minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Cylch gweddi am y flwyddyn

Ffocws wythnosol ar gyfer ein gweddïau, sy’n deillio o’n bywyd ar y cyd fel esgobaeth

A cycle of prayer for the year

A weekly focus for our prayers, emerging from our common life as a diocese

English

Gŵyl Saint Cymru

19 Tachwedd 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin


Dethlir Gŵyl Celynnin Sant ar 22 Tachwedd

Dduw pob amser a phob lle, y bu i’th weision Celynnin a Rhychwyn dy geisio mewn coedlan a llannerch, a chael yno’r sicrwydd fod Crist iddynt hefyd, trwy ras, yn frawd: arwain ninnau i ddeall ein bod yn blant i ti, yn etifeddion bywyd tragwyddol, ac mai offrwm syml ein ffydd, cyn wyrdded â deilen, ydy’r unig ddiolchgarwch rwyt yn ei geisio; trwy’r un Iesu Grist, ein Harglwydd, brawd a ffrind, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Gŵyl Crist y Brenin

26 Tachwedd 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Archesgob Cymru


Dduw ein Tad, rhoddaist Dewi Sant i bobl Cymru, i gynnal y ffydd. Wedi ein hannog gan ei esiampl, bydded i ni lynu’n llawen wrth y pethau sy’n arwain at fywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r holl anrhydedd a gogoniant, yn awr ac am byth. Amen.

Sul Cyntaf yr Adfent

3 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen.


Dethlir Gŵyl Santes Llechid, un o nawddseintiau’r Fro, ar 2 Rhagfyr.

Dduw tragwyddol, fe wyddai dy forwyn Llechid am dy nerth a d’amddiffyn drwy rwymau teulu ac yng ngofal brawd a chwaer: tro ein calonnau carreg yn noddfa sy’n curo â chariad dros gyfaill a dieithryn, a’n heneidiau yn ffynhonnau sy’n arllwys cymwynasgarwch ac iachâd dros gymydog a gelyn; trwy Iesu o Nasareth, ein Harglwydd, brawd a ffrind, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Ail Sul yr Adfent

10 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Eryri.


Dethlir Gŵyl Peris Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 11 Rhagfyr.

Ffynhonnell pob daioni, yfodd dy was Peris yn ddwfn o ddyfroedd gweddi ac o nentydd myfyrdod sanctaidd: cadwa ni’n driw i’r gras a’n glanhaodd yn nyfroedd Bedydd, a thywallt dy drugaredd parhaus arnon ni ym mannau llonydd ein calonnau; fel y gallwn ddatgan, trwy’r maeth hwnnw, dy faddeuant, dy iachâd a’th lawnder trwy’r byd i gyd; trwy Grist, dy Anwylaf Un, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Trydydd Sul yr Adfent

17 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy.


Dethlir Gŵyl Tydecho Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 17 Rhagfyr.

O Dduw tra thrugarog, y bu i’th was Tydecho amddiffyn y rhai isel a darostyngedig, gan bregethu cyfiawnder a gwirionedd ger bron y nerthol ar eu gorseddau: boed i ninnau, trwy ei esiampl, lefaru geiriau iachâd i’n hoes newynog ni, hyd nes gwasgaru balchder ein calonnau a chyflawni addewid dy drugaredd yn dragywydd; trwy Grist, ein Brenin tlawd, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, heddiw ac am byth. Amen.

Pedwerydd Sul yr Adfent

24 Rhagfyr 2017

Sul Cyntaf y Nadolig

31 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Esgob Bangor.


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd y bo iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân yr holl anrhydedd a gogoniant yn awr ac am byth. Amen.

Yr Ystwyll

7 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros ein Hysgolion Eglwys, eu penaethiaid, athrawon, cynorthwywyr dysgu, staff cefnogi a disgyblion; a thros ein gweinidogaeth ymysg plant, pobl ifanc a theuluoedd.


Arglwydd Dduw, agor ein meddyliau i oleuni dy wirionedd, fel y gall dirgelwch agor o’n blaenau, fel y gall gwybodaeth lewyrchu o’n hamgylch, ac fel y gall dealltwriaeth dyfu o’n mewn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân un Duw, yn awr a hyd byth. Amen.

Ail Sul yr Ystwyll

14 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Archesgob Caergaint a thros genhadaeth y Gymundeb Anglicanaidd.


Dduw ein Tad, Arglwydd yr hollfyd, trwy dy Fab gelwaist ni i gymdeithas dy Eglwys fydeang: gwrando ein gweddi dros dy bobl ffyddlon fel y bo iddynt yn eu galwedigaeth a’u gweinidogaeth fod yn gyfryngau dy gariad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Trydydd Sul yr Ystwyll

21 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.


Dethlir Gŵyl Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.

Dduw, a’n carodd ninnau’n gyntaf: gad i ni, wrth ddilyn esiampl dy forwyn Dwynwen, ddod i wybod, trwy’r amserau da a’r drwg, am y cysur, y gwmnïaeth a’r llawnder a fwriedaist i dy holl bobl eu derbyn; trwy Iesu Grist, dy Fab a’n Harglwydd, a’n carodd hyd y diwedd, ac sy’n fyw ac yn terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Gŵyl Cyflwyno Crist yn y Deml / Gŵyl Fair y Canhwyllau

28 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys Ardal Weinidogaeth Bro Seiriol.

Yn ein gweddïau, gofynnir i ni

 • ddiolch am adfer llawn eglwys Biwmares y Santes Fair ac S Niclas yn dilyn y tân ym mis Rhagfyr 2016
 • weddïo dros weinidogaeth aelod lleol Trydedd Urdd y Ffransisciaid, Cyfarwyddwraig Ysbrydol a pherchennog Gardd Ddistaw (Wendy) ac i aelodau o Urdd Aidan a Hilda, Richard a James. Bydd Richard yn cymryd addewidion gydol oes ym mis Ebrill.
 • weddïo dros ddeg cwpl sy’n paratoi ar gyfer eu priodasau yn ystod y gwanwyn a’r haf.

Gweddïwn dros y Tîm Gweinidogaeth

 • Doreen Cox (darllenydd emeritus)
 • Michael Davies (darllenydd)
 • John Harley (arweinydd addoli)
 • James Percival (arweinydd addoli)
 • Alwena Roberts (arweinydd addoli)
 • Wendy Davies (arweinydd addoli)
 • Elis Crompton (arweinydd addoli)
 • Y Parch Richard Adams (offeiriad wedi ymddeol)
 • Y Parch Neil Fairlamb (Arweinydd MA)

Dethlir Gŵyl Seiriol Sant ar 3 Chwefror.

Hollalluog Dduw, trwy dy ras taniwyd Seiriol â fflam sanctaidd dy gariad a daeth yn oleuni i losgi’n llachar yn dy Eglwys: cynnau ynom ninnau yr un ysbryd o ddisgyblaeth a chariad, fel y cerddom o’th flaen fel plant y goleuni; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Yr Ail Sul cyn y Grawys

4 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros ein brodyr a’n chwiorydd Iddewig, a thros dwf mewn dealltwriaeth a chariad rhwng pobl o wahanol ffydd.


Oleuni tragwyddol, llewyrcha i’n calonnau; ddaioni tragwyddol, gwared ni rhag drwg; nerth tragwyddol, cynnal ni; ddoethineb tragwyddol, gwasgara dywyllwch ein hanwybodaeth; dosturi tragwyddol, trugarha wrthym; fel y ceisiom dy wyneb â’n holl galon ac â’n holl feddwl ac â’n holl enaid ac â’n holl nerth, a’n dwyn gan dy drugaredd ddiderfyn i’th wyddfod sanctaidd. Amen.

Y Sul o flaen y Grawys

11 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Coleg Cyfarwyddwyr Ysbrydol yr Esgobaeth, a thros bawb sy’n arwain eraill i ddealltwriaeth ddyfnach o alwad Duw ar eu bywyd.


Dad grasol a sanctaidd, dyro inni ddoethineb i’th ddirnad, dyfalbarhad i’th geisio, amynedd i ddisgwyl wrthyt, llygaid i’th weld, calon i fyfyrio arnat, a bywyd i’th gyhoeddi, trwy nerth Ysbryd Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Sul Cyntaf y Grawys

18 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros bawb sy’n dirnad galwedigaeth i weinidogaeth ordeiniedig neu leyg o fewn yr Eglwys, a thros gynnydd parhaus yn y rhai sy’n rhannu yng ngweinidogaeth Duw.


Dduw tragwyddol, goleuni’r meddyliau sy’n dy adnabod, llawenydd y calonnau sy’n dy garu, a nerth yr ewyllys sy’n dy wasanaethu; caniatâ inni felly dy adnabod fel y carom di mewn gwirionedd, ac felly dy garu fel y gwasanaethom dydi o ddifrif, oblegid y mae dy wasanaethu yn rhyddid perffaith; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

AIL SUL Y GRAWYS
25 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros genhadaeth a thystiolaeth y mudiad Masnach Deg, a thros bawb sy’n ceisio cyfundrefn decach i rannu adnoddau ein byd.Dduw pob ysbrydoliaeth, yn y dechreuad yr oedd dy Lân Ysbryd yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd a daeth yr holl greadigaeth yn fyw. Anfon arnom dy anadl fywiol, fel, wrth ein hail-greu ni, y bydd iti adnewyddu wyneb y ddaear mewn cariad a llawenydd a thangnefedd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. 
Amen.

TRYDYDD SUL Y GRAWYS
4 Mawrth 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth ein Deon, Kathy Jones; Archddiacon Meirionydd, Andrew Jones; yn ogystal ag Andy Herrick a Mary Stallard, sy’n paratoi ar gyfer eu gweinidogaethau fel Archddiacon Môn ac Archdddiacon Bangor.


Hollalluog a thragwyddol Dduw, y llywodraethir ac y sancteiddir holl gorff yr Eglwys gan dy Ysbryd: gwrando ein gweddi a offrymwn dros dy holl bobl ffyddlon, fel y gallant, yn eu galwedigaeth a’u gweinidogaeth, dy wasanaethu di mewn sancteiddrwydd a gwirionedd er gogoniant i’th enw; trwy ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, Duw yn oes oesoedd. Amen.

Pedwerydd Sul y Garawys

11 Mawrth 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Padrig.


Gofynnir i ni

 • weddïo dros Ardal y Weinidogaeth yn gyffredinol wrth i ni wynebu heriau ariannol difrifol.
 • weddïo am arweiniad yr Ysbryd Glân wrth inni edrych ar ffyrdd newydd o rannu'r Efengyl yn y lle hwn.
 • ddiolch am weinidogaeth Mrs Glenys Sampson wrth iddi gwblhau ei hyfforddiant fel darllenydd ac yn paratoi i symud yn ôl i Fro Cybi.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • aelodau Cyngor yr Ardal Gweinidogaeth
 • Y Parch Deiniol Prys
 • Y Parch Hugh Vaughan Jones (Offeiriad) wedi Ymddeol
 • Mrs Betty Edwards (Arweinydd Addoliad)
 • Mrs Glenys Sampson (Darllenydd dan Hyfforddiant)
 • Canon Tracy Jones (Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth)

Dethlir Gŵyl Padrig Sant ar 17 Mawrth.

Hollalluog Dduw, yn dy ragluniaeth dewisaist dy was Padrig i fod yn apostol i bobl Iwerddon, i fedyddio’r rhai oedd yn crwydro mewn tywyllwch ac ar gyfeiliorn a’u dwyn at y gwir oleuni a gwybodaeth o’th air: cadw ni yn y goleuni hwnnw a dwg ni i’r bywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r holl anrhydedd a’r gogoniant. Amen.

SUL Y DIODDEFAINT

18 Mawrth 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros waith Cyngor yr Esgobaeth a Phwyllgorau Eiddo’r Esgobaeth, a thros weinidogaeth eu haelodau a’u swyddogion.


Dduw Goruchaf, yn dy Fab Iesu Grist daeth y garreg a wrthododd yr adeiladwyr yn ben-conglfaen. Wrth inni adeiladu dy Eglwys ar y conglfaen hwn, clyw weddïau dy bobl ffyddlon ac adeilada ni, feini bywiol, yn deml sanctaidd er moliant i ti; trwy’r un Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Ail Sul y Pasg

8 Ebrill 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Madryn.


Gofynnir i ni weddio dros

 • Deimlad cynyddol o undod yn dilyn ein Gwasanaethau Sul ar y Cyd yn ystod y Garawys
 • Ddoethineb, hyder, gweledigaeth a stiwardiaeth dda o'r prosiect ad-drefnu arfaethedig yn Eglwys Dewi Sant, Nefyn
 • Weinidogaeth ein cangen newydd o Undeb y Mamau, Teulu Madryn, wrth iddynt ddechrau gweithredu fel ein Tîm Gweinidogaeth Plant, Teuluoedd ac Ieuenctid
 • Teulu Twt, ein Grŵp Meithrin newydd a dechreuodd yn ddiweddar gan Deulu Madryn
 • Ein tystiolaeth i gariad anfeidrol a gras Duw i'n cymunedau

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Siwsan Griffith
 • Sarah Booth
 • Hywel Parry-Smith
 • Mary Moore
 • Mike Wray
 • Joe Worthington
 • Donald Roberts
 • Naomi Wood
 • Rev’d Richard Wood (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Santes Madryn ar 9 Ebrill.

Dduw tragwyddol, y bu i’th unig Fab wybod beth oedd gwir gariad tyner mam a thad, fe alwaist dy forwyn Madryn i ofalu am ei theulu ac i feithrin ei phlant yng ngwybodaeth a chariad dy ffyrdd: adeilada deulu’r Eglwys ac aelwyd y ffydd mewn gras a gobaith, fel y daw pob cenhedlaeth i ddirnad dyfnder dy ffyddlondeb diddiwedd; trwy’r un Iesu Grist , ein brawd a’n ffrind, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Trydydd Sul y Pasg

15 Ebrill 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Beuno Sant Uwch Gwyrfai.


Gofynnir i ni weddio dros

 • Dros ddyfnhau ein bywyd fel disgyblion - ac yn enwedig dros y rhai sy’n dod ynghyd ar fore Mercher ym Mhenygroes i gael gwasanaeth a mwynhau cymdeithas. Gweddïwn y bydd y niferoedd yn parhau i gynyddu. Gweddïwn hefyd dros ein cyfarfodydd canol wythnos eraill.
 • Dros bawb sy’n rhan o brosiect cymunedol cydenwadol i gefnogi dioddefwyr trais ac i fynd i’r afael ag achosion trais a thorcyfraith mewn un rhan o’r Ardal Gweinidogaeth.
 • Y bydd Duw yn parhau i fendithio ein gwaith ymhlith plant a’u teuluoedd
 • Dros ein trysoryddion wrth i ni geisio gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a rhoi ein cynlluniau ar waith i ddatrys ein problemau ariannol sylweddol.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Susan Tee Williams
 • Lisbeth James
 • Rachel Plaxton
 • Emrys Williams
 • Sianelen Pleming
 • Shan Owen
 • Y Parchedig Peter James
 • Y Barchedig Daphne Hollings
 • Y Parchedig Lloyd Jones (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Beuno Sant ar 20 Ebrill.

Byddwn yn dathlu diwrnod Beuno Sant gyda phererindod. Eleni byddwn yn cyfarfod am 10:00yb wrth Ffynnon Beuno (ger yr orsaf betrol yng Nghlynnog). Byddwn yn cerdded i eglwys Clynnog ac o’i hamgylch gan ddefnyddio emynau a gweddïau o’r traddodiad Celtaidd. Bydd croeso cynnes yn eich disgwyl!

Dduw hollalluog, a adewaist gynifer o olion dy ddaioni ar y wlad hon trwy fywyd a gweinidogaeth Beuno: caniatâ y cawn ninnau sy’n rhannu ei famwlad ar y ddaear breswylio gydag ef yn y drigfan nefol honno yr wyt ti yn dy ddaioni wedi ei pharatoi ar gyfer y rhai sydd yn dy garu di; er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd, yr hwn trwy rym yr Ysbryd a gyfodaist i fywyd gyda thi, ei Dduw a’i Dad, byth bythoedd. Amen.

Pedwerydd Sul y Pasg

22 Ebrill 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros bawb sy’n arddel gweinidogaeth drwyddedig neu gomisiynedig o fewn yr Eglwys, gan gynnwys Darllenwyr, timau gofal bugeiliol a thimau Agor y Llyfr, gan ddiolch am eu doniau a’u hymroddiad.


Dduw tragwyddol, goleuni’r meddyliau sy’n dy adnabod, llawenydd y calonnau sy’n dy garu, a nerth yr ewyllys sy’n dy wasanaethu; caniatâ inni felly dy adnabod fel y carom di mewn gwirionedd, ac felly dy garu fel y gwasanaethom dydi o ddifrif, oblegid y mae dy wasanaethu yn rhyddid perffaith; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Pumed Sul y Pasg

29 Ebrill 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros Esgobaeth Míth a Chil Dara, ein hesgobaeth gyswllt yn Eglwys Iwerddon, dros Esgob Pat, a holl bobl Dduw yno.


Mae’r Santes Ffraid yn un o nawddseintiau Esgobaeth Míth a Chil Dara.

Dduw hollalluog, a enynnaist yng nghalon Ffraid fflam fywiol dy gariad: cynnau farwor oer ein calonnau ninnau ac arwain ni at ffynhonnau’r bywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r anrhydedd a’r gogoniant yn awr ac am byth. Amen.

Chweched Sul y Pasg
6 Mai 2018


Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Cybi – Ynys Gybi.

 • Gofynnwch am fendith ar gynulleidfaoedd y pedair eglwys, Santes Ffraid (Bae Trearddur), Sant Cybi (Caergybi), Dewi Sant (Morawelon) a Santes Gwenfaen (Rhoscolyn).
 • Gweddïwch dros weinidogaeth Archddiacon Andy Herrick ac edrychwn ymlaen at ei sefydlu a’i drwyddedu fel Arweinydd Ardal Weinidogaeth inni ar Fai 20.
 • Gweddïwch dros Gyngor ein Hardal Weinidogaeth, Wardeniaid ein Hardal Weinidogaeth, Carys ac Edna a’r Wardeniaid Eglwys eraill i gyd, yn ogystal â’r rhai hynny sy’n cyflawni dyletswyddau gwirfoddol yn y 4 eglwys.
 • Gweddïwch dros Dîm Bugeiliol Bro Cybi, gwirfoddolwyr Llan Llanast ac Agor y Llyfr a’n grwpiau eglwys eraill i gyd.
 • Diolchwch am yr help a roddwyd inni gan eraill yn ystod y cyfnod saib, gan gynnwys ein Deon, y Canon Emlyn Williams. Rhown ddiolch i Dduw am bopeth a gyflawnwyd gynnon ni, gan ofyn am ei arweiniad am y dyfodol wrth inni geisio’n gorau i fod yn wir Ddisgyblion i Grist.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Canon Christine Llewelyn
 • Parch Elizabeth Pope
 • Richard Parry
 • Janet Waddington
 • Alan Tucker
 • Glenys Samson
 • Parch Jane Bailey (Ficer ar y cyd)

Dethlir Gŵyl Cybi Sant ar 5 Tachwedd, ond bu hefyd iddi ei dathlu ar 6 Mai.

Dduw pob cyfnod a lle, a ysbrydolaist dy was Cybi i adael ei bobl a thŷ ei dad ac, fel Abraham, i chwilio amdanat wrth grwydro: caniatâ i ni, pan ddaw ein pererindod ddaearol i ben ganfod, fel hwythau, breswylfa dragwyddol lle, gyda dy Fab a’th Ysbryd Glân yr wyt ti’n byw ac yn teyrnasu, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Y Dyrchafael neu Seithfed Sul y Pasg
13 Mai 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros genhadaeth a thystiolaeth Cymorth Cristnogol.


Dethlir Wythnos Cymorth Cristnogol yr wythnos hon.

Frenin y gogoniant, a goronwyd unwaith â drain: ysbrydoler gweision dy Deyrnas, a elwi di yn gyfeillion iti, i newynu a sychedu am weld cyfiawnder yn llwyddo, dy deyrnas yn dod a chyflawni dy ewyllys ar y ddaear fel yn y nef; er gogoniant i Dduw y Tad. Amen.

Dydd y Pentecost / Sulgwyn

20 Mai 2018

Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Cwyfan ar Ynys Môn.


 • Rhowch ddiolch dros bawb sy'n gweithio gyda phlant yn ein hysgolion yn yr Ardal Gweinidogaeth.
 • Gweddïwch dros bawb sy'n gweinidogaethu mewn gwahanol eglwysi a chymunedau ym Mro Cwyfan.
 • Gweddïwch y gall Côr Bro Cwyfan barhau i dynnu pobl at ei gilydd a thyfu o nerth i nerth.
 • Gweddïwch dros ein Tîm Gweinidogaeth

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Canon Christine Llewelyn
 • John Morris
 • Parch Deiniol Prys
 • Linda Gibson
 • Rhianwen Jones
 • Tom Jones
 • Joan Langrill
 • Bill Rogerson
 • Haydn Jones
 • Neil Ridings (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Cwyfan Sant ar 2 Mehefin

O Dad amser a thragwyddoldeb, y bu i’th was Cwyfan dy geisio di mewn unigrwydd gan ddal y greadigaeth gyfan i fyny o dy flaen mewn gweddi: arwain ni i’r wybyddiaeth nad ynysoedd ydyn ni, yn gyflawn ynon ni’n hunain, ond yn hytrach rhan o gorff yr Eglwys a chymundeb y saint, yn un â’r hwn a gasglodd ynghyd, ar y Groes, bopeth ato’i hun, hyd yn oed Iesu Grist dy Fab, ein Harglwydd, sy’n fyw ac sy’n teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn awr ac am byth. Amen.

Sul y Drindod

27 Mai 2018

Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Enlli.

 • Rhowch ddiolch am y twf mewn gwaith gyda phlant ar draws yr Ardal Weinidogaeth - Llanast y Llan yn Llanbedrog, clwb plant yn Llannor, Ysgol Sul a Grŵp Rhieni a Phlant Bach ym Mhwllheli.
 • Gweddïwch dros fomentwm ar gyfer y prosiect adeiladu yn Eglwys Pedr Sant, Pwllheli, fel ei fod yn dal i fyny gyda chyfleoedd genhadu yn yr eglwys hon, sy'n mynd yn fwy.
 • Gweddïwch dros weinidogaeth banc bwyd Pwllheli. Rhowch ddiolch i'n gwirfoddolwyr a gweddïwch dros ein defnyddwyr.
 • Gweddïwch dros Naomi a Sara wrth iddynt symud i weinidogaethau ym Mro Dwynwen a Bro Madryn - ac i Janet Fletcher wrth iddi baratoi i ymuno â thîm Bro Enlli ym mis Medi.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Susan Fogarty
 • Hedd Thomas
 • Parch Sara Roberts
 • Parch Naomi Starkey
 • Parch Huw Bryant
 • Hybarch Andrew Jones (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Pedrog Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 4 Mehefin.

Dduw Hollalluog, yr ymddiriedodd dy was Pedrog ei ddysg, trwy gryfder ffydd, i lwybrau’r tonau, gan ddod â sêl Gristnogol a defosiwn duwiol, megis gwin newydd, i lannau gwyrddlas: rho inni ddeall ohonot cyn ddyfned â’n parodrwydd i fentro allan yn dy enw, a gwna’n hymdrechion ninnau’n selog am grwyn gwin newydd ein dyddiau ni; fel yn y diwedd y dygir yr holl greadigaeth ynghyd mewn cariad wrth fyrddau gwledd nefol y Duw sy’n dri yn un, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, yr un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Drindod 1

3 Mehefin 2018

Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Llandudno.


 • Gweddïwch dros y Parch Andrew Sully a'r Hybarch Mary Stallard wrth iddynt ddechrau eu gweinidogaethau newydd yn Llandudno.
 • Gweddïwch dros weinidogaeth ein Hysgol Sul, gan ddiolch am y rhai sy'n ei arwain, yn ogystal ag Ysgol San Siôr, ein hysgol Eglwys.
 • Gweddïwch am y bobl ddigartref hynny sy'n dod i'n heglwys bob wythnos i dderbyn bwyd, fel y gellid eu bywydau gwella rhywsut.
 • Diolch am waith caled llawer o wirfoddolwyr, sy'n sicrhau bod Eglwys y Drindod Sanctaidd ac Eglwys Tudno Sant yn gallu parhau â'u cenhadaeth amhrisiadwy i bobl leol yn ogystal ag ymwelwyr.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Geoff Howard
 • Judith Williams
 • Hybarch Mary Stallard
 • Parch Andrew Sully (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Tudno Sant ar 5 Mehefin.

Dduw’r gwirionedd, y bu i dy was Tudno finiogi cleddyf y ffydd ar faen hogi astudiaeth a gweddi: rho i’th Eglwys gariad tuag at ddysg a chalon dros ddysgeidiaeth Crist, fel y gall dy bobl, wrth geisio lloches rhag moroedd amheuaeth a dyfroedd bas anwybodaeth, ganfod noddfa sicr yn nyfnion gwybodaeth dy ddoethineb; trwy’r un Crist dy Fab a’n Harglwydd, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, heddiw ac am byth. Amen.

Drindod 2
10 Mehefin 2018


Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr.

 • Gweddïwch am ddatblygiad parhaus i'n Gweinidogaeth Teulu ym Mhenmachno.
 • Gweddïwch dros ddatblygiad tîm Ymwelwyr Bugeiliol newydd
 • Gweddïwch dros y grŵp tasg Cenhadaeth, sydd ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o adeiladau eglwysig


Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Hilary Brookes-Jones
 • Keith Wadcock
 • Carrie White
 • Simon Freeman (Curad Cynorthwyol yn dilyn ei ordeinio)
 • Parch Stuart Elliot (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Rhychwyn Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 12 Mehefin.

Dduw pob amser a phob lle, y bu i’th weision Celynnin a Rhychwyn dy geisio mewn coedlan a llannerch, a chael yno’r sicrwydd fod Crist iddynt hefyd, trwy ras, yn frawd: arwain ninnau i ddeall ein bod yn blant i ti, yn etifeddion bywyd tragwyddol, ac mai offrwm syml ein ffydd, cyn wyrdded â deilen, ydy’r unig ddiolchgarwch rwyt yn ei geisio; trwy’r un Iesu Grist, ein Harglwydd, brawd a ffrind, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Drindod 3

17 Mehefin 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros ein brodyr a’n chwiorydd sy’n arddel crefydd Islam, a thros dwf mewn dealltwriaeth a chariad rhwng pobl o wahanol ffydd.


Oleuni tragwyddol, llewyrcha i’n calonnau; ddaioni tragwyddol, gwared ni rhag drwg; nerth tragwyddol, cynnal ni; ddoethineb tragwyddol, gwasgara dywyllwch ein hanwybodaeth; dosturi tragwyddol, trugarha wrthym; fel y ceisiom dy wyneb â’n holl galon ac â’n holl feddwl ac â’n holl enaid ac â’n holl nerth, a’n dwyn gan dy drugaredd ddiderfyn i’th wyddfod sanctaidd. Amen.

Genedigaeth Ioan Fedyddiwr
24 Mehefin 2018

Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Moelwyn.


 • Gweddïwn dros Aelodau'r Tîm Lleyg ac Aelodau CAG Bro Moelwyn, a thros swyddogion ein heglwysi; gan ddiolch am eu hymroddiad a'u gwaith caled.
 • Gweddïwch am waith parhaus gydag Agor y Llyfr, grŵp Mam a Phlentyn Arch Noa a'r Clwb Sadwrn newydd ym Mhenrhyndeudraeth.
 • Gweddïwch a diolch am y Prosiect Gardd Gymunedol wrth ymyl Neuadd yr Eglwys ym Mlaenau, a'r cyfle i weithio gyda dwy elusen sy'n cefnogi pobl sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl a'r rhai â phroblemau diod a chyffuriau.
 • Gweddïwch am lwyddiant y Sioe Gŵn yr ydym yn ei gynnal yn y fynwent o flaen Eglwys Dewi Sant, Blaenau, ar 2 Medi.
 • Bendithiwch bawb sy'n cael eu trwyddedu a'u hordeinio yn y Gadeirlan ddydd Sadwrn, yn enwedig Ian Hampson a fydd yn cael ei drwyddedu fel Darllenydd Lleyg i wasanaethu gyda ni ym Mro Moelwyn.

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Ann Griffiths
 • Peter and Marjorie Sidebottom
 • Joan Yates
 • Parch Hilary Savage
 • Parchedigion Tony a Stephanie Beacon
 • Glenys Lewis
 • Ellen Mary Hughes
 • Gwendoline Mary Roberts
 • Doris Johnson
 • Joan Bicks
 • Jim Neal
 • Margaret Rees Davies
 • Hilary Norton
 • Parch Roland Barnes (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Twrog Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 27 Mehefin.

Hollalluog Dduw, y naddwyd dy was Twrog o graig Crist i ddiogelu d’Eglwys rhag stormydd anghrediniaeth ac erledigaeth: adeilada ni fel meini bywiol i ffurfio’r fath deml ysbrydol y bydd ei muriau’n cyhoeddi byth bythoedd dy ffyrdd gogoneddus a rhyfeddol; trwy Grist y gwir Gonglfaen, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, heddiw ac am byth. Amen.

Y Pumed Sul Wedi’r Drindod
1 Gorffennaf 2018

Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn ddarpar Ardal Weinidogaeth Bro Peblig (Caernarfon, Bontnewydd, Caeathro, Waunfawr , Betws Garmon, Rhyd Ddu a Felinheli).


 • Gweddïwn dros Ganon Roger Donaldson, Rheithor Llanbeblig, a holl bobl Llanbeblig a Llanfairisgaer
 • Gweddïwn y byddwn yn addoli’r Drindod mewn prydferthwch sancteiddrwydd.
 • Gweddïwn y byddwn yn caru'r Ysgrythurau a gwerthfawrogi’n well y Naill Galendr.
 • Gweddïwn y byddwn i gyd fod yn ddisgyblion sy'n cael eu bedyddio o’r newydd bob dydd.

Dethlir Gŵyl Peblig Sant ar 4 Gorffennaf.

Hollalluog a bythfywiol Dduw, a elwaist Peblig i gyhoeddi’r Efengyl i’r genedl hon: dyro i ninnau, dy weision, y fath ffydd a grym cariad, fel y cawn elwa ar ei esiampl wrth i ni ymlawenhau yn ei fuddugoliaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r holl anrhydedd a’r gogoniant yn awr ac am byth. Amen.

Y CHWECHED SUL WEDI’R DRINDOD

8 Gorffennaf 2018


Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Cymer.

Gweddïwch os gwelwch yn dda dros:

 • Y Parch. Tim Webb, yr Arweinydd Tîm
 • Y Parch. Lindsay Ford, Ficer ar y Cyd
 • George Williams, ymgeisydd am urddau
 • David Vaughan a George Williams, wardeiniaid yr Ardal Weinidogaeth, ynghyd â’r holl wardeiniaid eglwys a’r swyddogion
 • Y Tîm Gofal Bugeiliol: Dafydd Bebb, Maggi Bebb, Iola Evans Ben Ridler, Julie Thomas,
 • Ysgol Sul S. Fair, Dolgellau a’r Grwp ‘Tyfu gyda’n gilydd’ (rhieni a phlant bach) a’r arweinydd, Marion Morgan
 • Clwb ‘yr Arch’ yn y Friog a’r arweinydd, Zoe Hobbs
 • Y prosiect gwaith ieuenctid arloesol newydd a’r gweithiwr, Debbie Peck
 • Ein cylchgrawn, ‘Cymer!’, a’r golygydd, Shân Roberts
 • ‘Cytûn’ Dolgellau a’r Cylch a datblygiad cenhadaeth ac addoliad ecwmenaidd
 • Y ddau dîm ‘Agor y Llyfr’ ecwmenaidd a’u tystiolaeth yn Ysgol Bro Idris
 • Y grwp gweinidogion ecwmenaidd sy’n arwain gwasanaethau cynradd ac uwchradd yn Ysgol Bro Idris
 • Arweiniad a doethineb ynglyn â dyfodol yr Ardal Weinidogaeth, ei strwythur, ei ffiniau, ei chenhadaeth a’i hadeiladau.


Dethlir Gŵyl Illtud Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 7 Gorffennaf.

Fendigaid Arglwydd, ffynhonnell pob doethineb, drwy dy ras y rhagorodd dy was Illtud mewn gwybodaeth a dysg, yn ddynol a dwyfol; caniatâ i ni beidio â cheisio byw wrth fara’n unig ond wrth y Gair hwnnw a ddaw o’th enau, Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, y bydded iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân bob anrhydedd a gogoniant, yn awr ac am byth. Amen.

Y SEITHFED SUL WEDI’R DRINDOD

15 Gorffennaf 2018


Yr wythnos hon, rydyn ni’n gweddïo am fywyd, cenhadaeth, tystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Tysilio.

Gweddïwch os gwelwch yn dda dros:

 • Mrs Susan Maden
 • Mr Ken Newis
 • Miss Marion Jones
 • Miss Elisa M. Hughes
 • Mr William John Jones
 • Mr J. Hugh Jones
 • Mr Roger Wale
 • Mr William Bevan
 • Dr John C.T. Perkins
 • Mr D. Neil Evans
 • Y Parchedig Ray Smith
 • Y Parchedig Ganon Athro Gareth Lloyd Jones
 • Y Tra Pharchedig Alun J. Hawkins
 • Y Parchedig Vince S. Morris
 • Y Parchedig Lesley Rendle
 • Y Parchedig Dr Tania ap Sion
 • Y Parchedig Griff T. Jones
 • Y Parchedig Ganon Angela Williams
 • Ein Cenhadaeth (yn enwedig ein cefnogaeth i ffoaduriaid - elusennau lleol a rhyngwladol) ac Elusennau eraill, a hefyd ein hymestyn allan wrth i ni ledaenu Newyddion Da'r Efengyl
 • Ein hymestyn allan trwy'r Ŵyl Tysilio boblogaidd, a gynhelir yn Eglwys Sant Tysilio ar Ynys Tysilio ym Mhorthaethwy'r wythnos hon.
 • Ein cynlluniau Cenhadaeth, Adeiladau a Chyllid - bydd yr Ysbryd Glân yn rhoi doethineb a dirnadaeth i aelodau is-bwyllgor y CAG wrth baratoi adroddiad gweledigaeth i'r CAG.

Dethlir Gŵyl Tysilio Sant ar 12 Tachwedd, ond ceir dathliadau lleol yn ei eglwys tua’r adeg hon o’r flwyddyn.

Dad pawb oll, a elwaist Tysilio i ffoi o dŷ ei dad ac i fyw mewn unigedd ar ynysoedd anghysbell y gorllewin pell: caniatâ i ni, gan ddilyn ei esiampl, fod yn barod i roi heibio popeth a’n rhwystra rhag dilyn llwybr dy Fab, y bo iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân bob anrhydedd a gogoniant, yn awr ac am byth. Amen.

MAIR MAGDALEN

22 Gorffennaf 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros Athrofa Padarn Sant, tros bawb sy’n hyfforddi ar hyn o bryd ar gyfer gweinidogaeth ordeiniedig neu leyg o fewn yr Eglwys, a thros gynnydd yn ein hawch oll i ddysgu a dyfnhau ein dealltwriaeth o’r ffydd.


Cynhelir Ysgol Haf Padarn Sant, sy’n dynodi cychwyn blwyddyn academaidd Athrofa Padarn Sant, yr wythnos hon, ym Mhrifysgol De Cymru.

Gweddïwch :

 • bydd yr Ysgol Haf yn amser cyfoethog o addoli, dysgu ac thŵf fel gymuned i ymgeiswyr a'r staff.
 • dros ymgeiswyr newydd o'n Hesgobaeth sy'n dechrau eu hyfforddiant ar gyfer gweinidogaeth drwyddedig:
  • Martyn Lewis - Bro Ogwen - Offeiriad (ar leoliad ym Mro Enlli)
  • Eryl Parry - Bro Celynnin - Offeiriad Arloesi (ar leoliad yn Ardal Cenhadaeth Aberconwy)
  • Steve Rollins - Bro Ystumanner - Offeiriad
  • George Williams - Bro Cymer - Diacon Galwedigaethol (ar leoliad ym Mro Ystumanner)
 • dros ymgeiswyr o'n Hesgobaeth sy'n parhau â'u hyfforddiant ar gyfer gweinidogaeth drwyddedig:
  • Andy Hughes - Bro Cadwaladr - Offeiriad
  • Siôn Rhys Evans - Bro Deiniol - Offeiriad
  • Nick Webb - Bro Cadwaladr - Diacon Galwedigaethol (ar leoliad ym Mro Deiniol)
 • dros fyfyrwyr sy'n dechrau astudio rhaglen Diwinyddiaeth am Oes er mwyn dyfnhau eu disgyblion.

Hollalluog Dduw, a oleuaist dy Eglwys trwy ddysgeidiaeth dy was Padarn: cyfoethoga hi hyd byth â’th ras nefol, a chyfod dystion ffyddlon a gyhoedda trwy eu buchedd a’u dysgeidiaeth wirionedd dy iachawdwriaeth; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Y NAWFED SUL WEDI’R DRINDOD

29 Gorffennaf 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Eifionydd.

Gweddïwn dros dîm yr Ardal Weinidogaeth:

 • Canon Dylan J Williams
 • Y Parch Kim Williams
 • Y Parch Nick Golding

Clerigion wedi ymddeol

 • Y Parch Sue Williams
 • Y Parch Susan Owen
 • Y Parch Peter Kaye
 • Y Parch Ddr Richard Buxton

Darllenwyr Lleyg

 • Bronwen Laycock
 • Penny Crook

Gofynnir i ni weddïo dros

 • Y Tîm Arwain Addoliad a’r Tîm Ymweld â Chleifion
 • Ysgol Llanystumdwy
 • Timau Agor y Llyfr Llanystumdwy, Tremadog a Beddgelert

Dethlir Gŵyl Garmon Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 3 Awst.

Ffynhonnell pob daioni, trwy dy ddawn y cyhoeddodd Garmon dy was frenhiniaeth dy ras ym Mhrydain: caniatâ i’th bobl dderbyn bob amser ffrwythau dy haelioni yn ddiolchgar nes yn y diwedd y canwn gydag ef a’r holl saint alelwia fawr y nef; lle gyda’th Fab a’r Ysbryd Glân yr wyt ti yn byw ac yn teyrnasu yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Y DEGFED SUL WEDI’R DRINDOD

5 Awst 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros genhadaeth a thystiolaeth Undeb y Mamau, a thystiolaeth holl ganghenau’r esgobaeth, a holl waith y mudiad ym Mhrydain a thramor.

Caiff Mary Sumner, sylfaenydd Undeb y Mamau, ei choffau ar 9 Awst.

Dduw cariadus a ffyddlon, a elwaist Mary Sumner i ymdrechu i adnewyddu bywyd y teulu: dyro i ninnau rodd dy Ysbryd Glân, fel ar air, gweddi a gweithred yr atgyfnerthir dy deulu di ac y gwasanaethir dy bobl; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.MAIR, MAM EIN HARGLWYDD

12 Awst 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth thystiolaeth a thwf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Dwylan.


Gweddïwn dros y tîm gweinidogaeth:

 • Keith Jones
 • John Cambridge
 • Heather Hulton
 • John Jones
 • Nicky Wish
 • Mike Barber
 • Elaine Storey
 • Hilda Green
 • Michele Bathers
 • Margaret Russell
 • Sandra Levy
 • Sue Hughes
 • Parchedig Janice Brown (Arweinydd)

Rydym ni'n diolch ac yn gweddïo dros:

 • ein Timau Agor y Llyfr
 • y byddwn yn feddwl agored ac yn barod i adael i Dduw ein harwain mewn ffyrdd newydd a hyd yn oed yn radical, wrth i ni lunio ein Cynlluniau Eiddo, Cyllid a Chenhadaeth
 • ailgychwyn ein gwaith plant a theuluoedd yn Llanfairfechan a datblygiad ein gwaith yn yr ysgolion ar draws Dwylan.
 • am fwy o gyfleoedd a llefydd i gynnal trafodaethau am yr ysgrythurau.

Dethlir Gŵyl Santes Gwynin, un o nawddseintiau’r Fro, ar 16 Awst.

Arglwydd Iesu Grist, fe wyddai dy forwyn Gwynin am dy nerth achubol, gan o sancteiddrwydd a cheisio cariad mwyfwy perffaith: caniatâ i ninnau adnabod, gyda Gwynin a Mair dy fam, y gras a roddir mor rhwydd, a’r gobaith sy’n ein un Crist, sy’n fyw ac sy’n teyrnasu gyda’r Tad a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Y DEUDDEGFED SUL WEDI’R DRINDOD

19 Awst 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros Esgobaeth Lango, ein hesgobaeth gyswllt yn Eglwys Uganda, tros Esgob Alfred Olwa, a thros holl bobl Dduw yno.

Hollalluog Dduw a elwaist dy Eglwys i dystio dy fod yn cymodi’r byd yng Nghrist â thi dy hun: cynorthwya ni i gyhoeddi newyddion da dy gariad fel y bydd pawb sy’n ei glywed yn cael eu huno â thi; trwy’r hwn a fu farw trosom ac a atgyfododd, ac sy’n teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Y TRYDYDD SUL AR DDEG WEDI’R DRINDOD

26 Awst 2018

Yr wythnos hon, fe weddïwn dros waith Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru a Chorff y Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, tros ein cynrychiolwyr esgobaethol ar y cyrff rhain, a thros weinidogaeth eu swyddogion.

Bydd y Corff Llywodraethol yn cwrdd ar ddechrau mis Medi.

Dragwyddol Dduw, anfonaist oleuni dy Ysbryd Glân i ddysgu calonnau dy bobl ffyddlon, caniatâ i ni, trwy ddawn yr Ysbryd, feddu barn gywir a llawenhau yn y nerth a roddir ganddo; trwy Iesu Grist ein Harglwydd sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Cymraeg

The Feast of the Saints of Wales

19 November 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Celynnin Ministry Area


St Celynnin’n Say is celebrated on 22 November

God of all times and places, your servants Celynnin and Rhychwyn sought you in forest and glade, and found there the assurance that Christ was by grace their brother also: lead us to the knowledge that we are your children, heirs of eternal life, and that the simple offering of our faith, green as a leaf, is all the gratefulness that you seek; through the same Jesus Christ, our Lord, brother and friend, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Feast of Christ the King

26 November 2017


This week we pray for the ministry of the Archbishop of Wales


God our Father, you gave Saint David to the people of Wales to uphold the faith: encouraged by his example, may we joyfully hold fast to the things which lead to eternal life; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The First Sunday of Advent

3 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Ogwen Ministry Area.


St Llechid’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 2 December.

Eternal God, your servant Llechid knew your strength and protection in the bonds of family and in the care of brother and sister: turn our hearts of stone into sanctuaries that beat with love for friend and stranger, and our souls into wells that pour forth charity and healing for enemy and neighbour; through Jesus of Nazareth, our Lord, brother and friend, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday of Advent

10 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Eryri Ministry Area.


St Peris’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 11 December.

Source of all goodness, your servant Peris drank deep from the waters of prayer and the streams of holy contemplation: keep us true to the grace that cleansed us in the waters of Baptism, and pour your continual mercy upon us in the silent places of our hearts; that so nourished we may proclaim your forgiveness, healing and wholeness in all the world; through Christ, your Beloved One, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever.
Amen.

The Third Sunday of Advent

17 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Cyfeiliog a Mawddwy Ministry Area.


St Tydecho’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 17 December.

Most merciful God, whose servant Tydecho defended the humble and lowly, and preached justice and truth to the mighty on their thrones: grant that we, following his example, may speak your words of healing and wholeness to our hungry age, until the pride in our hearts is scattered and your promise mercy is know in all generations; through Christ, our servant King, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Fourth Sunday of Advent

24 December 2017

The First Sunday of Christmas

31 December 2017


This week we pray for the ministry of the Bishop of Bangor.


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ your Son our Lord; to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The Epiphany of our Lord

7 January 2018


This week we pray for our Church Schools, their heads, teachers, teaching assistants, support staff and pupils; and for our ministry with children, young people and families.


Lord God, open our minds to the light of your truth, that mystery may unfold before us, that knowledge may shine around us and that understanding may grow within us in Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday of Epiphany

14 January 2018


This week we pray for the ministry of the Archbishop of Canterbury and for the mission of the Anglican Communion.


God our Father, Lord of all the world, through your Son you have called us into the fellowship of your universal Church: hear our prayer for your faithful people that in their vocation and ministry each may be an instrument of your love; through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Third Sunday of Epiphany

21 January 2018


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Dwynwen Ministry Area.


St Dwynwen’s Day is celebrated on 25 January.

God, who loved us first: grant that we, following the example of your servant Dwynwen, may, in good times and in bad, know the comfort, companionship and wholeness that you intend for all your people; through Jesus Christ, you Son our Lord, who loved us to the end, and is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Presentation of Christ in the Temple / Candlemas

28 January 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Seiriol Ministry Area.

In our prayers, we are asked to

 • give thanks for the restoration of Beaumaris church of St Mary & St Nicholas following the fire in December 2016
 • pray for the local ministry of a member of the Franciscan Third Order, Spiritual Director and Quiet Garden owner (Wendy) and for members of the Order of Aidan and Hilda, Richard and James. Richard is to take life vows in April.
 • pray for ten couples preparing for their spring and summer weddings.

We pray for the Ministry team

 • Doreen Cox (reader emeritus)
 • Michael Davies (reader)
 • John Harley (worship leader)
 • James Percival (worship leader)
 • Alwena Roberts (worship leader)
 • Wendy Davies (worship leader)
 • Elis Crompton (worship leader)
 • Rev Richard Adams (retired priest)
 • Rev Neil Fairlamb (MA Leader)

St Seiriol’s Day is celebrated on 3 February.

Almighty God, by whose grace Seiriol, kindled with the holy fire of your love, became a burning and a shining light in the Church: inflame in us the same spirit of discipline and love, that we may walk before you as children of the light; through Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday before Lent

4 February 2018


This week we pray for our brothers and sisters of the Jewish faith, and for greater understanding and love between people of different faiths.


Eternal light, shine into our hearts; eternal goodness, deliver us from evil; eternal power, be our support; eternal wisdom, scatter the darkness of our ignorance; eternal pity, have mercy upon us; that with all our heart and mind and soul and strength we may seek your face and be brought by your infinite mercy to your holy presence. Amen.

The Sunday before Lent

11 February 2018


This week we pray for the ministry of the Diocesan College of Spiritual Directors, and for all who guide others into a deeper understanding of God’s call on their life.


O gracious and holy Father, give us wisdom to perceive you, diligence to seek you, patience to wait for you, eyes to behold you, a heart to meditate upon you, and a life to proclaim you, through the power of the Spirit of Jesus Christ our Lord. Amen.

The First Sunday of Lent

18 February 2018


This week we pray for all who are discerning a call to ordained or lay ministry in the Church, and for a continuing increase in the number of those sharing in God ministry.


Eternal God, the light of the minds that know you, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you; make us so to know you that we may truly love you, so to love you that we may truly serve you, whose service is perfect freedom, through Jesus Christ our Lord. Amen.

THE SECOND SUNDAY OF LENT


25 February 2018


This week we pray for the mission and witness of the Fairtrade movement, and for all who work to achieve a fairer distribution of the world’s resources.


Inspiring God, in the beginning your Holy Spirit hovered over the surface of the waters and all creation came alive. Send on us your life-giving breath, that, as we are recreated, you may renew the face of the earth in love, in joy and in peace; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

THE THIRD SUNDAY OF LENT


4 March 2018


This week we pray for the ministry of our Dean, Kathy Jones; the Archdeacon of Meirionydd, Andrew Jones; as well as Andy Herrick and Mary Stallard, who are preparing for their ministries as Archdeacon of Anglesey and Archdeacon of Bangor.


Almighty and everlasting God, by whose Spirit the whole body of the Church is governed and sanctified: hear our prayer which we offer for all your faithful people, that in their vocation and ministry they may serve you in holiness and truth to the glory of your name; through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God for ever and ever. Amen.

The Fourth Sunday of Lent

11 March 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Padrig Ministry Area.


We are asked to

 • pray for the Ministry Area as a whole as we face some serious financial challenges.
 • pray for the guidance of the Holy Spirit as we look at new ways to share the Gospel in this place.
 • give thanks for the ministry of Glenys Sampson as she comes to the end of her reader training and prepares to move back to Bro Cybi.

We pray for the Ministry Team

 • members of the Ministry Area Council
 • Rev Deiniol Prys
 • Rev Hugh Vaughan Jones (Retired Priest)
 • Mrs Betty Edwards (worship leader)
 • Mrs Glenys Sampson (Trainee Reader)
 • Canon Tracy Jones (Ministry Area Leader)

St Patrick’s Day is celebrated on 17 March.

Almighty God, in your providence you chose your servant Patrick to be the apostle of the Irish people, to baptize those who were wandering in darkness and error and to bring them to the true light and knowledge of your word: keep us in that light and bring us to everlasting life; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

PASSION SUNDAY

18 March 2018


This week we pray for the work of the Diocesan Council and the Diocesan Property Committees, and for the ministry of their members and officers.


Sovereign God, in your Son Jesus Christ the very stone which the builders rejected has become the head of the corner. As we build your Church on this corner-stone, hear the prayers of your faithful people and build us, living stones, into a holy temple to your praise; through the same Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Ail Sul y Pasg

8 Ebrill 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Madryn.


Gofynnir i ni weddio dros

 • Deimlad cynyddol o undod yn dilyn ein Gwasanaethau Sul ar y Cyd yn ystod y Garawys
 • Ddoethineb, hyder, gweledigaeth a stiwardiaeth dda o'r prosiect ad-drefnu arfaethedig yn Eglwys Dewi Sant, Nefyn
 • Weinidogaeth ein cangen newydd o Undeb y Mamau, Teulu Madryn, wrth iddynt ddechrau gweithredu fel ein Tîm Gweinidogaeth Plant, Teuluoedd ac Ieuenctid
 • Teulu Twt, ein Grŵp Meithrin newydd a dechreuodd yn ddiweddar gan Deulu Madryn
 • Ein tystiolaeth i gariad anfeidrol a gras Duw i'n cymunedau

Gweddïwn dros Dîm yr Ardal Weinidogaeth

 • Siwsan Griffith
 • Sarah Booth
 • Hywel Parry-Smith
 • Mary Moore
 • Mike Wray
 • Joe Worthington
 • Donald Roberts
 • Naomi Wood
 • Rev’d Richard Wood (Arweinydd)

Dethlir Gŵyl Santes Madryn ar 9 Ebrill.

Dduw tragwyddol, y bu i’th unig Fab wybod beth oedd gwir gariad tyner mam a thad, fe alwaist dy forwyn Madryn i ofalu am ei theulu ac i feithrin ei phlant yng ngwybodaeth a chariad dy ffyrdd: adeilada deulu’r Eglwys ac aelwyd y ffydd mewn gras a gobaith, fel y daw pob cenhedlaeth i ddirnad dyfnder dy ffyddlondeb diddiwedd; trwy’r un Iesu Grist , ein brawd a’n ffrind, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

The Third Sunday of Easter

15 April 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Beuno Sant Uwch Gwyrfai Ministry Area.


We are asked to pray for

 • For a deepening of our discipleship – particularly for the continued growth of our new Wednesday morning service and fellowship group in Penygroes and our midweek study groups.
 • For all involved in the church and community project to support victims, and seek to address the causes, of violence and crime in part of our ministry area.
 • That God might continue to bless our growing work with children and families.
 • For our Treasurers as we seek to make the best use of our resources and implement our plans to meet our serious financial challenges.

We pray for the Ministry Team

 • Susan Tee Williams
 • Lisbeth James
 • Rachel Plaxton
 • Emrys Williams
 • Sianelen Pleming
 • Shan Owen
 • Rev Peter James
 • Rev Daphne Hollings
 • Rev’d Lloyd Jones (Leader)

St Beuno’s Day is celebrated on 20 April.

This year we will be meeting at 10:00am at St Beuno’s Well (near the petrol station in Clynnog!) There will be a Pilgrimage to and around St Beuno’s and then a simple service using hymns and prayers from the Celtic tradition. All will be made very welcome!

Almighty God, you have left so many traces of your goodness in this land through the life and ministry of Beuno: grant that we who share his homeland on earth may dwell with him in that everlasting mansion which you in your goodness have prepared for those who love you; for the sake of Jesus Christ our Lord, whom by the power of the Spirit you raised to live with you, his God and Father, for ever and ever. Amen.

The Fourth Sunday of Easter

22 April 2018


This week we pray for all who exercise a licensed or commissioned ministry in the Church, including Readers, pastoral care teams and Open the Book teams, giving thanks for their gifts and commitment.


Eternal God, the light of the minds that know you, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you; make us so to know you that we may truly love you, so to love you that we may truly serve you, whose service is perfect freedom, through Jesus Christ our Lord. Amen.

The Fifth Sunday of Easter

29 April 2018


This week we pray for the Diocese of Meath & Kildare, our link diocese in the Church of Ireland, for Bishop Pat, and all God’s people there.


St Bridget is a patron saint of the Diocese of Meath & Kildare.

Almighty God, who enkindled in the heart of Bridget the living flame of your love: stir the cold embers of our hearts and lead us to the well-springs of eternal life; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory now and for ever. Amen.

The Sixth Sunday of Easter
6 May 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Cybi Ministry Area – Holy Island.

 • Ask for blessings for the congregations in our four churches, St Ffraid (Trearddur Bay), St Cybi (Holyhead), St David (Morawelon) and St Gwenfaen (Rhoscolyn).
 • Pray for the ministry of Archdeacon Andy Herrick and we look forward to his induction and licensing as our new Ministry Area Leader on 20 May.
 • Pray for our Ministry Area Council, our Ministry Area Wardens, Carys and Edna and all other Churchwardens, as well as those who carry out voluntary duties in the 4 churches.
 • Pray for the Bro Cybi Pastoral Care Team, Messy Church and Open the Book volunteers and all our other church groups.
 • Please give thanks for the help given to us by others during the Interregnum, including our area Dean, Canon Emlyn Williams. We give thanks to God for all we have achieved and ask for his guidance for the future as we try hard to become true Disciples of Christ.

We pray for the Ministry Team

 • Canon Christine Llewelyn
 • Rev Elizabeth Pope
 • Richard Parry
 • Janet Waddington
 • Alan Tucker
 • Glenys Samson
 • Rev Jane Bailey (Associate Vicar)

St Cybi’s Day is celebrated on 5 November, but was also sometime celebrated on 6 May.

God of all times and places, who inspired your servant Cybi to leave his people and his father’s house and, like Abraham, to seek you in his wanderings: grant that when our earthly pilgrimage is over we may, like them, find an eternal dwelling place where, with your Son and Holy Spirit you live and reign, one God, now and for ever. Amen.

The Ascension or Sevemth Sunday of Easter
13 May 2018

This week we pray for the mission and witness of Christian Aid.


This week is celebrated as Christian Aid Week.

King of glory, once crowned with thorns: may the servants of your Kingdom, whom you call your friends, be inspired to hunger and thirst to see right prevail, for your kingdom to come and your will to be done on earth as it is in heaven; to the glory of God the Father. Amen.

Day of Pentecost / Whitsun

20 May 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Cwyfan Ministry Area on Anglesey.


 • Please give thanks for all those who work with children in our schools within our Ministry Area.
 • Pray for all who minister in different churches and communities of Bro Cwyfan.
 • Pray that the Bro Cwyfan Choir may continue to draw people together and grow from strength to strength.
 • Pray for our Ministry Team

We pray for the Ministry Team

 • Canon Christine Llewelyn
 • John Morris
 • Rev Deiniol Prys
 • Linda Gibson
 • Rhianwen Jones
 • Tom Jones
 • Joan Langrill
 • Bill Rogerson
 • Haydn Jones
 • Neil Ridings (Leader)

St Cwyfan’s Day is celebrated on 2 June

Father of time and eternity, whose servant Cwyfan sought you in solitude and held before you in prayer the whole of creation: lead us to the knowledge that we are not islands, entire of ourselves, but part of the body of the Church and the communion saints, at one with him who on the Cross gathered all things to himself, even Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Trinity Sunday

27 May 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Enlli Ministry Area.

 • Give thanks for the growth in children's work across the Ministry Area - Messy Church in Llanbedrog, children's club in Llannor, Sunday School and Parent & Toddler Group in Pwllheli.
 • Pray for momentum for the building project at St Peter's Pwllheli so that it keeps up with the church's expanding mission opportunities.
 • Pray for the ministry of the Pwllheli foodbank? Giving thanks for our volunteers and praying for our clients
 • Pray for Naomi and Sara as they move to ministries in Bro Dwynwen and Bro Madryn respectively - and for Janet Fletcher as she prepares to join the Bro Enlli team in September.

We pray for the Ministry Team

 • Susan Fogarty
 • Hedd Thomas
 • Rev Sara Roberts
 • Rev Naomi Starkey
 • Rev Huw Bryant
 • Ven Andrew Jones (Leader)

St Pedrog’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 4 June.

Almighty God, whose servant Pedrog, fortified by grace, entrusted his great learning to the routes of the waves, and brought to verdant shores the new wine of Christian zeal and godly devotion: grant that our knowledge of you may be only as great as our willingness to venture forth in your name, and our endeavors ever zealous for the new wineskins of our present age; that at the last the whole world may be gathered in love at the heavenly banquet of the triune God, Father, Son and Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Trinity 1

3 June 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Llandudno Ministry Area.


 • Please pray for Rev Andrew Sully and Ven Mary Stallard as they begin their new ministries in Llandudno.
 • Pray for the ministry of our Sunday School, giving thanks for those who lead it, as well as for Ysgol San Siôr, our Church school.
 • Pray for those homeless people who come to our church each week to receive food, that their lives may somehow turn around.
 • Give thanks for the hard work of many volunteers, who ensure that Holy Trinity and St. Tudno’s Church are able to continue their invaluable witness to local people and visitors alike.

We pray for the Ministry Team

 • Geoff Howard
 • Judith Williams
 • Ven Mary Stallard
 • Rev Andrew Sully (Leader)

St Tudno’s Day is celebrated on 5 June.

God of truth, whose servant Tudno sharpened the sword of faith on the whetstone of study and prayer: give to your Church a love of learning and a heart for the teachings of Christ, so that, seeking refuge from the sea of doubt and the shallow waters of ignorance, your people may find a sure refuge in the deep knowledge of your wisdom; through the same Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Trinity 2
10 June 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Gwydyr Ministry Area.

 • Please pray for the continued development of Family Ministry in Penmachno.
 • Please pray for the development of a new Pastoral Visitors team
 • Please pray for the Mission task group, currently undertaking a review of church buildings


We pray for the Ministry Team

 • Hilary Brookes-Jones
 • Keith Wadcock
 • Carrie White
 • Simon Freeman (Assistant Curate following ordination)
 • Rev Stuart Elliot (Leader)

St Rhychwyn’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 12 June.

God of all times and places, your servants Celynnin and Rhychwyn sought you in forest and glade, and found there the assurance that Christ was by grace their brother also: lead us to the knowledge that we are your children, heirs of eternal life, and that the simple offering of our faith, green as a leaf, is all the gratefulness that you seek; through the same Jesus Christ, our Lord, brother and friend, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Trinity 3

17 June 2018

This week we pray for our brothers and sisters who follow the religion of Islam, and for greater understanding and love between people of different faiths.


Eternal light, shine into our hearts; eternal goodness, deliver us from evil; eternal power, be our support; eternal wisdom, scatter the darkness of our ignorance; eternal pity, have mercy upon us; that with all our heart and mind and soul and strength we may seek your face and be brought by your infinite mercy to your holy presence. Amen.

Nativity of John The Baptist
24 June 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Moelwyn Ministry Area.


 • We pray for the Lay Team Members and MAC Members of Bro Moelwyn, and for the officers of our churches; giving thanks for their dedication and hard work.
 • Please pray for out continuing work with Open the Book, Arch Noa Mother and Toddler group and the new Saturday Club in Penrhyndeudraeth.
 • Pray and give thanks for the Community Garden Project next to the church hall in Blaenau, and the opportunity to work with two charities supporting those living with mental health issues and those with drink and drug problems.
 • Please pray for the success of the Dog Show which we are holding in the front cemetery of St David's church Blaenau on 2 September.
 • Bless all those being licenced and ordained in the Cathedral on Saturday, especially Ian Hampson who will be licenced as reader to serve with us in Bro Moelwyn.

We pray for the Ministry Team

 • Ann Griffiths
 • Peter and Marjorie Sidebottom
 • Joan Yates
 • Rev Hilary Savage
 • Revs Tony and Stephanie Beacon
 • Glenys Lewis
 • Ellen Mary Hughes
 • Gwendoline Mary Roberts
 • Doris Johnson
 • Joan Bicks
 • Jim Neal
 • Margaret Rees Davies
 • Hilary Norton
 • Rev Roland Barnes (Leader)

St Twrog’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 27 June.

Almighty God, whose servant Twrog was hewn from the rock of Christ to guard your Church from the storms of unbelief and persecution: build us up as living stones formed into one spiritual temple, whose walls ever proclaim your glorious and marvellous ways; through Christ the true Cornerstone, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

Fifth Sunday after Trinity

1 July 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Peblig Ministry Area Designate (Caernarfon, Bontnewydd, Caeathro, Waunfawr , Betws Garmon, Rhyd Ddu a Felinheli).

 • We pray for Canon Roger Donaldson, Rector of Llanbeblig and all the people of Llanbeblig and Llanfairisgaer
 • We pray that we will worship Trinity in the beauty of holiness.
 • We pray that we will love the Scriptures and better appreciate the New Lectionary.
 • We pray that we will all be disciples, who are baptized anew each day.

St Peblig’s Day is celebrated on 4 July.

Almighty and everliving God, who called Peblig to proclaim the Gospel to this nation: give us, your servants, such faith and power of love, that, as we rejoice in his triumph, we may profit by his example; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

THE SIXTH SUNDAY AFTER TRINITY

8 July 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Cymer Ministry Area.

Please pray for:

 • Rev. Tim Webb, Team Leader
 • Rev. Lindsay Ford, Associate Vicar
 • George Williams, ordinand
 • The Pastoral Care Team
 • St. Mary’s Sunday School, Dolgellau and the ‘Tyfu gyda’n gilydd’ group (parents and toddlers) and the leader, Marion Morgan
 • ‘The Ark’ club at Fairbourne and the leader, Zoe Hobbs
 • The new pioneer youth project and the worker, Debbie Peck
 • Our Magazine, ‘Cymer!’, and the editor, Shân Roberts
 • ‘Cytûn’ Dolgellau a’r Cylch and the development of ecumenical mission and worship
 • The two ecumenical ‘Open the Book’ teams and their witness in Ysgol Bro Idris
 • The ecumenical group of ministers who lead primary and secondary assemblies in Ysgol Bro Idris
 • Guidance and wisdom about the future of the Ministry Area, its structure, boundaries, mission and buildings.

St Illtud’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 7 July.

Blessed Lord, the source of all wisdom, by whose grace your servant Illtud excelled in knowledge and learning, both human and divine: grant that we may never seek to live by bread alone but by that Word who comes forth from you, Jesus Christ your Son our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

THE SEVENTH SUNDAY AFTER TRINITY

15 July 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Tysilio Ministry Area.

Please pray for:

 • The Reverend Canon Angela Williams
 • The Reverend Griff T. Jones
 • The Reverend Dr Tania ap Sion
 • The Reverend Lesley Rendle
 • The Reverend Vince S. Morris
 • The Very Reverend Alun J. Hawkins
 • The Reverend Canon Professor Gareth Lloyd Jones
 • The Reverend Ray Smith
 • Mr D. Neil Evans
 • Dr John C.T. Perkins
 • Mr William Bevan
 • Mr Roger Wale
 • Mr J. Hugh Jones
 • Mr William John Jones
 • Miss Elisa M. Hughes
 • Miss Marion Jones
 • Mr Ken Newis
 • Mrs Susan Maden
 • Our Mission (especially in terms of support to refugees - local and international) and other Charities, and also our outreach as we spread the Good News of the Gospel
 • Our Mission, Buildings and Finance Plans - that the Holy Spirit will give the members of the MAC sub-committee wisdom and discernment in preparing a visionary report for the MAC.
 • Outreach through the ever popular Gwyl Tysilio, which takes place at St Tysilio’s Church on Church Island in Menai Bridge this week.

St Tysilio’s Day is celebrated on 12 November, but local celebrations at his church also take place at around this time.

Father of all, who called Tysilio to flee his father’s house and to dwell in solitude in the isles of the western sea: grant that we, following his example, may be prepared to give up all that would hinder us from following in the footsteps of your Son, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

MARY MAGDALENE

22 July 2018

This week we pray for St Padarn’s Institute, for all who are being formed at present for ordained or lay ministry in the Church, and for a continuing growth in our common yearning to increase and deepen our knowledge of the faith.


The St Padarn Summer School, marking the beginning of St Padarn’s academic year, is being held this week at the University of South Wales.

Please pray :

 • that Summer School will be a rich time of worship, learning and community building for candidates and the staff.
 • for new candidates from our Diocese who are commencing their training for licensed ministry:
  • Martyn Lewis - Bro Ogwen - Priest (on placement in Bro Enlli)
  • Eryl Parry - Bro Celynnin - Pioneer Priest (on placement in Aberconwy Mission Area
  • Steve Rollins - Bro Ystumanner - Priest
  • George Williams - Bro Cymer - Vocational Deacon (on placement in Bro Ystumanner)
 • for candidates from our Diocese who are continuing their training for licensed ministry:
  • Andy Hughes - Bro Cadwaldr - Priest
  • Sion Rhys Evans - Bro Deiniol - Priest
  • Nick Webb - Bro Cadwaldr - Vocational Deacon - on placement in Bro Deiniol
 • For the students beginning to study the Theology for Life programme in order to deepen their discipleship.

Almighty God, who enlightened your Church by the teaching of your servant Padarn: enrich it evermore with your heavenly grace, and raise up faithful witnesses who, by their life and teaching, will proclaim the truth of your salvation; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

THE NINTH SUNDAY AFTER TRINITY

29 July 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Eifionydd Ministry Area.


We pray for the Ministry Team:

 • Canon Dylan J Williams
 • Rev Kim Williams
 • Rev Nick Golding

Retired Clergy

 • Rev Sue Williams
 • Rev Susan Owen
 • Rev Peter Kaye
 • Rev Dr Richard Buxton

Lay Readers

 • Bronwen Laycock
 • Penny Crook

We are asked to pray for

 • The Worship Leading Team and the Pastoral Visiting Team
 • Ysgol Llanystumdwy
 • The Open the Book Teams in Llanystumdwy, Tremadog and Beddgelert

St Germanus’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 3 August.

Source of all goodness, by whose gift your servant Germanus proclaimed in Britain the sovereignty of your grace: grant that your people may ever thankfully receive the fruits of your generosity until at last we sing with him and all the saints the great alleluia of heaven; where with your Son and Spirit you live and reign one God, now and for ever. Amen.

THE TENTH SUNDAY AFTER TRINITY

5 August 2018


This week we pray for the mission and witness of the Mothers’ Union, including the work and witness of our diocesan branches, and all the movement’s work in Britain and overseas.

Mary Sumner, founder of the Mothers’ Union, is commemorated on 9 August.

Faithful and loving God, who called Mary Sumner to strive for the renewal of family life: give us the gift of your Holy Spirit, that through word, prayer and deed your family may be strengthened and your people served; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.MARY, MOTHER OF OUR LORD

12 August 2018

This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Dwylan Ministry Area.


We pray for the ministry team:

 • Keith Jones
 • John Cambridge
 • Heather Hulton
 • John Jones
 • Nicky Wish
 • Mike Barber
 • Elaine Storey
 • Hilda Green
 • Michele Bathers
 • Margaret Russell
 • Sandra Levy
 • Sue Hughes
 • Rev’d Janice Brown (Leader)

We give thanks and pray for:

 • our Open the Book Teams
 • that we will be open minded and willing to let God lead us in new and even radical ways, as we put together our Property, Finance and Mission Plans
 • the restarting of our children and family work in Llanfairfechan and the development of our school based work across Dwylan.
 • for more times and space to engage in discussion around the scriptures.

St Gwynin’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 16 August.

Lord Jesus Christ, your servant Gwynin knew your saving power and walked your way of holiness seeking a yet more perfect love: grant that we may know, with Gwynin and Mary your mother, the grace that is freely given and the hope that calls us home; through the same Christ, who is alive and reigns with the Father and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.THE TWELFTH SUNDAY AFTER TRINITY

19 August 2018

This week we pray for the Diocese of Lango, our link diocese in the Church of Uganda, for Alfred Olwa, and all God’s people there.

Almighty God who called your Church to witness that in Christ you were reconciling the world to yourself: help us so to proclaim the good news of your love that all who hear it may be united with you; through him who died for us and rose again, and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.THE THIRTEENTH SUNDAY AFTER TRINITY

26 August 2018

This week we pray for the work of the Governing Body of the Church in Wales and the Representative Body of the Church in Wales, for our diocesan representatives on these bodies, and for the ministry of their officers.

The Governing Body meets in early September.

Eternal God, you sent the light of your Holy Spirit to teach the hearts of your faithful people: grant that by the gift of the Spirit, we may have sound judgement and rejoice in the strength he gives; through Jesus Christ our Lord who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and always. Amen.