minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Sesiwn blasu Tirweddau Cyfnewidiol

Cyflwyniad i gwrs Advent 2020

Changing Landscapes taster session

An introduction to the 2020 Advent course

09/11/2020, 2 p.m. - 09/11/2020, 4 p.m.

English

Tirweddau Cyfnewidiol yw ein cwrs Adfent ar gyfer 2020 yn Esgobaeth Bangor.

Dros bedair pennod mae Tirweddau Cyfnewidiol yn ein gwahodd i fyfyrio ar gerrig milltir daearyddol sy'n darparu ffordd o feddwl am y ffydd Gristnogol yn enwedig yn nhymor yr Adfent. Byddwn yn myfyrio ar lwybrau hen a newydd, ar afonydd ac argaeau, ar y mynyddau mawr, ac ar dwyni a thraethau. I gyd-fynd â'r myfyrdodau hyn mae rhai testunau Beiblaidd, cwestiynau i'w trafod a cholectau a ysgrifennwyd gan wahanol Ardaloedd Gweinidogaeth.

Bydd yr Esgob yn arwain sesiwn blasu Zoom ar gyfer Tirweddau Cyfnewidiol ddydd Llun 9 Tachwedd am 2-4pm. Mae croeso mawr i bawb, a gellir cadw'ch lle yma.

Cymraeg

Changing Landscapes is our Advent course for 2020 in the Diocese of Bangor.

Over four chapters Changing Landscapes invites us to reflect geographical markers that provide a way of thinking about the Christian faith especially in the Advent season. We will reflect on roads and routes, on rivers and reservoirs, on mountains and moels, and on sands and stands. These reflections are accompanied by some Biblical texts, discussion questions and a collect written by different Ministry Areas.

The Bishop will be leading a Zoom taster session for Changing Landscapes on Monday 9 November at 2-4pm. All are very welcome, and spaces can be booked here.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees