minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


31 Mawrth 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Cân ein Duw mewn tir estron

Ar y cychwyn, hoffwn ddiolch i glerigion yr esgobaeth a phawb arall sy'n gweinidogaethu yn enw'r Eglwys ledled Esgobaeth Bangor.

Mae ansawdd a gwytnwch eich ymateb i'n hamgylchiadau presennol wedi creu argraff fawr arnaf.

Rwy’n ymwybodol o’r straen a’r pryderon yr ydym i gyd yn eu hwynebu ar hyn o bryd, o fewn ein bywydau personol ein hunain ac yn ein gweinidogaethu. Mae'r llewyrch a'r cariad a'r creadigrwydd a welwn yn deyrnged i'n clerigion a'r rhai sy'n gweinidogaethu ar y cyd â nhw. Gwelir hyn nid yn unig yn y gweddïo a'r addoliad sy'n cael ei gyflwyno, ond hefyd o ran y gofal bugeiliol ac ymarferol sy'n cael ei gynnig i'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau, yn aml mewn partneriaeth gadarn â chyrff eraill.

Mae’r salmydd yn gofyn, “Sut y byddwn ni’n canu cân ein Duw mewn tir estron?” Mae mor dda gweld mai ein hymateb fu gwneud hynny'n hyderus, yn ofalus ac yn dosturiol.


Diweddariad i ganllawiau bugeiliol Mainc yr Esgobion

Cyhoeddwyd heno ganllawiau bugeiliol wedi eu diweddaru - maent i'w cael yma.

Dywed y canllawiau'r canlynol am recordio a darlledu addoliad:

Bu i addoliad clodwiw ac effeithiol gael ei recordio a’i ddarlledu o bersondai dros y dyddiau diwethaf. Tra bo Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn awr yn caniatáu i glerig recordio neu ddarlledu gwasanaeth (heb gynulleidfa) o adeiladau eglwysig, bydd dymunoldeb a doethineb gwneud hynny yn amrywio rhwng gwahanol gyd-destunau. Bydd Esgobion unigol yn cynghori ymhellach ar y mater hwn yn eu priod esgobaethau a dylid cynnal unrhyw ddigwyddiadau o’r fath yn unol yn llwyr â’r canllawiau esgobaethol hynny, neu gyda chaniatâd penodol yr Esgob cadeiriol.

Rwyf wedi trafod hyn gyda fy nghydweithwyr ar Gyngor yr Esgob, a gwn eu bod hwythau wedi siarad â chydweithwyr clerigol ledled yr esgobaeth. 

Fy nymuniad yw ein bod yn cynnal ein harfer cyfredol, ac na ddylem felly deithio i eglwysi i recordio neu ddarlledu addoliad, oni bai (i) ein bod yn byw yn union ar gwr yr eglwys, neu (ii) bod rheswm cymhellol dros wneud hynny. 

Os yw clerig neu arweinydd addoli arall yn dymuno recordio neu ddarlledu gwasanaeth o'r eglwys, hoffwn iddynt fod mewn cysylltiad â mi i drafod y mater yn y lle cyntaf.


Clerigion sy'n ymddeol

Cadwch yn eich gweddïau y rhai sy'n ymddeol o'r weinidogaeth yn yr esgobaeth dros yr wythnosau nesaf, yn enwedig Lynda Cowan, Lindsay Ford a Roger Donaldson.

Mae'n amlwg yn destun gofid mawr nad yw'r cyfleoedd arferol i nodi a dathlu gweinidogaeth ffyddlon yn bosibl ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rwyf mewn cysylltiad â'r tri i ddod o hyd i gyfle i ddiolch iddynt yn eu presenoldeb am eu gwasanaeth rywbryd y dyfodol.


Rhythm newydd bywyd

Mae cydweithwyr wedi rhannu gyda mi yr heriau sy'n eu hwynebu wrth inni ddod i delerau ag absenoldeb strwythurau cyfarwydd. Mae rhythm bywyd wedi newid, ac fe amharir ar y perthnasoedd hynny sy'n ein cynnal ni – ein perthynas â Duw a’n perthnasoedd gyda'n gilydd.

Mae'n bwysig cydnabod bod pethau'n wahanol. Mae'n bwysig hefyd, er ein lles ni ein hunain ac er ein defnyddioldeb i eraill, inni ddatblygu trefn newydd, rhythm bywyd newydd.

Er mwyn ein helpu gyda hyn, rydym wedi addasu ein ffordd o fyw esgobaethol, Llwybr Deiniol, ar gyfer ein hamgylchiadau presennol. Rwyf am ofyn inni oll fyfyrio ar saith elfen a fydd yn ein helpu i ddatblygu ffordd newydd o fyw ar gyfer y dyddiau pryderus, heriol hyn. Y rhain yw: 

(1) gweddïo, (2) dysgu, (3) gwerthfawrogi, (4) tystiolaethu, (5) gofalu, (6) cadw'n heini, a (7) myfyrio.

Datblygir y saith elfen hyn ymhellach, yng nghyd-destun seintiau Cymru, ar ein dudalen newydd Dilyn Llwybr Deiniol ar yr aelwyd. Mae'n cynnwys taflenni y gellir eu lawrlwytho'n hawdd i fapio'ch ffordd o fyw eich hun yn seiliedig ar y saith elfen, a mapio'ch diwrnod arferol wrth ddilyn Llwybr Deiniol.

Rhannwch y deunydd hwn ag eraill os gwelwch yn dda – o fewn eich Ardal Weinidogaeth a thu hwnt, o fewn eich cynulleidfaoedd rheolaidd a thu hwnt. Fy ngobaith yw y bydd yn cynnig i lawer ohonom fodd i ffocysu ar ein lles ein hunain a'n perthynas â Duw yn ystod y dyddiau hyn.

Mae'r canlynol hefyd ar gael i gefnogi ffordd ddefosiynol o fyw:

Mae'r deunydd hwn yn eistedd law yn llaw â llawer o waith rhagorol sy'n cael ei ddatblygu a'i rannu o fewn Ardaloedd Gweinidogaeth. Rwy'n ddiolchgar iawn i bawb sy'n ein helpu i gysylltu'n amgen â Duw yn ystod y dyddiau hyn.


Y Deon ar Sunday Worship y Sul diwethaf

Ar y sgrin

Braf iawn oedd gweld Sunday Worship fore Sul diwethaf o Eglwys Gadeiriol Bangor, dan arweiniad medrus tîm Bro Deiniol. 

Rwy’n hapus iawn y bydd Sunday Worship ar fore Dydd y Pasg hefyd yn dod o'r Gadeirlan. 

Rwyf hefyd yn falch fy mod wedi cael gwahoddiad i gyfrannu at rifyn Dydd Gwener y Groglith o Ddechrau Canu, Dechrau Canmol. Byddwn yn gallu cadarnhau amseroedd darlledu yn nes at y dyddiad.


Stiwardiaeth

Fel bob amser, rydym fel Eglwys yn dibynnu ar haelioni cymaint o bobl er mwyn gallu talu ein costau. 

Mae angen parhau i dalu costau dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, a’m gobaith yw y bydd y rhai sy’n cefnogi’r Eglwys gyda’u gweddi a’u tystiolaethu hefyd yn parhau i gefnogi’r Eglwys gyda’u rhoi a’u stiwardiaeth. Bydd yn bwysig i ni i gyd fod yn glir ac yn gyson ynghylch y realiti ariannol hwn.

Rhoi yn Syth

Un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o roi i gefnogi gweinidogaeth yr Eglwys yw Rhoi yn Syth. Mae Rhoi yn Syth yn caniatáu i roddwyr sefydlu rhoddion Cymorth Rhodd rheolaidd i'w Hardal Weinidogaeth trwy Ddebyd Uniongyrchol. 

Rwy'n ddiolchgar i aelodau o dîm y dalaith sydd wedi gweithio i ddatblygu offer ar-lein newydd i ganiatáu sefydlu rhoddion Rhoddion Uniongyrchol newydd ac i alluogi newid trefniant presennol. Defnyddiwch y gwasanaeth newydd hwn i helpu ein cynaliadwyedd nawr ac i'r dyfodol.


Ffydd ar waith

Rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr i weld popeth sy’n cael ei wneud i gefnogi’r bregus, yn enwedig yr henoed, yn ein cymunedau. Gall cadw mewn cysylltiad, cynnal mewn gweddi, a, lle bo hynny'n briodol, helpu gyda siopa a chyflenwadau eraill ddod â chysur gwirioneddol i'r rhai sydd wedi'u hynysu.

A gaf i hefyd eich hannog i gadw mewn cof a chynnig cefnogaeth ymarferol i eraill sydd mewn lle bregus ar yr adeg hon.

Mae hyn yn cynnwys:

  • rhieni plant ifanc, yn enwedig y rhai sy'n byw ar incwm isel ac mewn cartrefi cyfyng, sy'n ei chael hi'n anodd gofalu am, addysgu a difyrru eu plant mewn amgylchiadau hynod o newydd
  • cymunedau a phrosiectau dramor y mae gennym gysylltiad â nhw, a lle mae'r seilwaith iechyd a chymdeithasol sydd mor bwysig ar hyn o bryd yn llawer gwannach nag y mae yma
  • elusennau sy'n gweithio gyda'r bregus, yma a thramor, y mae eu llwyth gwaith yn cynyddu ac y mae eu ffrydiau incwm dan fygythiad

Trwy ein gweddïau, trwy estyn allan, a thrwy ein rhoi, mae llawer y gallwn ei wneud i helpu'r bregus.


Gweddi

Mae'r rhain yn ddyddiau pryderus, heriol. Rwyf am i chi wybod eich bod wastad yn fy ngweddïau a gweddïau fy nghydweithwyr ar Gyngor yr Esgob. Mae aelodau'r Cyngor - fi fy hun, yr Archddiaconiaid, y Deon ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth - bellach yn cyfarfod trwy gynhadledd fideo bob bore Llun ac yn cadw mewn cysylltiad yn ddyddiol. 

Cysylltwch â ni, fel yr ydych wedi bod yn ei wneud, gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon; a pharhewch i'n dal ninnau yn eich gweddïau chwithau hefyd.


O Dduw, yr hwn a ddaeth yn y cnawd; yn ein hoes o ofn ac ansicrwydd, atgoffa ni dy fod, cyn codi mewn buddugoliaeth o farwolaeth, wedi profi anghyfannedd a thywyllwch. Wrth i'r dyddiau ymestyn a goleuo, dyro sicrwydd i ni o'r gobaith sydd gennyt i ni; fel na fydd ein hymddiriedaeth a'n hyder ynot yn simsanu, ond cynnal ni pa bynnag anawsterau a ddaw i’n rhan. Amen.

Gweddi gan Carol Wardman


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


31 March 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


God’s song in a strange land

At the outset, I want to thank the diocesan clergy and all others who minister in the name of the Church across the diocese.

I have been hugely impressed by the quality and resilience of your response to our present circumstances.

I am conscious of the strains and anxieties that we are all facing at the moment, within our own personal lives and in our ministries. It is a tribute to our clergy and those who minister alongside them that there is evidence of so much flourishing, watchfulness and creativity – not only in terms of the prayer and worship that is being offered, but also in terms of the pastoral and practical care that is being offered to the vulnerable within our communities, often in robust partnership with other organisations.

The psalmist asks, “How shall we sing God’s song in a strange land?” It is so good to see that our response has been to do so confidently, carefully and compassionately.


Updated pastoral guidance from the Bench of Bishops

Updated guidance has been issued this evening, which is available here.

The updated pastoral guidance says the following about recording and broadcasting services:

Worship has been recorded and broadcast both commendably and effectively from parsonages over recent days. Whilst the Welsh Government Regulations now permit a cleric to record or broadcast a service (without a congregation) from church buildings, the desirability and advisability of doing so will vary between different contexts. Individual Bishops will advise further on this matter within their respective dioceses and any such events should be held only in strict accordance with those diocesan guidelines, or with the explicit permission of the diocesan Bishop.

I have discussed this with my colleagues on the Bishop’s Council, who I know have also spoken to clergy colleagues across the diocese. 

It is my wish that we maintain our current practice, and do not travel to churches to record or broadcast worship, unless (i) we live immediately adjacent to the church, or (ii) there is a compelling reason to do so. 

If clergy or other worship leader wishes to record or broadcast a service from church, I would like them to be in touch with me to discuss the matter in the first instance.


Retiring clergy

Please keep in your prayers those who are retiring from ministry in the diocese over coming weeks, especially Lynda Cowan, Lindsay Ford and Roger Donaldson.

It is obviously a cause of great regret that the usual opportunities to mark and celebrate a faithful ministry are not possible at this time. However, I am in touch with all three to find an opportunity to thank in their presence them for their service at a future date.


A new rhythm of life

Colleagues have shared with me the challenges they are facing as we come to terms with the absence of familiar structures. The rhythm of life has changed, and those relationships that sustain us – relationships with God and with one another – are being disrupted.

It is important to acknowledge that things are different at the moment. It is important also, for our well-being and for our usefulness to others, to develop a new routine and a new rhythm of life.

To help us with this, we have adapted our diocesan way of life, St Deiniol’s Way, for our present circumstances. I am asking us all to reflect on seven elements that will help us develop a new way of life for these anxious, challenging days. They are: 

(1) prayer, (2) learning, (3) valuing, (4) witnessing, (5) caring, (6) exercising, and (7) reflecting.

These seven elements are explored further, in the context of the Welsh saints, on our new Following St Deiniol’s Way as we stay at home page. It contains easily downloadable sheets to map out your own way of life based on these seven elements, and map out you typical day following St Deiniol’s Way.

Please share this material with others – within your Ministry Area and beyond, within your regular congregations and beyond – as I hope it will offer many a means of taking their own wellbeing and their relationship with God seriously at this time.

Also available to support a devotional way of life at this time are:

This material sits alongside much excellent work that it being developed and shared within Ministry Areas. I am very grateful to all who are helping us to stay connected to God in different ways at this time.


Canon Tracy Jones on last Sunday's Sunday Worship

On screen

It was very good to see Sunday Worship last Sunday morning from Bangor Cathedral, so ably led by the Bro Deiniol team. 

I am delighted that Songs of Praise on the morning of Easter Day will also be coming from Bangor Cathedral. 

I also glad to have been invited to contribute to the Good Friday edition of Dechrau Canu, Dechrau Canmol. We will be able to confirm broadcast times near the date.


Stewardship

As at all times, we are as a Church reliant on the generosity of so many people in order to be able to meet our costs. 

Costs need to continue to be met over coming weeks and months, and my hope is that those who support the Church with their prayer and witness will also continue to support the Church with their giving and stewardship. It is important for us all to be clear and consistent about this financial reality, even as other pressures surround us.

Gift Direct

One of the most effective ways of giving to support the ministry of the Church is the Gift Direct. Gift Direct allows givers to set up regular Gift Aid donations to their Ministry Area through a Direct Debit. 

I am grateful to members of the provincial team who have worked to develop new online tools to allow new Gift Direct donations to be set up and to enable existing donations to be amended. Please make use of this new service to help our sustainability now and into the future.


Faith in action

I have been greatly encouraged to see all that is being done to support the vulnerable, as especially the elderly, within our communities. Keeping in touch, holding in prayer, and, where appropriate, helping with shopping and other supplies can bring real comfort to those who are isolated.

May I also encourage you to keep in mind and offer practical support to others who are in a vulnerable place at this time.

This includes:

  • the parents of young children, especially those living on low incomes and in confined spaces, struggling to care for, educated and entertain their children in radically new circumstances
  • communities and projects overseas with which we have a link, and where the health and social infrastructure that is so important at this time is much weaker than it is here
  • charities working with the vulnerable, here and abroad, whose workload is increasing and whose income streams are under threat

Through our prayers, through reaching out, and through our giving, there is much that we can do to help the vulnerable.


Prayer

These are anxious, challenging days. Please know that you continue to be in my prayers and those of my colleagues on the Bishop’s Council. Its members – myself, the Archdeacons, the Dean and the Diocesan Secretary – are now meeting by means of a video conference every Monday morning and keeping in touch on a daily basis. 

Please be in touch with us, as you have been doing, with any questions or concerns; and please continue to hold us in your prayers, too.


Incarnate God, in our times of fear and uncertainty, remind us that before rising in triumph from death, you passed through desolation and darkness. As the days lighten, assure us of the hope you bring us; so that our trust and confidence in you may not waiver, but sustain us through whatever difficulties we face. Amen.

A prayer by Carol Wardman


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor