minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Glerigol 2020

Ein cynhadledd 2020 yn Rhydychen

2020 Clergy Conference

Our 2020 Oxford-based conference

14/09/2020, 1 p.m. - 17/09/2020, 2 p.m.

English
John Barton

Diwinydda campus


Yn dilyn cyfres o gynadleddau clerigol blynyddol sydd wedi canolbwyntio ar praxis y weinidogaeth, bydd cynhadledd glerigol 2020 yn ein trochi yn ehangder diwinyddiaeth academaidd a'i disgyblaethau.

Byddwn yn ymgynnull yng Ngholeg Magdalen, Rhydychen, gan ddefnyddio Awditoriwm Grove y coleg ar gyfer ein darlithoedd. Bydd rhestr gynyddol o siaradwyr o golegau Rhydychen a thu hwnt yn cynnig safbwyntiau cyfoes i ni o bob rhan o sbectrwm diwinyddiaeth academaidd. 

Jennifer Strawbridge

Mae’r siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau eisoes yn cynnwys:

 • yr Athro John Barton (cyn Athro Dehongli'r Ysgrythur Sanctaidd Oriel a Laing yn Rhydychen, ac awdur yn fwyaf diweddar A History of the Bible: The Book and its Faiths)
 • yr Athro Jennifer Strawbridge (Cymrawd G. B. Caird mewn Diwinyddiaeth yng Ngholeg Mansfield, Rhydychen)
 • Dr Susanna Snyder (Cyfarwyddwr a Darlithydd mewn moeseg Gristnogol, cyfiawnder cymdeithasol ac ymgysylltu â'r gymuned yng Ngholeg Ripon, Cuddesdon)
 • Dr Samuel Brewitt-Taylor (Cymrawd Derby mewn Hanes yng Ngholeg Lincoln, Rhydychen, ac awdur y diweddar Christian Radicalism in the Church of England and the Invention of the British Sixties, 1957-1970: The Hope of a World Transformed)
 • Dr James Walters (Caplan i Ysgol Economeg Llundain, ac awdur y diweddar Loving Your Neighbour in an Age of Religious Conflict: A New Agenda for Interfaith Relations)
 • yr Athro Ian Bradley (Athro Emeritws Hanes Diwylliannol ac Ysbrydol ym Mhrifysgol St Andrews ac awdur yn fwyaf diweddar Following the Celtic Way)
 • yr Athro Densil Morgan (Athro Emeritws mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ac awdur y fenter aml-gyfrol newydd Theologia Cambrensis: Protestant Religion and Theology in Wales)
 • Dr David Goodhew (Cyfarwyddwr Sylfaenol y Ganolfan Ymchwil i Dwf Eglwysi ym Mhrifysgol Durham, a chyd-olygydd The Desecularisation of the City: London’s Churches,1980 to the Present)

Bydd edau sy’n rhedeg trwy'r gynhadledd gyfan hefyd yn ein helpu i fyfyrio ar gatachesis, apologiaeth a phregethu fel diwinyddion yn ein gweinidogaethau ein hunain. Caiff hyn ei arwain gan:

 • Dr Frances Ward (Deon St Edmundsbury tan 2017, ac awdur yn fwyaf diweddar Full of Character: A Christian Approach to Education for the Digital Age)
 • Esgob Kensington, Graham Tomlin (Llywydd a chyn-Bennaeth Coleg Melitus Sant, ac awdur The Widening Circle: Priesthood as God's way of blessing the world)
Densil Morgan

Ein nod yw ymgynnull cyn cinio ar ddydd Llun 14 Medi, a gorffen erbyn dechrau’r prynhawn ar ddydd Iau 17 Medi. Gwahoddir holl glerigion trwyddedig yr esgobaeth, gan gynnwys curadiaid a chlerigion hunangynhaliol / NSM, ynghyd ag ordeinyddion sy'n astudio yn Athrofa Padarn Sant.

Nid oes parcio ar gael yn y coleg, ond mae cyfleusterau Parcio a Theithio ar gael y tu allan i ganol y ddinas. Os hoffech deithio ar fws neu drên gellir trefnu hyn ar eich rhan gan Tîm Deiniol; nodwch hyn yn yr adran nodiadau isod.

Graham Tomlin
Cymraeg
Susanna Snyder

Doing theology excellently


Following a series of annual clergy conferences that have focused on the praxis of ministry, our 2020 clergy conference will immerse us in the breadth of academic theology and its disciplines.

We will convene at Magdalen College, Oxford, making use of the college’s Grove Auditorium for our lectures. A growing list of speakers from Oxford’s colleges and beyond will offer us contemporary perspectives from across the spectrum of academic theology. 

James Walters

Confirmed speakers already include:

 • Professor John Barton (sometime Oriel & Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture at Oxford, and author most recently of A History of the Bible: The Book and Its Faiths)
 • Professor Jennifer Strawbridge (G.B. Caird Fellow in Theology at Mansfield College, Oxford)
 • Dr Susanna Snyder (Director and Lecturer in Christian ethics, social justice and community engagement at Ripon College, Cuddesdon)
 • Dr Samuel Brewitt-Taylor (Derby Fellow in History at Lincoln College, Oxford, and author of the recently published Christian Radicalism in the Church of England and the Invention of the British Sixties, 1957-1970: The Hope of a World Transformed)
 • Dr James Walters (Chaplain to the London School of Economics, and the author of the recently published Loving Your Neighbour in an Age of Religious Conflict: A New Agenda for Interfaith Relations)
 • Professor Ian Bradley (Emeritus Professor of Cultural & Spiritual History at the University of St Andrews’s and the author most recently of Following the Celtic Way)
 • Professor Densil Morgan (Emeritus Professor in Theology at the University of Wales Trinity Saint David, and the author of the new multi-volume enterprise Theologia Cambrensis: Protestant Religion and Theology in Wales)
 • Dr David Goodhew (Founding Director of the Centre for Church Growth Research at Durham University, and the co-editor of The Desecularisation of the City: London’s Churches,1980 to the Present)

A strand running through the whole of the conference will also help us reflect upon catachesis, apologetics and preaching as theologians within our own ministries. The strand will be led by: 

 • Dr Frances Ward (Dean of St Edmundsbury until 2017, and the author most recently of Full of Character: A Christian Approach to Education for the Digital Age)
 • The Bishop of Kensington, Graham Tomlin (President and former Principal of St Mellitus College, and author of The Widening Circle: Priesthood as God's way of blessing the world)
Frances Ward

We aim to gather for lunch on Monday 14 September, and end by early afternoon on Thursday 17 September. All licensed clergy, including curates and self-supporting/NSM clerics are invited, along with ordinands studying at St Padarn's Institute.

Parking is not available at the college, but there are Park and Ride facilities available outside the city centre. If you would like to travel by coach or train this can be arranged on your behalf by Tîm Deiniol; please indicate this in the notes section below.

Cofrestru  Signup