minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Myfi yw'r bugail da" | "I am the good shepherd"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


24 Ebrill 2021


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Pelydrau'r bywyd newydd

Gwelwyd yr arwydd mwyaf nodedfig o'r Criost Atgyfodedig ym mywyd disglair, newydd y disgyblion Cristnogol cyntaf.

Fe wnaethon nhw ddarganfod dyfnder cariad tuag at ei gilydd a'r byd a didwylledd i ragluniaeth Duw sy'n cael ei ddisgrifio yn nhudalennau Actau'r Apostolion. Roedd gan y bywyd newydd hwn ei heriau a'i gymhlethdodau hefyd.

Wrth i ni deithio o fod dan glo i wawr newydd, sut olwg sydd ar ffydd y Pasg i ni?


Canllawiau coronafirws

Diweddarwyd canllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru dros y dyddiau diwethaf wrth inni baratoi i symud o Lefel Rhybudd 4 i Lefel Rhybudd 3. 

Rwy'n disgwyl diweddariadau pellach dros y dyddiau nesaf hefyd, wrth i'r Eglwys ymateb i gyhoeddiadau a rheoliadau newydd gan Lywodraeth Cymru. 

Gadewch imi annog cydweithwyr i ymgynghori â gwefan y dalaith i gael y canllawiau diweddaraf.


Goruchwylwyr Ffyddlon mewn Eglwys sy’n Newid: Deall y Weinidogaeth Ordeiniedig yng ngoleuni Golwg 2020

Yng nghyfarfod diweddar y Corff Llywodraethol, derbyniwyd adroddiad sylweddol gan Gomisiwn Athrawiaethol yr Eglwys yng Nghymru. Mae Goruchwylwyr Ffyddlon mewn Eglwys sy’n Newid yn ystyriaeth o ddiwinyddiaeth y weinidogaeth ordeiniedig wrth i’n strwythurau plwyfol hynafol gael eu trawsffurfio i fod yn Ardaloedd Cenhadaeth a Gweinidogaeth.

Yn ogystal â'r ddau fersiwn hyn o'r adroddiad, mae'r Comisiwn Athrawiaethol yn cynhyrchu pum fideo sy'n cynnwys cyfweliadau ag awduron yr adroddiad, a bydd y rhain yn cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf. Yn dilyn rhyddhau pob fideo, bydd galwad Zoom byw lle gellir cyfeirio cwestiynau a sylwadau at yr awduron. Gallwch wylio'r cyntaf o'r fideos a chofrestru ar gyfer y sgyrsiau yma.


Cyfarwyddyd Ysbrydol

Mae Cyfarwyddyd Ysbrydol yn arfer Cristnogol pwysig. Trwy gydol hanes yr Eglwys, mae pobl wedi sylweddoli eu hangen i ddod o hyd i rywun i gyd-gerdded gyda nhw ar daith ffydd. Trwy gwrdd â Chyfarwyddwr Ysbrydol, gallwn fyfyrio'n ddyfnach ar brofiadau bywyd, ac archwilio ffyrdd o ddod yn fwy agored i waith yr Ysbryd.

Derbyn Cyfarwyddyd Ysbrydol

Rwy'n ddiolchgar, o fewn ein hesgobaeth, i Goleg y Cyfarwyddwyr Ysbrydol, pobl leyg ac ordeiniedig o bob cwr o'r esgobaeth wedi eu cynnull gan Janet Fletcher (ein Swyddog Ysbrydolrwydd a Gweinidogaeth), sy'n cynnig Cyfarwyddyd Ysbrydol. 

Os hoffech gymorth i ddod o hyd i'r Cyfarwyddwr Ysbrydol iawn i chi, cysylltwch â Janet.

Dirnad galwad i fod yn Gyfarwyddwr Ysbrydol

Rwyf hefyd yn falch ein bod yn fuan am allu ail-lansio ein Cwrs Cyflwyniad ar gyfer rhai sy'n dirnad galwad i fod yn Gyfarwyddwr Ysbrydol. 

Mae'r awdur Catholig, James Keegan, yn diffinio gwaith Cyfarwyddwyr Ysbrydol fel:

yr arfer myfyriol o helpu person neu grŵp arall i ddeffro i'r digeledd a elwir Dduw ym mhob rhan o'n bywyd, ac i ymateb i'r darganfyddiad hwnnw mewn perthynas gynyddol o ryddid a ymrwymiad.

Gadewch imi eich gwahodd i ystyried a allech gael eich galw i arddel gweinidogaeth o Gyfarwyddyd Ysbrydol. Ydych chi'n derbyn Cyfarwyddyd Ysbrydol, ac yn gallu gweld eich hun yn cynnig yr un weinidogaeth i eraill? Ydy pobl yn dod atoch chi oherwydd eich bod chi'n wrandäwr da? Os felly, gadewch imi eich annog i archwilio hyn ymhellach. Gallwch fod wedi eich hordeinio neu'n lleyg - mae hon yn weinidogaeth sy'n agored i bawb ei harchwilio.

Cwrs Cyflwyniad i fod yn Gyfarwyddwr Ysbrydol

Mae ein Cwrs Cyflwyniad esgobaethol yn cynnwys pynciau fel dirnadaeth, datblygu sgiliau gwrando, delweddau o Dduw, delweddau o'r hunan, arfer da, arfer gwan, ac wrth gwrs beth yw Cyfarwyddyd Ysbrydol a'r hyn nad ydyw. Mae'r cwrs yn edrych yn fyr ar Julian o Norwich, Ignatius o Loyola, Ioan y Groes, Teresa o Avila, ac eraill. 

Mae encil penwythnos hefyd lle bydd y ffocws ar ddyfnhau sgiliau gwrando a dirnad galwad ymhellach. 

Y dyddiadau ar gyfer sesiynau y cwrs, y gobieithiwn y byddent yn thai corfforol ym Mangor rhwng 10.15am a 3.30pm, yw 25 Medi, 16 Hydref, 6 Tachwedd, 4 Rhagfyr 2021 a 29 Ionawr, 26 Chwefror, 19 Mawrth, 4 Mehefin, 2 Gorffennaf, 10 Medi, 8 Hydref 2022. Bydd yr encil yn cymryd lle o ddydd Gwener 29 Ebrill i ddydd Sul 1 Mai 2022. 

Mae gwahoddiad i ymuno â Choleg Cyfarwyddwyr Ysbrydol yr esgobaeth yn broses ddirnad, sy'n cynnwys cwblhau'r cwrs yn ofalus, datblygu sgiliau ymwybyddiaeth a gwrando, ac ymgysylltu â dau ddarn o waith ysgrifenedig. 

Nid oes unrhyw dâl am y Cwrs Cyflwyniad, a'r unig gostau i unigolion yw costau teithio.

Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ar gyfer y Cwrs Cyflwyniad, cysylltwch â Janet Fletcher. Y dyddiad cau ar gyfer llenwi ffurflenni cais yw 25 Mehefin 2021.


Churches Count on Nature

Mae Churches Count on Nature yn fenter bwysig a chyfranogol sy'n canolbwyntio ar weld a recordio bywyd gwyllt mewn mynwentydd. Rhaglen yw hon sy'n cael ei chydlynu ar draws mynwentydd yng Nghymru a Lloegr.

Yn ystod wythnos ym mis Mehefin, bydd cyfle i ddarganfod y bywyd gwyllt mewn mynwentydd, i gofnodi'r rhywogaethau a ddarganfuwyd, ac i gyfuno canlyniadau ag eraill a fydd yn cael eu coladu ar y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (NBN), cronfa ddata genedlaethol o fywyd gwyllt yn y DU.

Mae mwy o wybodaeth a dull o gofrestru ar wefan Caring for God’s Acre.


Hysbysfwrdd esgobaethol

  • Bydd Deled dy Deyrnas yn digwydd eleni ar 13-23 Mai. Ceir cyfoeth o adnoddau ar wefan Deled dy Deyrnas.
  • Dylai clerigion sy'n dymuno casglu olew ar gyfer eneinio’r sâl a’r marw, olew ar gyfer arwyddo gyda’r groes adeg bedydd ac olew'r crism gysylltu â'r Deon yn uniongyrchol
  • Mae manylion mewngofnodi i gael mynediad at y deunyddiau Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ynghylch newidiadau i'r ffyrdd y mae priodasau i gael eu cofrestru ar gael yma.
  • Ar Sul y Galw eleni, mae Esgobaeth Llandaf yn cynnal gweminar Zoom â chyflwyniad gan Archesgob Efrog, gyda gwahoddiad i eraill ledled Cymru ymuno. Cynhelir y weminar am 3pm ar 25 Ebrill. I fynychu, cofrestrwch yma.
  • Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, ti yw’r Bugail Da a roddodd dy fywyd dy hun er mwyn i ni gael bywyd newydd. Helpa ni i fod yn fugeiliaid da o ddieithriaid, ffrindiau a theulu, byth yn ffoi ond yn dangos dy gariad bob amser. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Haleliwia. Amen.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


24 April 2021


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Radiant new life

The most visible sign of the Risen Christ was seen in the radiant new life of the first Christian disciples. 

They discovered a depth of love for each other and the world and an openness to the direction of God which is described for us in the pages of the Acts of the Apostles. This new life also had its challenges and complexities, too. 

As we journey from lockdown what does Easter faith look like for us?


Coronavirus guidance

The Church in Wales's national guidance has been updated over recent days as we prepare to move from Alert Level 4 to Alert Level 3. 

I expect further updates over coming days as well, as the Church responds to announcements and new regulations from the Welsh Government. 

Let me urge colleagues to consult the provincial website for the latest guidance.


Faithful Stewards in a Changing Church: Understanding Ordained Ministry in light of the 2020 Vision

At the recent meeting of the Governing Body, a significant report by the Church in Wales’s Doctrinal Commission was received. Faithful Stewards in a Changing Church is a reflection on the theology of ordained ministry as our ancient parish structures are transformed into Mission & Ministry Areas.

In addition to these two versions of the report, the Doctrinal Commission is producing five videos involving interviews with the authors of the report, and these will be released over the coming weeks. Following the release of each video, there will be a live Zoom call during which questions and comments can be addressed to the authors. You can watch the first of the videos and register for the conversations here.


Spiritual Direction

Spiritual Direction is an important Christian practice. Throughout the history of the Church, people have realised their need to find someone who will walk with them on their journey of faith. Through meeting with a Spiritual Director, we can reflect more deeply on life’s expereinces, and explore ways of becoming more open to the movements of the Spirit.

Receiving Spiritual Direction

I am grateful, within our diocese, to the College of Spiritual Directors, lay and ordained people from across the diocese convened by Janet Fletcher (our Spirituality & Ministry Officer), who offer Spiritual Direction. 

If you would like help in finding the right Spiritual Director for you, please be in touch with Janet.

Discerning a call to become a Spiritual Director

I am also glad that we are soon to be able to relaunch our Introduction Course for those discerning a call to be a Spiritual Director. 

The Catholic writer, James Keegan, defines the work of a Spiritual Directors as:

the contemplative practice of helping another person or group to awaken to the mystery called God in all of life, and to respond to that discovery in a growing relationship of freedom and commitment.

Let me invite you to think if you might be being called to the ministry of Spiritual Direction. Are you receiving Spiritual Direction, and able to see yourself offering the same ministry to others? Do people come to you because you are a good listener? If so, let me encourage you to explore this further. You may be ordained or lay - this is a ministry open to all to explore.

The Introduction Course to becoming a Spiritual Director

Our diocesan Introduction Course includes topics such as discernment, developing listening skills, images of God, images of the self, good practice, unhealthy practice, and of course what Spiritual Direction is and isn’t. The course looks briefly at Julian of Norwich, Ignatius of Loyola, John of the Cross, Teresa of Avila, and others. There is also be a weekend retreat where the focus will be to deepen listening skills and further discern a call to offer Spiritual Direction. 

The dates, for what we hope to be in-person meetings fro 10.15am to 3.30pm in Bangor, are 25 September, 16 October, 6 November, 4 December 2021 and 29 January, 26 February, 19 March, 4 June, 2 July, 10 September, 8 October 2022. The retreat will take place from Friday 29 April to Sunday 1 May 2022. 

An invitation to join the diocesan College of Spiritual Directors is a process of discernment, which incorporates the engaged completion of the course, the development of skills of awareness and listening, and engagement with two pieces of written work. 

There is no charge for the Introduction Course, and the only costs to individuals are those of travel.

For further information and an application form for the Introduction Course, please contact Janet Fletcher. The deadline for completed application forms is 25 June 2021.


Churches Count on Nature

Churches Count on Nature is an important and participatory initiative that focuses on wildlife spotting and recording in churchyards. This is a programme being coordinated across churchyards in England and Wales.

During a week in June, there will be an opportunity to discover the wildlife in churchyards, to record the species found, and to combine results with others that will be collated on the National Biodiversity Network (NBN), a nationwide database of wildlife in the UK.

There is more information and a means of registering on the Caring for God’s Acre website.


Diocesan noticeboard

  • This year's Thy Kingdom Come will happen on 13-23 May. There's a wealth of resources on the Thy Kingdom Come website.
  • Clergy wishing to collect oil for the anointing of the sick and dying, oil for the signing with the cross at baptism and oil of chrism should contact the Dean directly.
  • Log-in details to access General Register Office materials regarding changes to the ways in which marriages are to be registered are available here.
  • On Vocations Sunday this year, the Diocese of Llandaff is hosting a Zoom webinar with a presentation by the Archbishop of York, with an invitation for others across Wales to join. The webinar takes place at 3pm on 25 April. To attend, please register here.
  • If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, you are the Good Shepherd who gave your own life so that we may have new life. Help us to be good shepherds of strangers, friends and family, never running away but always showing your love. This we ask in the power of the Holy Spirit. Alleluia. Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements