements