minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


15 Ionawr 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Diweddariad ar addasiadau'r pandemig

Yn fy llythyr atoch ar 5 Ionawr, amlinellais y sefyllfa bresennol o ran addasiadau'r pandemig, ac addewais eich diweddaru yn dilyn cyfarfodydd a gynhaliwyd dros y dyddiau diwethaf.

Ni fu unrhyw newid yn y sefyllfa gyfreithiol a rheoliadol. Felly:

  • gall eglwysi aros ar agor ar gyfer addoliad yn gorfforol a gweddi breifat
  • gellir cynnal priodasau ac angladdau, gan ddilyn y canllawiau clir a phriodol
  • ni chaniateir cynnull ar gyfer gweithgareddau awyr agored
  • dim ond ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol (y mae'r diffiniad ohonynt yn cynnwys banciau bwyd) y gellir agor canolfannau cymunedol / neuaddau eglwys (neu weithgaredd cymunedol mewn addoldai)

Fodd bynnag, mae'r sefyllfa yn amlwg yn anodd ar hyn o bryd, ac mae lefelau risg yn uchel.

O ganlyniad, er na phenderfynodd yr Esgobion yn eu cyfarfod yr wythnos hon atal addoli yn gorfforol, rydym yn gofyn y dylid mynd ar drywydd darpariaeth amgen i addoli yn gorfforol lle bo hynny'n bosibl.

Felly, parheaf i ofyn i eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth lunio barn ynghylch ymarferoldeb eu holl gynlluniau ar gyfer ymgynnull ar gyfer addoliad cyhoeddus yn gorfforol - ond yn awr rwyf hefyd yn annog ar i bawb fynd ati i ystyried darpariaeth amgen i addoli yn gorfforol.

Mae ein canllawiau cenedlaethol wedi'u hadnewyddu, ac mae'n pwysleisio'r gofal uwch sydd ei angen nawr. Dylai pawb sy'n gyfrifol am addoli a gweithgareddau eraill eu darllen a'u dilyn.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch unwaith yn rhagor i'm holl gydweithwyr am bopeth a wneir, yn greadigol ac yn ffyddlon ledled yr esgobaeth, i ddarparu cyfleoedd i addoli, gweddïo a myfyrio, ac i rannu cariad Duw mewn gair, gweithred a gofal bugeiliol.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


15 January 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


An update on pandemic adaptations

In my letter to you on 5 January, I outlined the current situation regarding pandemic adaptations, and promised to update you following meetings that have taken place over recent days.

There has been no change in the legal and regulatory position. Therefore:

  • churches may remain open for in-person worship and / or private prayer
  • weddings and funerals may take place, following the clear and appropriate guidance
  • gathering for outdoor activities is not permissible
  • community centres / church halls (or community activity within places of worship) can only be opened for essential public services (the definition of which includes foodbanks)

However, the situation is clearly difficult at the moment, and levels of risk are high.

Consequently, though the Bishops at their meeting this week did not decide to suspend in-person worship, we are asking that alternatives to in-person worship should be pursued where possible.

I therefore continue to ask churches and Ministry Areas to make a judgement about the advisability of all of their plans for gathering for in-person public worship, on a case-by-case basis - but now I am additionally urging that alternatives to in-person worship should be actively pursued by all.

Our national guidance has been refreshed, and emphasises the caution now required. It should be consulted and adhered to by all responsible for worship and other activities.

May I again thank colleagues for all that is being done, creatively and faithfully across the diocese, to provide opportunities for worship, prayer and reflection, and to share God’s love in word, deed and pastoral care.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements