minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Canlyn fi" | "Follow me"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


16 Ionawr 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Wedi goresgyn ac wedi'n prynu

Mae tymor Ystwyll yn ein gwahodd i fyfyrio ar natur Duw.

Mae'r darlleniad o Ddatguddiad Ioan heddiw yn annisgwyl oherwydd ei fod yn gosod oen wedi'i gleisio a'i dorri yn y canol, ac y dywedir wrthym mai dyma Arglwydd pawb. Mae cysyniadau o bwer ac awdurdod yn cael eu troi ben i waered wrth i ni weld nad yw'r ffigur hwn yn ddim llai na Christ ei hun.

Beth mae'r darlun hwn yn ei fynegi mewn cyfnod o ansicrwydd parhaus? Ceir fy myfyrdod ar y themâu hyn yma.


Un myfyrdod ddwyieithog wedi'i recordio a geir yr wythnos hon. Mae'r testun ar gael yn llawn yn y ddwy iaith, ynghyd â'r deunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoliad y Sul ar yr aelwyd, gan gynnwys trefn gwasanaeth dwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair a thestun y darlleniadau.


Gweinidogaeth deulu

  • Rwy'n falch iawn bod ein hadnodd Wrth y bwrdd wedi ailgychwyn ar gyfer y Flwyddyn Newydd yr wythnos hon. Mae'n darparu addoliad syml i deuluoedd ifanc, i'w ddefnyddio ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau.
  • A gaf i hefyd eich atgoffa o'r cyfarfodydd Grŵp Elen sydd ar y gorwel. Mae nod Grŵp Elen yn syml - dyma gyfle i ymgynnull gydag eraill o bob cwr o’r esgobaeth sy’n ymwneud â gweinidogaeth deulu i rannu syniadau, i weddïo gyda’n gilydd ac i archwilio cyfleoedd hyfforddi. Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal dros Zoom yn ystod mis Ionawr (i ganolbwyntio ar gynllunio ar gyfer Dydd Mawrth Ynyd, Dydd Mercher Lludw a'r Grawys) ac yn ystod mis Chwefror (i ganolbwyntio ar gynllunio ar gyfer yr Wythnos Fawr, y Triduum ar Pasg). Cofrestrwch drwy ddilyn y dolenni.


Addasiadau'r pandemig

Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod heriol i'n heglwysi, ein cymunedau, ein teuluoedd a ni'n hunain, wrth inni ddisgwyl am fendith y brechlynnau sy'n cael eu darparu, ond wrth i ni hefyd ymdopi â'r cyfyngiadau parhaus a'r lefelau uchel o risg.

A gaf i atgoffa cydweithwyr o gynnwys llythyr ychwanegol ddoe, a rannodd y rhybudd pellach a fynegwyd yn sgil cyfarfod Mainc yr Esgobion yr wythnos ddiwethaf hon.

A gaf i hefyd achub ar y cyfle hwn hefyd i fynegi fy niolch i bawb sy'n gweithio ar draws ein cymunedau i sicrhau bod y brechlyn ar gael, ac i annog pob un ohonom, pan ddaw'r amser, i ymgysylltu â'r ymdrechion brechu yn gydwybodol ac yn gyfrifol.

Trefniadau furlough Tîm Deiniol

Mae cau ysgolion ac effaith barhaus rheoliadau yn golygu bod llawer yn ein cymunedau yn wynebu heriau sylweddol ar hyn o bryd, yn enwedig o ran gofalu plant, addysg gartref, ac aelodau teulu dibynnol.

Mae wedi bod yn dda gallu manteisio ar y cynllun furlough i roi cyfnod o absenoldeb dros dro i rai aelodau o Tîm Deiniol o swan tan ddiwedd hanner tymor mis Chwefror i'w cynorthwyo gyda'r heriau hyn.

Cysylltwch â Siôn Rhys Evans yn uniongyrchol os oes materion y mae'n rhaid bwrw ymlaen â hwy yn ystod yr amser hwn na allant fynd rhagddynt oherwydd trefniadau absenoldeb dros dro aelod arall o'r tîm.

Trefniadau priodas

O dan gyfyngiadau'r llywodraeth, mae'n dal yn bosibl i briodasau gael eu gweinyddu mewn eglwysi plwyf, ac mae'n dda gallu cynnig y weinidogaeth werthfawr hon yn ein cymunedau.

Yn amlwg, mae camau rhagarweiniol yn fwy cymhleth na'r arfer ar hyn o bryd. Rwyf yma  am rannu rhywfaint o ganllawiau hanfodol gyda chydweithwyr clerigol ynghylch camau rhagarweiniol, gan gofio ei bod yn bwysig camu'n yn ofalus yma, ac o fewn canllawiau sy'n berthnasol ledled Cymru a Lloegr ar yr adeg hon.

  1. Sefydlu cysylltiad cymwys trwy bresenoldeb arferol mewn addoliad cyhoeddus: Lle mae cwpl eisoes wedi dechrau mynychu yn gorfforol ac yn cael eu hatal rhag cynnal presenoldeb yn unig oherwydd atal gwasanaethau, ac ar yr amod bod cyplau yn ailddechrau cyn gynted ag y gall gwasanaethau yn gorfforol ailddechrau, bydd y 'bwlch' yn dal i allu cyfrif tuag at eu presenoldeb arferol mewn addoliad cyhoeddus am chwe mis neu fwy. Fodd bynnag, dim ond o ddyddiad y presenoldeb cyntaf mewn addoliad cyhoeddus yn gorfforol y gall y cyfnod o chwe mis ddechrau. Felly, lle mae cyplau wedi’u hatal rhag dechrau eu cyfnod presenoldeb oherwydd atal gwasanaethau ac yna nad oes digon o amser i gyplau greu’r cysylltiad cymwys, mae’n debygol y bydd angen Trwydded Priodas Arbennig Archesgob Caergaint. Er bod pob cais am Drwydded Arbennig yn cael ei ystyried yn ôl ei deilyngdod ei hun, bydd Swyddfa'r Ffacwlti yn cydymdeimlo'n fawr lle mae cyplau wedi dangos parodrwydd ac ymrwymiad i greu cysylltiad cymwys â'r eglwys o'u dewis ac wedi cael eu hatal rhag gwneud hynny oherwydd yr ataliad o addoliad cyhoeddus yn gorfforol yn unig.
  2. Gostegion priodas: Ni ellir galw gostegion mewn gwasanaethau ar-lein pan nad oes cynulleidfa yn bresennol yn gorfforol na thrwy unrhyw fath o ‘rybudd cyhoeddus’ ar ddrws eglwys blwyf. Lle na ellir galw gostegion , mae'n debygol y bydd angen Trwydded Gyffredin. Mae Archddiaconiaid yr esgobaeth i gyd wedi'u trwyddedu fel Syrogatiaid ac yn gallu rhoi Trwyddedau Cyffredin. Rwy’n annog

    Syrogatiaid i hepgor eu ffioedd ar yr adeg hon, ac mae Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth yn parhau i hepgor ei ffi nes bydd rhybudd pellach.


Yr Wythnos Weddi dros Undod Cristnogol

Tua'r adeg hon o'r flwyddyn, bydd llawer ohonom wedi arfer cyfarfod ar gyfer gwasanaethau a grwpiau astudio i nodi'r Wythnos Weddi dros Undod Cristnogol.

Er ei bod yn anoddach cynnal digwyddiadau o'r fath wyneb yn wyneb eleni, efallai y bydd rhai am wneud hynny arlein. Yma gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y thema ar gyfer Wythnos Gweddi 2021, Aros yng Nghrist, yn ogystal ag adnoddau y gellir eu lawrlwytho'n ddwyieithog.

I ni i gyd, mae gwahoddiad, a fynegir yn y llythyr hwn gan Gyngor Eglwysi'r Byd, i ddod ynghyd mewn gweddi ar-lein ddydd Llun 25 Ionawr am 1pm, trwy lif byw WCC. Byddai’n dda annog eraill i ymuno ac felly cael ymdeimlad o’r newydd o’r fraint o berthyn i Eglwys amrywiol, fyd-eang, yn un mewn gweddi a gwasanaeth yn enw Crist.


Christina Miller

Roedd yn ddrwg gen i glywed am farwolaeth Christina Miller, Darllenydd yn Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy, dros yr Ŵyl. Trwyddedwyd Christina yn Niwrnod Darllenwyr 2007 ym Machynlleth a gwasanaethodd yn ffyddlon yn ei chartref yn y Drindod Sanctaidd, Corris. Nid yw'n gadael unrhyw deulu heblaw cefnder yn Lloegr, ar ôl marwolaeth ei gŵr, y bu hi'n gofalu amdano am nifer o flynyddoedd. Diolchwn am weinidogaeth Christina yn ein plith.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Arglwydd Tragwyddol, ein dechrau a'n diwedd: dwg ni â'r greadigaeth gyfan i'th gogoniant, fu'n gudd trwy'r oesoedd a fu ac a wnaed yn gnawd yn Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


16 January 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Conquered and ransomed

The season of Epiphany invites us to reflect on the nature of God.

The reading from Revelation today is unexpected because it places centre stage a bruised and broken lamb whom we are told is Lord of all. Notions of power and authority are turned upside as we see this figure is none other than Christ.

What does this picture call forth in a time of continuing uncertainty? My meditation on these themes can be found here.


My recorded meditation this week is a single, bilingual meditation. Fully bilingual versions of the texts are available, as is material that I am making available to support Sunday worship at home, including a bilingual order of service for the Liturgy of the Word and the text of the readings.


Family ministry

  • I'm very glad that our At the table resource has recommenced for the New Year this week. It provides simple worship for young families, for use at home and at Junior Church.
  • May I also remind you of the forthcoming Grŵp Elen meetings. Grŵp Elen’s aim is simple – it’s an opportunity to gather with others from across the whole diocese who are involved in family ministry to share ideas, to pray together and to explore training opportunities. Meetings will be held by Zoom during January (to focus on planning for Shrove Tuesday, Ash Wednesday and Lent) and during February (to focus on planning for Holy Week, the Triduum and Eastertide). Please register at the links.

Pandemic adaptations

This continues to be a challenging time for our churches, our communities, our families and ourselves, as we await the impact of the vaccines that are being made available, but as we also cope with the ongoing restrictions and high levels of risk.

May I remind colleagues of the content of yesterday’s additional letter, which shared the further caution expressed in the wake of this past week’s meeting of the Bench of Bishops.

May I also take this opportunity to express my thanks to all who are working across our communities to make the vaccine available, and to urge all of us, when the time comes, to engage with the vaccination efforts conscientiously and responsibly.

Tîm Deiniol furlough arrangements

The closure of schools and the continuing impact of regulations means that many in our communities are facing significant challenges at the moment, especially in terms of caring for children, home-schooling, and looking after dependent relatives. 

It has been good to be able to take advantage of the furlough scheme to grant temporary leave to some members of Tîm Deiniol for the period between now and the end of the February half-term to assist them with these challenges. 

Please be in touch with Siôn Rhys Evans directly if there are matters that need to be taken forward during this time that cannot proceed because of another member of the team’s temporary leave arrangements.

Marriage arrangements

Under government restrictions, it remains possible for marriages to solemnised in parish churches, and it is good to be able to offer this valued ministry within our communities.

Clearly, preliminary steps are more complicated than usual at the moment. I wanted here to share some essential guidance with clerical colleagues regarding preliminary steps, mindful that it is important to proceed carefully here, and within guidance that applies across Wales and England at this time.

  1. Establishing a qualifying connection by means of habitual attendance at public worship: Where a couple have already started to attend in person and are only prevented from maintaining attendance due to the suspension of services, and provided that couples resume as soon as in-person services are able to resume, the ‘gap’ will still be capable of counting towards their habitual attendance at public worship for six months or more. However, the six month period can only start from the date of the first actual attendance at in-person public worship. Therefore, where couples have been prevented from starting their attendance period due to the suspension of in-person services and there is then insufficient time for couples to create the qualifying connection, an Archbishop of Canterbury’s Special Marriage Licence is likely to be required. Whilst every application for a Special Licence is considered on its own merits, the Faculty Office will be very sympathetic where couples have shown a willingness and commitment to create a qualifying connection with their chosen church and have been prevented from doing so solely due to the suspension of in-person public worship.
  2. Banns of marriage: Banns cannot be called at online services when there is no congregation physically present nor by any form of ‘public notice’ on the door of a parish church. Where banns cannot be called, a Common License is likely to be required. The Archdeacons of the diocese are all licensed as Surrogates and able to issue Common Licenses. I am encouraging Surrogates to waive their fees at this time, and the Diocesan Board of Finance is continuing to waive its fee until further notice.

Week of Prayer for Christian Unity

Around this time of year, many of us will be used to meeting for services and study groups to mark the Week of Prayer for Christian Unity.

Although it is harder this year to hold such events face-to-face some may wish to do so in a virtual manner. Here you can find more information about the theme for the 2021 Week of Prayer, Abiding in Christ, as well as bilingual downloadable resources.

For us all, there is an invitation, expressed in this letter from the World Council of Churches, to come together in prayer online on Monday 25 January at 1pm, via the WCC’s livestream. It would be good to encourage others to join in and so have a renewed sense of the privilege of belonging to a diverse, worldwide Church, united in prayer and service in Christ’s name.


Christina Miller

I was sorry to hear of the death, during Christmastide, of Christina Miller, a Reader in the Ministry Area of Bro Cyfeiliog a Mawddwy. Christina was licensed at the 2007 Readers’ Day in Machynlleth and served faithfully in her home of Holy Trinity, Corris. She leaves no family except a cousin in England, having been predeceased by her husband, for whom she cared for many years. We give thanks for Christina’s ministry among us.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Eternal Lord, our beginning and our end: bring us with the whole creation to your glory, hidden through past ages and made known in Jesus Christ our Lord. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements