minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
O'm cerdyn Nadolig digidol eleni | From my digital Christmas card this year
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Noswyl Nadolig | 24 Rhagfyr 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Dyma ddeugeinfed ac wyth Llythyr yr Esgob.

Cyhoeddwyd y cyntaf ar 19 Mawrth, yn ystod dyddiau cynharaf y pandemig. 

Credaf mai disgwyliad llawer ohonom bryd hynny oedd y byddai'r coronafirws yn aflonyddwch mawr i'n bywyd ar y cyd, ond yn un dros dro.

Rydyn ni i gyd yn deall bellach bod effaith y pandemig yn llawer mwy dwys na hynny. Mae'r naw mis diwethaf hyn wedi dod â chaledi a cholled i gynifer, ac wedi mynnu gwytnwch, amynedd a gras gan bob un ohonom.

Yn ôl ym mis Mawrth, ysgrifennais hyn:

I bob un ohonom, mae hwn yn gyfnod o ddadleoli, pryder ac ofn, pan aflonyddir neu beryglir yr hyn oedd gynt yn gyfarwydd ac yn gyson. Rydyn ni i gyd wedi dod yn ymwybodol o'n bregusrwydd a'n gwendid – yng ngeiriau'r colect, “na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn.”

Ond rydyn ni hefyd yn bobl o obaith, goleuni a bywyd. Calonogol yw mai ymateb cymaint ohonom fu troi at Dduw mewn gweddi daer a meithrin cydweithrediad dyfnach â’n gilydd. Rwy'n ddiolchgar iawn am yr holl ofal ac ymroddiad sy'n cael ei ddangos; ac rwy’n parhau i ddal pawb ledled yr esgobaeth yn fy ngweddïau beunyddiol, yn enwedig y rhai sy’n bryderus, mewn poen ac mewn angen, y gallent adnabod cariad ac agosatrwydd Duw.

Fe allwn i ddefnyddio’r un geiriau hynny heddiw - mae’r pryder yn dal i fod yn real i ni i gyd, ond felly hefyd y Goleuni a’r Bywyd sy’n cael eu cyhoeddi ym Mhrolog Efengyl Sant Ioan ar fore Nadolig.

Hoffwn heddiw felly ategu pa mor ddiolchgar ydw i am bopeth sydd wedi'i wneud i rannu Goleuni a Bywyd Crist ledled yr esgobaeth yn ystod y misoedd anodd hyn. A dyma'ch sicrhau o fy ngweddïau ar gyfer tymor y Nadolig, gan erfyn ar Dduw inni gyd adnabod y Goleuni a Bywyd hwnnw o'r newydd yn ein calonnau, yn ein teuluoedd ac yn ein byd.


Oni bai bod newyddion brys i’w rannu, bydd deugeinfed a naw Llythyr yr Esgob yn cael ei gyhoeddi ar gyfer yrylail benwythnos ym mis Ionawr, gyda fy myfyrdod ar gyfer Gŵyl Bedydd Crist (dydd Sul 10 Ionawr).


Negeseuon a chyfarchion yr Ŵyl

Cerdyn

Mae fy ngherdyn Nadolig digidol ac ar bapur eleni, sy'n cynnwys lluniau o eglwysi ledled yr esgobaeth, yn canolbwyntio ar fenter Llefa’r Cerrig. Gallwch weld y cerdyn a darllen mwy am y fenter yma.


Negeseuon

Mae fy neges eleni yn adfyrio ar y pandemig, ein hymateb a’r ffordd y mae wedi effeithio bob un ohonom. Yn y neges fideo, rwy’n siarad â’r Parchg Andrew Sully, sydd wedi bod yn gaplan yn Ysbyty Gwynedd (Bangor) dros y misoedd diwethaf. Ceir y neges ysgrifenedig, gyda'r negeseuon fideo yn Gymraeg a Saesneg, yma.


Pregeth

Yn fy mhregeth ar Ddydd Nadolig eleni, byddaf yn awgrymu y rhoddir cyfle i ni o achos y pandemig i garu'r byd o'r newydd. Gellir darllen ei thestun yma.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Arglwydd Iesu Grist, mae'th enedigaeth ym Methlehem yn ein cyfareddu i benlinio mewn rhyfeddod wrth i nefoedd gyffwrdd â'r ddaear: derbyn ein mawl o'n dyfnaf wrth inni dy addoli di, ein Gwaredwr a'n Duw tragwyddol. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


Christmas Eve | 24 December 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


This is the forty-eight Bishop’s Letter.

The first was issued on 19 March, during the earliest days of the pandemic. 

I think that the expectation of many of us at that stage was that this would be a major but temporary disruption to our common life. 

We all know now that the effects and impact of the pandemic are much graver than that. These past nine months have brought hardship and loss to so many, and have demanded from all of us resilience, patience and grace.

Back in March, I wrote this:

For all of us, this is a time of dislocation, anxiety and fear, when much that was familiar and sustaining is disturbed or at risk. We have all become aware of our vulnerability and our weakness – in the words of the collect, “that, that by reason of the frailty of our nature, we cannot always stand upright.”

But we are also people of hope, light and life. The response of so many has been to turn to God in fervent prayer and to foster a deeper colleagueship with one another. I am very grateful for all the care and dedication being shown; and I continue to hold all across the diocese in my daily prayers, especially those who are anxious, in pain and in need, that they might know God’s love and nearness.

I could use those same words now - the anxiety is still real for us all, but so also are the Light and Life that are proclaimed in the Prologue of St John’s Gospel on Christmas Day. 

Please know how grateful I am for all that has been done to share the Light and Life of Christ across the diocese during these difficult months; and be assured of my prayers for the Christmas season, that we may all know that Light and Life anew in our hearts, in our families and in our world.


Unless there is urgent news to be shared, the forty-ninth Bishop’s Letter will be issued ahead of the second weekend in January, with my meditation for the Feast of the Baptism of Christ (Sunday 10 January).


Christmas greetings and messages

Card 

My digital and paper Christmas card this year, featuring photographs of churches across the diocese, focuses on our Stones Shout Out project. You can see the card and read more about the project here.


Messages

My Christmas message this year reflects on the pandemic, our response and the way it has affected us all. In the video Christmas message, I talk to the Revd Andrew Sully, who has been a hospital chaplain at Ysbyty Gwynedd over the recent months. The written message, with the video messages in Welsh and English, can be found here.


Sermon

In my Christmas Day sermon I shall suggest the pandemic and restrictions we face invite us to love the world as never before. You can read the text here.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Lord Jesus Christ, your birth at Bethlehem draws us to kneel in wonder at heaven touching earth: accept our heartfelt praise as we worship you, our Saviour and our eternal God. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements