minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cynhadledd yr Esgobaeth 2020: Sesiwn ar y cyd

yn ymgynnull ar Zoom

2020 Diocesan Conference: Plenary session

gathering on Zoom

11/11/2020, 2 p.m. - 11/11/2020, 2:45 p.m.

English

Addasiadau i Gynhadledd yr Esgobaeth

Roedd disgwyl i ni ymgynnull fel esgobaeth ym Mhrifysgol Bangor ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mis Hydref ar gyfer Cynhadledd yr Esgobaeth. Byddai wedi bod yn gyfle i ddathlu ein bywyd ar y cyd, ac, eleni, i fyfyrio ar ganmlwyddiant sefydlu'r Eglwys yng Nghymru ar ei ffurf bresennol.

Fel â llawer arall eleni, bu'n rhaid i gynlluniau newid.

 • Felly bydd pedair sesiwn i Gynhadledd yr Esgobaeth ar Zoom eleni.
 • Bydd un sesiwn 90 munud ym mhob un o'r archddiaconiaethau, a sesiwn ar y cyd fyrrachwedi hynny i'r holl aelodau.
 • Prif gydran y sesiynau archddiaconol fydd sesiwn holi gyda'r Esgob.
 • Yn y sesiwn ar y cyd, byddwn yn ymgymryd â'r busnes ffurfiol sy'n ofynnol yn y Gynhadledd.

Mae aelodaeth ffurfiol y Gynhadledd yn cynnwys tri chynrychiolydd lleyg o bob Ardal Weinidogaeth, hyd at dri gweinidog lleyg trwyddedig o bob Ardal Weinidogaeth, a'r cyfan o'r clerigion trwyddedig. Fodd bynnag, mae croeso cynnes i unrhyw un sy'n cymuno yn yr esgobaeth fynychu'r sesiynau.


Agenda ar gyfer y sesiwn ar y cyd

1.

Addoliad

2.

Cyflwyniad ariannol, gyda chyfle am drafodaeth ar y cyd

3.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor, i nodi cyfrifon Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth ac i benodi archwilwyr

4.

Myfyrdodau'r Llywydd ar Gynhadledd yr Esgobaeth, ac yna cyfle am drafodaeth ar y cyd

5.

Diweddu


Rheolau sefydlog

 1. Agorir holl gyfarfodydd y Gynhadledd Esgobaethol gydag Addoliad.
 2. Pan fydd y Llywydd wedi cymryd meddiant o’r Gadair, ni chaniateir i unrhyw aelod barhau ar ei draed, oddieithr pan yw’n annerch y Gadair.
 3. Os cyfyd dau neu ragor o aelodau ar yr un pryd i annerch y Gadair, y Llywydd a benderfyna pa un sydd i siarad.
 4. Ni chaniateir i anerchiadau barhau am ragor na 5 munud ac eithrio eiddo’r sawl sy’n cynnig neu yn eilio cynigiad, ac ni roddir rhagor na 10 munud i’r rhain. Ni chyfrir gwelliant yn gynigiad yn y cyswllt hwn.
 5. Os cytuna’r Cyfarfod, gall y Llywydd estyn amser anerchiad.
 6. Ni chaniateir i unrhyw aelod siarad mwy nag unwaith ar yr un pwnc, oddieithr mewn eglurhad, neu ar orchymyn, ar yr amod y caniateir i gynigydd penderfyniad, nad yw’n welliant, gael yr hawl i roi atebiad.
 7. Pa bryd bynnag y saif y Llywydd ar ei draed yn ystod trafodaeth, rhaid i unrhyw aelod fydd yn siarad, neu yn cynnig siarad, eistedd ar unwaith.
 8. Yn ystod trafodaeth, os bydd 30 aelod yn sefyll yn eu lle, ac yn mynnu bod pleidlais yn cael ei chymryd, rhoir y cwestiwn gerbron y Cyfarfod gan y Llywydd, i’w benderfynu trwy godiad dwylo.
 9. Os cefnogir y cwestiwn yn y cadarnhaol gan y Cyfarfod pleidleisir yn ddi-oed ar y cwestiwn gerbron y Cyfarfod, ar yr amod bod cynigydd penderfyniad, nad yw’n welliant, yn cael cyfle i roi atebiad cyn y pleidleisir.
 10. Rhaid i bob cynigiad a gwelliant fod mewn ysgrifen, wedi ei lofnodi gan y cynigydd; os na fydd hwn wedi ei roi i’r Ysgrifenyddion cyn y cyfarfod, rhaid i’r cynigydd gyflwyno dau gopi ohono, y naill i’r Llywydd a’r llall i’r Ysgrifenyddion.
 11. Ni fydd gwelliant ar welliant yn dderbyniol, oddieithr bod y gwelliant yn cael ei dderbyn fel cynigiad sylweddol.
 12. Caniateir i unrhyw aelod gynnig y cwestiwn blaenorol, ac os bydd y cyfarfod yn caniatáu drwy bleidlais, aed ymlaen ar unwaith a’r busnes dilynol.
 13. Ni dderbynnir cynigiad i ohirio Rheolau Sefydlog oni chyfyd mwyafrif yr aelodau sy’n bresennol ar eu traed i’w gefnogi.
 14. (a) Ni raid darllen cynnig a osodwyd allan yn llawn yn yr agenda, neu yn y papurau sy’n mynd gyda’r agenda, cyn ei roi gerbron, oni fydd nail ai’r Llywydd, neu ddeg aelod yn dymuno hynny (yr aelodau i ddangos eu bwriad drwy sefyll yn eu lleoedd). (b) Rhaid darllen pob cynnig a gwelliant arall yn union cyn pleidleisio arno.
 15. Rhaid i etholiadau i lenwi penodiadau a gwneud rhestrau atodol gael eu cynnal gan ddefnyddio system bleidleisio electronig neu ddull arall o bleidleisio yn unol â threfniadau a wneir gan y Llywydd.
 16. Bydd y Llywydd yn llenwi swydd wag achlysurol mewn apwyntiad a wneir gan Gynhadledd yr Esgobaeth na ellir ei llenwi o restr atodol.
 17. Ni ddilynir y Rheolau Sefydlog hyn wrth bwyllgora.
Cymraeg

2020 Diocesan Conference adaptations

We were due to gather as a diocese at Bangor University on the first Saturday in October for our Diocesan Conference. It would have been an opportunity to celebrate our common life, and, this year, to reflect on a centenary of the formation of the Church in Wales in its present form.

As with much else this year, plans have had to change.

 • There will therefore be four Diocesan Conference sessions on Zoom this year.
 • At the plenary session, we will undertake the formal business required of the Conference.
 • The main component of the archdeaconry sessions will be a question time session with the Bishop.
 • There will be one 90 minute session in each of the archdeaconries, and a final, shorter plenary session for all members.

The formal membership of the Conference includes three lay representatives from each Ministry Area, up to three licensed lay ministers from each Ministry Area, and all licensed clerics. However, there is a warm welcome for any communicant member of the diocese to attend the sessions.


Agenda for the plenary session

1.

Worship

2.

Financial presentation, followed by opportunity for plenary discussion

3.

Bangor Diocesan Board of Finance Annual General Meeting, to note the accounts of the Diocesan Board of Finance and to appoint auditors

4.

President's reflections on the Diocesan Conference, followed by opportunity for plenary discussion

5.

Conclusion


Standing orders of the Diocesan Conference

 1. All meetings of the Diocesan Conference shall open with Worship.
 2. When the President shall have taken the Chair, no Member shall continue standing up, except when addressing the Chair.
 3. When two or more Members rise simultaneously to address the Chair, the President shall decide which of them shall speak.
 4. Speeches shall not exceed 5 minutes, with the exception of those made by the mover and seconder of a resolution, and these shall not exceed 10 minutes. An amendment is not a resolution within the meaning of this order.
 5. The President may, with the leave of the Meeting, extend the time for a speech.
 6. No member shall be allowed to speak more than once on the same question, except in explanation, or to order, provided that the mover of any resolution, not being an amendment, shall be allowed the liberty of reply.
 7. Whenever the President rises during a debate, any Member speaking, or offering to speak, shall immediately sit down.
 8. If, during a debate, 30 Members rise in their places and demand that a vote be now taken, the President shall put that question to the Meeting for a decision by show of hands.
 9. If the Meeting decide such a question in the affirmative, a vote shall thereupon be taken on the question before the Meeting, provided that before such vote is taken the mover of a resolution, not being an amendment, shall be allowed the liberty of reply.
 10. All motions and amendments shall be in writing, signed by the mover; unless given to the secretaries prior to the Meeting, two copies thereof must be handed in by the mover, one to the President and the other to the Secretaries.
 11. No amendment on an amendment shall be in order unless when an amendment shall have become a substantive motion.
 12. Any Member may move the previous question, and if this is carried, the next business shall be immediately proceeded with.
 13. A motion for the suspension of the Standing Orders shall not be in order unless a majority of the members present rise in support.
 14. (a) A motion which is set out in full on the agenda-paper or its accompanying papers need not be read before being put, unless either the President or ten members (the latter signifying their intention by rising in their places) so require. (b) All other motions or amendments shall be read immediately before the vote thereon is taken.
 15. Elections to fill appointments and make supplemental lists shall be conducted using an electronic voting system or another manner of voting in accordance with arrangements made by the President.
 16. A casual vacancy in an appointment made by the Diocesan Conference that cannot be filled from a supplemental list shall be filled by the President.
 17. These Standing Orders shall not apply to proceedings in committee.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees