minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Hosanna! ​Bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r Arglwydd!" | "Hosanna! ​Blessed is the one who comes in the name of the Lord!"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


27 Mawrth 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Hosanna

Mae torfeydd, fel y gwyddom, yn amwys eu ffyrdd, ac yn gallu newid eu tiwn yn gyflym.

Dyna fu ar Sul y Blodau, pan ddaeth geiriau o fawl yn eiriau condemniad.

Yn fy myfyrdod ar gyfer Sul y Blodau, rwy’n edrych y tu hwnt i’w geiriau ac yn meddwl tybed pa ystyr ddyfnach a ddarganfyddwn ym mloeddio "Hosanna".


Y Lôn Hir a Throellog

Yn ystod yr Wythnos Fawr, byddaf yn darlledu cyfres o fyfyrdodau yn fyw ar ein tudalen Facebook esgobaethol, gan ddechrau yfory (Sul y Blodau) am 10am. Bydd recordiadau hefyd ar gael i'w gwylio drachefn.Grŵp Elen

Mae tri chynulliad cyntaf Grŵp Elen wedi dod â phobl ynghyd o bob cwr o’r esgobaeth i rannu, cynllunio a gweddïo dros weinidogaeth plant a theuluoedd.

Mae cyfarfod dros Zoom wedi ei gwneud hi'n haws ymgynnull ar draws ardal eang – er fy mod i'n gwybod bod cyfranogwyr yng Ngrŵp Elen, fel mewn cynulliadau esgobaethol eraill, yn colli'r cyfle am sgwrs mwy anffurfiol hynny dros baned. Fe ddaw haul ar fryn, pan fydd Grŵp Elen yn gallu ystyried ychwanegu rhai cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb, ond mae'n dda bod ei waith wedi galla mynd rhagddo mor effeithiol yn ystod y pandemig.

Wrth i gyfyngiadau pandemig ddechrau lleddfu, bydd cyfarfod nesaf Grŵp Elen ar 20 Ebrill am 7.30pm yn canolbwyntio ar sut rydym yn ailgychwyn, neu hyd yn oed yn dechrau, ycroesawu plant a theuluoedd i deulu’r Eglwys. Byddwn yn trafod "pam" gweinidogaeth plant a theuluoedd cyn treulio ychydig o amser yn un o dair ystafell ymneilltuo yn archwilio rhai o’r gwahanol bethau y gallwn eu cynnig wrth inni geisio cyrraedd plant a theuluoedd:

 1. Bod yn bresennol – archwilio sut rydyn ni'n gwneud ac yn meithrin y perthnasoedd cychwynnol hynny o fynychu'r clwb gwau i gade men cysylltiad â teuluoedd bedydd (dan arweiniad Archddiacon Ynys Môn)
 2. Ysgolion – bywyd heb neu y tu hwnt i Agor y Llyfr (dan arweiniad Rachel Settatree)
 3. Digwyddiadau tymhorol – partïon crempog, partïon goleuni, Llwybrau'r Pasg a'r Nadolig, Halen Haf a chymaint mwy (dan arweiniad Helen Franklin)

E-bostiwch Naomi Wood i archebu'ch lle a nodi eich hoffter o ystafell ymneilltuo – a rhannwch y newyddion am Grŵp Elen hefyd i annog cyfranogwyr newydd i ymuno yn y cyfarfodydd.


Gweinidogaeth angladdau

Yn gyson, ac yn enwedig dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r weinidogaeth o gyflwyno'r ymadawedig i drugaredd Duw a chysuro’r rhai sy'n galaru ymhlith gweinidogaethau mwyaf anghenus a phwerus yr Eglwys.

Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd, mewn amgylchiadau anodd yn ystod y pandemig, wedi llywyddu mewn angladdu, wedi cynorthwyo gyda threfniadau ymarferol cymhleth, ac wedi cynnig gofal bugeiliol mewn ffyrdd llawn ystyr.

Rwy’n falch y cawn, yn ddiweddarach eleni, gyfle i dreulio amser unwaith eto gyda Sandra Miller, ac i barhau i ddysgu o waith arloesol Eglwys Loegr ar weinidogaeth angladdau. Edrychaf ymlaen at fyfyrio gyda'n gilydd ar bwysigrwydd y weinidogaeth hon a digwyddiadau bywyd eraill, yn ogystal ag ymgysylltu'n ddifrifol â'r heriau cenhadol a chyd-destunol sy'n llifo o gymdeithas seciwlar a'r newid cyson a welir mewn agweddau a disgwyliadau.

Yn y cyfamser, ac mewn ymateb i rai ymholiadau sydd wedi codi yn ystod y pandemig, rwyf am gymeradwyo pwysigrwydd gweinidogaeth yr Eglwys wrth gladdu llwch. Mae traddodi pridd i'r pridd, llwch i'r llwch, mewn gwir a diogel obaith o’r atgyfodiad i’r bywyd tragwyddol, yn ymgymeriad hanfodol, ac mae hyd yn oed y gwasanaethau byrraf ar lan y bedd yn rhoi cyfle i fod ochr yn ochr â'r galarus gyda chariad a gobaith. A gaf felly annog fy nghydweithwyr clerigol i fod yn barod i gynnig eu hamser a'u presenoldeb i bawb sy'n dod i geisio claddu lludw yn ein mynwentydd, er mwyn i'r weinidogaeth Gristnogol o draddodiant a gofal bugeiliol, o'i chynnig gofal, fod yn foddion gras i bawb â'i myn.


Cynhadledd Glerigol

Roeddem wedi gobeithio gallu ymgynnull ar gyfer ein Cynhadledd Glerigol flynyddol yn Rhydychen yn ystod ail wythnos mis Medi, ar ôl gohirio cynhadledd y llynedd.

Er ein bod yn gobeithio y bydd cyfyngiadau yn lleddfu dros fisoedd yr haf, nid yw fel petai'n ddoeth eto cynllunio ar gyfer digwyddiad o’r fath, ac felly rydym yn gohirio ein cynhadledd breswyl am flwyddyn arall.

Fodd bynnag, rwy'n awyddus i glerigion trwyddedig allu ymgynnull i ddysgu, datblygu a myfyrio ar y cyd eleni. Efallai y bydd hyn yn gymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb un-dydd, darpariaeth ar-lein ac astudio preifat - bydd yr union gymysgedd yn cael ei bennu wrth i addasiadau'r pandemig ddatblygu dros yr haf. Ond a gaf i ofyn i glerigion trwyddedig gadw eu dyddiau gwaith yn rhydd ddydd Mawrth 14 Medi, dydd Mercher 15 Medi a dydd Iau 16 Medi 2021 ar gyfer Cynhadledd Glerigol cyfrwng cymysg. Byddaf yn ein diweddaru am drefniadau pellach dros y misoedd nesaf.

Fy ngobaith yw y byddwn yn gallu cynnal Cynhadledd Glerigol 2022 yn Rhydychen, gan deithio i lawr brynhawn dydd Sul 11 Medi, a dychwelyd ddydd Iau 15 Medi 2022. A gaf i annog clerigion trwyddedig i nodi'r dyddiadau hynny yn nyddiadur 2022.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Nodyn i'ch atgoffa bod Fforymau Adolygu Ariannol Zoom, ar gyfer clerigion a Thrysoryddion, yn cael eu cynnal fel a ganlyn: (i) Dydd Llun 29 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Bangor; (ii) Dydd Mawrth 30 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Meirionnydd; (iii) Dydd Mercher 31 Mawrth am 2pm: Fforwm Adolygu Ariannol Archddiaconiaeth Ynys Môn. Bu i ebost ddydd Gwener ddarparu manylion mewngofnodi.
 • Bu i'r e-bost hefyd gynnwys manylion mewngofnodi i glerigion ymgymryd â hyfforddiant i baratoi ar gyfer y gyfundren newydd o gofrestru priodasau.
 • Cysylltwch â'r Deon yn uniongyrchol i drefnu i gasglu olew ar gyfer eneinio’r sâl a’r marw, olew ar gyfer arwyddo gyda’r groes adeg bedydd ac olew'r crism, y byddaf yn eu bendithio yn yr Eglwys Gadeiriol yn ystod gwasanaeth wedi'i recordio yr wythnos hon.
 • Mae nodiadau o Astudiaeth Feiblaidd ar-lein yr wythnos ddiwethaf hon ar bregethu dros y Triduum ar gael ar gais gan Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, wrth i ni deithio tua Chaersalem, cadw ein golwg ar Iesu. Helpa ni i groesawu Iesu i'n bywydau beunyddiol, ac i floeddio hosanna'n llawen wrth i ni sylweddoli beth mae Iesu'n ei olygu i ni. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Amen.

Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


27 March 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Hosanna

Crowds, as we know, are fickle and can change their tune quickly.

So it proved on that Palm Sunday when words of praise became words of condemnation.

In my meditation for Palm Sunday, I peer beyond their words and wonder what deeper meaning we find in the cries of "Hosanna".


The Long and Winding Road

During Holy Week, I will be broadcasting a series of meditations live on our diocesan Facebook page, beginning tomorrow (Palm Sunday) at 10am. Recordings will also be available to watch again.Grŵp Elen

The first three gatherings of Grŵp Elen have brought people together from across the diocese to share, plan and pray for children and family ministry.

Meeting over Zoom has made it easier to gather across a broad area - though I know that participants in Grŵp Elen, as at other diocesan gatherings, are missing the opportunity for those more informal conversations with a cup of tea and cake. There will come a time when Grŵp Elen will be able to consider adding some in-person meetings, but it is good that its work has gathered momentum meeting virtually during the pandemic.

As pandemic restrictions begin to ease, the next Grŵp Elen gathering on 20 April at 7.30pm will be focusing on how we restart, or even begin, welcoming children and families into the family of the Church. We will discuss the "why" of children and family ministry before spending a little time in one of three breakout rooms exploring some of the different things we can offer as we seek to reach children and families:

 1. Being present – exploring how we make and grow those initial relationships from attending the knitting club to following up baptism families (led by the Archdeacon of Anglesey)
 2. Schools – life without or beyond Open the Book (led by Rachel Settatree)
 3. Seasonal events – Pancake parties, Light parties, Easter and Christmas Trails, Halen Haf and so many more (led by Helen Franklin)

Please email Naomi Wood to book your place and indicate your preference for a breakout room - and please also share the news about Grŵp Elen to encourage new participants to join in the meetings.


Funeral ministry

At all times, and especially over the past year, the ministry of commending the departed to God’s mercy and comforting the bereaved is amongst the Church’s most needful and powerful ministries.

I am grateful to all who, in difficult circumstances during the pandemic, have presided at funeral services, assisted with complex practical arrangements, and offered pastoral care in meaning full ways.

I am glad that, later in the year, we will have the opportunity to sped time once more with Sandra Miller, and to continue to learn from the Church of England’s pioneering work on funeral ministry. I look forward to reflecting together on the importance of this ministry and other life events, as well as engaging seriously with the missional and contextual challenges that flow from a secularised society and constantly changing attitudes and expectations.

In the meantime, and in response to some queries that have arisen during the pandemic, I want to affirm the importance of the Church’s ministry at the burial of ashes. Committing earth to earth, ashes to ashes, in hope of the resurrection to eternal life is a vital undertaking, and even the shortest of services at the graveside provides an opportunity to be alongside the grieving with love and hope. May I therefore encourage my clerical colleagues to be ready to offer their time and presence to all who come seeking the burial of ashes in our churchyards, so that a Christian ministry of committal and pastoral care, offered with grace and care, may be to the fore.


Clergy Conference

We had hoped to be able to gather for our annual Clergy Conference in Oxford during the second week of September, having postponed last year’s conference.

Much as we hope that restrictions will ease over the summer months, it doesn’t yet feel prudent to be planning for such an event, and we are therefore postponing our residential conference for another year.

I am, however, eager for licensed clergy to be able to gather for learning, development and reflection. It may be that this involves a mixture of in-person daytime events, online provision and private study - the exact mix will be determined as pandemic adaptations adapt over the summer. But may I ask licensed clergy to keep free the totality of their working days on Tuesday 14 September, Wednesday 15 September and Thursday 16 September 2021 for such a mixed-mode Clergy Conference. I will keep us updated about further arrangements over coming months.

My hope is that we will be able to have our 2022 Clergy Conference in Oxford, travelling down on the afternoon of Sunday 11 September 2022, and returning on Thursday 15 September 2022. May I encourage licensed clergy to note those dates in their 2022 diaries.


Diocesan noticeboard

 • A reminder that Zoom Financial Review Forums, for clergy and Treasurers, are taking place as follows: (i) Monday 29 March at 2pm: Archdeaconry of Bangor Financial Review Forum; (ii) Tuesday 30 March at 2pm: Archdeaconry of Meirionnydd Financial Review Forum; (iii) Wednesday 31 March at 2pm: Archdeaconry of Anglesey Financial Review Forum. An email circulated on Friday provided log-in details.
 • Friday's email also included log-in details for clergy to undertake training to prepare for the new system of registering marriages.
 • Please contact the Dean directly to arrange to collect oil for the anointing of the sick and dying, oil for the signing with the cross at baptism and oil of chrism, which I will be blessing at the Cathedral during a recorded service this week.
 • Notes from this past week’s online Bible Study on preaching over the Triduum are available from Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, as we travel to Jerusalem, keep our eyes fixed on Jesus. Help us to welcome Jesus into our lives each day, and to shout hosanna with joy as we realise what Jesus means to us. This we ask in the power of the Holy Spirit. Amen.

The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements