minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Myfi yw'r winwydden; chwi yw'r canghennau" | "I am the vine, you are the branches"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


1 Mai 2021 | Gŵyl Philip ac Iago


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Ffrwythlondeb a ffyddlondeb

Mae'r olaf o'r dywediadau "Myfi yw" yn Efengyl Sant Ioan yn canolbwyntio sylw ar ansawdd ein Bywyd fel disgyblion Crist.

Dywedodd Iesu "Myfi yw'r winwydden" gan gysylltu felly ffrwythlondeb â ffyddlondeb Cristnogol.

Dyma destun fy myfyrdod yr wythnos hon.


Canllawiau coronafirws

Diweddarwyd canllawiau cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru i gynnwys lleddfu’r cyfyngiadau ar 26 Ebrill, a newidiadau pellach a ddaw i rym ar 3 Mai.

Gadewch imi annog cydweithwyr i barhau i ymgynghori â gwefan y dalaith i gael y canllawiau diweddaraf.


Penodi Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ar gyfer Bro Ogwen

Heddiw, rwy'n cyhoeddi cychwyn y broses o ddirnad Arweinydd newydd ar gyfer Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen. Gellir gweld manylion llawn yr apwyntiad yma.

Rwy'n ddiolchgar iawn i bobl Bro Ogwen ac Archddiacon Bangor am lunio'r proffil.

Gweddïwch dros bawb fydd am glywed galwad Duw ar eu bywydau a’u gweinidogaeth ar yr adeg hon, a thros bawb a fydd yn cymryd rhan yn y broses ddirnad dros yr wythnosau nesaf.


Materion cyfreithiol


Cofrestrydd a Dirprwy Gofrestrydd

Mae darparu cyngor cyfreithiol cadarn a dehongli cyfraith ganon yn agweddau pwysig ar redeg yr esgobaeth yn llyfn. 

Rwy’n falch felly o allu cyhoeddi penodiad dau gyfreithiwr uchel eu parch i wasanaethu fel Cofrestrydd a Dirprwy Gofrestrydd Esgobaeth Bangor.

Howard Dellar

Ein Cofrestrydd newydd fydd Howard Dellar.

Mae Howard yn Uwch Bartner a Phennaeth yr Adran Addysg Eglwysig ac Elusennau yn LBMW. Cymhwysodd Howard fel cyfreithiwr ym 1999, ac ymunodd â LBMW yn 2001, ar ôl graddio gydag MA mewn Diwinyddiaeth o Brifysgol Bryste. Howard yw Cofrestrydd Esgobaethau Trelái, Guildford a Lerpwl, Dirprwy Gofrestrydd Esgobaeth Lincoln, a Chofrestrydd Swyddfa Gyfadran Archesgob Caergaint. Yn ei amser hamdden mae'n Rheolwr Ieuenctid clwb criced y Oxford and Bletchington Nondescripts.

Howard fydd fy ysgrifennydd cyfreithiol yn ogystal â chefnogi'r Canghellor a Llys yr Esgobaeth, a bydd LBMW yn parhau i gynghori a chefnogi gwaith Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth. Rwy’n falch iawn bod cyfreithiwr o statws a phrofiad Howard wedi cytuno i ymgymryd â’r rôl hon ac I weithio gyda ni yn y modd hwn.

Llyr Williams

Ein Dirprwy Gofrestrydd newydd yw Llyr Williams.

Mae Llyr yn Gyfarwyddwr gyda Chyfreithwyr Swayne Johnson, wedi'i leoli yn Llanelwy, cwmni yr ymunodd ag ef gyntaf yn 2004. Llyr yw Cofrestrydd EsgobaethLlanelwy yn ogystal ag Ysgrifennydd Cwmni Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru ac Ymddiriedolwr o Lyfrgell Gladstone. Mae Llyr hefyd yn gerddor brwd, ar ôl canu gyda Chôr Eglwys Gadeiriol Llanelwy am ryw 30 mlynedd.

Maes llafur Llyr fel Dirprwy Gofrestrydd fydd materion eiddo eglwysig, awdurdodi ceisiadau Rhestr B a chefnogi'r broses. Mae'n dda croesawu Llyr ac elwa o'r profiad y mae eisoes wedi'i ennill fel aelod gwerthfawr o dîm Llanelwy.


Byddaf yn cyflawni'r Weithred Benodi ar gyfer y Cofrestrydd a'r Dirprwy Gofrestrydd ddydd Mawrth, a bydd yn dda croesawu'r ddau yn ein sesiwn “Cwrdd â'r Cofrestryddion” ddydd Mawrth nesaf 4 Mai am 2pm.

Rwyf hefyd yn bachu ar y cyfle hwn i egluro sianeli cyfathrebu gyda'r Cofrestryddion. Robert Jones yn fy swyddfa i fydd y pwynt cyswllt â Howard Dellar, a Katie Gill fel ein Gweinyddwr Eiddo fydd pwynt cyswllt Llyr Williams. Er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o’u hamser ac er mwyn osgoi dyblygu, rwy’n gofyn i glerigion a swydd-ddeiliaid gydag ymholiadau a allai fynnu sylw’r Cofrestryddion i gysylltu â Robert, Katie neu eu Harchddiacon yn y lle cyntaf.


Cofrestru priodasau

Rwy'n ddiolchgar i'm cydweithwyr clerigol sy'n llywyddu mewn priodasau dalu sylw dros yr wythnosau diwethaf i'r newidiadau i'r ffyrdd y mae priodasau i gael eu cofrestru. Mae'r hyfforddiant ar-lein y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn parhau i fod ar gael. Mae manylion mewngofnodi ar gyfer y deunyddiau hynny ar gael yma. Gwn fod cydweithwyr hefyd wedi elwa o'r sesiynau Holi ac Ateb diweddar a gynhaliwyd gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Bydd ein sesiwn “Cwrdd â’r Cofrestryddion” ddydd Mawrth nesaf 4 Mai am 2pm yn cynnwys trosolwg esgobaethol terfynol o’r gyfundrefn newydd, ynghyd â’r newidiadau dinasyddiaeth a ddaw i rym ym mis Gorffennaf. A gaf i annog pob clerig i fynychu'r sesiwn hon.


"Cyfarfod â'r Cofrestryddion" ddydd Mawrth 4 Mai am 2pm

Bydd manylion Zoom y sesiwn yn cael eu cylchredeg trwy e-bost fore Mawrth.


Gweinidogaeth plant a theuluoedd

Mae'n newyddion mor dda bod lleddfu cyfyngiadau ar 3 Mai yn golygu y gall ein gweithgareddau plant a theuluoedd yn gorfforol ail-ddechrau, yn yr awyr agored a dan do.

Darllenwch ganllawiau'r Eglwys yng Nghymru cyn i chi gynllunio'ch digwyddiadau a'ch gweithgareddau - a chysylltwch â Naomi Wood, ein Swyddog Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd, i gael unrhyw arweiniad a chefnogaeth bellach.

Rydym hefyd wedi creu Padlet newydd gyda syniadau i helpu i gynllunio gweithgareddau awyr agored. Cliciwch yma i ymweld â'r wefan ac ychwanegwch eich syniadau eich hun i helpu i ysbrydoli eraill ymhellach.

Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn hynod heriol. Siomedig yw methu â rhedeg ein clybiau, ein grwpiau a'n gweithgareddau addoli yn y ffordd arferol. Rwy'n hynod ddiolchgar i bawb am gydymffurfio â'r rheoliadau ac i'r rhai sydd wedi dod o hyd i ffyrdd eraill o ymgynnull.


Grŵp Elen

Gyda chyfyngiadau yn cael eu lleddfu, gan ein galluogi i gynllunio ar gyfer y dyfodol gyda mwy o hyder, rwyf hefyd am annog ein Meysydd Gweinidogaeth i oedi, adlewyrchu a chynllunio ein cenhadaeth a'n gweinidogaeth gyda phlant a theuluoedd yn weddigar ac yn strategol.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf bydd Grŵp Elen yn cyfarfod i archwilio tair elfen allweddol o'n cenhadaeth a'n gweinidogaeth gyda phlant a theuluoedd. Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar Zoom rhwng 7.30pm ac 8.30pm. E-bostiwch Naomi Wood, ein Swyddog Gweinidogaeth Plant a Theuluoedd, i gofrestru i fod yno.


Dylanwad cymunedol

Dydd Mercher 12 Mai

Bydd Archddiacon Ynys Môn, Andy Herrick, yn ein helpu i feddwl am sut rydyn ni'n cysylltu â'n cymunedau ac yn effeithio arnyn nhw. O redeg banc bwyd, i fod yn llywodraethwr ysgol, i fod yn bresennol yn y grŵp 'Knit and Natter' lleol gallwn gael effaith ddylanwadol ar ein cymunedau sy'n dod â nhw at ei gilydd, yn gwasanaethu eu hanghenion ac yn y pen draw yn rhannu cariad Duw â nhw. Mae bod yn bresennol yn ein cymuned, â golwg ar ddiwallu anghenion plant a theuluoedd, yn rhan sylfaenol o'n cenhadaeth.


Digwyddiadau tymhorol

Dydd Mawrth 8 Mehefin

Nid yw pob Ardal Weinidogaeth yn gallu cynnal gweithgareddau wythnosol ar gyfer plant a theuluoedd. Ond, gallwn gynnal digwyddiadau arbennig bod hyn a hyn. Bydd Helen Franklin, o Bro Madryn a’r Scripture Union, yn ymuno â ni i rannu syniadau ar gyfer digwyddiadau a phwysigrwydd cadw cysylltiad trwy'r flwyddyn o Ddydd Mawrth Ynyd hyd y Dolig. Mae yna lawer, llawer o wahanol ‘achlysuron arbennig’ sy’n rhoi cyfleoedd i ddod â phobl ynghyd.


Gweinidogaeth ysgolion

Gorffennaf

Bydd Rachel Settatree o Athrofa Padarn Sant a’r Scripture Union yn ymuno â ni i archwilio gweinidogaeth ysgolion. Mae llawer o'n Hardaloedd Gweinidogaeth yn cynnal grwpiau Agor y Llyfr ond mae cymaint mwy o ffyrdd y gallwn gefnogi pob un o'n hysgolion a chyflwyno plant i ffydd, gobaith a chariad Duw.


Hysbysfwrdd esgobaethol

  • Cynhelir y webinar nesaf yng nghyfres Gofal ein Gwinllan ar 8 Mai. Ceir rhagor o wybodaeth fan hyn.
  • Ceir gwybodaeth am ddarllen a threulio adroddiad newydd y Comisiwn Athrawiaethol ar weinidogaeth, gan gynnwys cyfres o fideos a thrafodaethau, fan hyn.
  • Bydd Deled dy Deyrnas yn digwydd eleni ar 13-23 Mai. Ceir cyfoeth o adnoddau ar wefan Deled dy Deyrnas.
  • Dylai clerigion sy'n dymuno casglu olew ar gyfer eneinio’r sâl a’r marw, olew ar gyfer arwyddo gyda’r groes adeg bedydd ac olew'r crism gysylltu â'r Deon yn uniongyrchol
  • Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, ti yw’r gwinllanwr sy’n aros ym mhob un ohonom. Helpa ni i docio ein bywydau a’n gweinidogaethau, er mwyn i ti ein gosod lle gei di’r twf a’r ffrwythau newydd gorau, ac felly tyfu gwir winwydden dy Fab, ein Hiachawdwr. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Haleliwia. Amen.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


1 May 2021 | St Philip & St James's Day


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


Fruitfulness and faithfulness

The last of the "I am" sayings in St John's Gospel focuses attention on the quality of our discipleship.

Jesus said :I am the vine" and connected the matter of fruitfulness to Christian faithfulness.

How do these words speak to us afresh? I reflect on this in my meditation.


Coronavirus guidance

The Church in Wales's national guidance now takes account of the easing of the restrictions on 26 April, and further changes on 3 May. 

Let me urge colleagues to continue to consult the provincial website for the latest guidance.


Appointing a new Ministry Area Leader for Bro Ogwen

I am today announcing the commencement of the discernment process for a priest to serve as Ministry Area Leader of Bro Ogwen. Full details of the appointment can be found here.

I’m very grateful to the people of Bro Ogwen and the Archdeacon of Bangor for drawing the profile together.

Please pray for all those many be discerning God’s call on their lives and ministry at this time, and for all who will take part in the discernment process over coming weeks.


Legal matters


Registrar and Deputy Registrar

The provision of sound legal advice and the interpretation of canon law are important aspects of the smooth running of the diocese. 

I am therefore glad to be able to announce the appointment of two respected lawyers to serve as Registrar and Deputy Registrar of the Diocese of Bangor.

Howard Dellar

Our new Registrar is to be Howard Dellar. 

Howard is Senior Partner and Head of the Ecclesiastical Education & Charities Department at LBMW. Howard qualified as a solicitor in 1999, and joined LBMW in 2001, having graduated with an MA in Theology from the University of Bristol. Howard is Registrar of the Dioceses of Ely, Guildford and Liverpool, Deputy Registrar of the Diocese of Lincoln, and Registrar of the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury. In his spare time he is a Youth Manager of the Oxford and Bletchington Nondescripts cricket club. 

Howard will be my legal secretary as well as supporting the Chancellor and the Diocesan Court, and LBMW will continue to advise and support the work of the Diocesan Board of Finance. I am delighted that a lawyer of Howard’s seniority and experience has agreed to take on this role and work with us in this way.

Llyr Williams

Our new Deputy Registrar is Llyr Williams. 

Llyr is a Director of Swayne Johnson Solicitors, based in St Asaph, a firm he first joined in 2004. Llyr is the Registrar of the Diocese of St Asaph as well as Company Secretary of the North Wales International Music Festival (NWIMF) and a Trustee of Gladstone’s Library. Llyr is also a keen musician, having sung with the St Asaph Cathedral Choir for some 30 years. 

Llyr’s area of responsibility as Deputy Registrar will be ecclesiastical property matters, authorising List B applications and supporting the Faculty process. It is good to welcome Llyr and to benefit from the experience he has already gained as a valued member of the St Asaph team.


I will execute the Deed of Appointment for the Registrar and Deputy Registrar on Tuesday, and it will be good to welcome both at our “Meet the Registrars” session this coming Tuesday 4 May at 2pm.

I’m also taking this opportunity to clarify channels of communication with the Registrars. Robert Jones in my office will be the point of contact with Howard Dellar, and Katie Gill as our Property Administrator will be the point of contact for Llyr Williams. In order to make the most efficient use of their time and to avoid duplication, I am asking all clergy and office-holders with queries that may require the attention of the Registrars to contact Robert, Katie or their Archdeacon in the first instance.


Registration of marriages

I am grateful to my clergy colleagues who preside at weddings for giving their attention over recent weeks to the changes to the ways in which marriages are to be registered. The online training made available by the General Register Office continues to be available. Log-in details to access those materials are available here. I know that colleagues also benefitted from the recent Q&A sessions hosted by the General Register Office.

Our “Meet the Registrars” session this coming Tuesday 4 May at 2pm will include a final diocesan overview of the new system, as well as the citizenship changes coming into force in July. May I encourage all clergy colleagues to attend this session.


"Meet the Registrars” on Tuesday 4 May at 2pm

Zoom details for the session will be circulated by email on Tuesday morning.


Children and family ministry

It is such good news that the easing of restrictions on 3 May means that our in-person children and family activities can now re-start, both outdoors and indoors.

Please do read the Church in Wales’s guidance before you plan your events and activities - and please be in touch with Naomi Wood, our Children & Family Ministry Officer, for any further guidance and support.

We have also created a new Padlet with ideas to help plan outdoor activities. Click here to visit the site and do please add your own ideas to help inspire others further.

The past few months have been extremely challenging. Not being able to run our clubs, groups and worship activities in the usual way has been disappointing. I am hugely grateful to all for complying with the regulations and to those who have found alternative ways of gathering.


Grŵp Elen

With restrictions being eased, enabling us to plan for the future with more confidence, I also want to encourage our Ministry Areas to pause, reflect and plan our mission and ministry with children and families prayerfully and strategically.

Over the next few months Grŵp Elen will be meeting to explore three key elements of our mission and ministry with children and families. All events will take place on Zoom from 7.30pm to 8.30pm. Please email Naomi Wood, our Children & Family Ministry Officer, to register to attend.


Community impact

Wednesday 12 May

The Archdeacon of Anglesey, Andy Herrick, will be helping us to think about how we connect with and impact our communities.  From running a food bank, to being a school governor, to being present at the local ‘Knit and Natter’ group, we can have an influential impact on our communities that brings them together, serves their needs and ultimately shares the love of God with them. Whether we already run activities every day of the week for children and families or have literally no families in our churches at all simply being present in our community and meeting its needs is a fundamental part of our mission.


Seasonal events

Tuesday 8 June

Not all Ministry Areas are able to run weekly activities for children and families. But, we can run ‘one-off’ events. Helen Franklin, from Bro Madryn and the Scripture Union, will be joining us to share ideas for events and the importance of staying connected right through the year from Shrove Tuesday to Christmas. There are many, many different ‘special occasions’ which give opportunities to bring people together.


Schools ministry

July

Rachel Settatree from St Padarn’s Institute and the Scripture Union will be joining us to explore schools’ ministry. Many of our Ministry Areas are running Open the Book groups but there are so many more ways in which we can support all of our schools and introduce children to faith, hope and love in God.


Diocesan noticeboard

  • The next Gofal ein Gwinllan webinar takes place on 8 May. There's more information here.
  • Information about reading and digesting the Doctrinal Commission's new report on ministry, including a series of videos and discussions, is available here.
  • This year's Thy Kingdom Come will happen on 13-23 May. There's a wealth of resources on the Thy Kingdom Come website.
  • Clergy wishing to collect oil for the anointing of the sick and dying, oil for the signing with the cross at baptism and oil of chrism should contact the Dean directly.
  • If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, you are the vinegrower who lives in each and every one of us. Help us to prune our lives and ministries, so that you can place us where we can bring you the best new growth and fruit, and so grow the true vine of your Son, our Saviour. This we ask in the power of the Holy Spirit. Alleluia. Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements