minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Goleuni i fod yn ddatguddiad i'r Cenhedloedd ac yn ogoniant i'th bobl Israel." | "A light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


30 Ionawr 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Ffyddlondeb

Dywed Sant Luc wrthym fod Simeon yn gredadyn cyfiawn a defosiynol. Bu'n disgwyl am yr ennyd pan fyddai’n gweld Meseia Duw gydol ei oes.

Ni chaiff y math hwn o ffydd ei feithrin ar hap a damwain; mae'n ganlyniad i ffyddlondeb parhaus.

Yn fy myfyrdod ar gyfer Gŵyl Fair y Canhwyllau, rwy’n ystyried yr hyn a fyddai wedi ysgogi a chynnal a fath batrwm o sancteiddrwydd, ac yn awgrymu y cawn ninnau'r un modd i fyw a chredu, yn enwedig ar yr adeg hon.


Diweddariad ar addasiadau'r pandemig

Yn fy llythyr atoch ar 15 Ionawr, amlinellais y sefyllfa bresennol o ran addasiadau'r pandemig

Rwy'n parhau i ofyn i eglwysi ac Ardaloedd Gweinidogaeth lunio barn ynghylch ymarferoldeb eu holl gynlluniau ar gyfer ymgynnull ar gyfer addoliad cyhoeddus yn gorfforol, ac yn annog ar i bawb fynd ati i ystyried darpariaeth amgen i addoli yn gorfforol.

Yr wythnos hon, mae Mainc yr Esgobion wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer gwasanaethau, seremonïau a gweithgareddau eraill yn ystod y Grawys, yr Wythnos Fawr a'r Pasg. A gaf i gymeradwyo'r canllawiau hyn i bawb sy'n ymwneud ag arwain addoli cyhoeddus wrth inni edrych ymlaen at fis Chwefror, Mawrth ac Ebrill.

Achubaf ar y cyfle unwaith yn rhagor i ddiolch i'm holl gydweithwyr am bopeth a wneir, gydol y dyddiau heriol hyn, i ddarparu cyfleoedd i addoli, gweddïo a myfyrio, ac i rannu cariad Duw mewn gair, gweithred a gofal bugeiliol.


Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd yn Nwylan

Rwy'n falch iawn o gyhoeddi penodiad y Parchg Tom Saunders yn Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Dwylan.

Mae Tom wedi dod yn rhan o'n teulu esgobaethol dros y blynyddoedd diwethaf, ac rwy'n edrych ymlaen at bopeth y bydd yn ei gyflawni yn y rôl newydd hon ymhlith cymunedau Llanfairfechan, Penmaenmawr a Dwygyfylchi.

Gallwch ddarllen llawer mwy am Tom a'r apwyntiad dedwydd hwn yma.


Penodi Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ar gyfer Bro Tysilio

Heddiw, rwy’n lansio’r broses ddirnad ar gyfer offeiriad i olynu’r Canon Angela Williams yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio. Gellir gweld manylion llawn yr apwyntiad yma.

Rwy'n ddiolchgar iawn i bobl Bro Tysilio ac Archddiacon Ynys Môn am y gwaith called y tu ôl i'r proffil.

Gweddïwch dros bawb fydd am glywed galwad Duw ar eu bywydau a’u gweinidogaeth ar yr adeg hon, a thros bawb a fydd yn cymryd rhan yn y broses ddirnad dros yr wythnosau nesaf.


Hysbysfwrdd esgobaethol


  • Mae Archddiacon Bangor yn arwain Prayer for the Day ar Radio 4 yr wythnos nesaf hon. Bydd Mary yn cyflwyno’r slot dyddiol bob bore am 5.45am - ac, yn ffodus, mae hefyd ar gael i wrando drachefn ar wefan Radio 4 ac ar ap BBC Sounds.
  • Caiff ein deunyddiau i gefnogi astudio a myfyrio yn ystod y Grawys eu lansio yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 7 Chwefror. Bydd deunydd ar gael, ar gyfer astudiaeth bersonol neu ar y cyd, ar gyfer pob un o chwe wythnos Wythnos y Grawys a'r Pasg, gan ganolbwyntio ar ddywediadau “Myfi” yn Efengyl Sant Ioan. Yn yr un modd â'n deunydd Adfent y flwyddyn ddiwethaf hon, bydd adnoddau'r Grawys ar gael ar y wefan ac fel PDFs y gellir eu lawrlwytho a'u hargraffu.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Arglwydd Iesu Grist, goleuni'r cenhedloedd a gogoniant Israel: ymgartrefa yn ein plith, a chyflwyna ni'n bur a sanctaidd i'th Dad nefol, dy Dduw di, a'n Duw ni. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


30 January 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Faithfulness

St Luke tells us that Simeon was a righteous and devout believer. He had waited for the moment when he would see God’s chosen almost his whole life.

This kind of faith does not come to us accidentally but is the result of ongoing faithfulness.

In my meditation for Candlemas, I think about some of the streams which must have fed into this life of holiness, and suggest they can help us, especially at this time.


An update on pandemic adaptations

In my letter to you on 15 January, I outlined the current situation regarding pandemic adaptations.

I continue to ask churches and Ministry Areas to make a judgement about the advisability of all of their plans for gathering for in-person public worship, on a case-by-case basis, urging that alternatives to in-person worship should be actively pursued by all.

This week, the Bench of Bishops has issued new guidance for services, ceremonies and other activities during Lent, Holy Week and Easter. May I commend this to all engaged in public worship ministry as we look ahead to February, March and April.

May I again thank colleagues for all that is being done, in challenging circumstances, to provide opportunities for worship, prayer and reflection, and to share God’s love in word, deed and pastoral care.


Y Parchg | The Revd Tom Saunders

A new Ministry Area Leader for Dwylan

I’m delighted to announce the appointment of the Revd Tom Saunders as Vicar and Ministry Area Leader of Dwylan. 

Tom has become part of our diocesan family over recent years, and I am looking forward to all that he will accomplish in this new role among the communities of Llanfairfechan, Penmaenmawr and Dwygyfylchi. 

You can read much more about Tom and this welcome appointment here.


Appointing a new Ministry Area Leader for Bro Tysilio

I am today launching the discernment process for a priest to succeed Canon Angela Williams as Ministry Area Leader of Bro Tysilio. Full details of the appointment can be found here

I’m very grateful to the people of Bro Tysilio and the Archdeacon of Anglesey for drawing the profile together. 

Please pray for all those many be discerning God’s call on their lives and ministry at this time, and for all who will take part in the discernment process over coming weeks.


Diocesan noticeboard


  • The Archdeacon of Bangor is leading Prayer for the Day on Radio 4 this coming week. Mary will be presenting the daily slot each morning at 5.45am - and it is, fortunately, also available to listen again on the Radio 4 website and the BBC Sounds app.
  • The week of 7 February sees the launch of our materials to support study and reflection during Lent. Material will be available, for personal or corporate study, for each of the six weeks of Lent and Easter Week, focusing on the “I am” sayings in the Gospel of St John. As with our Advent material this past year, the Lent resources will be available on the website and as downloadable and printable PDFs.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Lord Jesus Christ, light of the nations and glory of Israel: make your home among us, and present us pure and holy to your heavenly Father, your God, and our God. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements