minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Ynddo ef y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear" | "In him all things in heaven and on earth were created"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


6 Chwefror 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Creadigaeth

Yfory yw Sul y Greadigaeth ac mae fy ffocws yn fy myfyrdod ar y ffordd y gallwn ymateb i'r mater hwn gydag egni newydd.

Mae datblygiadau mewn technoleg yn ein helpu i fynd i’r afael â phroblemau cenedlaethol a rhyngwladol megis cynhyrchu bwyd a newid yn yr hinsawdd ond a yw hyn yn golygu nad oes angen i ni gymryd unrhyw gyfrifoldeb mwyach am benderfyniadau personol ar faterion fel ailddefnyddio, ailgylchu a lleihau ein hôl troed?


Vanuatu

Dydd Gweddi’r Byd

Cynhelir Ddydd Gweddi’r Byd (mudiad byd-eang, eciwmenaidd dan arweiniad menywod) ar ddydd Gwener 5 Mawrth, gyda litwrgi wedi’i baratoi gan fenywod Cristnogol yn Vanuatu.

Eleni, awgrymir ein bod yn ymgynnull ar gyfer gwasanaethau Zoom yn hytrach na chwrdd yn gorfforol, ac rwy'n falch iawn bod un gwasanaeth o'r fath yn cael ei drefnu, gyda chroeso i bawb ddod iddo, gan Miriam Beecroft.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal ar Zoom am 2pm ddydd Gwener 5 Mawrth. Gwahoddir pobl o bob cwr o'r esgobaeth, a'u ffrindiau eciwmenaidd, i ymuno. A fyddech cystal ag estyn y gwahoddiad hwn i unrhyw un a fyddai fel arfer yn cefnogi Dydd Gweddi’r Byd?

I gofrestru diddordeb a derbyn y manylion Zoom, ebostiwch Miriam yn uniongyrchol.


Eglwys ddigidol ddiogel

Ar adeg pan mae eglwys ddigidol yn dod yn llawer mwy normal, mae'n dda dedi i sicrhau bod ein gweinidogaeth eglwys ddigidol gyda phlant a phobl ifanc yn cael ei chynnal yn ddiogel.

Ceir yma ganllawiau defnyddiol newydd gan Tîm Deiniol a chydweithwyr yn Esgobaeth Llanelwy.


Rhoi yn Syth

Mae'n newyddion da iawn bod cam newydd, sylweddol wedi ei gymryd yn ein gallu i roi arlein.

Bellach mae gan yr Eglwys yng Nghymru safle rhoi arlein cwbl ddigidol.

Mae hyn yn golygu y gall pobl roi yn ddigidol i unrhyw Ardal Weinidogaeth, eglwys neu brosiect sydd wedi'i gofrestru ar gyfer Rhoi yn Syth trwy wefan Eglwys yng Nghymru. Gallant reoli eu rhoddion eu hunain, gan ddewis i ble mae eu rhodd yn mynd, faint maen nhw am ei roi, pa mor rheolaidd maen nhw am roi neu newid rhoddion sy'n bodoli eisoes. Gallant hefyd Gymorth Roddi eu rhodd i wneud iddo fynd hyd yn oed ymhellach.

Cymerwch gip ar y fersiwn newydd yma.

A gaf i annog pob un ohonom i rannu'n newydd am y gallu rhoi ar-lein hwn ar draws ein Ardaloedd Gweinidogaeth. Mae'n darparu'r ffordd hawsaf hyd yn hyn i wneud cyfraniad rheolaidd, addawedig i gefnogi cenhadaeth yr Eglwys, ac mae'n parhau i leihau'r weinyddiaeth sy'n ofynnol yn lleol trwy drosglwyddo i fan arall y gwaith o adennill Cymorth Rhodd. Gwnewch y mwyaf o'r elfen bwysig hon o'n stiwardiaeth.


Cyllid yr esgobaeth a'n Hardaloedd Gweinidogaeth

Cynhaliwyd cyfarfod o ymddiriedolwyr Corff Cynrychioli'r Eglwys yng Nghymru, y corff sydd â chyfrifoldeb am asedau hanesyddol cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru, ddiwedd mis Ionawr i fyfyrio ar effaith ariannol y pandemig. Rwy’n falch, o ganlyniad i’r cyfarfod hwnnw, bod cyllid brys ychwanegol o asedau cenedlaethol ar gael i’r chwe esgobaeth yn ystod chwe mis cyntaf 2021.

Bydd Cyngor yr Esgobaeth yma ym Mangor yn cyfarfod yr wythnos ar ôl nesaf i benderfynu ar ddefnydd yr arian brys ychwanegol hwn yn yr esgobaeth, ac unrhyw ddefnydd ychwanegol o asedau hanesyddol canolog yr esgobaeth.

Rwy’n ymwybodol iawn y bydd angen i’n hymateb i effaith ariannol y pandemig barhau i fod yn ymateb “Eglwys drwyddi draw” - mae rhan i unigolion a theuluoedd ffyddlon yn ein heglwysi, i Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth, ac i gyrff esgobaethol a thaleithiol. Rwy’n ddiolchgar am bopeth sy’n cael ei wneud i gynnal ein sefyllfa ariannol, ac edrychaf ymlaen at rannu mwy o newyddion yn ddiweddarach y mis hwn ar ôl ein cyfarfod o Gyngor yr Esgobaeth.


Synodau yn ystod 2021

Mae wedi bod yn dda derbyn adborth o gyfarfodydd Zoom diweddar y Synodau yn y dair archddiaconiaeth. Mae'n dda cael y dull hwn o weddïo, trafod, myfyrio a rhannu ar y cyd, yn enwedig ar yr adeg hon.

Mae'r dyddiadau canlynol wedi'u gosod ar gyfer cyfarfodydd Synod pellach yn ystod 2021. Gwneir penderfyniadau yn agosach at yr amser a all y rhain fod yn gyfarfodydd gorfforol neu Zoom.


Archddiaconiaeth Ynys Môn, am 6pm

 • 10 Mai
 • 11 Hydref | Cyfarfod gosod targedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
 • 29 Tachwedd

Archddiaconiaeth Bangor, am 10am

 • 10 Mai
 • 11 Hydref | Cyfarfod gosod targedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
 • 29 Tachwedd

Archddiaconiaeth Meirionnydd, am 10am

 • 11 Mai
 • 12 Hydref | Cyfarfod gosod targedau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob
 • 30 Tachwedd

Hysbysfwrdd esgobaethol


 • Mae'r cyfnod dirnad ar gyfer offeiriad i olynu’r Canon Angela Williams yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio yn dal i fynd rhagddo. Gellir gweld manylion llawn yr apwyntiad yma.
 • Caiff ein deunyddiau i gefnogi astudio a myfyrio yn ystod y Grawys eu lansio yn ystod yr wythnos nesaf hon. Bydd deunydd ar gael, ar gyfer astudiaeth bersonol neu ar y cyd, ar gyfer pob un o chwe wythnos Wythnos y Grawys a'r Pasg, gan ganolbwyntio ar ddywediadau “Myfi” yn Efengyl Sant Ioan. Yn yr un modd â'n deunydd Adfent y flwyddyn ddiwethaf hon, bydd adnoddau'r Grawys ar gael ar y wefan ac fel PDFs y gellir eu lawrlwytho a'u hargraffu.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Hollalluog Dduw, creaist y nefoedd a’r ddaear a’n creu ni ar dy ddelw dy hun: dysg ni i ddirnad ôl dy law yn dy holl waith a’th lun yn dy holl blant; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


6 February 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Creation

Tomorrow is Creation Sunday and my focus for my meditation is on the way we can respond to this issue with new energy.

Advances in technology are helping us tackle national and world problems such as the production of food and climate change but does this means we no longer need take any responsibility for personal decisions on matters such as reusing, recycling and reducing our footprint?


World Day of Prayer

The World Day of Prayer (a women-led, global, ecumenical movement) is due to hold its local services on Friday 5 March, with a liturgy prepared by Christian women in Vanuatu.

This year, it's suggested that we gather for Zoom services rather than in person, and I’m delighted that one such service is being organised, with a welcome for all to attend, by Miriam Beecroft.

The service will take place on Zoom at 2pm on Friday 5 March. People from across the diocese, and their ecumenical friends, are invited to join in. Please extend this invitation to anyone who would usually support the World Day of Prayer.

To register your interest and receive the Zoom details, please email Miriam directly.


Digital church safely

At a time when digital church in become much more normal, it’s good to take time to ensure that our digital church ministry with children and young people is being conducted safely. 

Helpful new guidelines have been produced by Tîm Deiniol and colleagues in the Diocese of St Asaph, which can be accessed here.


Gift Direct

It’s very good news that a step change has taken place in our online giving capability.

The Church in Wales now has a fully digital online giving site.

This means that people can give digitally to any Ministry Area, church or project registered for Gift Direct through the Church in Wales website. They can manage their donations themselves, choosing where their donation goes, how much they want to donate, how regularly they want to give or amend existing donations. They can also Gift Aid their donation to make it go even further.

Take a look at the new capabilities here.

May I encourage all of us to advocate this online giving capability across our Ministry Areas. It provides the easiest means yet to make a regular, pledged contribution to support the mission of the Church, and continues to reduce the administration required locally by transferring elsewhere the reclaiming of Gift Aid on donations made through the site. Please make the most of this important element of our stewardship.


Diocesan and Ministry Area finances

A meeting of the trustees of the Representative Body of the Church in Wales, the body with responsibility for the national historic assets of the Church in Wales, took place in late January to reflect on the financial impact of the pandemic. I am glad that, as a result of that meeting, additional emergency funding from national assets is being made available to the six dioceses during the first six months of 2021.

The Diocesan Council here in Bangor will be meeting the week after next to decide on the use of this additional emergency funding within the diocese, and any additional use of central diocesan historic assets.

I am very conscious that our response to the financial impact of the pandemic will need to continue to be a “whole Church” response - from faithful individuals and families in our churches, through Ministry Area Councils to diocesan and provincial bodies. I am grateful for all that is being done to sustain our financial position, and I look forward to sharing more news later this month after our Diocesan Council meeting.


Synods during 2021

It’s been good to receive feedback from the recent Zoom Synod meetings in the three archdeaconries. It is good to have this means of praying, discussing, reflecting and sharing together, especially at this time.

The following dates have been set for further Synod meetings during 2021. Decisions will be taken closer to the time as to whether these can be in-person or Zoom meetings.


The Archdeaconry of Anglesey, at 6pm

 • 10 May
 • 11 October | Bishop’s Ministry Fund target-setting meeting
 • 29 November

The Archdeaconry of Bangor, at 10am

 • 10 May
 • 11 October | Bishop’s Ministry Fund target-setting meeting
 • 29 November

The Archdeaconry of Meirionnydd, at 10am

 • 11 May
 • 12 October | Bishop’s Ministry Fund target-setting meeting
 • 30 November

Diocesan noticeboard


 • The discernment period for a priest to succeed Canon Angela Williams as Ministry Area Leader of Bro Tysilio continues. Full details of the appointment can be found here.
 • This coming week will see the launch of our materials to support study and reflection during Lent. Material will be available, for personal or corporate study, for each of the six weeks of Lent and Easter Week, focusing on the “I am” sayings in the Gospel of St John. As with our Advent material this past year, the Lent resources will be available on the website and as downloadable and printable PDFs.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

Almighty God, you have created the heavens and the earth and made us in your own image: teach us to discern your hand in all your works and your likeness in all your children; through Jesus Christ our Saviour. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements