minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Digwyddiadau mawr bywyd

Digwyddiadau mawr bywyd: gweinidogaeth a chenhadaeth ar adegau pwysig

Life events

Life events: mission and ministry at life’s big moments

07/03/2019, 10 a.m. - 07/03/2019, 4:30 p.m.

Galeri, Caernarfon

English

Mae genedigaeth plentyn, cychwyn priodas neu golli rhywun annwyl yn ddigwyddiadau anferth yn ein bywydau – ac yn adegau pan fo'r Eglwys yn gwneud cyswllt yng nghyd-destun gwasanaeth arbennig o fedydd, priodas neu angladd. Mae ymchwil fanwl yn Eglwys Loegr wedi rhoi mewnwelediad newydd ac wedi arwain at ddatblygu adnoddau sy'n annog yr Eglwys wrth iddi adeiladu perthynas drwy wasanaethau achlysurol ac antog pobl i game ymhellach ar bererindod ffydd.


Rhaglen

9.30am Paned

10am Sesiwn 1: Cenhadaeth a gweinidogaeth: creu cof a chysylltiad

11.15am Paned

11.45am Sesiwn 2: Mae Bedydd yn bwysig

1pm Cinio

2pm Sesiwn 3: Dod nil wedyn: priodasau

2.45pm Paned

3pm Sesiwn 4: Profedigaeth a phrofiad

4.30pm Cloi


Cyfranwyr

Sandra Millar

Caiff y dydd ei arwain gan y Parchg Ganon Sandra Millar, fu era 2013 yn Bennaeth Digwyddiadau Bywyd Eglwys Loegr.

Fe'i hordeinwyd ym mis Gorffennaf 2000 ar ôl gyrfa mewn marchnata a chenhadaeth Gristnogol, law yn llaw ag ymchwil mewn datblygu ffydd. Ers ei hordeinio bu'n gweithio fel ficer yn Barnet ac yn Swydd Rhydychen cyn symud i Gaerloyw yn 2007 lle bu'n gweithio fel Ymgynghorydd Esgobaethol i waith gyda plant a theuluoedd.

Mae hi'n teithio'n helaeth ar gyfer gwaith, ond mae'n dal i fyw yng Nghaerloyw ac mae'n cefnogi gweinidogaeth leol ar draws yr esgobaeth. Mae Sandra hefyd yn awdur tri llyfr ar deuluoedd ac addoli, ac yn gyfrannwr i We Welcome You, cwrs paratoi bedydd newydd gan Church House Publishing. Yn ddiweddar mae hi wedi ysgrifennu Life Events: Mission and Ministry at Baptisms, Weddings and Funerals. Mae hi'n hoffi gwylio teledu ac yn darllen llawer o lyfrau.

Tom Pearson

Bydd Tom ar gael gydol y dydd i gynnig cyngor a chefnogaeth ar yr adnoddau ar y we, gan gynnwys y siop argraffu a'r Dyddiadur Gwasanaethau Bugeiliol.

Cymraeg

The arrival of a children, the beginning of a marriage and the loss of someone known and loved are all huge moments in people’s lives – and they are moments the Church makes connection around a special service of baptism, wedding or funerals. Rigorous research in the Church of England has given fresh insights and led to the development of resources that encourage the Church as it builds relationships and develops contact through the occasional offices, and then enables people to continue on a journey of faith.


Programme

9.30am Coffee

10am Session 1: Mission and ministry: making memories and building engagement

11.15am Coffee break

11.45am Session 2: Baptism matters

1pm Lunch

2pm Session 3: Come back after: weddings and marriage

2.45pm Tea break

3pm Session 4: Funerals, bereavement and memory

4.30pm Finish


Contributors

Sandra Miller

The Revd Canon Dr Sandra Millar became Head of Life Events for the national Church of England in February 2013.

She was ordained in July 2000 after a career in retail marketing and Christian mission, alongside research in faith development. Since ordination she has worked as a vicar in Barnet and in Oxfordshire before moving to Gloucester in 2007 where she worked as the Diocesan Adviser for work with children and families.

She travels extensively for work, but still lives in Gloucester and supports local ministry across the diocese. Sandra is also the author of three books on families and worship, and a contributor to We Welcome You, a new baptism preparation course from Church House Publishing. She has recently written Life Events: Mission and Ministry at Baptisms, Weddings and Funerals. She likes watching TV and reads a lot of books. 

Tom Pearson 

Tom will be available throughout to offer advice and support on the web-based resources. Including the print shop and the Pastoral Services Diary.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees