minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Tangnefedd i chwi" | "Peace be with you"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


17 Ebrill 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Cyfarch y Crist croeshoeliedig

Rydym yn uniaethu mor rhwydd â Thomas a'i amheuon llafar - dyma un sy'n debyg i ni ac yn meiddio dweud beth mae llawer yn ei feddwl.

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon, rwy'n ystyried y gwahoddiad y mae Iesu'n gynnig i gyffwrdd â'r clwyfau hynny.

Yn weledol, mae hwn yn ddarlun cymhellol, ac mae'n awgrymu bod ein bywyd yn Nuw yn gofyn am y cyfarfyddiad agos hwn â'r Crist croeshoeliedig. Beth mae hyn yn ei olygu i ni fel Eglwys ar yr adeg hon?


Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan

Rwy’n falch iawn o rannu'r newydd am benodiad y Parchg Vince Morris yn Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan, sy'n gwasanaethu cymunedau Bodedern, y Fali a'r cylch ar ochr orllewinol Ynys Môn.

Bydd colled ar ôl Vince ym Mro Tysilio ar Ben Llŷn, lle mae wedi bod yn gwasanaethu ei guradiaeth, ond edrychaf ymlaen at weld ffrwyth ei weinidogaeth ymysg cymunedau Bro Cwyfan.

Gallwch ddarllen mwy am yr apwyntiad yma.


Y Parchg Simon Freeman

Mae'n newydd llawen iawn bod y Parchg Simon Freeman, Curad yn Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr, yn priodi heddiw â'r Parchg Belinda Huxtable, Curad plwyf Radyr yn Esgobaeth Llandaf. Mae’r gwasanaeth yn digwydd yn Eglwys Ffagan Sang, gydag Esgob Llandaf yn llywyddu. Anfonwn at Simon a Belinda ein dymuniadau gorau.

Rwy'n falch o ddweud, yn dilyn cyfnod o ddirnadaeth, bod Simon wedi cael cynnig swydd ôl-guradaeth fel Ficer yn Ardal Weinidogaeth Llantrisant yn Esgobaeth Llandaf. Tra bydd ymadawiad Simon yn golled i Fro Gwydyr ac i Esgobaeth Bangor, mae'n newyddion da y bydd y newid hwn yn caniatáu iddo ef a Belinda ddechrau bywyd priodasol gyda'i gilydd yn Ne Cymru.

Bydd gwasanaeth olaf Simon ym Mro Gwydyr ddydd Sul 9 Mai. Gweddïwch dros Simon a Belinda wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y bennod newydd hon yn eu bywydau gyda'i gilydd.


Deled dy Deyrnas 2021

Mae Deled dy Deyrnas (Thy Kingdom Come) yn fudiad gweddi byd-eang sy'n gwahodd Cristnogion ledled y byd i weddïo o'r Dyrchafael i'r Pentecost ar i fwy o bobl ddod i adnabod Iesu Grist. Mae wedi cael cefnogaeth yr Eglwys yng Nghymru ers i'r fenter gychwyn chwe blynedd yn ôl.

Nodweddion allweddol adnoddau eleni yw:

 • y Cheeky Pandas - cyfres 11 rhan gydag adnoddau i blant tair oed a hŷn
 • 11 fideo o fyfyrdodau ieuenctid a gynhyrchwyd mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ieuenctid Archesgob Efrog
 • Cyfnodolyn Gweddi, a ysgrifennwyd gan yr Archesgob Stephen Cottrell
 • Nawen o Salmyddiaeth

Ar gyfer y rhain a chyfoeth o adnoddau eraill, ewch i wefan Deled dy Deyrnas.


Gofal ein Gwinllan

Mae'r Eglwys yng Nghymru yn trefnu cyfres o weminarau Zoom dan y teitl Gofal ein Gwinllan: Cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i’r Gymraeg, ei llên a’i diwylliant. Dyma'r rhaglen ar gyfer y ddau sesiwn sy'n weddill yn y gyfres:

Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2021 am 10am

Yr Athro E. Wyn James: Carol a Chwndid
Yr Athro Christine James: Y Ficer Prichard a Cannwyll y Cymry

Dydd Sadwrn 8 Mai 2021 am 10am

Dr A. Cynfael Lake: Ellis Wynne a’i Weledigaethau
Yr Athro Huw Pryce: Iachawdwriaeth, Rhagluniaeth a Hanes: Theophilus Evans a Drych y Prif Oesoedd

Cymraeg fydd iaith y gweminarau, gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg. 

Ceir rhagor o wybodaeth yma am sesiwn 24 Ebrill; ac, i gofrestru i dderbyn manylion Zoom, cliciwch yma.


Cofrestru priodsasau

Yn ychwanegol at y wybodaeth a rannwyd yn fy llythyr ar 20 Mawrth ynghylch newidiadau i'r ffyrdd y mae priodasau i gael eu cofrestru, rwyf am ein hatgoffa o ambell beth eto heddiw, a chynnig sawl diweddariad:

 • Gobeithiaf bod fy nghydweithwyr clerigol sy'n llywyddu mewn priodasau bellach wedi gallu talu sylw i'r hyfforddiant ar-lein hanfodol sydd ar gael gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Mae manylion mewngofnodi i gael mynediad at y deunyddiau hynny ar gael yma.
 • Mae'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn cynnal dwy sesiwn Holi ac Ateb ar-lein i'r Eglwys yng Nghymru am y gyfundrefn newydd. Bydd swyddogion cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru hefyd yn bresennol. Caiff y rhain eu cynnal fel a ganlyn: (i) 10am-11.30am ddydd Mawrth 20 Ebrill; (ii) 1pm-2.30pm ddydd Iau 22 Ebrill. I gofrestru ar gyfer digwyddiad 20 Ebrill, cliciwch yma. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad 22 Ebrill, cliciwch yma. A gaf annog cydweithwyr i gofrestru ar fyrder.
 • Am 2pm ddydd Mawrth 4 Mai, cynhelir sesiwn drosolwg Zoom esgobaethol derfynol, lle byddaf hefyd yn cyflwyno i gydweithwyr aelodau newydd ein tîm Cofrestrfa esgobaethol. Rwy'n rhagweld na fydd y sesiwn honno'n para mwy nag awr. A gaf i annog pob clerigion cyflogedig a chymaint o glerigion trwyddedig eraill sy'n gallu gwneud hynny i roi'r dyddiad hwn yn eu dyddiaduron nawr. Bydd manylion Zoom yn cael i'w cylchredeg yn nes at yr amser.
 • Mae'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol wedi cynghori y bydd y templed Dogfen Briodas a'r Atodlen Briodas ar gael dros y dyddiau nesaf, a byddaf yn sicrhau y byddant yn cael eu cylchredeg pan fyddany ar gael.
 • Mae rheoliadau newydd y llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i ‘Gofrestr Gwasanaethau Priodas’ newydd gael ei gadw ym mhob adeilad eglwys sydd wedi’i drwyddedu ar gyfer priodasau. Mae'r rhain yn cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd a byddant yn cael eu dosbarthu'n awtomatig i glerigion gan dîm y dalaith cyn 4 Mai - mae un copi yn cael ei anfon ar gyfer pob eglwys. Nid oes angen gosod archeb, a gobeithiaf allu cylchredeg dyddiad dosbarthu cyn gynted â phosibl.

Cymun y Crism

Nodyn i'ch atgoffa y dylai clerigion sy'n dymuno casglu olew ar gyfer eneinio’r sâl a’r marw, olew ar gyfer arwyddo gyda’r groes adeg bedydd ac olew'r crism gysylltu â'r Deon yn uniongyrchol. Gellir gweld recordiad o'r gwasanaeth lle bendithiwyd yr olewau yma.


Sul y Galw

Ar Sul y Galw eleni, mae Esgobaeth Llandaf yn cynnal gweminar Zoom, gyda gwahoddiad i eraill ledled Cymru ymuno.

Mae Archesgob Efrog, Stephen Cottrell, wedi cytuno I record anerchiad arbennig ar gyfer y weminar. Bydd yr Archesgob yn siarad am ei lyfr diweddar, On Priesthood, ac yn myfyrio ar alwedigaeth mewn anerchiad o tua 20 munud, a gain ei ddilyn gan amser i rannu sylwadau a chwestiynau dan arweiniad Esgob Llandaf.

Cynhelir y weminar am 3pm ar 25 Ebrill. I fynychu, cofrestrwch yma.


Archifydd yr Esgobaeth

Am nifer o flynyddoedd, bu'r hanesydd o fri, y diweddar Athro A. D. Carr, yn Archifydd Anrhydeddus yr Esgobaeth, gan gynghori eglwysi ar storio cofnodion, cysylltu ag Archifwyr Esgobaethol eraill ar bolisïau archifau taleithiol, a darparu cyngor ar gwestiynau hanesyddol.

A gaf i wahodd cydweithwyr ar draws yr esgobaeth i fyfyrio a ydyn nhw'n gwybod am unrhyw un a fyddai'n barod i rannu yn y cyfrifoldebau hyn - fel Archifydd Anrhydeddus yr Esgobaeth neu fel rhan o Dîm Archifwyr esgobaethol. Os oes rhywun dań sylw, cysylltwch â Siôn Rhys Evans.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw ein bywydau, rhoddwn ddiolch am fywyd y Tywysog Philip; diolchwn am ei gariad at ein gwlad ac am ei ymlyniad wrth ddyletswydd. Ymddiriedwn ef yn awr i’th gariad a’th drugaredd di, trwy ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen.

Drugarog Arglwydd, bydd yn agos at bawb sy’n galaru, yn enwedig y Frenhines a phob aelod o’r Teulu Brenhinol. Boed iddynt ymdeimlo â chysur dy gariad, trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Dduw cariad, wrth i ni sefyll gyda’r Iesu, helpa ni i dderbyn ei dangnefedd yn ein calonnau, gan roi o’r neilltu unrhyw ofn sydd gennym wrth gredu. Helpa ni i fod yn dystion gwerthfawr wrth i ti barhau â’th waith ar y ddaear drwyddom ni. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Haleliwia. Amen.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


17 April 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Encountering the crucified Christ

We relate so easily to "Thomas the Doubter" because we think he is so much like us and says what many are thinking.

In this week’s meditation I ponder the invitation Jesus makes to touch those wounds.

Visually, this is a compelling picture, and suggests that our life in God necessitates this close encounter with a crucified Lord. What does this mean for us as a Church at this time?


Bro Cwyfan Ministry Area

I am delighted to share the news of the appointment of the Revd Vince Morris as the new Ministry Area of Bro Cwyfan, serving the communities around Bodedern and Valley on the west side of Anglesey.

Vince will be missed in Bro Tysilio, where he has been serving his curacy, but I look forward to seeing the fruits of his ministry alongside the communities of Bro Cwyfan.

You can read more about the appointment here.


The Revd Simon Freeman

We’re delighted that the Revd Simon Freeman, Curate in the Ministry Area of Bro Gwydyr, is getting married today to the Revd Belinda Huxtable, Curate of the parish of Radyr in the Diocese of Llandaff. The service is taking place at St Fagan’s Church, with the Bishop of Llandaff presiding. We send to Simon and Belinda our very best wishes.

I’m pleased to say that, following a period of discernment, Simon has been offered his first post of responsibility as Vicar in the Llantrisant Ministry Area in the Diocese of Llandaff. While Simon’s departure will be a loss to Bro Gwydyr and to the Diocese of Bangor, it is good news that this move will allow him and Belinda to begin married life together in South Wales.

Simon’s last service in Bro Gwydyr will be on Sunday 9 May. Please pray for Simon and Belinda as they prepare for this new chapter in their lives together.


Thy Kingdom Come 2021

Thy Kingdom Come is a global prayer movement that invites Christians around the world to pray from Ascension to Pentecost for more people to come to know Jesus Christ. It has been supported by the Church in Wales since the initiative began six years ago.

The key features of this year’s resources are:

 • the Cheeky Pandas - an 11 part series with accompanying resources for children aged three and over
 • 11 video Youth reflections produced in partnership with the Archbishop of York’s Youth Trust
 • a Prayer Journal, written by Archbishop Stephen Cottrell
 • a Novena of Psalmody

For these and an wealth of other resources, visit the Thy Kingdom Come website.


Gofal ein Gwinllan

The Church in Wales is organising a series of Zoom webinars entitled Caring for Our Vineyard: The Contribution of the Church in Wales to the Welsh language, its literature and culture. Here’s the programme for the first remaining two sessions in the series:

Saturday 24 April 2021 at 10am

Professor E. Wyn James: Carol and Cwndid (Religious Carols)
Professor Christine James: Vicar Prichard and The Candle of the Welsh

Saturday 8 May 2021 at 10am

Dr A. Cynfael Lake: Ellis Wynne and his Visions of the Sleeping Bard
Professor Huw Pryce: Salvation, Providence and History: Theophilus Evans and The Mirror of the First Ages

The webinars are delivered in Welsh but there will be simultaneous translation into English.

There’s more information here about the 24 April session; and, to register for the Zoom details, please click here.


Registration of marriages

Further to the information shared in my 20 March letter regarding changes to the ways in which marriages are to be registered, there are some reminders and updates to be shared today:

 • I hope that all my clergy colleagues who preside at weddings have now been able to consult the online training made available by the General Register Office. Log-in details to access those materials are available here.
 • The General Register Office is hosting two online Q&A sessions for the Church in Wales about the new system. National Church in Wales officers will also be in attendance. These are taking place as follows: (i) 10am-11.30am on Tuesday 20 April; (ii) 1pm-2.30pm on Thursday 22 April. To register for the 20 April event, please click here. To register for the 22 April event, please click here. May I encourage colleagues to register as soon as possible.
 • At 2pm on Tuesday 4 May, a final diocesan overview Zoom session will take place, at which I will also be introducing colleagues to the new members of our diocesan Registry team. I envisage that session lasting no longer than one hour. May I encourage all stipendiary clergy colleagues and as many other licensed clergy colleagues as are able to place this date in their diaries now. Zoom details will be circulated closer to the date.
 • The General Register Office has advised that the template Marriage Document and Marriage Schedule will be made available over coming days, and I will ensure that there are circulated when available.
 • A new ‘Register of Marriage Services’ is required by the new government regulations to be kept in every church building licensed for marriages. These are currently in production and will automatically be distributed to clergy by the provincial team ahead of the 4 May deadline - one copy being circulated for each church. There is no need to place an order, and I hope to be able to circulate a distribution date as soon as possible.

Chrism Eucharist

A reminder that clergy wishing to collect oil for the anointing of the sick and dying, oil for the signing with the cross at baptism and oil of chrism should contact the Dean directly. A recording of the service at which the oils were blessed can be seen here.


Vocations Sunday

On Vocations Sunday this year, the Diocese of Llandaff is hosting a Zoom webinar, with an invitation for others across Wales to join. 

The Archbishop of York, Stephen Cottrell, has kindly agreed to record a special address for the webinar. The Archbishop will speak about his recent book ‘On Priesthood’ and offer some reflection on vocation in an address of around 20 minutes, which will then be followed by a time for comments and questions led the Bishop of Llandaff.

The webinar takes place at 3pm on 25 April. To attend, please register here.


Diocesan Archivist

For many years, the distinguished historian of medieval Wales, the late Professor A. D. Carr, served as Honorary Diocesan Archivist, advising churches on the storage of records, liaising with other Diocesan Archivists on provincial archive policies, and providing advice on historical questions. 

May I invite colleagues across the diocese to reflect on whether they know of anybody who would be willing to share in these responsibilities - as Honorary Diocesan Archivist or as part of a diocesan Archivists’ Team. If you do, please contact Siôn Rhys Evans in the first instance.


Diocesan noticeboard

 • If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of our lives, we give thanks for the life of Prince Philip, for his love of our country, and for his devotion to duty. We entrust him now to your love and mercy, through our Redeemer Jesus Christ. Amen.

Merciful God, be close to all who mourn, especially The Queen and all members of the Royal Family. May they know the comfort of your love, through Jesus Christ our Lord. Amen.

God of love, as we stand with Jesus, help us to receive Jesus’s peace in our hearts, putting aside any fear that we have in believing. Help us to be valuable witnesses as you continue your work on earth through us. This we ask in the power of the Holy Spirit. Alleluia. Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements