minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
"Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion" | "I have called you friends"
English

Llythyr oddi wrth yr Esgob


8 Mai 2021 | Coffád Julian o Norwich


Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


Yr oruchafiaeth a orchfygodd y byd

Mae ffydd wrth galon Cristnogaeth. Dyma'r ffordd rydyn ni'n ymateb yn gadarnhaol i Dduw yng Nghrist.

Er bod i ffydd ei chynnwys gadarn, mae iddi hefyd elfen ddeinamig sy'n caniatáu inni lywio'r dyfodol gyda gobaith.

Yn fy myfyrdod yr wythnos hon, canolbwyntiaf ar eiriau o lythyr cyntaf Ioan sy'n archwilio sut mae ffydd yn goresgyn yr heriau sy'n ein hwynebu, a hynny'n hyderus.


Myfyrdodau a chyfathrebu

Rwy’n falch iawn bod eglwysi ledled yr esgobaeth yn ailagor ar gyfer addoliad yn gorfforol, a bod ein bywyd litwrgaidd a sacramentaidd yn cael ei ail-fywiogi wrth i gyfyngiadau lacio. Mae'n hanfodol, wrth gwrs, ein bod yn parhau i ddilyn y canllawiau cenedlaethol gan wneud yr addasiadau priodol.

Rwyf wedi gwerthfawrogi'r cyfle dros y flwyddyn ddiwethaf i rannu myfyrdodau wedi'u recordio ac yn ysgrifenedig yn wythnosol. Mae wedi bod yn galonogol clywed am y defnydd a wneir o'r myfyrdodau hyn, a'r anogaeth y maent wedi'u rhoi i'r rhai sydd wedi eu hatal rhag mynychu addoliad yn gorfforol yn ystod y pandemig. Nawr ein bod yn gallu ymgynnull unwaith yn rhagor, rwy’n bwriadu dwyn fy myfyrdodau wythnosol i ben, gan gloi gyda myfyrdod yr wythnos nesaf.

Yr wythnos ganlynol, ar y Sulgwyn, rwy'n falch y bydd Archddiacon Bangor a minnau'n arwain gwasanaeth i'w ddarlledu ar Radio 4. Dros yr wythnosau sy'n dilyn, rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd at fy mhatrwm o gymryd rhan mewn addoliad ar y Sul mewn eglwysi ym mhob cwr o'r esgobaeth.

Mae'r adborth am Llythyrau'r Esgob mynych hyn wedi bod yn gadarnhaol. Fe ddechreuon nhw fel ffordd o'n diweddaru ni am effaith y pandemig, ond maen nhw wedi tyfu i fod yn fodd i rannu newyddion am ein bywyd ar y cyd fel esgobaeth. Fy mwriad yw eu bod yn parhau i gael eu cyhoeddi'n aml a'u bod yn darparu'r prif fodd o gyfathrebu'n rheolaidd fel esgobaeth.


Priodasau

Mae newidiadau i'r ffyrdd y mae priodasau'n cael eu cofrestru bellach wedi dod i rym, gyda newidiadau pellach o ran dinasyddiaeth i ddod yn ddiweddarach yn yr haf.

Mae'r dudalen newydd hon ar wefan yr esgobaeth yn darparu'r sleidiau a ddefnyddiwyd yn y sesiwn “Cwrdd â'r Cofrestryddion” yn gynharach yr wythnos hon, yn ogystal â thynnu sylw at y ddogfennaeth newydd sydd bellach i'w defnyddio, a gwybodaeth am ddychwelyd dogfennaeth i'r Swyddfeydd Cofrestru lleol.


Hysbysfwrdd esgobaethol

 • Mae Neil Fairlamb, gynt o Fiwmares, wedi cyhoeddi llyfr ar-lein, Wales and the Incorporated Church Building Society 1818-1982Gellir ei ddarllen yma.
 • Ceir yma fanylion am y broses o ddirnad Arweinydd newydd ar gyfer Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen.
 • Roedd y Llythyr yr wythnos diwethaf yn cynnwys trosolwg o sesiynau Grŵp Elen sydd ar ddod.
 • Ceir gwybodaeth am ddarllen a threulio adroddiad newydd y Comisiwn Athrawiaethol ar weinidogaeth, gan gynnwys cyfres o fideos a thrafodaethau, fan hyn.
 • Bydd Deled dy Deyrnas yn digwydd eleni ar 13-23 Mai. Ceir cyfoeth o adnoddau ar wefan Deled dy Deyrnas.
 • Os hoffech rannu hysbys, newydd am ddigwyddiadau neu adnoddau yma, cysylltwch â Robert Jones.

Cofiwch y gweddïir drosoch bob dydd yn Nhŷ'r Esgob: chi, eich teuluoedd a'ch Ardaloedd Gweinidogaeth. Gras a thangnefedd i chwi oll.

Dduw cariad, rhoi nerth a'r dewrder i ddwyn ffrwyth i ti, fel y gall ein ffrindiau, ein teuluoedd a'n cymunedau d'adnabod. Helpa ni i gadw dy orchymyn ac i garu ein gilydd fel y ceraist ti ni, ac annoog eraill i wneud yr un modd. Dyma’n gweddi yn nerth yr Ysbryd Glân. Haleliwia. Amen.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob BangorTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Lythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

A letter from the Bishop


8 May 2021 | Commemoration of Julian of Norwich


Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


The victory that conquers the world

Faith is at the heart of Christianity. It’s the way we respond positively to God in Jesus Christ.

Although faith has content, it is also a dynamic thing which allows us to navigate the future with hope. 

In my meditation this week, I focus on words from John’s first letter which explore how faith overcomes the challenges we face with confidence.


Meditations and communication

I am delighted that, across the diocese, churches are re-opening for in-person worship, and that our liturgical and sacramental life is being re-invigorated as restrictions loosen. It is, of course, vital that we continue to follow the national guidance and make the appropriate adaptations.

I have valued the opportunity over the past year to share recorded and written meditations on a weekly basis. It has been encouraging to hear about the use made of these meditations, and the encouragement that they have give to those unable to attend in-person worship during the pandemic. Now that we are able to gather in numbers again, I intend to draw my weekly meditations to an end, concluding with next week’s meditation.

The following week, on Whitsun, I am pleased that the Archdeacon of Bangor and I will be leading a broadcast service on Radio 4. 

Over the weeks that follow, I am looking forward very much to returning to my pattern of participating in Sunday worship in churches across the diocese.

Feedback about these frequent Bishop’s Letters has been positive. They began as a means of updating us about the impact of the pandemic, but have grown to be a means of sharing news about our common life as a diocese. It is my intention that they continue to be issued frequently and that they provide the main means of communicating regularly across the diocese.


Marriages

Changes to the ways in which marriages are registered have now come into force, with further changes regarding citizenship to come later in the summer.

This new page on the diocesan website provides access to the slides used at the “Meet the Registrars” session earlier this week, as well as pointing to the new documentation now to be used, and information about returning documentation to local Register Offices.


Diocesan noticeboard

 • Neil Fairlamb, formerly of this parish, has published on online book, Wales and the Incorporated Church Building Society 1818-1982It can be accessed here.
  Information about the discernment process for a priest to serve as Ministry Area Leader of Bro Ogwen can be found here.
 • Last week's Letter included an overview of the there forthcoming sessions of Grŵp Elen.
 • Information about reading and digesting the Doctrinal Commission's new report on ministry, including a series of videos and discussions, is available here.
 • This year's Thy Kingdom Come will happen on 13-23 May. There's a wealth of resources on the Thy Kingdom Come website.
 • If you would like to share updates, news about events or resources here, please send details to Robert Jones.

Please remember you are prayed for each day in Ty’r Esgob: you, your families and Ministry Areas. Grace and peace to you all.

God of love, give us the strength and courage to go and bear fruit for you, so that our friends, families and communities can know you. Help us to keep your commandment and to love one another as you have loved us. Let us encourage others to do likewise. This we ask in the power of the Holy Spirit. Alleluia. Amen.


The Rt Revd Andy John
Bishop of BangorSubscribe to receive email notification of the Bishop's Letter and diocesan announcements