minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Fy Mab wyt ti, myfi a'th genhedlodd di heddiw" | "You are my Son, today I have begotten you"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


20 Mawrth 2021 | Coffád Cwthbert Sant


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Dirgeledd cariad Duw

Yfory yw Sul y Dioddefaint ac mae ein darlleniad o Efengyl Sant Ioan unwaith eto'n ein hyrddio i ganol y digwyddiadau sydd i ddod yn Jerwsalem.

Y tu ôl i drawma dyn croeshoeliedig, fe’n gwahoddir i weld digeledd cariad Duw.

Sut y gall y pethau hyn nid yn unig arddangos cariad anfeidrol Duw, ond dod yn foddion buddugoliaeth ac yn fynegiant o wir ogoniant? Rwy'n ystyried y pethau hyn yn fy myfyrdod yr wythnos hon.Blwyddyn o bandemig

Mae’r dydd Mawrth hwn, 23 Mawrth 2021, yn nodi blwyddyn gron ers cyhoeddiad Prif Weinidog Prydain am y cyfnod clo cyntaf a'r gorchymyn i “aros adref” er mwyn cyfyngu ar ymlediad y coronafirws.

Mae'r deuddeg mis a fu ers hynny wedi bod yn gyfnod o bryder, anhawster a galar. I rai ohonom, bydd y beichiau wedi bod yn drwm y tu hwnt i bob mesur. I bob un ohonom, mae'r rhain wedi bod yn ddyddiau llawn aberth a gofid. Fy ngweddi gydol y flwyddyn a fu i roddion cyfeillgarwch a ffydd fod inni'n oleuni yn y tywyllwch ac yn gynhaliaeth pan fo gwytnwch yn frau.

Fodd bynnag, gwn hefyd fod y flwyddyn ddiwethaf hon wedi'i nodi gan wasanaeth, gofal a ffydd ar waith. Boed hynny trwy weithredoedd bach o garedigrwydd yn ein bywydau beunyddiol, trwy ymdrechion cymunedau eglwysig mewn banciau bwyd ac gweithgaredd arall, neu trwy waith diflino’r gwasanaeth iechyd a gweithwyr allweddol o ddydd i ddydd, rydym wed'n hamgylchynu gan ymroddiad a chariad.

Am 1pm ddydd Mawrth, byddaf yn rhoi amser o'r neilltu i weddïo dros bopeth a fu, ac am y gobaith sydd o'n mewn ac o'n cwmpas ar yr adeg hon. A gaf i wahodd cydweithwyr a ffrindiau ledled yr esgobaeth i ymuno â mi men gweddi bryd hynny, neu rywdro arall ddydd Mawrth, i ymbilio dros ein cymunedau a phawb mewn angen, ac i ail-ymrwymo i fywydau wedi eu cysegru yng ngwasanaeth Crist.


Dros ein cymuned

Dad y greadigaeth, ti sy’n ein galw i fywydau haelionus ac i gydnabyddiaeth o’th wir ddelwedd di yn wynebau’n gilydd. Rho ras inni fel unigolion ac fel cymdeithas gyfan, fel y gallwn yn y dyddiau dyrus hyn weinidogaethu cyfeillgarwch a chefnogaeth i bawb sydd mewn angen, ac y gallwn, trwy'n gwasanaeth beunyddiol, feithrin y fath gymuned yr wyt ti’n hiraethu amdani, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Dros y rhai sy'n galaru

Arglwydd, gweddïwn dros bawb a gollodd rieni a phlant, ffrindiau a chymdogion. Bydd dyner gyda hwy yn eu galar. Dangos iddynt ddyfnderoedd dy gariad a chipolwg ar deyrnas nefoedd. Ceidw draw oddi wrthynt boenydio euogrwydd ac anobaith a bydd agos atynt yn eu dagrau, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Dros y gwasanaethau iechyd, gofal a brys

Arglwydd Dduw, dysgodd dy Fab inni mai’r hyn a wnawn i’r lleiaf o’n brodyr a’n chwiorydd a wnawn hefyd iddo ef. Cryfha’r rhai sy’n cysegru eu bywydau yng ngwasanaeth eraill, bydd yn darian iddynt pan fyddant hwy yn amddiffyn eraill rhag niwed, bydd yn ddiysgog pan fyddant yn gweithio oriau hir, a bydd iddynt yn ffrind pan fydd angen gofal arnynt hwy eu hunain, trwy’r un a ddaeth nid i’w wasanaethu ond i wasanaethu, hyd yn oed Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Drosom ein hunain a'n pererindota beunydd

Dduw ein tywysydd, mae dy oleuni yn lewyrch i’n llwybr a’th gariad yn ein cynnal ar y daith. Cyd-gerdda gyda ni hyd bererindod ein bywydau, fel y bo inni ym mhob ennyd o unigrwydd adnabod dy bresenoldeb, ym mhob ennyd o ansicrwydd adnobod dy ganllaw, ac ym mhob ennyd o boen adnabod dy dangnefedd, trwy'r un a ddaeth gerllaw'n gyfaill, hyd yn oed Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Gweddïau wedi ei cyfieithu o The Canterbury Book of New Parish Prayers gan M. J. Kramer, Pencantor Cadeirlan Caergaint


Cofrestru priodasau

Yn ychwanegol at y wybodaeth a rannwyd yn fy llythyr ar 27 Chwefror ynghylch newidiadau i'r ffyrdd y mae priodasau i gael eu cofrestru, mae tri diweddariad i'w rhannu heddiw:

 1. Mae'n newyddion da bod deunyddiau hyfforddi ar-lein bellach ar gael gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Daw'r rhain ar ffurf (i) dogfen ganllaw fer am y ffyrdd o ddelio â thystysgrifau, cofrestrau a ffurflenni priodas o fis Mai ymlaen; (ii) saith fideo 4 munud yn egluro'r gyfundrefn newydd. Ar gais y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, mae'r fideos ar gael ar-lein ac ar safle a ddiogelir gan gyfrinair. Bydd manylion mynediad yn cael eu cylchredeg i glerigion trwyddedig ddechrau'r wythnos hon. Byddai'n dda i bob un ohonom neilltuo amser ar ddechrau mis Ebrill i ymgysylltu â'r deunydd hwn. Bydd angen i bob clerig trwyddedig ymgysylltu â'r deunydd hwn mewn da bryd cyn i'r gyfundrefn newydd ddod i rym ar 4 Mai 2021.
 2. Mae'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn cynnal dwy sesiwn Holi ac Ateb ar-lein i'r Eglwys yng Nghymru am y gyfundrefn newydd. Bydd swyddogion cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru hefyd yn bresennol. Efallai y bydd clerigion trwyddedigam roi un o'r dyddiadau canlynol yn eu dyddiaduron: (i) 10am-11.30am ddydd Mawrth 20 Ebrill; (ii) 1pm-2.30pm ddydd Iau 22 Ebrill. Bydd manylion mynediad yn cael eu cylchredeg mewn Llythyr Esgob yn y dyfodol pan fyddant ar gael.
 3. Am 2pm ddydd Mawrth 4 Mai, cynhelir sesiwn drosolwg Zoom esgobaethol derfynol, lle byddaf hefyd yn cyflwyno i gydweithwyr aelodau newydd ein tîm Cofrestrfa esgobaethol. Rwy'n rhagweld na fydd y sesiwn honno'n para mwy nag awr. A gaf i annog pob clerigion cyflogedig a chymaint o glerigion trwyddedig eraill sy'n gallu gwneud hynny i roi'r dyddiad hwn yn eu dyddiaduron nawr. Bydd manylion Zoom yn cael i'w cylchredeg yn nes at yr amser.

Cymun Bendigaid y Crism

Rwyf wedi penderfynu peidio â chynnal Cymun y Crism fel digwyddiad corfforol ar y cyd eleni.

Fodd bynnag, byddaf yn bendithio olew ar gyfer eneinio’r sâl a’r marw, olew ar gyfer arwyddo gyda’r groes adeg bedydd ac olew crism yn yr Eglwys Gadeiriol yn ystod gwasanaeth wedi’i recordio.

Bydd gwybodaeth am ddosbarthiad olewau yn cael ei chylchredeg mewn Llythyr Esgob yn y dyfodol.


Pregethu dros y Triduum

Byddaf yn cymryd rhan mewn Astudiaeth Feiblaidd a sgwrs ar-lein gyda Miriam Beecroft a Kevin Ellis ddydd Mercher 24 Mawrth am 11am-12.30pm. 

Wrth inni agosáu at y dasg o bregethu ar Ddydd Gwener y Groglith, Dydd Sadwrn Sanctaidd a Dydd y Pasg, byddwn yn edrych ar y darnau canlynol:

 • Luc 23: 26-49
 • Mathew 27: 62-68
 • 1 Pedr 3: 18-20
 • Marc 16: 1-8

Mae croeso mawr i bawb ymuno â'r ddolen Zoom hon (neu ID y Cyfarfod: 841 2094 8461 Cyfrinair: 394879).


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Mae Rhwydwaith Amgylcheddol y Cymundeb Anglicanaidd yn cynnal gweminar i gynnig trosolwg o sut y gall eglwysi yn y Cymundeb Anglicanaidd weithredu dros gyfiawnder hinsawdd cyn cyfarfod COP26 yn Glasgow ym mis Tachwedd. Ymhlith y cyfranwyr mae Stuart Elliott, Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr, a Steven Croft, Esgob Rhydychen. Mae mwy o wybodaeth a manylion cofrestru ar gael yma.
 • Mae rhifyn y Pasg o gylchlythyr adnoddau Cymraeg Athrofa Padarn Sant ar gael yma.
 • Cyflwynodd Archddiacon Bangor All Things Considered ar Sul y Mamau ar BBC Radio Wales, gan glywed gan Gatholigion a Phrotestaniaid am yr hyn y mae Mair Mam Duw yn ei olygu iddyn nhw. Gallwch wrando eto yma.
 • Mae Gŵyl Bererindod GristnogolChurch Times yn cael ei chynnal ar-lein eleni ddydd Llun nesaf, ac mae nifer o bobl o bob rhan o’r esgobaeth eisoes wedi cofrestru i fod yn bresennol. Mae nifer gyfyngedig o docynnau ar ôl yma.
 • Nodyn i'ch atgoffa bod Fforymau Adolygu Ariannol Zoom, ar gyfer clerigion a Thrysoryddion, yn cael eu cynnal fel a ganlyn: (i) Dydd Llun 29 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Bangor; (ii) Dydd Mawrth 30 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Meirionnydd; (iii) Dydd Mercher 31 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Ynys Môn.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, wrth i ni deithio tua Chaersalem, cadw ein golwg ar Iesu. Helpa ni i ddod yn debycach feunydd i ti a'th ogoneddu yn ein bywydau. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


20 March 2021 | Commemoration of St Cuthbert


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The mystery of God's love

Tomorrow is Passion Sunday and our reading from the Gospel of St John once more brings into focus the events which will take place in Jerusalem. 

Behind the trauma of a crucified man, we are invited to peer into the mystery of God’s love. 

How can these things not only display the unfathomable love of God but become the means by which God triumphs and shows his glory to the world? I reflect on these things in my meditation this week.A year of pandemic

This Tuesday, 23 March 2021, marks the anniversary of the British Prime Minister’s announcement of the first lockdown and that we should “stay at home” in order to limit the spread of the coronavirus.

The intervening twelve months have been times of anxiety, difficulty and grief. For some of us, the burdens will have been heavy beyond measure. For all of us, these have been days of sacrifice and concern. My prayer has been that the gifts of friendship and faith have been to us a light in the darkness and a sustenance when resilience ran low.

However, I also know that this past year has been marked by service, care and faith in action. Be it through small acts of kindness in our daily lives, through the efforts of church communities in food banks and other endeavours, or through the tireless work of the health service and key workers on the coal face day to day, we have seen great dedication and love all around us.

At 1pm on Tuesday, I will be taking time to pray for all that has been, and for the hope that is within us and around us at this time. May I invite colleagues and friends across the diocese to join me at that hour, or another time on Tuesday, in prayers of intercession for our communities and all in need, and in prayers of re-commitment to lives spent in Christ’s service.


For our community

Father of all, you call us to be generous to one another and to recognise in others’ faces the true image of your Son. Give us grace as individuals and as a whole society, that in this time of difficulty we may minister friendship and support to all those who are in need this day, and that, through this service, we may become the community you long for us to be, through Jesus Christ our Lord. Amen.

For those who mourn

Lord, we pray for those who mourn for parents and children, for friends and neighbours. Be gentle with them in their grief. Show them the depths of your love and a glimpse of the kingdom of heaven. Keep far from them the torment of guilt and despair and be with them as they weep, through Jesus Christ our Lord. Amen.

For the health, care and emergency services

Lord God, your Son taught us that what we do for the least of our brothers and sisters we do for him also. Strengthen those who spend their lives in the service of others, be their defender when they protect others from harm, be their steadfastness when they work long hours and be their friend when they need care themselves, through one who came not to be served but to serve, even Jesus Christ our Lord. Amen.

For ourselves and our earthly pilgrimage

God our guide, your light shows us the path we should walk and your love sustains us on the journey. Be with us in the pilgrimage of our lives, that in all moments of loneliness we would know your presence, in all moments of uncertainty we would know your direction and in all moment of pain we would know your peace, through the one who came to walk alongside us as our friend, even Jesus Christ our Lord. Amen.

Prayers from The Canterbury Book of New Parish Prayers by M. J. Kramer, Precentor of Canterbury Cathedral


Registration of marriages

Further to the information shared in my 27 February letter regarding changes to the ways in which marriages are to be registered, there are three updates to be shared today:

 1. It is good news that online training materials have now been made available by the General Register Office. These come in the form of (i) a short guidance document about the ways of deal with marriage certificates, registers and returns from May onwards; (ii) seven 4-minute videos explaining the new system. At the General Register Office’s request, the videos are available only online and behind on a password-protected site. Access details will be circulated to licensed clergy at the beginning of the coming week. It would be good for all of us to set aside time at the beginning of April to engage with this material. All licensed clergy will need to engage with this material in good time before the new system comes into force on 4 May 2021.
 2. The General Register Office is hosting two online Q&A sessions for the Church in Wales about the new system. National Church in Wales officers will also be in attendance. Licensed clergy may want to put one of the following dates in their diaries: (i) 10am-11.30am on Tuesday 20 April; (ii) 1pm-2.30pm on Thursday 22 April. Access details will be circulated in a future Bishop’s Letter when they have been made available.
 3. At 2pm on Tuesday 4 May, a final diocesan overview Zoom session will take place, at which I will also be introducing colleagues to the new members of our diocesan Registry team. I envisage that session lasting no longer than one hour. May I encourage all stipendiary clergy colleagues and as many other licensed clergy colleagues as are able to place this date in their diaries now. Zoom details will be circulated closer to the date

Chrism Holy Eucharist

I have decided not to hold an in-person Christ Eucharist this year. 

However, I will be blessing oil for the anointing of the sick and dying, oil for the signing with the cross at baptism and oil of chrism at the Cathedral during a recorded service. 

Information about the distribution of oils will be circulated in a future Bishop’s Letter.


Preaching over the Triduum

I will be taking part in an online Bible Study and conversation with Miriam Beecroft and Kevin Ellis on Wednesday 24 March at 11am-12.30pm. As we approach the task of preaching on Good Friday, Holy Saturday and Easter Day, we will be looking at the following passages:

 • Luke 23:26-49
 • Matthew 27:62-68
 • 1 Peter 3:18-20
 • Mark 16:1-8

All are very welcome to join vie this Zoom link (or Meeting ID: 841 2094 8461 Passcode: 394879).


Diocesan noticeboard

 • The Anglican Communion Environmental Network is hosting a webinar to offer an overview of how churches in the Anglican Communion can act for climate justice ahead of the COP26 meeting in Glasgow this November. Among the contributors are Stuart Elliott, Ministry Area Leader of Bro Gwydyr, and Steven Croft, Bishop of Oxford. More information and registration details are available here.
 • The Easter edition of the St Padarn’s Institute’s Welsh-language resources newsletter is available here.
 • The Archdeacon of Bangor presented BBC Radio Wales’s All Things Considered on Mothering Sunday, hearing from both Roman Catholics and Protestants about what Mary the Mother of God means to them. You can listen again here.
 • The Church Times Festival of Christian Pilgrimage takes place online this year this coming Monday, and a number of people from across the diocese are already registered to attend. A limited number of remaining tickets are available here.
 • A reminder that Zoom Financial Review Forums, for clergy and Treasurers, are taking place as follows: (i) Monday 29 March at 2pm: Archdeaconry of Bangor Financial Review Forum; (ii) Tuesday 30 March at 2pm: Archdeaconry of Meirionnydd Financial Review Forum; (iii) Wednesday 31 March at 2pm: Archdeaconry of Anglesey Financial Review Forum.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, as we travel to Jerusalem, keep our eyes fixed on Jesus. Help us to truly become your servants and to glorify you with our lives. This we ask in the power of the Holy Spirit. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements