minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau fe'i codaf hi" | "Destroy this temple, and in three days I will raise it up"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


6 Mawrth 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Croes Iesu

Mae croes Iesu yn taflu cysgod hir trwy gydol ein tymhorau litwrgaidd.

Y sul hwn, yn gynnar yn y Garawys, rydym yn darllen yn Efengyl Sant Ioan am sut y soniodd Iesu am ei farwolaeth a’i atgyfodiad.

Mae'r digwyddiad hwn yn eistedd yn gynnar yn Efengyl Ioan, fel bod'r darllenydd yn deall bod yn rhaid darllen popeth sy'n dilyn yng ngoleuni'r pethau hyn. Sut felly y dylen ni ddarllen geiriau Iesu heddiw? Rwy'n myfyrio ar hyn yn y myfyrdod yr wythnos hon.Gofal am ein Gwinllan

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn trefnu cyfres o weminarau Zoom dan y teitl Gofal ein Gwinllan: Cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’r Gymraeg, ei llên a’i diwylliant. Dyma'r rhaglen ar gyter y tri sesiwn cyntaf:

Dydd Sadwrn 20 Mawrth 2021 am 10am

Dr Dylan Foster Evans: John Davies, Mallwyd, a rhyddiaith Anglicanaidd yr 17eg ganrif
Y Parchg Ddr Adrian Morgan: Y Salmau Cân yn eu cyd-destun

Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2021 am 10am

Yr Athro E. Wyn James: Carol a Chwndid
Yr Athro Christine James: Y Ficer Prichard a Cannwyll y Cymry

Dydd Sadwrn 8 Mai 2021 am 10am

Dr A. Cynfael Lake: Ellis Wynne a’i Weledigaethau
Yr Athro Huw Pryce: Iachawdwriaeth, Rhagluniaeth a Hanes: Theophilus Evans a Drych y Prif Oesoedd

Cymraeg fydd iaith y gweminarau, gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg. Ceir rhagor o wybodaeth yma.


Astudiaeth Feiblaidd y Grawys

Rwy’n falch o fod yn arwain ar sesiwn Astudiaeth Feiblaidd ar-lein gyda Miriam Beecroft a Kevin Ellis am 11am ar 24 Mawrth. Byddwn yn archwilio sut rydyn ni'n defnyddio'r Beibl yn ystod yr Wythnos Fawr. Cysylltwch â Kevin i gael y ddolen Zoom. Mae croeso cynnes i bawb.


Dolenni rhyngwladol


Hub Cymru Africa

Mae Hub Cymru Africa yn sefydliad a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sy'n canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica, gan gynnwys ym meysydd Masnach Deg a newid yn yr hinsawdd. Mae Hub Cymru Africa yn un o bartneriaid ein Grŵp Ffydd ar Waith esgobaethol.

Mae uwchgynhadledd flynyddol Hub Cymru Africa yn cael ei chynnal ar-lein eleni, wedi’i lledaenu dros bedwar diwrnod rhwng 15 Mawrth a 19 Mawrth. Bydd yr uwchgynhadledd yn canolbwyntio ar ystod eang o faterion brys, gan gynnwys lle Cymru yn y Byd, cyfiawnder hinsawdd, cynaliadwyedd, a materion rhyw a chynhwysiant. Cewch ragor o wybodaeth yma.


Open Doors

Mae Open Doors yn gweithio i gefnogi'r Eglwys mewn lleoedd lle mae Cristnogion yn cael eu herlid, a chawsom glywed am eu gweinidogaeth yng Nghynhadledd yr Esgobaeth yn 2019. Maent yn cynnal sesiwn ar-lein am 7pm ar 10 Mawrth wedi ei lunio ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru ac sy'n canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei ddysgu o'r eglwys sy'n cael ei herlid. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.


Pythefnos Masnach Deg

Wrth i Bythefnos Masnach Deg ddod i ben, hoffwn eich hatgoffa o'r adnoddau ar-lein canlynol:


Wrth i mi fynd i mewn i’r farchnad stryd, wrth wthio fy nhroli yn yr archfarchnad, bodio drwy’r catalog, neu chwilio’r we; bydd gyda mi, a helpa fi. Pan dwi’n gwario arian bydd gyda mi a helpa fi i weld y farchnad fel rwyt ti’n ei gweld, mor eang a’r byd yr wyt yn ei garu cymaint. Bydd gyda ni, a helpa ni i rannu’r marchnadoedd a rannwn er lles pawb. Wrth i ni fyw dan dy olwg cyson di newid ni, trwy dy gariad grasol. Amen.

Priodasau

A gaf i atgoffa fy nghydweithwyr clerigol o'r hysbysiad a roddwyd Llythyr yr Esgob yr wythnos diwethaf ynghylch newidiadau sydd ar ddod i'r ffordd y mae priodasau'n cael eu cofrestru. Rwy’n disgwyl gallu cyhoeddi dyddiadau hyfforddi yn ddiweddarach y mis hwn, ar ôl cael cyfle yn gyntaf i weld deunyddiau hyfforddi ar-lein y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ei hun. Unwaith eto, nid oes angen gweithredu ar hyn o bryd, ond mae'n dda inni gadw i fyny â'r hyn sydd i ddod.

Cyhoeddwyd ail faes newid yn ddiweddar hefyd, ac rwyf am amlinellu'r newidiadau hynny yma:

Ar hyn o bryd, mae Gwladolion y DU, Gwladolion yr UE (EU), Gwladolion yr AEE (EEA) a Gwladolion y Swistir yn gymwys i fod yn briod ar ôl galw gostegion neu gyda Thrwydded Gyffredin. O 1 Gorffennaf 2021 bydd y meini prawf cymhwysedd yn newid, o ganlyniad i Brexit.

O 1 Gorffennaf 2021 dim ond pan fydd y ddau i'w priodi yn un o'r canlynol y bydd priodas â gostegion neu drwydded gyffredin ar gael:

 • Gwladolion y DU
 • Gwladolion Gwyddelig
 • Deiliaid Statws Sefydledig neu Gyn-Setledig yr UE
 • Ymgeiswyr am Statws Setliad neu Gyn-Setliad yr UE a wnaeth gais cyn 30 Mehefin 2021 (y mae'r cais yn aros am benderfyniad).

Mae'r Llywodraeth wedi cytuno ar ddarpariaethau trosiannol. Os, cyn 1 Gorffennaf 2021, bod unrhyw un o’r camau canlynol wedi digwydd, caiff y briodas symud ymlaen ar y ‘hen reolau’:

 • Mae gostegion eisoes wedi cael eu galw ar o leiaf un dydd Sul
 • Mae'r ddau barti i'r briodas wedi gwneud cais ysgrifenedig ffurfiol (ynghyd â thystiolaeth o Genedligrwydd y DU / UE / AEE / Swistir) i'r periglor / offeiriad â gofal perthnasol yn yr holl blwyfi perthnasol i ofyn am alw gostegion
 • Mae trwydded gyffredin wedi'i rhoi
 • Mae'r gofrestrfa neu'r ddirprwy berthnasol wedi derbyn cais am drwydded gyffredin (ynghyd â thystiolaeth o Genedligrwydd y DU / UE / AEE / Swistir)
 • Mae un o'r partïon wedi tyngu'r llw sy'n ofynnol ar gyfer Trwydded Gyffredin ger bryn y syrogat perthnasol

Mae system “gwiriwr statws” ar-lein yn galluogi clerigion i wirio statws unigolyn o dan Gynllun Setliad yr UE. Mae papur gan Swyddfa'r Ffacwlti sy'n rhoi mwy o fanylion a gwybodaeth am y system "gwiriwr statws" ar-lein ar gael yma.


Cyfarfodydd gwrando

Cynhaliwyd y cyntaf o'r cyfarfodydd gwrando archddiaconiaethool ar gyfer clerigion ac arweinwyr lleyg trwyddedig, gan ganolbwyntio ar Fesur y Corff Llywodraethol ar gyfer Defod Bendith ar gyfer undebau o'r un rhyw, ddydd Llun diwethaf ar gyfer Archddiaconiaeth Bangor. Dyma nodyn i'ch hatgoffa bod cyfarfod Ynys Môn yn cael ei gynnal ddydd Llun 8 Mawrth, a chyfarfod Meirionnydd y dydd Llun canlynol 15 Mawrth.


Hysbysfwrdd esgobaethol


Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, wrth i ni deithio tua Jerwsalem, cadw'n golwg ar Iesu. Rho ddewrder i ni weithio yn erbyn anghyfiawnder er mwyn adfer dy gariad yn ein dyddiau ninnau. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


6 March 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The cross of Jesus

The cross of Jesus casts a long shadow throughout our liturgical seasons.

This Sunday, early in Lent, we read in St John’s Gospel about how Jesus spoke of his death and resurrection.

This event sits early in John’s Gospel, so that the reader understands that everything that follows must be read in the light of these things. How then should we read Jesus’s words today? I reflect on this in this week's meditation.Gofal am ein Gwinllan

The Church in Wales is organising a series of Zoom webinars entitled Caring for Our Vineyard: The Contribution of the Church in Wales to the Welsh language, its literature and culture. Here’s the programme for the first three sessions:

Saturday 20 March 2021 at 10am

Dr Dylan Foster Evans: John Davies, Mallwyd, and Anglican prose of the 17th century
The Revd Dr Adrian Morgan: The Metrical Psalms in their context

Saturday 24 April 2021 at 10am

Professor E. Wyn James: Carol and Cwndid (Religious Carols)
Professor Christine James: Vicar Prichard and The Candle of the Welsh

Saturday 8 May 2021 at 10am

Dr A. Cynfael Lake: Ellis Wynne and his Visions of the Sleeping Bard
Professor Huw Pryce: Salvation, Providence and History: Theophilus Evans and The Mirror of the First Ages

The webinars will be delivered in Welsh but there will be simultaneous translation into English. There’s more information here.


Lent Bible Study

I am pleased to be leading on online Bible Study session with Miriam Beecroft and Kevin Ellis at 11am on 24 March. We will explore how we use the Bible during Holy Week. Please contact Kevin for the Zoom link. All are welcome.


International links


Hub Cymru Africa

Hub Cymru Africa is an organisation supported by the Welsh Government and focused on links between Wales and Africa, including in the areas of Fair Trade and climate change. Hub Cymru Africa is one of the partner organisations of our diocesan Faith in Action Group.

Hub Cymru Africa’s annual summit is taking place online this year, spread over four days from 15 March to 19 March. The summit will focus on a range of urgent issues, including Wales’s place in the World, climate Justice, sustainability, and gender and inclusion matters. You can find more information here.


Open Doors

Open Doors works to support the Church in places where Christians are persecuted, and was a featured organisation at out 2019 Diocesan Conference. They are hosting on online session at 7pm on 10 March designed for the Church in Wales and focused on what we can learn from the persecuted church. More information can be found here.


Fairtrade Fortnight

As Fairtrade Fortnight comes to an end, may I remind you of the following online resources:


As I enter the street market, wheel my trolley at the superstore, leaf through a catalogue, or log on to the internet: be with me and help me. When I spend money, be with me and help me to see the market place as you see it, as wide as the world you love so much. Be with us and help us to share the markets we share for all people. As we live under your steady gaze, so we can change, by your gracious love. Amen.

Marriages

May I remind my clerical colleagues of the important notification given in last week’s Bishop's Letter regarding forthcoming changes to the way in which marriages are registered. I expect to be able to announce training dates later this month, having first had the opportunity to see the General Register Office’s own online training materials. Again, no action is required at the moment, but it is good for us to keep abreast of what is to come.

A second area of change has also recently been announced, and I want to outline those changes here:

Currently, UK Nationals, EU Nationals, EEA Nationals and Swiss Nationals are eligible to be married following the calling of banns or with a Common Licence. From 1 July 2021 the eligibility criteria will change, as a result of Brexit.

From 1 July 2021 marriage by banns or common licence will only be available where the two to be married are one of the following:

 • UK Nationals
 • Irish Nationals
 • Holders of EU Settled or Pre-Settled Status
 • Applicants for EU Settled or Pre-Settled Status who applied before 30 June 2021 (and whose application awaits determination)

The Government has agreed transitional provisions. If, before 1 July 2021, any of the following steps have taken place, the marriage may proceed on the ‘old’ rules:

 • Banns have already been called on at least one Sunday
 • Both parties to the marriage have made a formal written application (together with evidence of UK / EU / EEA / Swiss Nationality) to the relevant incumbent/priest-in-charge in all the relevant parishes to request the calling of banns
 • A common licence has been granted
 • An application for a common licence (together with evidence of UK/EU/EEA/Swiss Nationality) has been received by the relevant registry or surrogate
 • One of the parties has sworn the oath required for a Common Licence before the relevant surrogate

An online “status checker” system enables clergy to check a person’s status under the EU Settlement Scheme. A paper from the Faculty Office giving further details and information about the online “status checker” system is available here.


Listening meetings

The first of the archidiaconal listening meetings for clergy and licensed lay leaders, focusing on the Governing Body Bill for a Rite of Blessing for same sex unions, took place last Monday for the Bangor Archdeaconry. A reminder that the Anglesey meeting takes place this Monday 8 March, and the Meirionnydd meeting the following Monday 15 March.


Diocesan noticeboard


Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of heaven and earth, as we travel to Jerusalem, keep our eyes fixed on Jesus. Give us the courage to work against injustice so that your love can be restored in our time. This we ask in the power of the Holy Spirit. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements