minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Grŵp Elen

Grŵp Elen i fyfyrio ar y Pasg

Grŵp Elen

Grŵp Elen focusing on Easter

23/02/2021, 7:30 p.m. - 23/02/2021, 8:30 p.m.

English

Ydych chi'n aelod o grŵp Agor y Llyfr?

Ydych chi'n helpu gyda Llan Llanast?

Ydych chi'n wirfoddolwr mewn grŵp plant bach?

Ydych chi'n helpu mewn clwb ar ôl ysgol?

Mae nod Grŵp Elen yn syml – dyma gyfle i ymgynnull gydag eraill o bob rhan o’r esgobaeth er mwyn:

  • rhannu – syniadau; newyddion da; adnoddau
  • gweddïo – dros ein gilydd; dros ein plant, ein bobl ifanc a'n teuluoedd; dros ysgolion
  • derbyn – y wybodaeth ddiweddaraf; hyfforddiant

Bydd y cyfarfod hwn yn canolbwyntio ar gynllunio ar gyfer yr Wythnos Fawr, y Triduum a Thymor y Pasg.


Hollalluog Dduw, trwy dy ras daeth Elen a daniwyd gan fflam sanctaidd dy gariad i fod yn oleuni’n llosgi a disgleirio yn yr Eglwys: cynnau ynom yr un ysbryd o ddisgyblaeth a chariad, fel y cerddom o’th flaen fel plant y goleuni; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

Are you a member of an Open the Book group?

Do you help with Messy Church?

Are you a volunteer in a toddler group?

Do you help at an after-school club?

Grŵp Elen’s aim is simple – it’s an opportunity to gather with others from across the whole diocese to:

  • share – ideas; good news; resources
  • pray – for each other; for the children, young people and families; for schools
  • receive – up to date information; training

This meeting will focus on planning for Holy Week, the Triduum and Eastertide.


Almighty God, by whose grace Elen kindled with the holy fire of your love, became a burning and a shining light in the Church: inflame in us the same spirit of discipline and love, that we may walk before you as children of the light; through Jesus Christ our Saviour. Amen.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees