minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Cyflwyniad i weinidogaeth ieuenctid

Ar gyfer unrhyw un sydd ag angerdd am ein helpu i ymgysylltu ...

Introduction to youth ministry

For anyone who has a passion for helping us to engage with ...

29/09/2018, 11 a.m. - 29/09/2018, 3 p.m.

Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan, Bangor / Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor

English

Digwyddiad yw hwn ar gyfer unrhyw un sydd ag angerdd am ein helpu i ymgysylltu â phobl ifanc yn ein cymunedau ledled yr esgobaeth. Byddwn yn archwilio sut i ddechrau ymgysylltu â phobl ifanc fel Ardal Weinidogaeth, yn ystyried rhai modelau o weinidogaeth ieuenctid sy’n gweithio’n dda ar draws yr esgobaeth, ac yn edrych ar rai o’r adnoddau sydd ar gael. Dewch draw os ydych eisoes yn brofiadol i rannu eich profiad; a dewch draw os nad oes gennych unrhyw brofiad ond eisiau helpu eich Hardal Weinidogaeth i gynllunio gweinidogaeth newydd gyda phobl ifanc yn eich cymuned.


Caiff y digwyddiad ei arwain gan aelodau o Dîm Deiniol, law yn llaw â chydweithwyr o bob rhan o’r esgobaeth.


Mae croeso i bawb. Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb arbennig i glerigion, Gweinidogion Teulu, ac aelodau o Dîm Plant, Ieuentid a Theuluoedd.


Cymraeg

This is an event for anyone who has a passion for helping us to engage with young people in our communities across the diocese. We’ll explore how to begin engaging with young people as a Ministry Area, consider some models of youth ministry that are working well across the diocese, and look at some of the resources that are available. Come along if you’re already experienced to share your reflections; and come along if you have no experience but want to help your Ministry Area to plan a new ministry with young people in your community.


This event will be led by members of Tîm Deiniol, with colleagues from across the diocese.


All are welcome. This event will be of particular interest to clerics, Family Ministers, and members of Children, Youth & Families Teams.


Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees