minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


3 Ebrill 2020


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Ymlaen, frenhinol Un"

Rwy'n ymwybodol o'r gwaith aruthrol sy'n cael ei wneud gan glerigion a chydweithwyr eraill ar hyn o bryd, i'n galluogi i gadw'r Wythnos Fawr yn ddefosiynol, ac i gefnogi ein gilydd wrth inni wynebu straen a phwysau'r cyfyngiadau cyfredol.

Rwy'n ddiolchgar am bopeth sy'n cael ei wneud yn enw'r Eglwys ar yr adeg hon, ac yn eich sicrhau bod tystiolaeth a chenhadaeth ein holl Ardaloedd Gweinidogaeth yn fy ngweddïau beunyddiol yn Nhŷ'r Esgob.

I ychwanegu at y ddarpariaeth gyfoethog sydd eisoes yn cael ei rhannu:

 • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli gartref y dydd Sul hwn, Sul y Blodau. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau.
 • Yn ôl y patrwm, byddaf hefyd yn rhannu myfyrdod wedi'i recordio, a bydd y fideo ohono'n cael ei lanlwytho cyn bo hir ar y dudalen honno. Mae testun dwyieithog fy myfyrdod eisoes ar gael ar y dudalen.
 • Yn ystod yr Wythnos Fawr a'r Triduum, byddaf yn rhannu trefn ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, gyda myfyrdod, ar gyfer Dydd Iau Cablyd, Dydd Gwener y Groglith, a Dydd y Pasg.
 • Mae ein deunydd Gyda'n gilydd wrth y bwrdd, i gefnogi addoli gartref i deuluoedd ifanc, hefyd ar gael ar gyfer Sul y Blodau.

Yn ogystal â'r deunydd yma, gwn fod llawer yn digwydd ledled yr esgobaeth i alluogi addoliad, gweddi ac ymroddiad Cristnogol i barhau ar yr aelwyd, ac rwy'n ddiolchgar iawn am hyn oll. Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i ddeunydd a baratowyd mewn nifer o Ardaloedd Gweinidogaeth ar gyfer yr Wythnos Fawr a'r Triduum. Os oes gennych chi fwy o ddeunydd i'w gynnwys yma, anfonwch ddogfennau at Siôn.


Ordeinio

Rwy’n falch iawn fy mod yn gallu ordeinio Martyn Lewis i’r ddiaconiaeth fore Sul y Pasg.

Mae Martyn yn derbyn triniaeth ar gyfer canser a bydd hyn yn caniatáu i'w weinidogaeth yn Bro Enlli gychwyn ar unwaith.

Gweddïwch dros Martyn a Scarlet a Thîm Gweinidogaeth Bro Enlli, iddynt adnabod gras ein Harglwydd Iesu Grist yn eu bywyd ar y cyd.


Diwrnod Gadawyr 2018

Diwrnod gadawyr

Yn anffodus ond yn anochel, ni fydd ein Diwrnod Ymadawyr, pan fodisgyblion Blwyddyn 6 o'n hysgolion eglwysig ar draws yr esgobaeth yn ymgynnull ar gyfer diwrnod o weithgaredd ac addoliad yn yr Eglwys Gadeiriol i nodi amser o new yn eu bywydau, yn gallu digwydd hyn flwyddyn. Rwy'n falch y bydd peth o'r gwaith paratoi a wneir gan ein hysgolion eglwysig yn dal i allu cael ei ddefnyddio pan fydd rhythm bywyd mwy normal yn dychwelyd.

Rwyf wedi ysgrifennu at benaethiaid pob un o'n hysgolion eglwysig i ddiolch iddynt am y gwaith ychwanegol y maent yn ei wneud ar hyn o bryd.

Rwyf hefyd yn ddiolchgar i Anest Grey Frazer a Tracy Richardson Jones, ac i gydweithwyr clerigol ledled yr esgobaeth, am eu gwaith gwerthfawr ochr yn ochr â'n hysgolion eglwysig a'r ysgolion eraill yr ydym yn gweinidogaethu iddynt ar yr adeg heriol hon.


Gofalu am adeiladau eglwysig a'u defnydd

Mae cydweithwyr o fewn tîm y dalaith, gyda chymorth Ysgrifenyddion Esgobaethol, wedi darparu canllawiau defnyddiol ar ofal a'r defnydd o adeiladau eglwysig. Mae'r canllawiau'n ymwneud â rheoli adeiladau ar yr adeg hon, y seiliau dros ymweld ag adeiladau, ac a ellir gwneud gwaith i eglwysi a mynwentydd. Bydd yr Archddiaconiaid yn gallu mynd i'r afael ag unrhyw gwestiynau pellach.


Llywodraethu Ardaloedd Gweinidogaeth

Mae cydweithwyr o fewn tîm y dalaith hefyd wedi darparu arweiniad cynhwysfawr am faterion llywodraethu. Rwy'n ddiolchgar i Owain Pritchard, sydd hefyd wedi cynhyrchu canllaw i'w ddefnyddio yn ein cyd-destun ym Mangor. Gellir canfod y ddau yma.

Mae'r canllaw yn ddefnyddiol yn sôn am y canlynol:

 • Cyfarfodydd Festri
 • Mabwysiadu'r Cyfrifon ac Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr
 • Cyfarfodydd MAC electronig

Rwy'n gobeithio y bydd arweiniad pellach ar gwblhau Adroddiadau Blynyddol ar gael yr wythnos nesaf.


Gwaith yr artist Chris Gollon o gydymaith Grawys 2018

Yr Wythnos Fawr

Safwn ar drothwy'r Wythnos Fawr eleni yn anesmwyth ac yn bryderus. Ond safwn hefyd yn gadarn, a ninnau'n bobl ffyddlon Duw. Gwyddom y gwelwn, unwaith yn rhagor, Frenin y Gogoniant ar ei daith, a Mab y Dyn yn cofleidio'i dynged drachefn. Ac fe wyddom hefyd y gwelwn, trwy lygaid ffydd a gobaith, unwaith eto olau'r cariad hwnnw sy’n disgleirio arnom ni a holl bobl ffyddlon Duw, ac sydd â'i darddiad tu hwnt i fryn Calfaria ym meddrod gwag y Pasg. 

Byddwch oll yn fy ngweddïau yng ngwylnosau a dathliadau y dyddiau nesaf.


Arglwydd Iesu Grist, derbyniaist ganmoliaeth y rhai a oedd am dy gyfarch fel Brenin: derbyn ein mawl a’n haddoliad a’n cariad ni; a chaniatá na fydd i ni, sy'n dy gyffesu â’n gwefusau, fyth fethu â’th wasanaeth yn ein bywydau; er anrhydedd dy enw sanctaidd, ti sy’n byw ac yn teyrnasu gyda'r Tad a'r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

O'm myfyrdod ar Sul y Blodau


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


3 April 2020


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


"Ride on in majesty"

I am aware of the immense work being undertaken by clergy and other colleagues at the moment, both to enable us to keep Holy Week devoutly, and to support one another as we face the strains and pressures of the current restrictions. 

I am grateful for all that is being done in the name of the Church at this time, and assure you that the witness and mission of all of our Ministry Areas are prayed for daily at Tŷ’r Esgob.

To add to the rich provision already being shared:

 • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home this Sunday, Palm Sunday. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings.
 • As is now my pattern, I will also be sharing a recorded meditation, the video of which will be uploaded shortly onto this page. The bilingual text of my meditation is already available on the page.
 • During Holy Week and the Triduum, I will be sharing a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, with a meditation, for Maundy Thursday, Good Friday, and Easter Day.
 • Our Together at the table material, to support worship at home for young families, is also available for Palm Sunday.

As well as the material here, I know that much is happening across the diocese to enable worship, prayer and devotion to continue at home, for which I am very grateful. This page contains links to material prepared in a number of Ministry Areas for Holy Week and the Triduum. If you have more material to be included here, please send documents to Siôn.


Ordination

I am delighted that I am able to ordain Martyn Lewis to the diaconate on Easter Sunday morning. 

Martyn is receiving treatment for a cancer and this will allow his ministry in Bro Enlli to commence immediately. 

Please do pray for Martyn and Scarlet and the Ministry Team in Bro Enlli that they may know the grace of our Lord Jesus Christ in their common life.


2018 Leavers' Day

Leavers’ Day

Sadly but inevitably, our Leavers’ Day, when we gather together Year 6 pupils from our church schools across the diocese for a day of activity and worship at the Cathedral to mark a time of transition for them, will not be able to take place this year. I’m glad that some of the preparatory work undertaken by our church schools will still be able to be used when a more normal rhythm of life returns.

I have written to the heads of all of our church schools to thank them for the additional work they are undertaking at this time.

I am also grateful to Anest Gray Frazer and Tracy Richardson Jones, and to clergy colleagues across the diocese, for their work to be alongside our church schools and the other schools to which we minister at this challenging time.


The care and use of church buildings

Colleagues within the provincial team, with assistance from Diocesan Secretaries, have provided excellent guidance about the care and use of church buildings. The guidance covers the management of buildings at this time, the grounds for visiting buildings, and whether works can be undertaken to churches and churchyards. The Archdeacons will be able to address any further questions.


Ministry Area governance

Colleagues within the provincial team have also provided comprehensive guidance about governance matters. I’m grateful to Owain Pritchard, who has also produced a guide for use in our context in Bangor. Both can be accessed here.

The guide helpfully covers the following:

 • Vestry Meetings
 • Adoption of the Accounts and Annual Trustee Report
 • Electronic MAC meetings

I hope that further guidance on the completion of Annual Returns will be available next week.


Work of the artist Sara Hayward from the 2018 Lent companion

Holy Week

We stand on the threshold of Holy Week this year disturbed and anxious. But we also do so as God’s faithful people. We know that we will, once more, see the King of Glory pass on his way, and the Son of Man pass to his fate. And we know that, with eyes of faith and hope, we will see again the light of love that uniquely shines on us and all God’s faithful people, past Calvary’s hill from Easter’s empty tomb. 

Please know that my prayers will be with you as you watch and wait these coming days.


Lord Jesus Christ, you received the praise of those who hailed you as their King: accept our adoration, worship and love; and grant that we, who confess you with our lips, may never fail to yield the service of our lives; for the honour of your holy name, for you live and reign with the Father and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.

From my Palm Sunday meditation


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor