minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ond meddent wrtho, "Aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi, a'r dydd yn dirwyn i ben" | But they urged him, "Stay with us, because it is almost evening and the day is now nearly over"
English

Mae'r Esgob yn cyhoeddi llythyrau rheolaidd am ein hymateb i'r coronafirws.


Llythyr yr Esgob i'r esgobaeth


Gŵyl Marc yr Efengylydd | 25 Ebrill 2020


Eglwys Sant Marc, Brithdir, yng ngofal y Cyfeillion Eglwysi Di-gyfaill | St Mark's Church, Brithdir, in the care of the Friends of Friendless Churches

Annwyl gyfeillion

Pob gras a thangnefedd i chi.


"Nesaodd Iesu ei hun atynt"

Daw ein darlleniadau o'r Efengyl ar y Sul yn ystod yr wythnosau'r Pasg â ni i gwmni dynion a merched sy'n byw mewn rhyw fath o gyfnos.

Maen nhw wedi cael cipolwg ar rym yr Atgyfodiad - bron fel petaen nhw'n gweld yr haul ar fin codi, yn goleuo brig y bryniau.

Ond maen nhw hefyd wedi adnabod grym galar a cholled - ac mae'n rhaid ei bod hi'n rhwydd I bwysau'r fath alar a cholled deimlo'n fwy real a sylweddol na'r addewid o obaith a goleuni.

Ac felly maen nhw'n byw yn y cyfnos hwn - yn pysgota liw nos, cerdded i Emmaus yn hwyr y prynhawn, yn cwrdd tu ôl i ddrysau caëdig yr Oruwch Ystafell - yn aros yn agos at ei gilydd, ac yn dyheu am rywbeth gwell, ond heb ddeall eto beth fydd gwir natur y bywyd newydd sy'n eu cyfarch yn yr Atgyfodiad.

I lawer ohonom, bydd ein profiad o'r Pasg eleni yn debyg i brofiad y disgyblion hynny.

Rydyn ni'n adnabod y gobaith sydd o'n mewn, ac rydyn ni'n gwybod mai ein dyletswydd yn ystod yr hanner can diwrnod hwn yw dathlu'r gobaith hwnnw a'i rannu ag eraill. Ac eto rydym hefyd yn adnabod, o fewn ein bywydau ein hunain a bywyd ein cymunedau, bŵer pryder, ofn a cholled.

Ysbryd Duw ar y Sulgwyn sy'n dod ag egni newydd i’r disgyblion dryslyd - gwynt sy’n agor y drysau caëdig, fflam â'i llewyrch yn fwy disglair na holl ofnau’r byd.

Wrth inni dreulio'r Pasg hwn yn y cyfnos ein hunain, gan gydnabod ein poen ond wrth gynnal ein gobaith, rwyf am i chi wybod eich bod yn fy ngweddïau beunyddiol. Rwy’n parhau i gael fy nghalonogi gan y ffyddlondeb sydd i’w weld ledled yr esgobaeth, a chan y mentrau tyner, creadigol sy’n cael eu meithrin yn ystod y dyddiau hyn wrth inni ddod o hyd i ffyrdd newydd, ynghanol ein cyfyngiadau cyfredol, i dystio o’r newydd i’r gobaith sydd o'n mewn. Ac ymunwch â mi mewn gweddi am rodd yr Ysbryd, sy'n ein harwain yn wastadol, yng ngrym ffydd a gobaith, ar bererindod gysurlon, heriol ein Duw.


Addoliad

  • Ar y dudalen hon, fe welwch ddeunydd yr wyf yn ei ddarparu i gefnogi addoli ar yr aelwyd ar ddydd Sul, Trydydd Sul y Pasg. Mae trefn gwasanaeth ddwyieithog ar gyfer Litwrgi y Gair, ynghyd â thestun y darlleniadau, myfyrdod wedi'i recordio yn Gymraeg a Saesneg, a'i thestun dwyieithog.
  • Mae ein deunydd Gyda'n gilydd wrth y bwrdd, i gefnogi addoli gartref i deuluoedd ifanc, hefyd ar gael ar gyfer Trydydd Sul y Pasg. Oherwydd y trefniadau staffio a drafodaf isod, dyma rifyn olaf Gyda'n gilydd wrth y bwrdd am y tro. Rwyf wedi fy nghalonogi’n fawr gan yr adborth cadarnhaol a ddaeth i law am y deunydd hwn. Mae dyfnder a chyfoeth mawr i’w gael i deuluoedd o bob oed wrth fyfyrio gyda’i gilydd ar hanfod gair Duw yn yr ysgrythur, gan ganolbwyntio ar ychydig o elfennau syml a dwys fel ffocws ar gyfer myfyrio, gweithredu a gweddi. Fy ngobaith yw bod Gyda'n gilydd wrth y bwrdd wedi rhoi hyder a strwythur i rai ohonom archwilio ffyrdd newydd o addoli gyda'n gilydd fel teuluoedd gartref.

Tîm Deiniol

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn adolygu ein trefniadau staffio esgobaethol canolog yng ngoleuni'r cyfyngiadau a osodwyd arnom, a sefyllfa ariannol Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth fel y corff cyflogi.

Wrth wneud hynny, rydym wedi ystyried y gefnogaeth a gynigir gan y llywodraeth i elusennau ar yr adeg hon, gan gynnwys Cynllun Cadw Swyddi Coronavirus sy’n caniatáu trefniadau absenoldeb dros dro (“furlough”) a gefnogir gan gymorth ariannol i gyflogwyr sy’n cael eu sianelu trwy Gyllid a Thollau EM.

Rydym yn cadw'r sefyllfa dan adolygiad cyson.

Ar hyn o bryd, mae'r tîm staff Addysg ac Ymgysylltu a'r staff gweinyddol a chyfathrebu (ac eithrio cymorth gweinyddol rhan-amser sy'n parhau i gael ei ddarparu gan Julie Burnand) wedi eu rhoi ar furlough; mae Cofrestrydd yr Esgobaeth hefyd yn cymryd absenoldeb di-dâl.

Yn y cyfamser:

  • dylid cyfeirio ymholiadau am faterion addysg, ymgysylltu, cyfathrebu a cyfreithiol at Siôn
  • dylid cyfeirio ymholiadau am faterion eiddo at Becks
  • dylid cyfeirio ymholiadau am faterion gweinyddol at Julie

Er mwyn cadw at delerau;r Cynllun Cadw Swyddi Coronafirws, ni all staff ar furlough wneud gwaith ar ran yr esgobaeth nac ar unrhyw un o'i chyrff cysylltiedig. Mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau a gwirfoddoli.

Er bod y camau hyn yn rhai doeth er mwyn diogelu sefyllfa ariannol Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, mae'n anodd gofyn i weithwyr ymroddedig gamu, hyd yn oed am gyfnod byr yn enig, oddi wrth eu gwaith a'u gweinidogaeth. Rwy'n ddiolchgar iawn i aelodau Tîm Deiniol am ymwneud mor adeiladol â sgyrsiau am furlough dros y dyddiau a'r wythnosau diwethaf.


Cyllid

Mae nifer o gyfarfodydd wedi cael eu cynnal dros y dyddiau diwethaf, yn yr esgobaeth a'r dalaith, i fyfyrio ar agweddau ariannol a chanlyniadau'r argyfwng presennol.

Yn ogystal â chyfarfodydd taleithiol Mainc yr Esgobion, swyddogion Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth, ac Ysgrifenyddion Esgobaethol, bu cyfarfodydd hefyd o Arweinwyr Ardaloedd Gweinidogaeth yn y dair archddiaconiaeth.

Bydd ymddiriedolwyr y Corff Cynrychiolwyr yn cyfarfod yn gynnar yr wythnos nesaf, ac, unwaith y bydd canlyniadau eu trafodaethau yn hysbys, byddaf wedyn y ymgynnull cyfarfod o aelodau' Cyngor yr Esgobaeth.

Fy ngobaith yw y byddaf yn gallu dweud mwy yn fy llythyr nesaf am y ffyrdd y gellir rhoi asedau hanesyddol yr esgobaeth a'r dalaith ar waith, ysgwydd yn ysgwydd ag adnoddau Ardaloedd Gweinidogaeth a rhoddion hael pobl Dduw, i ddiogelu dyfodol ariannol ein gweinidogaethu a'n tystiolaethu ledled yr esgobaeth.

Yn y cyfamser, a gaf i ddiolch i'r rhai hynny ym mhob cwr o'r esgobaeth sydd eisoes wedi cymryd camau i gynyddu eu rhodd neu i sefydlu rhodd rheolaidd Cymorth Rhodd newydd trwy'r porth ar-lein Rhodd yn Syth.

A gaf ofyn ichi hefyd gynnal yn eich gweddïau y rhai sy'n ymgysylltu'n ddwys â'r ystyriaethau ariannol difrifol hyn yn yr esgobaeth a'r dalaith ar yr adeg hon.


Ffacwltïau

Mae ceisiadau ffacwlti yn parhau i gael eu prosesu ar yr adeg hon.

Fodd bynnag, nid yw arddangos hysbysiadau cyhoeddus bob amser yn bosibl yn y modd arferol. Felly mae tudalen ar wefan yr esgobaeth ar gael i rannu hysbysiadau o geisiadau ffacwlti, a gellir ei gweld yma.


St Luke's

Mae St Luke’s, yr elusen sy’n cefnogi lles clerigion, yn dechrau cynnig deunydd rheolaidd i fyfyrio arno.

Mae'r deunydd cyntaf, a geir yma, yn ein gwahodd i fyfyrio ar y sioc a'r trawma y bydd rhai ohonom yn ei deimlo, yn bersonol ac yn broffesiynol, o ganlyniad i'r argyfwng presennol.

A gaf i gymeradwyo’r ddogfen hon i chi, ochr yn ochr â’n hadnoddau Llwybr Deiniol esgobaethol, gan annog pob un ohonom i ofalu amdanom ein hunain a’n gilydd gydol y dyddiau heriol hyn.


Gweddi

O Dduw, cynorthwya fi i ymddiried ynot, cynorthwya fi i gofio dy fod gyda mi, cynorthwya fi i gredu na all dim fy ysgaru oddi wrth dy gariad a amlygwyd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Amen.

O Prayers for use during the coronavirus outbreak gan Eglwys Loegr, mewn cyfieithiad i'r Gymraeg gan Meira Shakespear o Fro Celynnin. Ceir rhagor o'r gweddïau hyn, wedi'i cyfieithu, yma.


Y Gwir Barchg Andy John
Esgob Bangor


Cymraeg

The Bishop is publishing regular letters about our response to coronavirus.


The Bishop's letter to the diocese


St Mark's Day | 25 April 2020


Portread o Sant Marc o Lyfr Teilo | A portrait of St Mark in the Lichfield Gospels

Dear colleagues and friends

All grace and peace to you.


“Jesus himself came near”

Our Sunday Gospel readings during these weeks of Eastertide bring us into the company of men and women living in a sort of twilight. 

They glimpse the power of the Resurrection - almost as though they see the sun about to rise over the hills, lighting the tips of the mountains. 

But they also know the power of grief and loss - the weight of which must so easily have felt more real and substantial than the promise of hope and light. 

And so they exist in this twilight - fishing by night, walking to Emmaus as evening comes, shuttered up in the Upper Room - staying close together, yearning for something, but not yet understanding what new life will mean for them.

Our experience of Easter this year will, for many of us, be similar to that of those disciples. 

We know the hope that is within us, and we know our duty during these fifty days is to celebrate that hope and to share it with others. Yet we also know, within our own lives and the common life of our communities, the power of anxiety, dread and loss.

The Spirit of God on the Day of Pentecost brings energy to the confused disciples - a wind that opens the locked doors, a flame the blazes more brightly than all the fears of the world.

As we spend these days of Easter in our own twilight, acknowledging our pain but holding resolutely to our hope, please know that you are in my daily prayers. I continue to the so encouraged by the faithfulness that is to be seen across the diocese, and by the gentle, creative initiatives that are being born at this time as we find new ways, amid our current restrictions, to testify afresh to the hope that is in us. And please join me in prayer for the gift of the Spirit, that leads us always on, in faith and hope, through comfort and challenge, in God’s everlasting ways.


Worship

  • On this page, you will find material that I am making available to support worship at home on Sunday, the Third Sunday of Easter, as we walk with the disciples along the Emmaus road. There is a bilingual order of service for the Liturgy of the Word, along with the text of the readings, a recorded meditation in Welsh and English, and its bilingual text.
  • Our Together at the table material, to support worship at home for young families, is also available for the Third Sunday of Easter. Because of the staffing arrangements that I discuss below, this is the final edition of Together at the table for the time being. I have been very encouraged by the positive feedback that has been received about this material. There is great depth and richness to be found for families of all ages in reflecting together on the essence of God’s word in scripture, and drawing out a few simple and profound elements as a focus for reflection, action and prayer. My hope is that is has given some of us the confidence and the structure to explore new ways to worship together as families at home.

Tîm Deiniol staffing

Over recent weeks, we have been reviewing the our central diocesan staffing arrangements in light of the restrictions placed up on us, and the financial position of the Diocesan Board of Finance as the employing body.

In doing so, we have borne in mind the support offered by the government to charities at this time, including the Coronavirus Job Retention Scheme that allows for temporary leave (“furlough”) arrangements supported by financial support for employers channelled through HM Revenue & Customs.

We are keeping the situation under constant review.

At the moment, the Education & Engagement staff team and the administration and communication staff (except for part-time administrative support that continues to be provided by Julie Burnand) have been furloughed; the Diocesan Registrar is also taking unpaid leave.

In the meantime:

  • enquires about education, engagement, communication and registry matters should be directed to Siôn
  • enquires about property matters should be directed to Becks
  • enquires about administrative matters should be directed to Julie

In order to abide by the terms of the Coronavirus Job Retention Scheme, furloughed staff cannot undertake work for or on behalf of the diocese or any of its associated bodies. This includes providing services and volunteering.

While these steps are wise ones in order the safeguard the financial position of the Diocesan Board of Finance, it is also hard to be asked to step away from work and ministry, albeit only for a season. I am very grateful to members of Tîm Deiniol for engaging so constructively with conversations about furlough over recent days and weeks.


Finance

A number of meetings have taken place over recent days, within the diocese and the province, to reflect on the financial aspects and consequences of the current emergency.

In addition to provincial meetings of the Bench of Bishops, officers of the Diocesan Board of Finance, and Diocesan Secretaries, there have also been meetings of Ministry Area Leaders within the three archdeaconries.

The trustees of the Representative Body are to meet early next week, and, once the outcomes of their deliberations are known, I will then by convening a virtual meeting of the members of the Diocesan Council.

My hope is that I will be able to say more in my next letter about the ways in which the historic assets of the diocese and province can be put to work, alongside the resources of Ministry Areas and churches, and the generous giving of God’s people, to safeguard the financial viability of our ministry and witness across the diocese.

In the meantime, may I thank those across the diocese who have already taken steps to increase their giving or to establish new Gift Aid regular donations through the online Gift Direct portal.

May I ask you also to hold in your prayers those who are engaging intensively with these serious financial considerations within the diocese and province at this time.


Faculties

Faculty applications continue to be to processed at this time.

However, the displaying of public notices is not always possible in the usual manner. A page on the diocesan website has therefore been made available to share notifications of faculty applications, and can be consulted here.


St Luke's

St Luke’s, the charity that supports clergy wellbeing, are beginning to offer regular material for reflection.

The first instalment, available here, invites to the reflect on the shock and trauma that some of us will be feeling, both personally and professionally, as a result of the current crisis.

May I commend this document to you, alongside our diocesan St Deiniol’s Way resources, and encourage all of us to take good care of ourselves and one another at this pressured time.


Prayer

O God, help me to trust you, help me to know that you are with me, help me to believe that nothing can separate me from your love revealed in Jesus Christ our Lord. Amen.

From the Church of England's Prayers for use during the coronavirus outbreak, with a Welsh translation by Meira Shakespear from Bro Celynnin. More of the prayers, made available bilingually, are to be found here.


The Rt Revd Andy John
Bishop of Bangor