minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Os myn neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes a'm canlyn i" | "If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


27 Chwefror 2021 | Coffád George Herbert


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Codi'ch croes

Brad, arestio a chroeshoelio - dyna sy'n ei ddigwyl ef, meddai Iesu wrth ei ddisgyblion. Ac, yn wir, codi eu croes, meddai ef wrthynt, yw eu galwedigaeth hwythau hefyd.

Canolbwynt fy myfyrdod yr wythnos hon yw geiriau disgwylgar Iesu ar ddechrau ei daith i Jerwsalem. Maent yn rhan o hanes Marc am ddau reswm: Yn gyntaf i danlinellu fod y pethau hyn yn cyflawni'r hyn a lefarodd Duw am ei Feseia; ac, yn ail, i ddangos bod digwyddiadau sy'n ymddangosiadol ddiystyr a thrychinebus yn rhan o arfaeth Duw

Mewn oes o bandemig ac ofnau am y dyfodol, mae hyn yn gwahodd ffydd mewn Duw y mae ei “law wedi tywys y praidd o oes i oes."Canon Tracy Jones a Canon Angela Williams

Rwy’n falch o ranni'r newydd bod Canon Tracy Jones wedi cael ei phenodi i swydd newydd a chyffrous Canon Gweinidogaeth ac Addoliad yn y Gadeirlan. Bydd gan Tracy ofal am weinidogaeth ac addoliad beunyddiol y Gadeirlan a'u datblygiad, gan hyrwyddo'r Gadeirlan fel man croeso a lletygarwch wrth iddi wasanaethu dinas Bangor a'r esgobaeth gyfan.

Daw Tracy â phrofiad a doethineb dwfn i’r rôl. Mae eisioes yn uchel ei pharch o fewn y tîm y Gadeirlan, ei chynulleidfaoedd a'r Ardal Weinidogaeth ehangach. Ceir mwy am yr apwyntiad yma.

Rwyf hefyd yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Canon Angela Williams yn ymuno â Thîm Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol, yn nhymor y Pasg, i gynnig cyfran o weinidogaeth yn ei hymddeoliad i gefnogi bywyd a gwaith y fro. Nid diethryn fo Angela ym Mangor a'r Eglwys Gadeiriol, am iddi wasanaethu yno fel Is-Ganon ac aelod o'r Cabidwl. Rwy'n ddiolchgar iawn iddi am gynnig rhoi mor hael o'i hamser a'i hymroddiad.


Y Parchg Susan Blagden

Yn sgil ail-lunio Tîm Tiwtora Gweinidogaeth Drwyddedig Athrofa Padarn Sant, mae'r Parchg Susan Blagden yn un o'r tiwtoriaid sy'n cael eu heffeithio gan y penderfyniad i lunio'r gwaith yn wahanol yn y dyfodol. Golyga hyn na fydd Susan yn gweithio i Athrofa Padarn Sant mwyach o 1 Mawrth 2021. 

Roedd Susan yn un o'r tiwtoriaid a helpodd i feithrin dyddiau cynnar Athrofa Padarn Sant, gyda chyfrifoldeb penodol am sefydlu'r Celloedd Ffurfiannol. Mae yna lawer o bobl sydd wedi elwa o'i harweiniad, ei chefnogaeth a'i hanogaeth wrth iddynt ymgysylltu â'u hastudiaethau academaidd a'u rhaglen ffurfiannol, yn enwedig mewn diwinyddiaeth ac arfer bugeiliol. Mae dyfnder ei hysbrydolrwydd a'i chariad tuag at seintiau Cymru hefyd wedi ei werthfawrogi gan lawer. Mae'n ddiddorol felly bod y cyfnod newydd hwn o fywyd yn cychwyn iddi ar Ŵyl Ddewi. Gwn i Susan fwynhau rhwydweithio gyda hwyluswyr "Diwinyddiaeth Ar Gyfer Bywyd", y cyd-gerddwyr ffurfiannol, a goruchwylwyr lleoliadau ar draws yr esgobaeth, gan yn aml yn elw cymaint o'u profiad hwy ag a roddodd wrth eu cefnogi yn eu rolau amrywiol.

Bydd Susan yn cymryd amser i ystyried yr hyn y mae am ei wneud nesaf a byddai'n gwerthfawrogi eich gweddïau wrth iddi ganfod y cam ymlaen. Mae hi wedi dod o hyd i gartref ym Mro Celynnin ac mae'n mawr obeithio parhau i fod yn rhan o fywyd a gweinidogaeth yno. Os hoffech chi fod mewn cysylltiad â hi, gwnewch hynny trwy blagdensm@gmail.com neu 07741 900360.


Cofrestrydd yr Esgobaeth

Mae Gwyn Eirug Davies yn camu i lawr o’i rôl fel Cofrestrydd yr Esgobaeth ddiwedd y mis hwn. Rwyf wedi bod yn ddiolchgar iawn am gydweithrediad a chyngor Gwyn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae llawer o waith y Cofrestrydd yn digwydd y tu ôl i'r llenni ac ar adegau o anhawster. Mae Gwyn wedi bod yn bresenoldeb digynnwrf, dibynadwy a doeth.

Nid wyf yn bwriadu camu ar unwaith i benodi Cofrestrydd newydd, ond rwyf wedi sicrhau bod gennym gyngor cyfreithiol priodol wrth i'r maes hwn gael ei adolygu. Dylai unrhyw ymholiadau a fyddai wedi cael eu hanfon yn uniongyrchol at Gwyn gael eu cyfeirio at yr Archddiaconiaid o heddiw ymlaen.


Prosiect15

Mae Prosiect15 yn fenter Gymraeg gan Adfywio Cymru. Mae'n gysyniad tebyg i TEDtalks, lle rhoddir 15 munud i bob siaradwr adrodd ei stori, amlinellu ei bwnc neu rannu ei safbwynt. Thema Prosiect15 yw'r amgylchedd, cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd, ac mae'r siaradwyr yn bobl ifanc angerddol o bob rhan o Gymru. Mae dwy sesiwn gyda'r nos: dydd Mawrth 2 Mawrth a dydd Mercher 3 Mawrth o 6.30pm. Mae mwy o wybodaeth am y sesiwn ddydd Mawrth yma a'r sesiwn ddydd Mercher yma.


Gweminar Padarn Sant

Mae Athrofa Padarn Sant yn cynnal gweminar am 2pm ddydd Mawrth 2 Mawrth i helpu eglwysi i gynllunio eu gweinidogaeth deuluol yn ystod yr Wythnos Fawr. Mae'n newyddion da iawn bod Lesley Rendle o Fro Seiriol yn cyfrannu ar ran Grŵp Elen ein hesgobaeth, ochr yn ochr â Helen Franklin ar ran Scripture Union. Cliciwch yma i gofrestru. Cewch archif gweminarau Padarn Sant yma.


Pythefnos Masnach Deg

Mae Pythefnos Masnach Deg, sy'n ymestyn eleni tan 7 Mawrth, yn rhoi cyfle inni asesu ein hymgysylltiad â chyfiawnder yn yr economi fyd-eang, a chwarae ein rhan wrth greu byd tecach.

Mae penderfyniad llywodraeth y D.U. i dorri ei chyllideb ddatblygu, ynghyd â'r heriau o gyflwyno'r brechlyn mewn gwledydd sy'n datblygu, yn ddau ffactor sydd wedi ychwanegu at y pwysau ar y cymunedau tlotaf yn ein byd.

Hoffwn gymeradwyo'r adnoddau ar-lein canlynol:


Wrth i mi fynd i mewn i’r farchnad stryd, wrth wthio fy nhroli yn yr archfarchnad, bodio drwy’r catalog, neu chwilio’r we; bydd gyda mi, a helpa fi. Pan dwi’n gwario arian bydd gyda mi a helpa fi i weld y farchnad fel rwyt ti’n ei gweld, mor eang a’r byd yr wyt yn ei garu cymaint. Bydd gyda ni, a helpa ni i rannu’r marchnadoedd a rannwn er lles pawb. Wrth i ni fyw dan dy olwg cyson di newid ni, trwy dy gariad grasol. Amen.

Cofrestru priodasau

Rwy’n atgynhyrchu isod destun cylchlythyr clerigion mis Chwefror y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ynghylch newidiadau i’r ffordd y mae priodasau’n cael eu cofrestru. Disgwylir i'r newidiadau hyn ddod i rym ar 4 Mai 2021.

Mae'r newidiadau yn gynhwysfawr iawn.

Yn ychwanegol at y deunydd hyfforddi a fydd ar gael gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, trefnir sesiynau sefydlu esgobaethol ychwanegol, a byddaf mewn cysylltiad eto ynglŷn â hyn yn fuan.

Felly nid oes angen gweithredu ar hyn o bryd, ond mae'n dda inni gadw i fyny â'r hyn sydd i ddod.


Cylchlythyr clerigion mis Chwefror y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol

Mae Deddf Partneriaethau Sifil, Priodasau a Marwolaethau (Cofrestru ayb) 2019 yn darparu ar gyfer moderneiddio cofrestru priodasau, am y tro cyntaf ers 1837, drwy gyflwyno system o restru priodasau a chofrestru mewn cofrestr electronig. Bydd y broses yn symud i ffwrdd oddi wrth y gofrestr bapur bresennol ac yn cyflwyno system ddiogelach ar gyfer cadw cofnodion priodasau sydd hefyd yn fwy effeithlon ac yn symlach i'w gweinyddu a'i newid, os bydd gofyn, yn y dyfodol.

Daw’r rheoliadau a fydd yn gwneud y newidiadau angenrheidiol i'r Ddeddf Briodas 1949 sydd wedi’u cyflwyno gerbron y Senedd ar 22 Chwefror 2021, yn amodol ar gael eu cymeradwyo, i rym ar 4 Mai 2021.  

Beth na fydd yn newid:

 • Bydd yn dal yn rhaid i chi sicrhau fod cyplau’n cyfarfod â'r gofynion i briodi yn eich adeilad.
 • Bydd yn dal yn rhaid i chi sicrhau y bydd cyplau’n cwblhau’r gofynion rhagarweiniol perthnasol, h.y: cyhoeddi’r gostegion, cyflwyno trwydded gyffredin neu arbennig, neu, yn ôl y gofyn, bod y cwpl yn mynychu swyddfa gofrestru berthnasol i gyflawno rhybudd o briodas o fewn y cyfnod cywir.
 • Bydd yn dal yn rhaid i chi gynnal gwiriadau cyn priodas a chadarnhau fod y manylion ar y ddogfen briodas neu'r ffurflen briodas yn gywir cyn bod y briodas yn cael ei chynnal.
 • Bydd y briodas yn dal i gael ei pherfformio yn ôl defodau Eglwys Loegr neu'r Eglwys yng Nghymru.
 • Byddwch yn dal i ddefnyddio inc cofrestru i gwblhau’r ffurflen briodas.

Beth fydd yn newid:

 • Bydd gofyn i chi greu dogfen briodas neu gael ffurflen briodas cyn dyddiad y briodas.
 • Ni fydd raid i chi bellach gwblhau’r gofrestr ffurfiol ar gyfer y priodasau y byddwch chi’n eu gweinyddu; ond byddwch chi’n dal i gadw cofrestr ar gyfer cofnodion eich eglwys.
 • Ni fyddwch chi bellach yn cyflwyno’r tystysgrifau cyfreithiol ar gyfer priodasau.
 • Bydd yn rhaid anfon y ddogfen briodas neu'r ffurflen briodas yn ôl i’r swyddfa gofrestru wedi ei chwblhau er mwyn cofrestru yn y gofrestr briodas electronig cyn y gellir cyflwyno tystysgrif.
 • Ni fydd raid i chi bellach gwblhau adroddiadau chwarterol ynghylch priodasau sydd wedi’u cynnal yn eich adeilad.
 • Ni fyddwch chi bellach yn gyfrifol am gywiro’r cofrestrau priodas. Ar ôl cyflwyno’r newidiadau, y swyddogion cofrestru neu’r Swyddog Cofrestru Cyffredinol fydd yn cywiro’r holl newidiadau ynghylch priodasau.
 • Bydd y gofrestr electronig hefyd yn caniatáu cynnwys enwau rhieni’r cwpl (mam / tad / rhiant) ar gofnod y briodas yn hytrach na dim ond enwau’r tadau, fel ar hyn o bryd.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn anfon atoch chi ddeunydd hyfforddi a chyfarwyddiadau ynghylch y gweithdrefnau newydd a fydd o gymorth i chi wrth i ni symud at y system o ddogfen briodas newydd. Bydd y deunyddiau cefnogi hefyd yn cynnwys canllawiau cam wrth gam ar gyfer y prosesau newydd a dogfen cwestiynau cyffredin. 


Cyllid esgobaethol a'r Ardaloedd Gweinidogaeth

Mae cynnydd yr ymdrech frechu a chyhoeddiadau diweddar y llywodraeth ynghylch amserlenni ailagor yn rhoi gobaith i ni i gyd fod rhyw fath o normalrwydd ar ei ffordd. Fodd bynnag, rwy’n ymwybodol bod effaith y pandemig yn parhau i gael ei deimlo mewn cymaint o ffyrdd, gan gynnwys mewn termau ariannol.

Rwy’n falch iawn bod cyfuniad o gyfraniadau o gynilion a buddsoddiadau cenedlaethol a chynilion a buddsoddiadau canolog yr Esgobaeth yn galluogi sicrhau bod cefnogaeth ychwanegol ar gael i Ardaloedd Gweinidogaeth yn ystod 2021. O ganlyniad i gyfarfod mis Chwefror o Gyngor yr Esgobaeth, mae swm o £270,000 wedi ei ddynodi, i'w rannu ymhlith y tair archddiaconiaeth, er mwyn galluogi dyrannu cefnogaeth i Ardaloedd Gweinidogaeth ar ffurf gostyngiadau i ymrwymiadau Cronfa Gweinidogaeth yr Esgob ar gyfer 2021. Rwy’n ddiolchgar i Archddiaconiaid ac Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth am y sylw sy’n cael ei roi ar hyn o bryd i’r dasg o rannu’r gefnogaeth hon mewn ffordd ddoeth a theg. Rydym wedi dysgu nad oes “un maint i bawb” wrth ddyrannu cyllid ar draws yr esgobaeth; yn hytrach, rydym yn dibynnu ar drafodaethau colegol a dirnadaeth ofalus.

Hyd yn oed gyda’r gefnogaeth ychwanegol hon, rwy’n ymwybodol y bydd yr heriau ariannol sy’n ein hwynebu yn ystod eleni yn rhai miniog, ac rwy’n parhau i adolygu’r darlun gyda chydweithwyr yn rheolaidd. Rwyf hefyd yn parhau i fod yn ddiolchgar iawn am yr holl waith sy'n digwydd ar draws ein Hardaloedd Gweinidogaeth gan drysoryddion i weinyddu ein cyllid, ac am haelioni cymaint i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys ar yr adeg heriol hon.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Nodyn i'ch atgoffa y gellir rhannu adnoddau ar gyfer y Grawys, yr Wythnos Fawr a'r Pasg ag eraill trwy ein tudalen Padlet.
 • Bellach mae gan yr Eglwys yng Nghymru safle rhoi ar-lein cwbl ddigidol. Cymerwch gip ar y fersiwn newydd yma.
 • Cynhelir gwasanaeth Dydd Gweddi’r Byd ar Zoom am 2pm ddydd Gwener 5 Mawrth dan nawdd Miriam Beecroft. Mae croeso i bawb. I gofrestru diddordeb a derbyn y manylion Zoom, ebostiwch Miriam yn uniongyrchol.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, wrth i ni deithio tua Jerwsalem, cadw'n golwg ar Iesu. Adfywia ein bywydau a gwna ni'n barod i godi dy groes a’th ganlyn yn nes. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


27 February 2021 | Commemoration of George Herbert


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Take up your cross

Few would commend betrayal, arrest and crucifixion as sure ways of getting ahead in life. And yet when Jesus taught his disciples about the life to which he was calling them, he said it involved taking up a cross.

Mark’s account of the start of Jesus’ journey to Jerusalem, the focus of my meditation this week, is described for two reasons: Firstly they underline that these things fulfilled what God had spoken about his Messiah. But secondly, they show that seemingly meaningless and disastrous events bear the stamp of a Guiding Hand.

In an age of pandemic and fears for the future, this invites faith in a God whose “hand has guided the flock from age to age."Canon Tracy Jones and Canon Angela Williams

I am delighted to share the news of the appointment of Canon Tracy Jones to the new and exciting post of Canon for Ministry & Worship at Bangor Cathedral. Tracy will have oversight of the day to day work and development of the Cathedral's ministry and worship, promoting the Cathedral as a place of welcome and hospitality as it serves the city of Bangor and the diocese as a whole.

Tracy brings to the role a breadth of experience and wisdom. She is already respected and loved within the Cathedral team, the Cathedral congregations and the wider Ministry Area of Bro Deiniol. You can read more about Tracy’s appointment here.

I’m also very pleased to announce that Canon Angela Williams will be joining the Bro Deiniol Ministry Area Team during Eastertide to offer ministry in her retirement to support the life and work of Bro Deiniol. Angela is no stranger to Bangor and the Cathedral, having served as Minor Canon and a member of the Chapter. I am grateful to her for being willing to give generously of her time in this way.


The Revd Susan Blagden

Due to the reshaping of the St Padarn's Formation for Licensed Ministry Tutorial Team, the Revd Susan Blagden is one of the tutors who is affected by decisions to shape the work differently for the future. She will therefore no longer be working for St Padarn’s Institute as from 1 March 2021.

Susan was one of the tutors who helped shape those early days of St Padarn's with particular responsibility for establishing the Formational Cells. There are many people who have benefited from her guidance, support, and encouragement as they have engaged with their academic studies and formational programme, particularly in pastoral theology and practice. The depth of her spirituality and attentiveness to the Welsh saints has also been appreciated by many. It is interesting therefore that this new phase of life begins for Susan on St David’s Day. I know that Susan has also enjoyed networking with Theology for Life facilitators, formational guides and placement supervisors across the diocese, often gaining as much from their experience as she gave in supporting them in their various roles.

Susan will take time to consider what she does next and would appreciate your prayer support as she discerns this. She has found a home in Bro Celynnin and very much hopes to continue to be part of life and ministry there. If you would like to be in touch with her please do so via blagdensm@gmail.com or 07741 900360.


Diocesan Registrar

Gwyn Eirug Davies is stepping down from his role as Diocesan Registrar at the end of this month. I have been very grateful for Gwyn’s colleagueship and advice over recent years. Much of a Registrar’s work happens behind the scenes and at moments of difficulty. Gwyn has been a calm, dependable and wise presence.

It is not my intention to move immediately to appoint a new Registrar, but I have taken steps to ensure that we have access to appropriate legal advice as this area is reviewed. Any queries that would have been sent directly to Gwyn should be directed to the Archdeacons from today onwards.


Prosiect15

Prosiect15 is a Welsh-language venture by Renew Wales. It is a similar concept to TEDtalks, where each speaker is given 15 minutes to tell their story, outline their topic or share their learning. The theme for Prosiect15 is the environment, sustainability and climate change, and the speakers are passionate young people from across Wales. There are two evening sessions: Tuesday 2 March and Wednesday 3 March from 6.30pm. There’s more information about the Tuesday session here and the Wednesday session here.


St Padarn’s webinar

St Padarn’s is hosting a webinar at 2pm on Tuesday 2 March to help churches plan their Holy Week family ministry. It’s very good news that Lesley Rendle from Bro Seiriol is contributing on behalf of our diocese’s Grŵp Elen, alongside Helen Franklin on behalf of Scripture Union. Click here to register. You can find the archive of St Padarn’s webinars here.


Fairtrade Fortnight

Fairtrade Fortnight, which stretches this year until 7 March, provides an opportunity for us to assess our engagement with issues of justice within the global economy, and to play our part in creating a fairer world.

The UK government’s decision to cut its development budget, combined with the challenges of rolling out the vaccine in developing countries, are two factors that have added to the pressure on the poorest communities in our world.

May I commend the following online resources:


As I enter the street market, wheel my trolley at the superstore, leaf through a catalogue, or log on to the internet: be with me and help me. When I spend money, be with me and help me to see the market place as you see it, as wide as the world you love so much. Be with us and help us to share the markets we share for all people. As we live under your steady gaze, so we can change, by your gracious love. Amen.

Registration of marriages

I am reproducing below the text of the General Register Office’s February clergy newsletter regarding changes to the way in which marriages are registered. These changes are expected to come into force on 4 May 2021.

The changes are very comprehensive.

In addition to the training material that will be made available by the General Register Office, additional diocesan induction sessions will be arranged, and I will be in touch again about this shortly.

No action is therefore required at the moment, but it is good for us to keep abreast of what is to come.


The General Register Office’s February clergy newsletter

The Civil Partnerships, Marriages and Deaths (Registration etc.) Act 2019 provides for the modernisation of marriage registration for the first time since 1837, by introducing a marriage schedule system and registration in an electronic register. The process will move away from the current paper register introducing a more secure system for keeping marriage records, that is also more efficient and simpler to administer and amend, if necessary, in the future.

The regulations which will make the required amendments to the Marriage Act 1949 have been laid in Parliament on 22 February 2021, and subject to approval, will come into force on 4 May 2021.

What won’t change:

 • You will still be required to ensure couples meet the requirements to marry in your building.
 • You will still be required to ensure couples complete the relevant preliminaries, i.e.: the calling of banns, issue of common or special licence or, where required, the prior attendance of the couple at the relevant register office to give their notices of marriage in the correct timescale.
 • You will still be required to conduct pre-marriage checks and confirm that the details contained on the marriage document or marriage schedule are correct before the marriage proceeds.
 • The marriage will still be performed by Church of England or Church in Wales rites.
 • You will still use registration ink to complete the marriage schedule.

What will change:

 • You will be required to create a marriage document or obtain the marriage schedule prior to the date of marriage.
 • You will no longer complete the formal register for the marriages you solemnize; there will still be a register kept by you for the records of your church.
 • You will no longer issue the legal marriage certificates.
 • The completed marriage document or marriage schedule must be returned to the register office for the registration to take place in the electronic marriage register before a certificate can be issued.
 • You will no longer need to complete quarterly returns for marriages which take place in your building.
 • You will no longer be responsible for corrections in marriage registers. After the changes are introduced, all corrections to marriage entries will be carried out by the registration officers or GRO.
 • The electronic register will also allow for the names of parents of the couple (mother / father / parent) to be included in the marriage entry instead of only their fathers’ names as is currently the case.

What happens next?

In the coming weeks we will provide you with training materials and instructions for the new procedures which will support you as we move to the new marriage schedule system. The support material will also include a step by step guide of the new processes and a frequently asked questions document.


Diocesan and Ministry Area Finances

The progress of the vaccination effort and recent government announcements about reopening schedules give us all hope that some kind of normality is on its way. However, I am conscious that the impact of the pandemic continues to be felt in so many ways, including in financial terms.

I am very pleased that a combination of contributions from national and central diocesan savings and investments is enabling additional support to be made available to Ministry Areas during 2021. As a result of the February meeting of the Diocesan Council, a sum of £270,000 is being released, shared among the three archdeaconries, to enable support to be allocated to Ministry Areas in the form of reductions to 2021 Bishop’s Ministry Fund commitments. I am grateful to Archdeacons and Ministry Area Leaders for the attention that is being given at the moment to the task of sharing this support in a wise and equitable way. We have learnt that there is “no one size fits all” to the allocation of funding across the diocese; rather, we rely on collegial discussions and careful discernment.

Even with this additional support, I am aware that the financial challenges that face us during this year will be sharp ones, and I am continuing to review the picture with colleagues on a regular basis. I also continue to be very grateful for all the work that is taking place across our Ministry Areas by treasurers to administer our finances, and for the generosity of so many to support the mission and ministry of the Church at this time.


Diocesan noticeboard

 • A reminder that resources for Lent, Holy Week and Easter can be shared with others through our special Padlet page.
 • The Church in Wales now has a fully digital online giving siteTake a look at the new capabilities here.
 • A World Day of Prayer service, hosted by Miriam Beecroft, will take place on Friday 5 March. All are welcome. To register your interest and receive the Zoom details, please email Miriam directly.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, as we travel to Jerusalem, keep our eyes fixed on Jesus. Refresh our lives and make us eager to take up your cross and follow you more closely. This we ask in the power of the Holy Spirit. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements