minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd Esgobaethol 2020

Ein Cynhadledd Esgobaethol flynyddol

2020 Diocesan Conference

Our annual Diocesan Conference

03/10/2020, 10:30 a.m.

English

Cynhelir Cynhadledd Esgobaethol 2020 ar ddydd Sadwrn 3 Hydref 2020. Bydd y Gynhadledd yn rhan o’n dathliadau o ganmlwyddiant datgygylltu. Bydd cyfle am drem yn ôl dros y ganrif a fu, a chyfle i edrych tua’r dyfodol gyda’n gilydd. Bydd y Cymun Bendigaid hefyd yn Gymun Crism 2020.

Bydd y Gynhadledd yn cyfarfod yn Neuadd Pritchard Jones ym Mhrifysgol Bangor.

Mae aelodaeth ffurfiol y Gynhadledd yn cynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinyddiaeth, a phob clerig trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw aelod yng nghymundeb yr esgobaeth fynychu'r diwrnod, sy'n dathlu ein bywyd a'n gweledigaeth gyffredin fel esgobaeth.

Defnyddiwch y ffurflen isod i gofrestru'ch presenoldeb.

Prifysgol Bangor | Bangor University

Amserlen

9.30am-10.15am / Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor / Cyn cychwyn ffurfiol Cynhadledd yr Esgobaeth, cynhelir y cyfarfod hwn i nodi cyfrifon Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth a phenodi archwilwyr.

O 9.45am / Coffi a chacen

10.30am-3pm / Cynhadledd yr Esgobaeth / gan gynnwys

1pm / Cinio

2.15pm / Cymun y Crism


Bydd trwyddedi parcio yn cael eu hanfon at y mynychwyr ar e-bost yn yr wythnos cyn y gynhadledd.

Cymraeg

The 2020 Diocesan Conference takes place on Saturday 3 October 2020. The Conference will form part of our celebrations of the centenary of disestablishment. There will be a chance to look back am the last century, and to look foreward together to the future. The Holy Eucharist will also be the diocesan Chrism Eucharist of 2020.

The Conference will be held in the Pritchard Jones Hall at the University of Bangor.

The formal membership of the Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend the day, which celebrates our common life and vision as a diocese.

Please use the form below to register your attendance.

Bydd Barry Morgan, cyn Esgob Bangor, yn ein helpu i fyfyrio am ganrif ddatgysylltiedig | Barry Morgan, former Bishop of Bangor, will help us reflect on a disestablished century

Timetable

9.30am-10.15am / Bangor Diocesan Board of Finance Annual General Meeting / Before the start of the Diocesan Conference, this meeting is held to note the accounts of the Diocesan Board of Finance and to appoint auditors.

from 9.45am / Coffee and pastries

10.30am-3pm / Diocesan Conference / including

1pm / Lunch

2.15pm / Chrism Eucharist


Parking permits will be emailed to attendees in the week before the conference.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees