minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Halelwia! Oherwydd y mae'r Arglwydd ein Duw, yr Hollalluog, wedi dechrau teyrnasu" | "Hallelujah! For the Lord our God the Almighty reigns"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


23 Ionawr 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Gwahoddiad

Mae'r cyfnod hwn o aros i weld bendithion y brechu yn un heriol. Rydyn ni'n gweld rhywbeth ar y gorwel, bellter i ffwrdd, ond yn agosáu hyd yn oed os yn araf.

Mae'n hawdd teimlo'n ingol bod bywyd wedi ei leihau ac wedi'i fflangellu; mae'r aros a'r disgwyl yn fygythiad o'r fath nad ydym wedi'i brofi o'r blaen.

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon, rwy’n ystyried y gwahoddiad i ddod i’r wledd honno a addawyd ac a baratowyd gan Dduw ac a ddisgrifir yn ein darlleniad o Ddatguddiad Ioan. Nid yw'r gwahoddiad hwn yn rhoi sglein ar heriau heddiw, ond mae'n darparu sylfaen ddiogel ar gyfer gobaith a ffydd ddyfalbarhaol.


Angela Williams a Griff Jones

Bu i ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf hon nodi hefyd ddiwedd gweinidogaeth gyflogedig Canon Angela Williams a'r Parchg Griff Jones o fewn teulu'r esgobaeth.

Rwyf am dalu teyrnged i'r ddau ohonynt am eu gweinidogaeth ragorol yn ein plith dros nifer o flynyddoedd. Rwyf wedi gwahodd cydweithwyr i rannu eu myfyrdodau yn y llythyr hwn heddiw.


Canon Angela Williams

Mae Canon Emlyn Williams, Deon Bro Ynys Môn, yn ysgrifennu:

Pan gyfarfûm â’r Canon Angela Williams gyntaf, yn y Coleg Normal ym Mangor, roedd yn mynychu’r cwrs ‘Archwilio Ffydd’ dan arweiniad Dr Sue Jones.

Roedd Angela yn un o hoelion wyth y grŵp, ac er ei bod yn ddawnus iawn, roedd hi hefyd yn ostyngedig. Roedd hi'n help mawr i lawer ohonom, yn enwedig gan iddi allu manteisio ar ei blynyddoedd lawer o brofiad yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwll, lle bu hi'n helpu Trevor a Chris Evans i arwain ac addysgu nifer o Gyrsiau Alpha, gan ddod â llawer o bobl i ffydd. Roedd y cwrs ‘Archwilio Ffydd’ ar y pryd yn ysbrydoledig iawn, a daeth deg o fyfyrwyr y garfan honno’n offeiriaid yn yr esgobaeth.

Graddiodd Angela gyda gradd B.Th. yn 2005, a gwnaed hi yn ddiacon yr un flwyddyn. Daeth yn Is-Ganon ym Mangor, ac yn rhan allweddol o dîm yr Eglwys Gadeiriol. Fe’i hordeiniwyd i’r offeiriadaeth yn 2006. Daliodd Angela rôl Swyddog Plant yr esgobaeth, ac yna daeth yn Gadeirydd Pwyllgor Plant yr Esgobaeth.

Meddodd Angela wastad y ddawn o arweinyddiaeth, ac mae'n rhagorol am annog eraill, a chydnabuwyd hyn pan ddaeth yn Ficer Llandegfan a Llandysilio yn 2009 ac yn Warden Darllenwyr yn 2011. Mae hi wedi bod yn oruchwilydd ar lawer o ymgeiswyr am y weinidogaeth a churadiaid. Cydnabuwyd ei rhoddion ymhellach pan wahoddwyd hi gan yr Esgob i ymuno â Chabidwl yr Eglwys Gadeiriol fel Canon Drysorydd.

Yn ystod aildrefnu plwyfi yn Ardaloedd Gweinidogaeth, daeth Angela yn arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio. Mae hi wedi arddel llawer o rolau a chyfrifoldebau yn y gymuned leol, gan ymwneud â'r ATC, y Sgowtiaid a'r cyngor lleol, ac roedd llawer yn yr ardal yn drist o'i gweld yn ymddeol. Ond, gobeithio, bydd hi nawr yn gallu mwynhau mwy o amser gydag Emyr i ymgolli yn rôl nain.

At eiriau Canon Williams, gadewch imi ychwanegu fy rhai fy hun. Mae Canon Angela wedi gwasanaethu'r esgobaeth gyda rhagoriaeth dros nifer o flynyddoedd. Fel warden ac addolwr gweithgar yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwll roedd yn rhan o gymuned fywiog a oedd yn tyfu.

Yn ei rolau offeiriadol yn yr Eglwys Gadeiriol a Phorthaethwy (Bro Tysilio yn ddiweddarach) daeth â doethineb a'r gofal bugeiliol dyfnaf i'r cynulleidfaoedd a'r cymunedau ehangach y bu'n eu gwasanaethu. Fel canon yr Eglwys Gadeiriol daeth â'r un lefelau o ymrwymiad i weinidogaeth y fam eglwys, ac mae'n uchel ei pharch ledled yr esgobaeth.

Rwy’n falch iawn bod Angie wedi nodi awydd cryf i barhau i gefnogi gweinidogaeth i’r dyfodol ochr yn ochr ag amser haeddiannol gyda’r teulu. Rydym yn dymuno pob bendith iddi hi ac Emyr a'r teulu.


Y Parchg Griff Jones

Mae Canon Angela Williams yn talu teyrnged ar ein rhan i'w chydweithiwr:

Mae wedi bod yn fraint gwasanaethu ochr yn ochr â Griff, offeiriad rhagorol gyda doniau eithriadol ym mhob ystyr, a roddwyd iddo gan Dduw – sacramentaidd, bugeiliol, anogaeth, litwrgaidd, gweinyddol, cydweithredol, gwaith gyda phlant (mae ei sgiliau actio yn rhyfeddol, gyda llaw) ac mae ganddo hefyd synnwyr doniol gwych. 

Mae Griff yn ddibynadwy, y gallwch ymddiried ynddo, yn alluog ac yn weledigaethol, ac mae wedi ennill parch ac anwyldeb ei gydweithwyr, plwyfolion a'r myrdd o bobl y mae wedi cyffwrdd â'u bywydau yn y gymuned. Ni all geiriau ddechrau mynegi fy niolchgarwch a’m parch tuag at y dyn rhyfeddol hwn; hebddo ni fyddwn wedi gallu arfer fy ngweinidogaeth innau yn yr un modd. 

Yn anad dim, mae cariad Griff tuag at ein Harglwydd Iesu yn disgleirio trwyddo; mae bod yn ei bresenoldeb yn gwneud ichi deimlo'n agosach at Dduw. 

Dymunaf fendithion cyfoethocaf Duw i'm ffrindiau, Griff a Liz, wrth iddynt fwynhau mwy o amser gyda'u teulu ac wrth iddynt ddilyn cyfleoedd newydd mewn dyfodol sy'n llawn gobaith a goleuni.


Adolygiad Datblygiad Gweindogol

Mae Ahtrofa St Padarn’s, adran hyfforddi a datblygu’r Eglwys yng Nghymru, wedi cynhyrchu adnoddau rhagorol i gefnogi’r broses o Adolygiad Datblygiad Gweindogol.

Mae hyn yn cynnwys sgwrs fideo rhwng Claire Pedrick, ffrind i'n hesgobaeth, a minnau am fy ngobeithion am Adolygiad Datblygiad Gweinidogol fel modd o gefnogaeth, annogaeth, atebolrwydd a her ym mywyd yr esgobaeth.

A gaf i gymeradwyo'r deunydd hwn i'm cydweithwyr clerigol trwyddedig wrth inni baratoi i ymgysylltu'n llawnach â'r fframwaith Adolygu Datblygiad Gweinidogol dros y misoedd i ddod.


Myfi...

Rwy’n ddiolchgar iawn i guradiaid yr esgobaeth, sydd wedi bod yn gweithio dros yr wythnosau diwethaf i baratoi deunyddiau i gefnogi astudio a myfyrio yn ystod y Grawys.

Bydd deunydd ar gael, ar gyfer astudiaeth bersonol neu ar y cyd, ar gyfer pob un o chwe wythnos Wythnos y Grawys a'r Pasg, gan ganolbwyntio ar ddywediadau “Myfi” yn Efengyl Sant Ioan.

Yn yr un modd â'n deunydd Adfent y flwyddyn ddiwethaf hon, bydd adnoddau'r Grawys ar gael ar y wefan ac fel PDFs y gellir eu lawrlwytho a'u hargraffu.

Bydd gen i fwy i'w ddweud am yr adnoddau yn fy llythyr yr wythnos nesaf.


Alffa

Rai wythnosau yn ôl, rhannais wahoddiad Richard Wood i fod yn bartner gyda chydweithwyr eraill i redeg cwrs Alffa ar-lein.

Rwy'n falch bod hyn wedi ennyn gryn ddiddordeb, ac y byddwn yn ceisio sicrhau bod hwn ar gael fel menter esgobaethol, dan arweiniad Richard, dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

Os hoffai unrhyw un gael mwy o wybodaeth ar hyn o bryd, neu rannu yn y cynllunio, cysylltwch â Richard yn uniongyrchol.


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw pob trugaredd, bu i'th Fab gyhoeddi newyddion da i'r tlodion, rhyddid i'r caethion, ac iachawdwriaeth i'r gorthrymedig: eneinia ninnau â'th Ysbryd Glân a'n rhyddháu i'th foli yng Nghrist ein Harglwydd. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


23 January 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


An invitation

This period of waiting for the effects of the vaccination to become more visible presents particular challenges to us at the moment. We see something on the horizon, some way off, but drawing near even if slowly.

It is easy to feel more strongly than ever that life has diminished and been stripped bare; the wait presents a challenge to well-being the like of which we haven’t experienced before.

In my meditation this week, I reflect on the invitation to attend that banquet promised and prepared by God and described in our reading from Revelation. This invitation does not gloss over those challenges but provides a secure ground for hope and persevering faith.


Angela Williams & Griff Jones

The end of this past year marked the conclusion of Canon Angela Williams and the Revd Griff Jones’s time in the stipendiary ministry of the diocese.

I want to pay tribute to the two of them, for their exemplary ministry among us over a number of years. I have invited colleagues to share their reflections in this letter today.


Canon Angela Williams

Canon Emlyn Williams, Area Dean of Anglesey, writes:

When I first met Canon Angela Williams, at the Normal College in Bangor, she was attending the ‘Exploring Faith’ course led by Dr Sue Jones.

Angela was one of the leading lights in the group, and although very gifted, she was also very humble. She was a great help to many of us, especially as she was able to draw on her many years of experience from St Mary’s Church, Llanfairpwll, where she had helped Trevor and Chris Evans to lead and teach numerous Alpha Courses, bringing many people to faith. The ‘Exploring Faith’ course at that time seemed very Spirit led, and ten of the students of that cohort became priests in the diocese.

Angela graduated with a B.Th. in 2005, and was made a deacon the same year. She became a Minor Canon of the Cathedral in Bangor, and a key part of the Cathedral team. She was ordained to the priesthood in 2006. Angela held the role of Children’s Officer for the diocese, and then became the Chair of the Diocesan Children’s Committee.

Angela has always had the gift of leadership, and is excellent at encouraging others, and this was recognised when she became Vicar of Llandegfan & Llandysilio in 2009 and Warden of Readers in 2011. She has been a training incumbent to many ordinands and curates. Her gifts were further recognised when she was invited by the Bishop to join the Cathedral Chapter as Canon Treasurer. 

During the reordering of parishes into Ministry Areas, Angela became Ministry Area leader of Bro Tysilio. She has held many roles and offices within the local community, being involved with the ATC, Scouts and the local council, and many in the area were sad to see her retire. But, hopefully, she will now be able to enjoy more time with Emyr, and immerse herself in the role of grandmother.

To Canon Williams’s words, let me add my own. Canon Angela has served the diocese with distinction over a number of years. As a churchwarden and active worshipper in St Mary’s Llanfairpwll she was part of a growing vibrant community. 

In her roles as a cleric in the Cathedral and Menai Bridge (later Bro Tysilio) she brought wisdom and the deepest pastoral care to the congregations and wider communities whom she served. As a canon of the Cathedral she brought the same levels of commitment to the ministry of the mother church and has been widely respected across the diocese. 

I am delighted that Angie has indicated a strong desire to continue to support ministry into the future alongside well deserved time with family. We wish her and Emyr and the family every blessing.


The Revd Griff Jones

Canon Angela Williams pays tribute on our behalf to her colleague:

It has been a privilege to serve alongside Griff, an outstanding priest with exceptional God-given gifts in every sense - sacramental, pastoral, encouraging, liturgical, administrative, collaborative, working with children (his acting skills being phenomenal, by the way) and a fantastic sense of humour. 

Griff is trustworthy, reliable, capable and visionary, and he has won the respect and affection of his colleagues, parishioners and the myriad of people whose lives he has touched in the community. Words cannot begin to express my gratitude and respect towards this amazing man, without whom I would not have been able to exercise my ministry in the same way. 

Above all, Griff’s love of our Lord Jesus shines through him and simply being in his presence makes you feel closer to God. 

I wish my friends, Griff and Liz, God’s richest blessings as they enjoy having more time with their family and as they pursue new opportunities in a future filled with hope and light.


Ministerial Development Review

St Padarn’s Institute, the Church in Wales’s training and development department, has produced some excellent resources to support the Ministerial Development Review process. 

This includes a videoed conversation between Claire Pedrick, a friend of our diocese, and me about my hopes for Ministerial Development Review as a means of support, encouragement, accountability and challenge within the life of the diocese. 

May I commend this material to my licensed clerical colleagues as we prepare to engage more fully with the Ministerial Development Review cycle over the months ahead.


"I am..."

I am very grateful to the curates of the diocese, who have been working over recent weeks to prepare materials to support study and reflection during Lent. 

Material will be available, for personal or corporate study, for each of the six weeks of Lent and Easter Week, focusing on the “I am” sayings in the Gospel of St John. 

As with our Advent material this past year, the Lent resources will be available on the website and as downloadable and printable PDFs. 

I will have more to say about the resources in my letter next week.


Alpha

A few weeks ago, I shared Richard Wood’s invitation to partner with other colleagues to run an online Alpha course. 

I’m pleased that this has gathered momentum, and that we will look to make this available as a diocesan initiative, led by Richard, over coming weeks and months. 

If anybody would like more information at this stage, or to share in the planning, please contact Richard directly.


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of all mercy, your Son proclaimed good news to the poor, release to the captives, and freedom to the oppressed: anoint us with your Holy Spirit and set all your people free to praise you in Christ our Lord. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements