minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Cylch gweddi am y flwyddyn

Ffocws wythnosol ar gyfer ein gweddïau, sy’n deillio o’n bywyd ar y cyd fel esgobaeth

A cycle of prayer for the year

A weekly focus for our prayers, emerging from our common life as a diocese

English

Gŵyl Saint Cymru

19 Tachwedd 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Celynnin


Dethlir Gŵyl Celynnin Sant ar 22 Tachwedd

Dduw pob amser a phob lle, y bu i’th weision Celynnin a Rhychwyn dy geisio mewn coedlan a llannerch, a chael yno’r sicrwydd fod Crist iddynt hefyd, trwy ras, yn frawd: arwain ninnau i ddeall ein bod yn blant i ti, yn etifeddion bywyd tragwyddol, ac mai offrwm syml ein ffydd, cyn wyrdded â deilen, ydy’r unig ddiolchgarwch rwyt yn ei geisio; trwy’r un Iesu Grist, ein Harglwydd, brawd a ffrind, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Gŵyl Crist y Brenin

26 Tachwedd 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Archesgob Cymru


Dduw ein Tad, rhoddaist Dewi Sant i bobl Cymru, i gynnal y ffydd. Wedi ein hannog gan ei esiampl, bydded i ni lynu’n llawen wrth y pethau sy’n arwain at fywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i’r hwn gyda thi a’r Ysbryd Glân y byddo’r holl anrhydedd a gogoniant, yn awr ac am byth. Amen.

Sul Cyntaf yr Adfent

3 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen.


Dethlir Gŵyl Santes Llechid, un o nawddseintiau’r Fro, ar 2 Rhagfyr.

Dduw tragwyddol, fe wyddai dy forwyn Llechid am dy nerth a d’amddiffyn drwy rwymau teulu ac yng ngofal brawd a chwaer: tro ein calonnau carreg yn noddfa sy’n curo â chariad dros gyfaill a dieithryn, a’n heneidiau yn ffynhonnau sy’n arllwys cymwynasgarwch ac iachâd dros gymydog a gelyn; trwy Iesu o Nasareth, ein Harglwydd, brawd a ffrind, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Ail Sul yr Adfent

10 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Eryri.


Dethlir Gŵyl Peris Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 11 Rhagfyr.

Ffynhonnell pob daioni, yfodd dy was Peris yn ddwfn o ddyfroedd gweddi ac o nentydd myfyrdod sanctaidd: cadwa ni’n driw i’r gras a’n glanhaodd yn nyfroedd Bedydd, a thywallt dy drugaredd parhaus arnon ni ym mannau llonydd ein calonnau; fel y gallwn ddatgan, trwy’r maeth hwnnw, dy faddeuant, dy iachâd a’th lawnder trwy’r byd i gyd; trwy Grist, dy Anwylaf Un, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Trydydd Sul yr Adfent

17 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy.


Dethlir Gŵyl Tydecho Sant, un o nawddseintiau’r Fro, ar 17 Rhagfyr.

O Dduw tra thrugarog, y bu i’th was Tydecho amddiffyn y rhai isel a darostyngedig, gan bregethu cyfiawnder a gwirionedd ger bron y nerthol ar eu gorseddau: boed i ninnau, trwy ei esiampl, lefaru geiriau iachâd i’n hoes newynog ni, hyd nes gwasgaru balchder ein calonnau a chyflawni addewid dy drugaredd yn dragywydd; trwy Grist, ein Brenin tlawd, sy’n fyw ac sy’n terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, heddiw ac am byth. Amen.

Pedwerydd Sul yr Adfent

24 Rhagfyr 2017

Sul Cyntaf y Nadolig

31 Rhagfyr 2017


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Esgob Bangor.


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd y bo iddo gyda thi a’r Ysbryd Glân yr holl anrhydedd a gogoniant yn awr ac am byth. Amen.

Yr Ystwyll

7 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros ein Hysgolion Eglwys, eu penaethiaid, athrawon, cynorthwywyr dysgu, staff cefnogi a disgyblion; a thros ein gweinidogaeth ymysg plant, pobl ifanc a theuluoedd.


Arglwydd Dduw, agor ein meddyliau i oleuni dy wirionedd, fel y gall dirgelwch agor o’n blaenau, fel y gall gwybodaeth lewyrchu o’n hamgylch, ac fel y gall dealltwriaeth dyfu o’n mewn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân un Duw, yn awr a hyd byth. Amen.

Ail Sul yr Ystwyll

14 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Archesgob Caergaint a thros genhadaeth y Gymundeb Anglicanaidd.


Dduw ein Tad, Arglwydd yr hollfyd, trwy dy Fab gelwaist ni i gymdeithas dy Eglwys fydeang: gwrando ein gweddi dros dy bobl ffyddlon fel y bo iddynt yn eu galwedigaeth a’u gweinidogaeth fod yn gyfryngau dy gariad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Trydydd Sul yr Ystwyll

21 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth a thystiolaeth Ardal Weinidogaeth Bro Dwynwen.


Dethlir Gŵyl Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.

Dduw, a’n carodd ninnau’n gyntaf: gad i ni, wrth ddilyn esiampl dy forwyn Dwynwen, ddod i wybod, trwy’r amserau da a’r drwg, am y cysur, y gwmnïaeth a’r llawnder a fwriedaist i dy holl bobl eu derbyn; trwy Iesu Grist, dy Fab a’n Harglwydd, a’n carodd hyd y diwedd, ac sy’n fyw ac yn terynasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Gŵyl Cyflwyno Crist yn y Deml / Gŵyl Fair y Canhwyllau

28 Ionawr 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros fywyd, cenhadaeth, thystiolaeth a thŵf yr eglwys Ardal Weinidogaeth Bro Seiriol.

Yn ein gweddïau, gofynnir i ni

 • ddiolch am adfer llawn eglwys Biwmares y Santes Fair ac S Niclas yn dilyn y tân ym mis Rhagfyr 2016
 • weddïo dros weinidogaeth aelod lleol Trydedd Urdd y Ffransisciaid, Cyfarwyddwraig Ysbrydol a pherchennog Gardd Ddistaw (Wendy) ac i aelodau o Urdd Aidan a Hilda, Richard a James. Bydd Richard yn cymryd addewidion gydol oes ym mis Ebrill.
 • weddïo dros ddeg cwpl sy’n paratoi ar gyfer eu priodasau yn ystod y gwanwyn a’r haf.

Gweddïwn dros y Tîm Gweinidogaeth

 • Doreen Cox (darllenydd emeritus)
 • Michael Davies (darllenydd)
 • John Harley (arweinydd addoli)
 • James Percival (arweinydd addoli)
 • Alwena Roberts (arweinydd addoli)
 • Wendy Davies (arweinydd addoli)
 • Elis Crompton (arweinydd addoli)
 • Y Parch Richard Adams (offeiriad wedi ymddeol)
 • Y Parch Neil Fairlamb (Arweinydd MA)

Dethlir Gŵyl Seiriol Sant ar 3 Chwefror.

Hollalluog Dduw, trwy dy ras taniwyd Seiriol â fflam sanctaidd dy gariad a daeth yn oleuni i losgi’n llachar yn dy Eglwys: cynnau ynom ninnau yr un ysbryd o ddisgyblaeth a chariad, fel y cerddom o’th flaen fel plant y goleuni; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sydd yn fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.

Yr Ail Sul cyn y Grawys

4 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros ein brodyr a’n chwiorydd Iddewig, a thros dwf mewn dealltwriaeth a chariad rhwng pobl o wahanol ffydd.


Oleuni tragwyddol, llewyrcha i’n calonnau; ddaioni tragwyddol, gwared ni rhag drwg; nerth tragwyddol, cynnal ni; ddoethineb tragwyddol, gwasgara dywyllwch ein hanwybodaeth; dosturi tragwyddol, trugarha wrthym; fel y ceisiom dy wyneb â’n holl galon ac â’n holl feddwl ac â’n holl enaid ac â’n holl nerth, a’n dwyn gan dy drugaredd ddiderfyn i’th wyddfod sanctaidd. Amen.

Y Sul o flaen y Grawys

11 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros weinidogaeth Coleg Cyfarwyddwyr Ysbrydol yr Esgobaeth, a thros bawb sy’n arwain eraill i ddealltwriaeth ddyfnach o alwad Duw ar eu bywyd.


Dad grasol a sanctaidd, dyro inni ddoethineb i’th ddirnad, dyfalbarhad i’th geisio, amynedd i ddisgwyl wrthyt, llygaid i’th weld, calon i fyfyrio arnat, a bywyd i’th gyhoeddi, trwy nerth Ysbryd Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Sul Cyntaf y Grawys

18 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros bawb sy’n dirnad galwedigaeth i weinidogaeth ordeiniedig neu leyg o fewn yr Eglwys, a thros gynnydd parhaus yn y rhai sy’n rhannu yng ngweinidogaeth Duw.


Dduw tragwyddol, goleuni’r meddyliau sy’n dy adnabod, llawenydd y calonnau sy’n dy garu, a nerth yr ewyllys sy’n dy wasanaethu; caniatâ inni felly dy adnabod fel y carom di mewn gwirionedd, ac felly dy garu fel y gwasanaethom dydi o ddifrif, oblegid y mae dy wasanaethu yn rhyddid perffaith; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

AIL SUL Y GRAWYS
25 Chwefror 2018


Yr wythnos hon, fe weddïwn dros genhadaeth a thystiolaeth y mudiad Masnach Deg, a thros bawb sy’n ceisio cyfundrefn decach i rannu adnoddau ein byd.Dduw pob ysbrydoliaeth, yn y dechreuad yr oedd dy Lân Ysbryd yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd a daeth yr holl greadigaeth yn fyw. Anfon arnom dy anadl fywiol, fel, wrth ein hail-greu ni, y bydd iti adnewyddu wyneb y ddaear mewn cariad a llawenydd a thangnefedd; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. 
Amen.

Welsh

The Feast of the Saints of Wales

19 November 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Celynnin Ministry Area


St Celynnin’n Say is celebrated on 22 November

God of all times and places, your servants Celynnin and Rhychwyn sought you in forest and glade, and found there the assurance that Christ was by grace their brother also: lead us to the knowledge that we are your children, heirs of eternal life, and that the simple offering of our faith, green as a leaf, is all the gratefulness that you seek; through the same Jesus Christ, our Lord, brother and friend, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Feast of Christ the King

26 November 2017


This week we pray for the ministry of the Archbishop of Wales


God our Father, you gave Saint David to the people of Wales to uphold the faith: encouraged by his example, may we joyfully hold fast to the things which lead to eternal life; through Jesus Christ our Lord, to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The First Sunday of Advent

3 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Ogwen Ministry Area.


St Llechid’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 2 December.

Eternal God, your servant Llechid knew your strength and protection in the bonds of family and in the care of brother and sister: turn our hearts of stone into sanctuaries that beat with love for friend and stranger, and our souls into wells that pour forth charity and healing for enemy and neighbour; through Jesus of Nazareth, our Lord, brother and friend, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday of Advent

10 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Eryri Ministry Area.


St Peris’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 11 December.

Source of all goodness, your servant Peris drank deep from the waters of prayer and the streams of holy contemplation: keep us true to the grace that cleansed us in the waters of Baptism, and pour your continual mercy upon us in the silent places of our hearts; that so nourished we may proclaim your forgiveness, healing and wholeness in all the world; through Christ, your Beloved One, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever.
Amen.

The Third Sunday of Advent

17 December 2017


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Cyfeiliog a Mawddwy Ministry Area.


St Tydecho’s Day, one of the patron saints of the Area, is celebrated on 17 December.

Most merciful God, whose servant Tydecho defended the humble and lowly, and preached justice and truth to the mighty on their thrones: grant that we, following his example, may speak your words of healing and wholeness to our hungry age, until the pride in our hearts is scattered and your promise mercy is know in all generations; through Christ, our servant King, who is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Fourth Sunday of Advent

24 December 2017

The First Sunday of Christmas

31 December 2017


This week we pray for the ministry of the Bishop of Bangor.


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ your Son our Lord; to whom with you and the Holy Spirit be all honour and glory, now and for ever. Amen.

The Epiphany of our Lord

7 January 2018


This week we pray for our Church Schools, their heads, teachers, teaching assistants, support staff and pupils; and for our ministry with children, young people and families.


Lord God, open our minds to the light of your truth, that mystery may unfold before us, that knowledge may shine around us and that understanding may grow within us in Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday of Epiphany

14 January 2018


This week we pray for the ministry of the Archbishop of Canterbury and for the mission of the Anglican Communion.


God our Father, Lord of all the world, through your Son you have called us into the fellowship of your universal Church: hear our prayer for your faithful people that in their vocation and ministry each may be an instrument of your love; through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Third Sunday of Epiphany

21 January 2018


This week we pray for the life, mission and witness of the Bro Dwynwen Ministry Area.


St Dwynwen’s Day is celebrated on 25 January.

God, who loved us first: grant that we, following the example of your servant Dwynwen, may, in good times and in bad, know the comfort, companionship and wholeness that you intend for all your people; through Jesus Christ, you Son our Lord, who loved us to the end, and is alive and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Presentation of Christ in the Temple / Candlemas

28 January 2018


This week we pray for the life, mission, witness and church growth in the Bro Seiriol Ministry Area.

In our prayers, we are asked to

 • give thanks for the restoration of Beaumaris church of St Mary & St Nicholas following the fire in December 2016
 • pray for the local ministry of a member of the Franciscan Third Order, Spiritual Director and Quiet Garden owner (Wendy) and for members of the Order of Aidan and Hilda, Richard and James. Richard is to take life vows in April.
 • pray for ten couples preparing for their spring and summer weddings.

We pray for the Ministry team

 • Doreen Cox (reader emeritus)
 • Michael Davies (reader)
 • John Harley (worship leader)
 • James Percival (worship leader)
 • Alwena Roberts (worship leader)
 • Wendy Davies (worship leader)
 • Elis Crompton (worship leader)
 • Rev Richard Adams (retired priest)
 • Rev Neil Fairlamb (MA Leader)

St Seiriol’s Day is celebrated on 3 February.

Almighty God, by whose grace Seiriol, kindled with the holy fire of your love, became a burning and a shining light in the Church: inflame in us the same spirit of discipline and love, that we may walk before you as children of the light; through Jesus Christ our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

The Second Sunday before Lent

4 February 2018


This week we pray for our brothers and sisters of the Jewish faith, and for greater understanding and love between people of different faiths.


Eternal light, shine into our hearts; eternal goodness, deliver us from evil; eternal power, be our support; eternal wisdom, scatter the darkness of our ignorance; eternal pity, have mercy upon us; that with all our heart and mind and soul and strength we may seek your face and be brought by your infinite mercy to your holy presence. Amen.

The Sunday before Lent

11 February 2018


This week we pray for the ministry of the Diocesan College of Spiritual Directors, and for all who guide others into a deeper understanding of God’s call on their life.


O gracious and holy Father, give us wisdom to perceive you, diligence to seek you, patience to wait for you, eyes to behold you, a heart to meditate upon you, and a life to proclaim you, through the power of the Spirit of Jesus Christ our Lord. Amen.

The First Sunday of Lent

18 February 2018


This week we pray for all who are discerning a call to ordained or lay ministry in the Church, and for a continuing increase in the number of those sharing in God ministry.


Eternal God, the light of the minds that know you, the joy of the hearts that love you, and the strength of the wills that serve you; make us so to know you that we may truly love you, so to love you that we may truly serve you, whose service is perfect freedom, through Jesus Christ our Lord. Amen.

THE SECOND SUNDAY OF LENT


25 February 2018


This week we pray for the mission and witness of the Fairtrade movement, and for all who work to achieve a fairer distribution of the world’s resources.


Inspiring God, in the beginning your Holy Spirit hovered over the surface of the waters and all creation came alive. Send on us your life-giving breath, that, as we are recreated, you may renew the face of the earth in love, in joy and in peace; through Jesus Christ your Son our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.