minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Fy ngherdyn Nadolig digidol eleni | My digital Christmas card this year
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Pedwerydd Sul yr Adfent | 20 Rhagfyr 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yn oes oesoedd, ac yma rwan

Ar Bedwerydd Sul yn yr Adfent rydym yn myfyrio ar ddyfodiad Crist - dyfodiad a addawyd o'r ddechrau'r oesoedd.

Yn y cyfarchiad sy'n cyhoeddi ei ddyfodiad, gwelwn nid yn unig law Duw ar waith yn oes oesoedd ond yn yr uniongyrchedd a'r gofal y daw'r newydd i Fair Forwyn.

Mae'r Duw a ddatgelwyd i ni yn Iesu yn Arglwydd yr hold Gread ac yn Dduw tosturiol, tyner sy'n adnabod ein hanghenion oll cyn ninni ein hunain. Rwy'n ystyried hyn yn fy myfyrdod yr wythnos hon.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Bydd fy myfyrdodau yn cymryd hoe ar ôl fy myfyrdod ar gyfer Pedwerydd Sul yr Adfent a fy neges Nadolig, i ddychwelyd ar ddydd Sul 10 Ionawr 2021, Gŵyl Bedydd Crist.


Addasiadau'r pandemig

Er bod brechiadau yn cynnig inni'r gobaith y bydd y dyddiau pryderus hyn yn dod i ben, bydd yr wythnosau a'r misoedd nesaf ar Lefel Rhybudd uwch yn du hwnt o heriol.

Lefel Rhybudd 4

Mae Cymru yn awr ar Lefel Rhybudd 4. Fel yr amlinellwyd yn Llythyr yr Archddiaconiaid ddoe, yn ystod Lefel Rhybudd 4, ein dealltwriaeth yw:

 • gall eglwysi aros ar agor ar gyfer addoliad a gweddi breifat
 • ni chaniateir ymgynnull ar gyfer gweithgareddau awyr agored
 • dim ond ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol (mae'r diffiniad ohonynt yn cynnwys banciau bwyd) y gellir agor canolfannau cymunedol / neuaddau eglwys (neu weithgaredd cymunedol mewn addoldai)

Er y gall eglwysi aros ar agor ar gyfer addoliad a gweddi breifat, rhaid cymryd y Lefel Rhybudd uwch o ddifrif. Mae dau gam allweddol y mae'n rhaid i bob Ardal Weinidogaeth eu cymryd mewn ymateb i hyn - unwaith eto, fel yr amlinellwyd ddoe:

 1. Rhaid gwirio asesiadau risg a chynlluniau yn erbyn fersiwn ddiweddaraf o ganllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru.
 2. Dylai eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth bwyso a mesur ymarferoldeb eu holl gynlluniau ar gyfer ymgynnull i addoli. Er y caniateir addoli cyhoeddus, ni ddylai fynd rhagddo os mai barn yr eglwys ac Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yw y byddai'n annoeth gwneud hynny o ystyried lefelau risg neu bryderon cyfredol. Rydym yn deall bod hyn yn golygu y bydd addoliad cyhoeddus yn cael ei atal mewn rhai lleoedd.

Ar hyn o bryd mae’r canllawiau manwl, hanfodol ar wefan yr Eglwys yng Nghymru wedi’u cyflwyno mewn modd sy’n rhagweld cyflwyno Lefel Rhybudd 4 o 28 Rhagfyr ymlaen. Yn amlwg, mae popeth sy'n berthnasol i Lefel Rhybudd 4 yn air yn berthnasol yn awr.

Gofalu amdanom ein hunain

Gwn fod y gofal bugeiliol a gynigir gan ein heglwysi i'w cymunedau yn real ac yn ddwys ar hyn o bryd.

A gaf hefyd annog fy nghydweithwyr clerigol i ofalu amdanynt eu hunain ar yr adeg hon, gan orffwys ar ôl y Nadolig, sicrhau bod eu hymrwymiadau yn bwyllog, a dibynnu ar gefnogaeth yr Archddiaconiaid a chydweithwyr eraill mewn cyfnodau o angen.

Byddwch chi a'ch gweinidogaeth yn fy ngweddïau dros gyfnod y Nadolig.


Gan Kieran o | By Kieran at Ysgol Llanystumdwy

Adfent a'r Nadolig yn…

Mae'n paratoadau Adfent a'n dathliad o'r Nadolig yn wahanol iawn eleni. Fodd bynnag, rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr gan bopeth a glywaf, o Ardaloedd Gweinidogaeth ledled yr esgobaeth, am y ffyrdd newydd a chreadigol sy’n cael eu meithrin i’n helpu i gadw'r Adfent yn wyliadwrus a'r Nadolig yn llawen.

Rwyf i a'r Archddiaconiaid wedi gwahodd Ardal Weinidogaeth wahanol bob wythnos i rannu rhywbeth o’u cynlluniau a’u paratoadau trwy Lythyr yr Esgob. Fy ngobaith yw y gallwn barhau i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i gael ein calonogi gan yr hyn sy'n digwydd ar draws yr esgobaeth, a rhoi diolch am y cyfleoedd a'r talentau a roddwyd inni, hyd yn oed yn y dyddiau heriol hyn.


Pennod 5 | Adfent a'r Nadolig ym Mro Padrig

Cipolwg o'r hyn sy'n digwydd ym Mro Padrig oddi wrth Dîm yr Ardal Weinidogaeth

Paratowyd y diweddariad hwn cyn y cyhoeddiad am gyflwyno Lefel Rhybudd 4 yn gynnar.


Yn wyneb Adfent a Nadolig dan gyfyngiadau'r pandemig, mae Bro Padrig wedi mwynhau dod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'n cymunedau yn ogystal â ffyrdd diogel o gynnal dathliadau mwy traddodiadol.

Fe wnaeth cronfeydd a neilltuwyd at ddibenion ‘Ysgol Sul neu debyg’ ein galluogi i brynu canhwyllau Adfent ar gyfer pob disgybl yn ein pedair ysgol gynradd.

Mewn hinsawdd o ansicrwydd a phryder, roedd yn teimlo'n bwysicach nag erioed cynnig symbol o olau a gobaith.

Yn ystod wythnosau’r Adfent, rydym wedi aros ymlaen yn Eglwys Cemaes ar ôl Cymun byrrach i dreulio amser gyda Tirweddau Cyfnewidiol, cwrs Adfent yr esgobaeth.

Nid yw pellhau cymdeithasol yn creu'r dynamic grŵp hawsaf, ond rydym wedi mwynhau ein trafodaethau yn fawr iawn.

Delwedd o'n cwrs Adfent esgobaethol, Tirweddau Cyfnewidiol

Mae colled fawr ar ôl canu carolau eleni, yn enwedig y gwasanaeth canhwyllau hynod boblogaidd yn eglwys fechan, hardd Llanbadrig.

Ar ôl gorfod canslo'r gwasanaeth hwnnw, fe wnaethon ni benderfynu yn lle agor yr adeilad (wedi'i addurno'n dymhorol) ddwywaith yr wythnos ar gyfer myfyrio tawel a gweddi. Rydym hefyd wedi cynllunio tri gwasanaeth carolau awyr agored ‘ar wib’ yn Llanfechell, Cemaes a Llanfaethlu, er ein bod eisoes wedi gorfod aildrefnu oherwydd tywydd gwyllt y gaeaf.

Eglwys Llanbadrig

Rydyn ni'n cynllunio tri Cymun Nadolig, ar Noswyl Nadolig (Llanfairynghornwy a Llanfechell) a bore Nadolig (Cemaes).

Gofynnwyd i bobl archebu ymlaen llaw ar gyfer y gwasanaethau hyn ac mae’r ymateb wedi bod yn raslon - “dyna’r ffordd y mae’n rhaid iddo fod eleni” - er gwaethaf y teimlad lletchwith (i ni) o wneud cais o’r fath.

Oherwydd y cyfnod clo ym mis Tachwedd, bu’n rhaid i ni ohirio Gwasanaeth Coffa’r Holl Eneidiau i bawb a oedd wedi colli anwyliaid eleni.

Mae ei aildrefnu ar gyfer 21 Rhagfyr wedi dod i deimlo fel symudiad amserol, gan gyd-fynd ag Alban Arthan, diwrnod y tywyllwch hiraf. Mae gwasanaeth syml o gerddoriaeth dawel, golau cannwyll a gweddi wedi cael croeso mawr i'r rhai sy'n wynebu eu Nadolig cyntaf ar ôl eu profedigaeth


Negeseuon a chyfarchion y Nadolig

Mae fy neges eleni yn adfyrio ar y pandemig, ein hymateb a’r ffordd y mae wedi effeithio bob un ohonom. Yn y neges fideo, rwy’n siarad â’r Parchg Andrew Sully, sydd wedi bod yn gaplan yn Ysbyty Gwynedd (Bangor) dros y misoedd diwethaf. Ceir y neges ysgrifenedig, gyda'r negeseuon fideo yn Gymraeg a Saesneg, yma.

Mae fy ngherdyn Nadolig digidol ac ar bapur eleni, sy'n cynnwys lluniau o eglwysi ledled yr esgobaeth, yn canolbwyntio ar fenter Llefa’r Cerrig. Gallwch weld y cerdyn a darllen mwy am y fenter yma.


Y Parchg Lloyd Jones (1966-2020)

Caiff angladd Lloyd ei gynnal yfory, dydd Llun 21 Rhagfyr 2020.

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, dim ond nifer gyfyngedig o wahoddedigion sy'n gallu mynychu. Fodd bynnag, bydd yr angladd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar dudalen Facebook yr esgobaeth o 10am, a gobeithio y bydd recordiad o'r darllediad hefyd ar gael wedi hynny.

Daliwch ati i gynnal Casi a theulu Lloyd yn eich gweddïau.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Rwy'n ddiolchgar i Gareth Iwan Jones o'r BBC am ein cyfeirio at ddarllediad Naw Llith a Charol Radio Cymru. Mae cyflwynwyr Radio Cymru yn darllen, gyda perfformiadau wedi eu recordio yn arbennig gan Bryn Terfel a chôr C.O.R. Ceir y darllediad gwych hwn o'r ddolen hon.
 • Mae Grŵp Elen yn cwrdd eto fis Ionawr (yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer Dydd Mawrth Ynyd, Dydd Mercher Lludw a'r Grawys) a mis Chwefror (yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer yt Wythnos Fawr, y Triduum a Thymor y Pasg).
 • I rannu gwybodaeth am ddigwyddiad neu fenter yma, cysylltwch â Robert Jones.

Diolch

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb fu mewn cysylltiad i ddymuno'n dda i Naomi a minnau cyn ein priodas ddoe. Mae eich caredigrwydd ystyrlon wedi ei werthfawrogi'n fawr.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw tragwyddol, wrth i Mair aros am enedigaeth dy Fab, felly rydyn ninnau aros am ei ddyfodiad mewn gogoniant; tyrd â ni trwy wewyr yr oes bresennol hon i weld, gyda hi, ein hiachawdwriaeth yn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


The Fourth Sunday of Advent | 20 December 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Across the ages, and here and now

On the Fourth Sunday in Advent we reflect on the coming of Christ promised from the earliest of times.

In the announcement of his arrival we see not only the hand of God at work across the ages but in the immediacy and care with which this news comes to Mary.

The God revealed to us in Jesus is both Lord of all and tender compassionate God who knows our needs before we ask. I reflect on this more in my meditation.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


My meditations will be taking a break after my meditation for the Fourth Sunday of Advent and my Christmas message, to return for Sunday 10 January 2021, the Feast of the Baptism of Christ.


Pandemic adaptations

Though vaccinations are offering the hope that this time of great anxiety and trauma will end, these coming weeks and months at a higher alert level will be very challenging.

Alert Level 4

Wales is now at Alert Level 4. As outlined in the Archdeacons' Letter yesterday, our understanding is that:

 • churches may remain open for worship and private prayer
 • gathering for outdoor activities is not permissible
 • community centres / church halls (or community activity within places of worship) can only be opened for essential public services (the definition of which includes foodbanks)

Even though churches may remain open for worship and private prayer, the increased Alert Level must be taken seriously. There are two key steps that all Ministry Areas need to take in response to this - again, as outlined yesterday:

 1. Risk assessments and plans should be checked against the latest version of the Church in Wales’s national guidance.
 2. Churches and Ministry Areas should make a judgement about the advisability of all of their plans for gathering for worship, on a case-by-case basis. While public worship is permitted, it should not go ahead if the judgement of the church and the Ministry Area Leader is that it would be unwise to do so given levels of risk or anxiety. We understand that this means that public worship will be suspended in some places.

The detailed, essential guidance on the Church in Wales’s website is currently laid out in a way that anticipates the interaction of Alert Level 4 from 28 December. Clearly all that applies to Alert Level 4 is applicable from now onwards.

Taking care of ourselves

I know that the pastoral care offered by our churches to there communities is real and intensive at this time. 

May I also encourage my clerical colleagues to take care of themselves at this time, taking rest after Christmas, ensuring that their commitments are measured, and relying on the support of Archdeacons and other colleagues in time of need. 

Please know that you and your ministry will be in my prayers over the Christmas period.


Gan ddisgybl yn | By a pupil at Ysgol Santes Dwynwen

Advent and Christmas in…

Our Advent preparations and our celebration of Christmas are very different this year. However, I have been very encouraged by all that I have heard, from Ministry Areas across the diocese, about the new and creative ways that are being developed to help us to keep a watchful Advent and a joyful Christmas.

I and the Archdeacons am inviting a Ministry Area each week to share something of their plans and preparations through the Bishop’s Letter. My hope is that we can continue to learn from one another, to be encouraged by what is taking place across the diocese, and to give thanks for the opportunities and the gifts that have been given to us, even in these challenging days.


Episode 5 | Advent and Christmas in Bro Padrig

A glimpse of what is happening in Bro Padrig from the Ministry Area Team. 

This update was prepared before the early introduction of Alert Level 4 was announced.


Faced with a Covid-restricted Advent and Christmas, Bro Padrig has enjoyed finding new ways to connect with our communities as well as safe ways of maintaining more traditional celebrations.

Funds set aside for ‘Sunday School or similar’ purposes enabled us to buy Advent candles for every pupil in our four primary schools.

In a climate of uncertainty and anxiety, it felt more important than ever to offer a symbol of light and hope. 

During the weeks of Advent, we have stayed on in Cemaes Church after a shortened Eucharist to spend time with Changing Landscapes, the diocesan Advent course.

A socially distanced setting does not make for the easiest group dynamic, but we have very much enjoyed our discussions.

An image from the diocesan Advent course, Changing Landscapes

Of course carol singing is much missed this year, especially the hugely popular candlelit service in the small but beautiful Llanbadrig Church.

Having had to cancel that service, we decided instead to open the building (seasonally decorated) twice weekly for quiet reflection and prayer. We have also planned three ‘pop up’ outdoor carol services in Llanfechell, Cemaes and Llanfaethlu, although we have already had to reschedule because of wild winter weather.

Mary a Joseph at Llanbadrig

We are planning three Christmas Eucharists, on Christmas Eve (Llanfairynghornwy and Llanfechell) and Christmas morning (Cemaes).

People have been asked to pre-book for these services and the response has been gracious – “that’s the way it has to be this year” - despite the awkward feel (for us) of making such a request.

Due to the November lockdown, we had to postpone an All Souls Memorial Service for all who had lost loved ones this year.

Rearranging it for 21 December has come to feel like a timely move, coinciding as it does with the winter solstice, the day of longest darkness. A simple service of quiet music, candlelight and prayer has proved most welcome to those facing their first Christmas after their bereavement.


Christmas greetings and messages

My Christmas message this year reflects on the pandemic, our response and the way it has affected us all. In the video Christmas message, I talk to the Revd Andrew Sully, who has been a hospital chaplain at Ysbyty Gwynedd over the recent months. The written message, with the video messages in Welsh and English, can be found here

My digital and paper Christmas card this year, featuring photographs of churches across the diocese, focuses on our Stones Shout Out project. You can see the card and read more about the project here.


The Revd Lloyd Jones (1966-2020)

Lloyd’s funeral takes place tomorrow, Monday 21 December 2020.

Due to the present restrictions, only a limited number of invited guests are able to attend. However, the funeral will be broadcast live on the diocesan Facebook page from 10am, and I hope that a recording of the broadcast will also be available subsequently.

Please continue to hold Casi and Lloyd’s family in your prayers.


Diocesan noticeboard

 • I am grateful to Gareth Iwan Jones from the BBC, for referring us to Radio Cymru's broadcast of Nine Lessons and Carols. Radio Cymru presenters read the lessons, with specially recorded performances by Bryn Terfel and the C.O.R. choir. This super broadcast is from this link.
 • Grŵp Elen meets again during January (to focus on planning for Shrove Tuesday, Ash Wednesday and Lent) and during February (to focus on planning for Holy Week, the Triduum and Eastertide).
 • To share information about any activity or events in this section of the Bishop's Letter, please contact Robert Jones.

Thanks

May I take this opportunity to thank all those who were in touch to wish Naomi and me well ahead of our wedding yesterday. We have been very touched by your kindness and consideration.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Eternal God, as Mary waited for the birth of your Son, so we wait for his coming in glory; bring us through the birth pangs of this present age to see, with her, our great salvation in Jesus Christ our Lord. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements