minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab" | "For God so loved the world that he gave his only Son"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


13 Mawrth 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yn y goleuni

Beth mae'n ei olygu i “rodio yn y goleuni”?

Wrth i ni groesawu Crist i fannau dwfn, tywyll ein bywyd, rydyn ni'n cael ein rhyddhau i'w ddilyn yn agosach.

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon rwy’n troi at eiriau Iesu am olau a thywyllwch, a sut mae’r Grawys yn gwahodd pelydrau'r goleuni dwyfol hwn i’n harwain o’r hyn sy’n ein creithio i ryddid a gwirionedd.Y Parchg Richard Wood

Rwy’n falch iawn o rannu'r newydd am benodiad y Parchg Richard Wood yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio, sy'n gwasanaethu cymunedau Porthaethwy, Pentraeth a Benllech a'r cylch ar ochr ddwyreiniol ar Ynys Môn.

Bydd colled ar ôl Richard ym Mro Madryn ar Ben Llŷn, ond edrychaf ymlaen at ei groesawu ef a’i deulu i Fro Tysilio. Daw Richard â chyfoeth o brofiad, ac mae wedi bod yn gaffaeliad i’r esgobaeth ers iddo ymuno â ni yn 2013.

Gellir darllen mwy am yr apwyntiad yma.


Fforymau Adolygu Ariannol

Rydym bellach wedi cyrraedd yr adeg honno o'r flwyddyn pan fydd cyfrifon y flwyddyn flaenorol yn cael eu cwblhau i'w cyflwyno i Gynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth a phan fydd Adroddiadau Ariannol Blynyddol y dalaith yn cael eu cwblhau.

Fel ym mhob rhan arall o'n bywydauy, nid oedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn un arferol. Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd, p'un ai trwy eu haelioni personol a'u rhodd aberthol i'r Eglwys, neu trwy gysegriad eu hamser fel trysoryddion ac ymddiriedolwyr, wedi helpu i lywio Ardaloedd Gweinidogaeth a'r esgobaeth gyfan trwy stormydd ariannol 2020.

Wrth i ni ddechrau pwyso a mesur ar gyfer y dyfodol, rwy'n falch y bydd Fforwm Adolygu Ariannol yn cael ei gynnal ar gyfer pob Archddiaconiaeth yn ddiweddarach y mis hwn ar Zoom. Bydd y Fforwm yn gyfle:

 • i glywed am ddarlun ariannol eang yr esgobaeth a'r dalaith;
 • i glywed gan bob Ardal Gweinidogaeth am hynt y flwyddyn ddiwethaf, gan rannu hefyd unrhyw arsylwadau, pryderon ac anghenion eraill;
 • i ofyn cwestiynau a cheisio cyngor gan yr Archddiacon, Ysgrifennydd yr Esgobaeth, a chan Owain Pritchard, ein Cyfarwyddwr Systemau a Stiwardiaeth

Dyddiadau'r sesiynau yw:

Dydd Llun 29 Mawrth am 2pm
Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Bangor

Dydd Mawrth 30 Mawrth am 2pm
Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Meirionnydd

Dydd Mercher 31 Mawrth am 2pm
Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Ynys Môn

Rwy'n disgwyl i'r fforymau bara am ddim mwy nag awr a hanner.

A gaf i ofyn i Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth flaenoriaethu'r Fforwm Adolygu Ariannol yn eu dyddiaduron, ac annog presenoldeb gan Drysoryddion Ardaloedd Gweinidogaeth ac unrhyw ddeiliaid swyddi neu aelodau MAC eraill o'r Ardaloedd Gweinidogaeth a hoffai fod yn bresennol.

Bydd dolenni a chodau Zoom ar gyfer y fforymau yn cael eu cylchredeg i'r rhai ar restr bostio Llythyr yr Esgob yn ystod yr wythnos flaenorol. Gallwch chi gofrestru i ymuno â'r rhestr bostio honno ar waelod y dudalen hon.


Dydd Gweddi’r Byd

Roedd yn dda bod cymaint ohonom wedi gallu ymuno â'r Parchg Miriam Beecroft ar gyfer gwasanaeth Zoom Dydd Gweddi'r y Byd a gynhaliwyd gan Miriam ar 5 Mawrth. Rwy'n ddiolchgar i bawb a gymerodd ran, ac yn falch bod recordiad o'r gwasanaeth ar gael nawr.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Cynhelir yr olaf o'r cyfarfodydd gwrando archddiaconiaethool ar gyfer clerigion ac arweinwyr lleyg trwyddedig, yn canolbwyntio ar Fesur y Corff Llywodraethol ar gyfer Defod Bendith ar gyfer undebau o'r un rhyw, ddydd Llun yma 15 Mawrth ar gyfer Archddiaconiaeth Meirionnydd.
 • Mae tair swydd o bwys o fewn Athrofa Padarn Sant yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd.
 • Nodyn i'ch atgoffa y gellir rhannu adnoddau ar gyfer yr Wythnos Fawr a'r Pasg ag eraill trwy ein tudalen Padlet.
 • Bellach mae gan yr Eglwys yng Nghymru safle rhoi ar-lein cwbl ddigidol. Cymerwch gip ar y fersiwn newydd yma.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw yn y nefoedd, diolchwn i ti am y rhodd werthfawr o gariad, a dderbyniwn gan ein mamau, ein teulu a'n ffrindiau. Diolchwn i ti am y gallu i ofalu, meithrin a charu a osodaist yn ddwfn ynom. Helpa ni i ddefnyddio'r rhoddion hyn er lles ein teuluoedd a'n ffrindiau ac i gadw ein golwg ar Iesu, sy’n ein caru ni gymaint, fel y rhoddodd ei fywyd drosom ni. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


13 March 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


In the light

What does it mean to “walk in the light”?

As we welcome Christ into the deep dark places of our life, we become liberated to follow more closely.

In this week’s meditation I reflect on the words of Jesus about light and darkness, and how Lent invites the spotlight of this divine light to draw us from what scars us into truer freedom.The Revd Richard Wood

I am delighted to share the news of the appointment of Richard Wood as the new Ministry Area of Bro Tysilio, serving the communities around Menai Bridge, Pentraeth and Benllech on the west side of Anglesey.

Richard will be missed in Bro Madryn on Pen Llyn, but I look forward to welcoming him and his family to Bro Tysilio. Richard brings a wealth of experience, and it has been an asset to the diocese since he joined us in 2013.

You can read more about the appointment here.


Financial Review Forums

We are now at that time of year when accounts for the previous year are being finalised for presentation to Ministry Area Councils and when provincial Annual Financial Returns are being completed.

As in every other sphere of life, the last financial year was not a normal one. I am grateful to all who, whether through their personal generosity and sacrificial giving to there Church, or through the dedication of their time as treasurers and trustees, have helped Ministry Areas and the diocese as a whole to navigate a path through a financial storm.

As we begin to take stock and plan for the future, I am glad that a Financial Review Forum is to be held later this month by Zoom for each Archdeaconry. These will be opportunities:

 • to hear about the broad diocesan and provincial financial picture;
 • to hear from each Ministry Area about the last year, and share reflections, concerns and needs from each Ministry Area;
 • to ask questions and seek advice from the Archdeacon, the Diocesan Secretary, and from Owain Pritchard, our Director of Systems & Stewardship

The dates of the sessions are:

Monday 29 March at 2pm
Archdeaconry of Bangor Financial Review Forum

Tuesday 30 March at 2pm
Archdeaconry of Meirionnydd Financial Review Forum

Wednesday 31 March at 2pm
Archdeaconry of Anglesey Financial Review Forum

I’m expecting the forums to last for no more than an hour and a half.

May I ask Ministry Area Leaders to prioritise the Financial Review Forum in their diaries, and to encourage attendance by Ministry Area Treasurers and any other officeholder or MAC members from Ministry Areas who would like to be present.

The Zoom links and codes for the forums will be circulated to those on the Bishop’s Letter mailing list during the previous week. You can sign up to join that mailing list at the bottom of this page.


World Day of Prayer

It was good that so many of us were able to join the Revd Miriam Beecroft for the World Day of Prayer Zoom service hosted by Miriam on 5 March. I'm grateful to all who took part, and am glad that a recording of the service is now available.


Diocesan noticeboard

 • The final archidiaconal listening meetings for clergy and licensed lay leaders, focusing on the Governing Body Bill for a Rite of Blessing for same sex unions, takes place this Monday 15 March for the Meirionnydd Archdeaconry.
 • Three significant posts within St Padarn's Institute are being advertised at the moment.
 • A reminder that resources for Holy Week and Easter can be shared with others through our special Padlet page.
 • The Church in Wales now has a fully digital online giving siteTake a look at the new capabilities here.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God in heaven, we thank you for the precious gift of love, which we receive from our mothers, our family and our friends. We give you thanks for the ability to care, nurture and love which you have set deep within us. Help us to use these gifts for the good of our families and friends and to keep our eyes fixed on Jesus, the one who loves us so much, that he gave his life for us. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements