minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


5 Ionawr 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Ar ddechrau blwyddyn newydd

Bu’r Ŵyl yn brofiad gwahanol iawn eleni, a gwn y bydd llawer ohonom wedi galaru am fethu medru ymgynnull gyda’r teulu, a chwrdd yn gorfforol fel teulu’r Eglwys, i ddathlu genedigaeth Iesu Grist. 

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i gydweithwyr am bopeth a wnaed, yn greadigol ac yn ffyddlon ledled yr esgobaeth, i ddarparu cyfleoedd i addoli, gweddïo a myfyrio, ac i rannu cariad Duw mewn gair, gweithred a gofal bugeiliol.

Mae'r flwyddyn newydd hefyd wedi dod â'i heriau; ac, er gwaethaf gobaith y brechlyn, mae'n ymddangos bellach ein bod yn wynebu cyfnod anodd dros yr wythnosau a'r misoedd i ddod. 

Bydd llawer ohonom yn teimlo bod ein gwytnwch yn cael ei brofi i’r eithaf ar hyn o bryd. A gaf i ein hannog i fod yn onest am ein teimladau, i gymryd amser ychwanegol i ofalu amdanom ein hunain a'n gilydd, ac mewn gweddi a myfyrdod i bwyso ar Dduw gyda ffydd a gobaith.


Yng ngweddill y llythyr cynnar hwn, rwyf am gynnig diweddariad am y pandemig a'n hymateb i'r cyfyngiadau cyfredol.


Y sefyllfa bresennol

Wrth i mi ysgrifennu, nid yw'r sefyllfa ffurfiol o ran rheoliadau yng Nghymru wedi newid ers cyflwyno Lefel Rhybudd 4 ar 20 Rhagfyr. 

Fodd bynnag, mae atal addysg yn gorfforol i’n plant yng Nghymru tan ganol mis Ionawr, ynghyd â datganiad Prif Weinidog Prydain neithiwr, wedi pwysleisio difrifoldeb y sefyllfa.


Yn ystod Lefel Rhybudd 4:

  • gall eglwysi aros ar agor ar gyfer addoliad yn gorfforol a gweddi breifat
  • gellir cynnal priodasau ac angladdau, gan ddilyn y canllawiau clir a phriodol
  • ni chaniateir cynnull ar gyfer gweithgareddau awyr agored
  • dim ond ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol (y mae'r diffiniad ohonynt yn cynnwys banciau bwyd) y gellir agor canolfannau cymunedol / neuaddau eglwys (neu weithgaredd cymunedol mewn addoldai)

Llunio barn ynghylch addoliad cyhoeddus yn gorfforol

Fel y pwysleisiwyd pan gyflwynwyd Lefel Rhybudd 4, dylai eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth lunio barn ynghylch ymarferoldeb eu holl gynlluniau ar gyfer ymgynnull ar gyfer addoliad cyhoeddus yn gorfforol. 

Er y caniateir addoli cyhoeddus yn gorfforol, ni ddylai fynd yn ei flaen os mai barn yr eglwys ac Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yw y byddai'n annoeth gwneud hynny o ystyried lefelau risg neu bryder.

Deallaf fod hyn yn golygu y bydd addoliad cyhoeddus yn gorfforol yn cael ei atal mewn rhai lleoedd.


Addoliad ar-lein ac ar yr aelwyd

Rwyf am ganmol pob cam a gymerir i alluogi addoli ar-lein, ac adnoddau eraill ar gyfer addoli a gweddi ar yr aelwyd, a hynny mewn cynifer o ffyrdd creadigol a ffyddlon.


Gweinidogaeth fugeiliol

Rwyf hefyd am ganmol gweinidogaeth fugeiliol yr Eglwys, sy’n fwy hanfodol nag erioed ar yr adeg hon, ac y gwn ei bod wedi cael ei gwerthfawrogi’n fawr, wedi'i gynnig mewn cymaint o ffurfiau gofalus ac amrywiol, gan gynifer ledled yr esgobaeth.


Asesiadau risg

Pan fydd addoliad cyhoeddus yn gorfforol yn mynd yn ei flaen, dylid gwirio asesiadau risg a chynlluniau yn erbyn y fersiwn ddiweddaraf o ganllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru.


Gweinidogaeth gyhoeddus

Rwy'n ddiolchgar i bawb sy'n arwain addoliad cyhoeddus yn gorfforol ac yn cynnig gofal bugeiliol yn gorfforol ar yr adeg hon. 

Fodd bynnag, a gaf bwysleisio pwysigrwydd asesu a lliniaru risg i ni ein hunain fel y rhai sy'n gweinidogaethu yn y ffyrdd hyn, ac annog cydweithwyr i barhau i drafod eu sefyllfaoedd personol gydag Archddiaconiaid fel sy'n briodol.


Adolygiad a myfyrio parhaus

Rwy’n falch bod cydweithwyr taleithiol yn parhau i adolygu’r sefyllfa, fel yr wyf hefyd wedi bod yn ei wneud mewn cyfarfodydd gydag aelodau o Gyngor yr Esgob.

Yn ystod yr wythnos hon, mae swyddogion taleithiol yn rhagweld cyfarfod â gweision sifil Llywodraeth Cymru, er mwyn asesu a yw unrhyw gyfyngiadau rheoliadol pellach sy'n ymwneud ag addoli cyhoeddus yn gorfforol yn debygol o ddod i rym.

Yn dilyn y cyfarfod hwn, rwyf hefyd yn disgwyl trafod y sefyllfa genedlaethol yng Nghymru gyda fy nghydweithwyr esgobol, gyda'r nod o allu gwneud unrhyw benderfyniadau newydd ynghylch addoli cyhoeddus yn gorfforol ar y cyd fel talaith. Byddaf, wrth gwrs, yn y trafodaethau hynny, am fwydo'r adborth y mae'r Archddiaconiaid wedi eu rannu â mi am y sefyllfa yn ein hesgobaeth.

Mae’n bosibl, yn dilyn y cyfarfodydd hyn, y bydd canllawiau taleithiol newydd yn cael eu cyhoeddi, yn disodli'r hyn yr wyf wedi'i amlinellu uchod. Mae’n bosibl y byddaf i am ddarparu arweiniad esgobaethol pellach inni ym Mangor. Byddaf, wrth gwrs, yn eich diweddaru ar hyn.

Ar adeg o bryder, dadleoliad a newid, a gaf ddiolch ichi am eich amynedd, eich gofal am eich gilydd, a'ch adborth am y sefyllfa ar draws yr esgobaeth, sy'n helpu’n hadolygu a'n myfyrio parhaus i fod yn sensitif ac yn briodol.


Rwyf am eich sicrhau eich bod yn fy ngweddïau beunyddiol wrth inni lywio drwy’r dyddiau anodd hyn. Bydded i Grist, sydd wedi ein galw o'r tywyllwch i gwmniaeth ei oleuni rhyfeddol ef, ein diwallu â gras, tangnefedd a gobaith.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

The Bishop's letter to the diocese


5 January 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


At the beginning of a new year

Our keeping of Christmas has been so very different this year, and I know that many of us will have grieved not being able to gather with family, and in person as the family of the Church, to celebrate Jesus Christ’s birth. 

May I take this opportunity to thank colleagues for all that has been done, creatively and faithfully across the diocese, to provide opportunities for worship, prayer and reflection, and to share God’s love in word, deed and pastoral care.

The new year has also brought its challenges; and, despite the hope of the vaccine, it now seems that we face a difficult period over the weeks and months ahead. 

Many of us will feel our resilience being tested at the moment. May I encourage us to be honest about our feelings, to take extra time to take care of ourselves and one another, and in prayer and contemplation to lean on God with faith and hope.


In the remainder of this early letter, I want to offer an update about the pandemic and our response to the current restrictions.


The current situation

As I write, the formal regulatory situation in Wales has not changed since the introduction of Alert Level 4 on 20 December. 

However, the suspension of in-person schooling for our children in Wales until mid-January, along with the British Prime Minister’s statement last night, have emphasised the seriousness of the situation.


During Alert Level 4:

  • churches may remain open for in-person worship and private prayer
  • weddings and funerals may take place, following the clear and appropriate guidance
  • gathering for outdoor activities is not permissible
  • community centres / church halls (or community activity within places of worship) can only be opened for essential public services (the definition of which includes foodbanks)

Making a judgement about in-person public worship

As was emphasised when Alert Level 4 was introduced, churches and Ministry Areas should make a judgement about the advisability of all of their plans for gathering for in-person public worship, on a case-by-case basis. 

While in-person public worship is permitted, it should not go ahead if the judgement of the church and the Ministry Area Leader is that it would be unwise to do so given levels of risk or anxiety.

I understand that this means that in-person public worship will be suspended in some places.


Online and at home worship

I want to commend all steps taken to enable online worship, and to resource worship and prayer at home in a number of other creative and faithful ways.


Pastoral ministry

I also want to commend the Church’s pastoral ministry, which is more essential than ever at this time, and which I know has been greatly appreciated by so many, when offered in so many careful and diverse forms, across the diocese.


Risk assessments

Where in-person public worship goes ahead, risk assessments and plans should be checked against the latest version of the Church in Wales’s national guidance.


Public ministry

I am grateful to all who lead in-person public worship and offer in-person pastoral care at this time. 

However, may I emphasise the importance of assessing and mitigating risk to ourselves as those who minister in these ways, and urge colleagues to continue to discuss their personal situations with Archdeacons as appropriate.


Ongoing review and reflection

I am glad that provincial colleagues are continuing to keep the situation under review, as I have also been doing in meetings with the members of the Bishop’s Council.

During the course of this week, provincial officers expect to meet with Welsh Government civil servants, in order to assess whether any further regulatory restrictions relating to in-person public worship are likely to come into force.

Following this meeting, I also expect to discuss the national situation in Wales with my episcopal colleagues, with the aim of being able to take any new decisions about in-person public worship together as a province. I will, of course, in those discussions want to feed in the reflections that the Archdeacons have been able to share with me about the situation in our diocese.

It may be that, following these meetings, new provincial guidance will be issued, superseding that which I have outlined above. It may also be the case that I will want to provide further diocesan guidance for us in Bangor. I will, of course, keep you updated about this.

At a time of anxiety, dislocation and change, may I thank you for your patience, your care for one another, and your feedback about the situation across the diocese, which helps our ongoing review and reflection to be sensitive and appropriate.


Please know that you are in my daily prayers as we navigate these difficult days. May Christ, who has called us out of darkness into his marvellous light, fill us with grace, peace and hope.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements