minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Llewyrched goleuni o'r tywyllwch" | "Let light shine out of darkness"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


13 Chwefror 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Nid glwad o bell mwyach

Gelwir y Sul cyn y Grawys yn Sul y Gweddnewidiad, ac mae’r Efengyl y Sul hwn yn cyhoeddi inni sut y datgelwyd gogoniant Iesu i’r disgyblion wrth iddo baratoi i deithio i Jerwsalem.

Pan ddarllenwn yr hanesyn hwn trwy lygaid ffydd, gwelwn yma groesffordd a chyfeiriad clir i'w ddilyn: dyma Dduw y Mab yn paratoi i ddioddef ac i gofleidio marwolaeth drosom. 

Fel yr wyf yn ei ystyried yn fy myfyrdod, mae'r persbectif hwn yn newid sut rydym yn clywed y stori, oherwydd nid ydym bellach yn cael ein galw o bell, ond yn gweld sut mae Duw wedi agosáu atom.

Mae Crist wedi'i weddnewid yn datgelu'r hyn sy'n wirioneddol bwysig ac yn rhoi hyder newydd pan fyddwn ninnau hefyd yn wynebu heriau o'n blaenau.


Myfi, Iesu


Ein hadnodd esgobaethol ar gyfer Grawys 2021


Y dywediadau yn Efengyl Ioan a adwaenwn fel y dywediadau "Myfi yw" sy’n ffurfio asgwrn cefn yr Efengyl. 

O fewn fframwaith sy’n dechrau gyda thragwyddoldeb ac yn diweddu gyda chyfarfyddiad ag un o’i ddilynwyr mewn gardd, mae’r dywediadau’n ein tywys at graidd hunaniaeth Iesu. 

Maent yn dangos mai yn Iesu mae Duw’n ymgysylltu i’r eithaf â’r byd y daeth i’w achub, gan ddatguddio Duw mewn modd unigryw ac ar yr un pryd ddod â Duw atom ni fodau dynol.


Mae'n cwrs Grawys ar gyfer 2021, Myfi, Iesu, yn canolbwyntio ar bob un o’r dywediadau hynny, fesul wythnos. 

Cafodd y cwrs ei ysgrifennu gan gydweithwyr o bob cwr o’r esgobaeth. Mae fy niolch yn fawr iddynt am neilltuo amser i fyfyrio ynghylch yr hyn sydd gan y dywediadau i’w gynnig i ni.


Fel mewn blynyddoedd blaenorol, gall grwpiau neu unigolion ddefnyddio’r deunydd.

Mae ar gael fel adnodd ar-lein. Mae hefyd ar gael fel PDF maint A4 - gydag un PDF o'r holl ddeunydd ar gael i'w lawrlwytho isod, a ffeiliau PDF unigol ar gyfer pob wythnos y gellir eu lawrlwytho o'r tudalennau wythnosol.

Myfi, Iesu: Wrth y bwrdd

Yn ystod wythnosau'r Grawys, bydd ein hadnodd Wrth y bwrdd ar gyfer teuluoedd a'r Eglwys Iau rhyw chydig yn wahanol. 

Bob dydd Sul, bydd Wrth y bwrdd ar ffurf sesiwn byw ar Zoom, yn archwilio themâu y cwrs Grawys esgobaethol, Myfi, Iesu. Bydd recordiad o'r sesiwn ar gael hefyd. I fod yn bresennol, mae angen cofrestru ar-lein.


Hysbysfwrdd esgobaethol


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Duw yn y nefoedd, mae dy ogoniant yn disgleirio trwy Iesu, dy Fab. Rho galon i mi sy'n disgleirio â chariad Iesu, fel y gall pobl dy weld di'n gweithio trwof i ac felly cael eu tynnu'n nes atat ti. Dyma fy ngweddi yn enw Iesu. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


13 February 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


No longer beckoned from afar

The Sunday before Lent is called Transfiguration Sunday, and the set Gospel recalls how Jesus’s glory was revealed to the disciples as he prepared to travel to Jerusalem. 

When we read this account through the eyes of faith, we see this as a touchstone moment: here is God the Son preparing to suffer and to embrace death for us. 

As I consider in my meditation, this perspective alters how we read the story, because we are no longer beckoned from afar, but see how God has drawn near to us. 

A transfigured Christ both reveals what is truly important and provides new confidence when we too face challenges ahead of us. 


I, Jesus


Our diocesan resource for Lent 2021


The sayings contained within John’s gospel that we know as the ‘I am’ sayings form the backbone of the gospel. 

From within a framework which begins with eternity and ends in a garden encounter with one of his followers, the sayings take us to the heart of who Jesus is. 

They show that Jesus is the way in which God relates supremely to the world he came to save, both revealing God uniquely and at the same time bringing God to humankind.


Our 2021 diocesan Lent course, I, Jesus, focuses, week by week, on each of those sayings. 

The material has been prepared by colleagues from across the diocese. I am enormously grateful to them for spending time reflecting on what the sayings offer to us.


The material, as in previous years, is for group or individual use. 

It is available as an online resource. It is also available as an A4-sized PDF - with a single PDF of all the material available for download below, and individual PDFs for each week downloadable from the weekly pages.

I, Jesus: At the table

During the weeks of Lent, our At the table resource for families and Junior Church is going to look a bit different. 

Every Sunday, At the table will take the form of a live Zoom session, exploring the themes of I, Jesus. A recording of the session will also be available. To join in the live session, on-line sign-up is required.


Diocesan noticeboard


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God in heaven, your glory shines through Jesus, your Son. Give me a heart which shines with Jesus’s love, so that people can see you at work through me and so be drawn closer to you. This I ask in Jesus’s name. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements