minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Delwedd o drydedd wythnos cwrs Adfent 2020, Tirweddau Cyfnewidiol | An image from the third week of our 2020 Advent course, Changing Landscapes
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


12 Rhagfyr 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf"

Geiriau ein darlleniad o'r Hen Destament y Sul hwn, o Eseia 61, yw'r rhai a ddefnyddir gan Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus. Maent yn disgrifio byd lle mae'r toredig wedi'i drwsio, a lle mae galaru wedi'i droi'n ddawnsio.

Yng nghyd-destun dychweliad Israel i'w mamwlad, mae'n taro nodyn hynod gadarnhaol oherwydd ei fod yn plethu'r dychwel hwnnw â'r disgwyliad y bydd bywyd yn wahanol ac yn well.

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon rwy’n ystyried sut y cynigir y “bywyd gwell” hwn inni, a chanlyniadau ymateb yn ffyddlon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Bydd fy myfyrdodau yn cymryd hoe ar ôl fy myfyrdod ar gyfer Pedwerydd Sul yr Adfent a fy neges Nadolig, i ddychwelyd ar ddydd Sul 10 Ionawr 2021, Gŵyl Bedydd Crist.


Y Parchg Lloyd Jones (1966-2020)

Bu marwolaeth disyfyd Lloyd yn gynharach yr wythnos hon yn ysgytwad inni gyd. Rydym yn parhau i weddïo dros Casi, Tomos a Dafydd, a thros gynulleidfaoedd Beuno Sant Uwch Gwyrfai. Rwy’n ddiolchgar am bopeth y mae Archddiacon Bangor a’r Parchg Daphne Hollings wedi’i wneud yr wythnos hon i gynnal y rhai sy’n galaru.

Angladd

Disgwyliwn i angladd Lloyd gael ei gynnal ddydd Llun 21 Rhagfyr am 10am. Bydd presenoldeb yn bersonol yn gyfyngedig ac, fel sy'n wir am bob angladd ar hyn o bryd, trwy wahoddiad. Rydym yn gwneud trefniadau i ddarlledu'r gwasanaeth yn fyw, a byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth am hyn cyn gynted ag y bydd y trefniadau wedi'u cwblhau.

Gweddi

Bydd yr Archddiacon Mary yn gweddïo dros Lloyd fel rhan o oedfa hwyrol Zoom Cymraeg Gosber nos Sul yma, 13 Rhagfyr, gan ddechrau am 6.30pm. Gellir dod o hyd i wybodaeth am ymuno â'r oedfa yn hysbys wythnosol cynulleidfa Gosber yma.

Bydd clerigion ac arweinwyr Synod Bangor hefyd yn ymgynnull yn ddigidol i weddïo dros Lloyd ddydd Mawrth yma, 15 Rhagfyr.

Llyfr Atgofion

Mae Llyfr Atgofion yn cael ei lunio ar gyfer teulu Lloyd, a fydd yn cynnwys ein myfyrdodau, atgofion a meddyliau am Lloyd. Rwy’n ddiolchgar i’r Canon Emlyn Williams sydd wedi cytuno i lunio hyn, a byddwn yn gofyn ichi gysylltu ag ef yn uniongyrchol fel y gall ddechrau dwyn hyn at ei gilydd. Bydd gan lawer ohonom atgofion gwerthfawr i'w cyfrannu. Er y bydd angen i'r rhain fod yn gymharol gryno, mae croeso i chi eu gwneud yn bersonol. Bydd croeso mawr i'ch cyfraniad.

Roedd gwall yn ein cofnodion yn golygu bod y flwyddyn eni anghywir wedi'i chynnwys yn fy nodyn yn gynharach yr wythnos hon, sydd wedi ei gywiro yma. Ymddiheurwn am y gwall hwn.


Gan ddisgybl yn | By a pupil at Ysgol Santes Dwynwen

Adfent a'r Nadolig yn…

Bydd ein paratoadau Adfent a'n dathliad o'r Nadolig yn wahanol iawn eleni. Fodd bynnag, rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan bopeth a glywaf, o Ardaloedd Gweinidogaeth ledled yr esgobaeth, am y ffyrdd newydd a chreadigol sy’n cael eu meithrin i’n helpu i gadw'r Adfent yn wyliadwrus a'r Nadolig yn llawen.

Rhwng nawr a’r Nadolig, rwyf wedi gwahodd Ardal Weinidogaeth wahanol bob wythnos i rannu rhywbeth o’u cynlluniau a’u paratoadau trwy Lythyr yr Esgob. Fy ngobaith yw y gallwn barhau i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i gael ein calonogi gan yr hyn sy'n digwydd ar draws yr esgobaeth, a rhoi diolch am y cyfleoedd a'r talentau a roddwyd inni, hyd yn oed yn y dyddiau heriol hyn.


Pennod 4 | Adfent a'r Nadolig ym Mro Seiriol

Cipolwg o'r hyn sy'n digwydd ym Mro Seiriol oddi wrth Dîm yr Ardal Weinidogaeth


Roedd ein gŵyl coed Nadolig i fod i gael ei chynnal yn Miwmares.

Roedd disgwyl i dros 30 o goed o grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol gael eu harddangos yn yr eglwys ar thema Carol neu gân Nadolig. Roeddem yn ogystal wedi ennill cefnogaeth y Cyngor Tref a'r Siambr Fasnach leol i annog siopau a busnesau lleol i ymuno trwy addurno eu coeden eu hunain ar yr un thema, gan greu gŵyl a fyddai'n gorlifo allan o'r eglwys ac ar hyd y stryd fawr.

Yn anffodus, oherwydd y newid yn y rheoliadau sy’n effeithio ar atyniadau dan do, bu’n rhaid canslo rhan eglwysig yr ŵyl ond mae disgwyl i ymglymiad y dref barhau gyda siopau’n cystadlu i ennill y tlws am y “goeden orau yn y dref”.

Yn ogystal â dod â rhywfaint o hwyl, sy'n fawr ei angen, gobeithiwn y bydd hyn hefyd yn dod ag ymwelwyr ychwanegol i'n tref i gefnogi ein masnachwyr sydd wedi cael blwyddyn mor anodd. Bydd yr eglwys yn dal ar agor ar gyfer gweddi breifat gyda dwy goeden, un wedi'i darparu gan Marie Curie fel coeden atgofion ac un fel coeden ddiolchgarwch, y gall pobl ychwanegu eu gweddïau eu hunain atynt.

Fel rheol, byddai gan y gymuned yn Llangoed wasanaeth carolau a phasiant y Geni yn neuadd y pentref. Yn amlwg roedd angen i hyn fod yn wahanol eleni felly mae aelodau’r gymuned wedi dod at ei gilydd a chreu ‘Geni Rhithiol’.

Stori'r Nadolig a geir yma, gyda chyfranogiad gan wahanol unigolion a grwpiau o'r pentref, o'r eglwys ac o'r gymuned ehangach. Y canlyniad yw ail-adrodd llawen o'r stori, wedi'i leoli o amgylch y pentref. Gallwch ei weld yma. Cadwch lygad am yr angel sy'n hedfan!

Unwaith eto, gan ddefnyddio cyfraniadau wedi'u ffilmio gan amrywiol drigolion y pentref gan gynnwys gweddïau, darlleniadau a cherddoriaeth, bydd y gwasanaeth Cristingl Cymunedol yn Llanddona yn mynd ar-lein.

Trwy gydweithrediad rhwng yr eglwys, y capel a'r gymuned, bydd y deunydd ar gyfer Cristingl yn cael ei ddosbarthu o amgylch y pentref cyn i'r gwasanaeth a recordiwyd ymlaen llaw fynd yn fyw. Y gobaith yw y bydd cymaint â phosib o'r pentref yn ei ddilyn ar yr un pryd felly byddwn ni i gyd yn adeiladu ac yn goleuo ein canhwyllau Cristingl gyda'n gilydd. Yna bydd y gwasanaeth ar gael ar-lein i'r rhai sy'n dymuno dal i fyny yn nes ymlaen.

Mae aelodau o'n cynulleidfaoedd wedi bod yn brysur yn gwau angylion ar gyfer ein Helfa Angel.

Mae’r angylion wedi’u gwau bellach yn ‘cuddio’ mewn amryw o ffenestri siopau o amgylch Beaumaris gyda negeseuon.

Anogir plant a theuluoedd i chwilio am yr angylion coll ac i roi'r holl negeseuon at ei gilydd i ddarganfod beth mae'r angylion yn ei ddweud wrthym. Os dônt i gyntedd yr eglwys ar y Sadwrn cyn y Nadolig a dweud y neges wrthym (stori'r Nadolig ydyw ond shhh, peidiwch â dweud wrth unrhyw un), byddant yn derbyn eu angel eu hunain i'w hongian ar eu coeden Nadolig.

Y dydd Sadwrn cyn y Nadolig, bydd Seindorf Bres Biwmares yn chwarae carolau, ym mynwent yr eglwys, ar adegau penodol trwy gydol y dydd - carolau gwib.

Mae croeso i ymwelwyr ddod i ganu ar sail y cyntaf i'r felin.


Cyllid yr esgobaeth a'n Hardaloedd Gweinidogaeth


Diolchgarwch

Wrth inni agosáu at ddiwedd y flwyddyn ariannol, roeddwn am fanteisio ar y cyfle i ddiolch i'r rhai sydd wedi rhoi o'u hamser a'u hegni dros y misoedd diwethaf i reoli a chynnal cyllid ein hesgobaeth a'n Hardaloedd Gweinidogaeth.

Hyd yn oed mewn blwyddyn arferol, mae'r dasg o gynnal ein cynaliadwyedd ariannol fel esgobaeth o 27 Ardaloedd Gweinidogaeth yn ymgymeriad sylweddol, gan ddibynnu ar haelioni unigolion a theuluoedd sy'n cefnogi'r eglwys trwy eu rhoi, arbenigedd trysoryddion mewn eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth sydd prosesu a gweinyddu ein cyllid, a'r doethineb ymddiriedolwyr yng Nghynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth ac yng Nghyngor yr Esgobaeth sy'n goruchwylio cynilion, ein buddsoddiadau a'n blaenoriaethau ariannol. Mae cynnal ein cynaliadwyedd ariannol yn ymdrech ar y cyd, ac rwyf am ddiolch i bawb sy'n rhoi o'u hamser a'u doniau tuag at y gwaith hwn.

Mae'r pwysau y flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn sylweddol, ac rwyf am ddiolch yn benodol i bawb sydd wedi cynyddu eu rhoi mewn ymateb i apeliadau, ac i drysoryddion ac ymddiriedolwyr sydd wedi cloddio yn ddwfn i gynilion a buddsoddiadau i'n helpu i gwrdd â chostau ar y cyd ar adeg o galedi ariannol.


Adolygu ac edrych ymlaen

Wrth edrych ar yr esgobaeth yn ei chyfanrwydd, rwy’n ymwybodol y bydd y pwysau mwyaf wedi dod o’r angen i barhau i gwrdd ag ymrwymiadau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob. Felly dyma brif ffocws y gefnogaeth frys yr ydym wedi gallu ei darparu eleni.

Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob

Cyfanswm gwariant Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob - hynny yw, gwariant ar gostau gweinidogaeth leol (cyflogau clerigol, pensiwn, a chostau persondy; a chostau cyfatebol a rhai costau hyfforddi ar gyfer curadiaid) - yn 2020 oedd £1.96m. O'r cyfanswm hwnnw, gwnaeth Ardaloedd Gweinidogaeth ymrwymiadau i gwrdd â £1.69m, gydag incwm a chyfalaf o asedau hanesyddol esgobaethol yn “llenwi'r bwlch”.

Cymorth brys yn 2020

Yn ystod 2020, mae cymorth brys o asedau hanesyddol cenedlaethol ac esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru o £0.41m wedi galluogi gostyngiadau yn nhargedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob ar gyfer nifer o Ardaloedd Gweinidogaeth. Roedd y swm hwn yn cyfateb i £135,000 ar gyfer pob un o'n tair archddiaconiaeth. 

Yn ogystal, bu i rhai Ardaloedd Gweinidogaeth ymwrthod unrhyw ostyngiad ac, mewn rhai achosion, roeddent yn gallu talu eu cyfraniadau ymlaen llaw. Mae hyn wedi galluogi mwy o gefnogaeth i Ardaloedd Gweinidogaeth mewn mwy o angen, ac wedi cynorthwyo gyda llif arian ar sail esgobaethol. 

Rwy’n ddiolchgar i ymddiriedolwyr Corff Cyrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru (sy’n rheoli ein hasedau hanesyddol cenedlaethol) a’n Cyngor Esgobaethol am ddarparu’r cyllid brys hwn, ac i’r Ardaloedd Gweinidogaeth hynny a fu mor hael yn eu cefnogaeth i eraill.

Tua diwedd y flwyddyn...

Hyd yn oed gyda’r gefnogaeth hon, gwn fod angen gwneud ymdrechion sylweddol o hyd i gyrraedd targedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob. 

Fy nisgwyliad, fodd bynnag, yw y dylai pob Ardal Weinidogaeth allu cyrraedd eu targedau 2020 diwygiedig erbyn diwedd y mis hwn, ac rwyf am annog fy holl gydweithwyr i sicrhau bod taliadau'n cael eu gwneud yn llawn erbyn 23 Rhagfyr. Mae hyn yn galluogi Cyngor yr Esgobaeth yn ei dro i wneud ei daliadau tuag at gostau clerigol yn brydlon ac yn effeithlon. 

Mae taliad llawn i Gronfa Gweinidogaeth yr Esgob yn elfen hanfodol o'n gallu i gynllunio ar gyfer ein hyfywedd ariannol tymor hir fel esgobaeth.

Tua 2021

Mewn cyd-destun o ansicrwydd parhaus, penderfynodd Cyngor yr Esgobaeth yr hydref hwn rewi ein cyllideb esgobaethol gyffredinol a holl dargedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob ar gyfer 2021. Pan fo cymaint yn gyfnewidiol, mae hyn yn cynnig rhywfaint o sefydlogrwydd tra hefyd yn ein galluogi i gynnal gwariant Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob.

Rwy’n falch, fodd bynnag, fod Cyngor yr Esgobaeth wedi gallu dyrannu £27,000 i bob archddiaconiaeth i alluogi archddiaconiaid i leihau targedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob 2021 ar gyfer yr Ardaloedd Gweinidogaeth hynny sydd angen cefnogaeth ychwanegol. Mae archddiaconiaid yn gwneud penderfyniadau ar dargedau 2021 yn ystod y mis hwn.

Fy ngobaith yw y bydd cyfraniadau brys pellach ar gael o asedau hanesyddol cenedlaethol ac esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru yn ystod dau chwarter cyntaf 2021. Fodd bynnag, mae'n anhebyg iawn y bydd hyn ar radda 2020, ac ni fydd hyn yn cael ei benderfynu tan ymhell i'r chwarter cyntaf, unwaith y bydd yn bosibl myfyrio ar yr effaith yn ystod dau chwarter olaf 2020 a'r darlun sy'n dod i'r amlwg yn 2021. Byddaf yn eich hysbysu wrth i'r trafodaethau hyn ddatblygu.


Unwaith eto, rwyf am ddiolch i'm holl gydweithwyr am bopeth sy'n cael ei wneud yn y maes ariannol, a'n hannog ni oll i barhau i fod yn hael, yn golegol ac yn amyneddgar.


Global Leadership Network: Cynulliad yr Eglwys yng Nghymru

Rwy’n falch iawn bod yr Eglwys yng Nghymru wedi partneru gyda Global Leadership Network i ddarparu cynulliad arweinyddiaeth undydd ym mis Ionawr 2021.

Mae Global Leadership Network wedi ymrwymo i helpu i ysbrydoli ac arfogi'r eglwys ledled y byd, gan gynnig addysgu a mewnwelediad gan amrywiaeth o siaradwyr o safon fyd-eang. Mae wedi cynnig uwchgynadleddau un diwrnod fel y rhain ledled y DU ers blynyddoedd bellach, ond dyma'r tro cyntaf y gofynnwyd i Global Leadership Network gyflwyno rhaglen bwrpasol ar gyfer y rhai sy'n gweinidogaethu ac yn orddel arweinyddiaeth yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ar adeg o bwysau a phryder yn y weinidogaeth, mae'n dda gallu neilltuo amser i fyfyrio, i gael ein maethu, ac i ddysgu.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal arlein ar ddydd Llun 11 Ionawr rhwng 10am a 4.30pm. Ein gobaith yw y bydd dros 400 o gyfranogwyr o bob rhan o'r Eglwys yng Nghymru yn gallu cymryd rhan. Ymhlith y siaradwyr bydd Amy Edmondson o Harvard a Marcus Buckingham, awdur y gyfres StandOut, yn ogystal â siaradwyr o fewn yr Eglwys yng Nghymru.

Er mwyn symleiddio trefniadau cofrestru ar adeg brysur:

 • Rydym wedi cofrestru'n awtomatig ein holl gleirigion cyflogedig ac ymgeiswyr llawn-amser. Os na allwch ddod, cysylltwch â mi trwy law Robert Jones.
 • Byddwn yn ddiolchgar pe gallai clerigion di-gyflog, hunangynhaliol a thŷ-am-ddyletswydd sy'n gallu mynychu gofrestru ar wefan yr esgobaeth erbyn 18 Rhagfyr.
 • Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallai fy nghydweithwyr clerigol nodi aelodau eraill o Dimau Ardaloedd Gweinidogaeth - lleyg ac ordeiniedig - a fyddai’n elwa o fynychu’r cynulliad, a’u gwahodd i gofrestru trwy wefan yr esgobaeth erbyn 18 Rhagfyr.

Byddaf yn adolygu cofrestriadau yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig. Fy ngobaith yw y bydd pawb sydd wedi cofrestru yn gallu mynychu, ond efallai y bydd angen sefydlu rhestr aros os awn y tu hwnt i'n dyraniad esgobaethol cyfredol o seddi.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Mae gweinidogaeth Eglwys Pedrog Sant a myfyrdodau Archddiacon Meirionnydd ar dystiolaethu Cristnogol yn ystod y pandemig i'w gweld yn rhifyn y Nadolig o "Abersoch Life".
 • Mae testun fy myfyrdod yng nghyfarfod Rhagfyr 2020 Grŵp Cadfan ar gael fan hyn.
 • Roedd fy llythyr bythefnos yn ôl yn cynnwys gwybodaeth bwysig am hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl a gynigir yn ystod Ionawr 2021. Ystyriwch a yw hyn ar eich cyfer chi.
 • Mae Grŵp Elen yn cwrdd eto fis Ionawr (yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer Dydd Mawrth Ynyd, Dydd Mercher Lludw a'r Grawys) a mis Chwefror (yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer yt Wythnos Fawr, y Triduum a Thymor y Pasg).
 • Mae Calendr Adfent trawiadol Bro Celynnin, y cyfeirwyd ato yn eu cyfraniad at fy llythyr dair wythnos yn ôl, ar gael ar eu tudalen YouTube.
 • I rannu gwybodaeth am ddigwyddiad neu fenter yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw y disgwyliwn amdanat, anfonaist Ioan Fedyddiwr i baratoi ffordd dy Fab: rho ddewrder inni yngan y gwir, newynu dros gyfiawnder, a dioddef er lles cyfiawn, gyda Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


12 December 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


“The Spirit of the Lord is upon me”

The words of our Old Testament reading this Sunday, from Isaiah 61, are those used by Jesus at the start of his public ministry. They describe a world where broken things are mended and where mourning is turned to dancing.

In the context of Israel’s return to their homeland, it strikes a hugely positive note because it invests that return with the expectation that life will be different and much better.

In my meditation this week I reflect on how this “better life” is offered to us, and on the consequences of responding with glad faith.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


My meditations will be taking a break after my meditation for the Fourth Sunday of Advent and my Christmas message, to return for Sunday 10 January 2021, the Feast of the Baptism of Christ.


The Revd Lloyd Jones (1966-2020)

Lloyd’s sudden and untimely death earlier this week brought such great sadness. We continue to pray for Casi, Tomos and Dafydd, and for the congregations of Beuno Sant Uwch Gwyrfai. I am grateful for all that the Archdeacon of Bangor and the Revd Daphne Hollings have done this week to uphold those who are grieving.

Funeral

We expect Lloyd’s funeral to take place on Monday 21 December at 10am. Attendance in person will be limited and, as is the case for all funerals at the moment, by invitation. We are making arrangements to live-broadcast the service, and I will share more information about this as soon as arrangements have been finalised.

Prayer 

Archdeacon Mary will be praying for Lloyd as part of the Gosber Welsh-language Zoom Evening Prayer this Sunday evening, 13 December, starting at 6.30pm. Information about accessing the service can be found in the Gosber congregation’s weekly bulletin here.

The clergy and leaders of the Bangor Synod will also be gathering digitally to pray for Lloyd this coming Tuesday 15 December.

Book of Memories

A Book of Memories is being compiled for Lloyd’s family, which will contain our reflections, memories and thoughts about Lloyd. I am grateful to Canon Emlyn Williams who has agreed to compile this, and would ask you to contact him directly so that he can commence bringing this together. Many of us will have treasured memories to contribute. Although these will need to be relatively brief, please do feel at liberty to make them personal. Your contribution will be very welcome.

An error in our records meant that the incorrect year of birth was included in my note earlier this week, which is corrected here. We apologize for this error.


Gan Leusa yn | By Leusa at Ysgol Llandwrog

Advent and Christmas in…

Our Advent preparations and our celebration of Christmas are going to be very different this year. However, I have been very encouraged by all that I have heard, from Ministry Areas across the diocese, about the new and creative ways that are being developed to help us to keep a watchful Advent and a joyful Christmas.

Between now and Christmas, I have invited a Ministry Area each week to share something of their plans and preparations through the Bishop’s Letter. My hope is that we can continue to learn from one another, to be encouraged by what is taking place across the diocese, and to give thanks for the opportunities and the gifts that have been given to us, even in these challenging days.


Episode 4 | Advent and Christmas in Bro Seiriol

A glimpse of what is happening in Bro Seiriol from the Ministry Area Team


Our Christmas tree festival was to have taken place in Beaumaris.

Over 30 trees from local voluntary and community groups were due to be on display in the church on the theme of a Christmas Carol or song. In addition we had gained the support of the Town Council and local Chamber of Trade to encourage local shops and businesses to join in by decorating their own tree on the same theme, creating a festival that would spill out of church and along the high street.

Sadly, due to the change in regulations affecting indoor attractions, the church part of the festival has had to be cancelled but the town involvement is set to continue with shops competing to win the trophy for the “best tree in town”.

Hopefully as well as bringing some much needed cheer, this will also bring additional visitors to our town to support our traders who have had such a difficult year. The church will still be open for private prayer with two trees, one provided by Marie Curie as a tree of memories and one as a tree of thanksgiving, to which people can add their own prayers.

The community in Llangoed would usually have a carol service and nativity play in the village hall. Clearly this needed to be different this year so members of the community have got together and created a ‘Virtual Nativity’.

The Christmas story with participation from different individuals and groups from the village, both from the church and from the wider community. The result is a joyful re-telling of the story, very much in the vein of a crib service, but set around the village. You can see it here. Watch out for the flying angel!

Again, using filmed contributions from various residents of the village including prayers, readings and music, the Community Christingle service for Llanddona will go on line.

A collaboration between church, chapel and community, the components for a Christingle will be distributed round the village prior to the pre-recorded service going live. The hope is that as many as possible from the village will be following it at the same time so we will all build and light our Christingle candles together. The service will then be available on line for those who wish to catch up later.

Members of our congregations have been busy knitting angels for our Angel Hunt.

The knitted angels are now ‘hiding’ in various shop windows around Beaumaris with messages.

Children and families are encouraged to search for the missing angels and to put all the messages together to find out what the angels are telling us. If they come to the church porch on the Sat before Christmas and tell us the message (it’s the Christmas story but shhh, don’t tell anyone), they will receive their own angel to hang on their Christmas tree.

The Saturday before Christmas, Beaumaris Brass Band will play carols, in the churchyard, at certain times throughout the day - pop-up carols.

Visitors are welcome to come and sing along on a first come first served basis.


Diocesan and Ministry Area finances


Giving thanks

As we approach the end of the financial year, I wanted to take time to thank those who have spent time and energy over recent months to manage and sustain our diocesan and Ministry Area finances.

Even in a normal year, the task of maintaining our financial sustainability as a diocese of 27 Ministry Areas is significant undertaking, relying on the generosity of individuals and families who support the church through their giving, the expertise of treasurers in churches and Ministry Areas who process and administer our finances, and the wisdom of trustees in Ministry Area and Diocesan Councils who oversee savings, investments and financial priorities. Maintaining our financial sustainability is a common endeavour, and I want to thank all who give of their time and talents towards this task.

The pressures this past year have been significant, and I specifically want to thank all who have increased their giving in response to appeals, and to treasurers and trustees who have dug deep into savings and investments to help us meet shared costs at a time of financial hardship.


Review and looking forward

Looking at the diocese as a whole, I am conscious that the greatest pressure will have come from the need to continue to meet Bishop’s Ministry Fund commitments. This is therefore been the main focus for the emergency support the we have been able to make available this year.

The Bishop's Ministry Fund

Our total Bishop’s Ministry Fund expenditure - that is to say, expenditure on the costs of local ministry (clerical stipends, pension, and parsonage costs; and equivalent costs and some training costs for curates) - in 2020 was £1.96m. Of that total, Ministry Areas made commitments to meet £1.69m, with income and capital from diocesan historic assets “filling the gap”.

Emergency support in 2020

During 2020, emergency contributions from the national and diocesan historic assets of the Church in Wales of £0.41m have enabled reductions in Bishop’s Ministry Fund targets for a number of Ministry Areas. This sum amounted to £135,000 for each of our three archdeaconries. 

Additionally, some Ministry Areas were able to forgo any reduction and, in some cases, were able to pay their contributions in advance. This has enabled greater support for Ministry Areas in greater need, and has assisted with cash flow on a diocesan basis. 

I am grateful to the trustees of the Representative Body of the Church in Wales (who manage our national historic assets) and our Diocesan Council for providing this emergency funding, and to those Ministry Areas who were able to be generous in their support of others.

Nearing the year's end...

Even with this support, I know that significant efforts continue to need to be made to meet Bishop’s Ministry Fund targets. 

My expectation, however, is that all Ministry Areas should be able to meet their revised 2020 targets by the end of this month, and I want to encourage all my colleagues to ensure that payments are made in full by 23 December. This enables the Diocesan Council in turn to make its payments towards clergy costs promptly and efficiently. 

Full payment of the Bishop’s Ministry Fund is a crucial element of our ability to plan for our long-term financial viability as a diocese.

Into 2021

In a context of continued uncertainty, the Diocesan Council decided this autumn to freeze both our overall diocesan budget and all Bishop’s Ministry Fund targets for 2021. When so much is changeable, this offers some stability while also enabling us to sustain Bishop’s Ministry Fund expenditure.

I am, however, glad that the Diocesan Council has been able to allocate £27,000 to each archdeaconry to enable archdeacons to reduce 2021 Bishop’s Ministry Fund targets for those Ministry Areas that require additional support. Archdeacons are making decisions on 2021 targets during the course of this month.

My hope is that further emergency contributions from the national and diocesan historic assets of the Church in Wales during the first two quarters of 2021 will enable more support to be made available. However, this further support is highly unlikely to be at the same level as the support available during 2020, and will not be decided until well into the first quarter, once it is possible to reflect on the impact during the last two quarters of 2020 and the emerging picture in 2021. I will keep you informed as these discussions develop.


Again, let me thank colleagues for all that is being done in the financial sphere, and encourage us all in our generosity, collegiality and patience.


Global Leadership Network: Church in Wales Summit

I am very pleased that the Church in Wales has partnered with the Global Leadership Network to deliver a one-day leadership summit in January 2021.

Global Leadership Network is committed to helping inspire and equip the church worldwide, offering teaching and insight from a variety of world-class speakers. It has offered one day summits such as these across the UK for many years now, but this is the first time Global Leadership Network has been asked to deliver a bespoke programme for those in ministry, and other positions of leadership, in the Church in Wales.

At a time of pressure and anxiety in ministry, it is good to be able to set time aside to reflect, to be nourished, and to learn.

The event will take place online on Monday 11 January from 10am until 4.30pm. Our hope is that over 400 participants from across the Church in Wales will be able to take part. Speakers will include Amy Edmondson from Harvard and Marcus Buckingham, the author of the StandOut series, as well as speakers from within the Church in Wales.

To simplify enrollment arrangements at a busy time:

 • We have automatically enrolled all stipendiary clergy and full-time ordinands. If you are unable to attend, please contact me via Robert Jones.
 • I would be grateful if all non-stipendiary, self-supporting and house-for-duty clergy who are able to attend could enroll via the diocesan website by 18 December.
 • I would also be grateful if my clergy colleagues could identify other members of Ministry Area Teams - lay and ordained - who would benefit from attending the summit, and invite them to enroll via the diocesan website by 18 December.

I will review enrollments during the week before Christmas. I hope that all who have enrolled will be able to attend, but it may be necessary to establish a waiting list if we go beyond our present diocesan allocation of places.


Diocesan noticeboard

 • The ministry of St Pedrog's Church and the Archdeacon of Meirionnydd's reflections on Christian witness during the pandemic are featured in the Christmas edition of "Abersoch Life"
 • The text of my meditation at the December 2020 meeting of Grŵp Cadfan is available here.
 • My letter a fortnight ago included important information about mental health awareness training being offered during January 2021. Please consider whether this is for you.
 • Grŵp Elen meets again during January (to focus on planning for Shrove Tuesday, Ash Wednesday and Lent) and during February (to focus on planning for Holy Week, the Triduum and Eastertide).
 • Bro Celynnin's wonderful Advent Calendar, referred to in their contribution to my letter three weeks ago, is available on their YouTube page.
 • To share information about any activity or events in this section of the Bishop's Letter, please contact Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God for whom we watch and wait, you sent John the Baptist to prepare the way of your Son: give us courage to speak the truth, to hunger for justice, and to suffer for the cause of right, with Jesus Christ our Lord. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements