minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Croes, Gobaith, Cenhadaeth

Cynhadledd Glerigol 2021

Cross, Hope, Mission

2021 Clergy Conference

14/09/2021, 11 a.m. - 16/09/2021, 3:30 p.m.

English
Yn dilyn deunaw mis o her, gofal a thystiolaethu, rydym yn ymgynnull fel clerigion trwyddedig o bob cwr o'r esgobaeth, i fyfyrio, i ymddiddan ac i edrych tua'r dyfodol.

Ar ein diwrnod cyntaf, 14 Medi, gŵyl y Grog, rydym yn cwrdd wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers yn gynnar yn 2020, yn ymgynnull gyda'n Hesgob o gylch bwrdd yr allor, a threulio amser gyda'n gilydd dros ginio a mewn grwpiau archidiaconal. Yn ein haddoliad, byddwn yn myfyrio ar y Crist croeshoeliedig, ac yn myfyrio ar yr ychydig fisoedd diwethaf yng nghysgod a goleuni ei Groes.

Dros y ddau ddiwrnod canlynol, rydyn ni'n cwrdd ar Zoom. Ar ein diwrnod Zoom cyntaf, 15 Medi, bydd Dr Gillian Straine yn ein hannerch. Gillian yw Prif Swyddog Gweithredol Urdd Iechyd a Sant Raffael. Mae Gillian wedi ymrwymo'n angerddol i iechyd, iachâd a'r bywyd Cristnogol. Mae hi'n oroeswr canser, yn offeiriad Anglicanaidd, yn ddiwinydd a'n wyddonydd sydd â diddordeb mawr mewn cyfathrebu ac addysgu. Mae ganddi ddoethuriaeth mewn Ffiseg o Goleg Imperial Llundain ac MA mewn Diwinyddiaeth o Brifysgol Rhydychen. Mae hi'n arbennig o awyddus i ddod ag astudio gwyddoniaeth i sgyrsiau am iachâd Cristnogol. Hi yw awdur Introducing Science and Religion: A path through polemic (SPCK, 2014), The Limits of Science? (CSP, 2017) a Cancer: A Pilgrim Companion(SPCK, 2017). Bydd Gillian yn ein gwahodd i fyfyrio ar ein lles ein hunain ac ar effaith Covid, cyn gorffen gyda myfyrdodau ar ddisgrifiad y Pab Ffransis o dyst Cristnogol yn ystod y pandemig: "heintiad o obaith."

Ar ein hail ddiwrnod Zoom, 16 Medi, byddwn yn clywed o bedwar cyd-destun yn Esgobaeth Bangor, gan fyfyrio ar bopeth a fu a hefyd edrych i'r dyfodol. Gan fyfyrio ar bopeth a glywsom, byddwn yn canolbwyntio ar ein cenhadaeth am y blynyddoedd i ddod.


14 Medi | Croes

11am
Cymun Bendigaid gŵyl y Grog
Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno
Llywydd a phregethwr: Yr Esgob

12.15pm - 2.30pm
Cinio (llysieuol), ac yna ymgynnull mewn grwpiau archidiaconal
Gwesty San Sior, Llandudno

Parcio rhad ac am ddim ar gael yn Eglwys y Drindod Sanctaidd


15 Medi | Gobaith

Cyfarfod ar Zoom o'r ddolen hon
ID y cyfarfod: 881 6679 2877
Cyfrinair: 476982

9.30am
Cynnull a gweddi

10am
Lles glerigol - ffynnu yn yr anhrefn

11am
Paned ac amser i fyfyrio'n bersonol

11.30am
Effeithiau Covid - diwinyddiaeth, trawma ac anghenion cymunedol

12.45pm
Hoe am ginio ac amser i fyfyrio'n bersonol

2pm
"Heintiad o obaith" - tasgau arweinyddiaeth ar ôl cenhadaeth covid ac iechyd

3pm - 3.30pm
Trafodaeth i gloi


16 Medi | Cenhadaeth

9.30am
Cynnull a gweddi

10am
Myfyrdodau o ddau gyd-destun yn yr esgobaeth

11am
Paned ac amser i fyfyrio'n bersonol

11.30am
Myfyrdodau o ddau gyd-destun yn yr esgobaeth

12.45pm
Hoe am ginio ac amser i fyfyrio'n bersonol

2pm - 3pm
"Bywyd tragwyddol yn dod yn ôl i'r byd hwn" - sganio'r gorwel cenhadol mewn trafodaeth ar y cyd gyda'r Esgob

Cymraeg
Following eighteen months of challenge, care and witness, we gather together as licensed clergy from across the diocese, to reflect, to confer and to look to the future.

On our first day, 14 September, the feast of the Holy Cross, we meet in person for the first time since early in 2020, gathering with our Bishop around the altar-table, and spending time with one another again around the lunchtable and in archidiaconal groups. In our worship, we will reflect on Christ crucified, and reflect on the last few months in the shadow and the light of his Cross.

Over the following two days, we meet by Zoom. Our first Zoom day, 15 September, we will be addressed by Dr Gillian Straine. Gillian is the Chief Executive Officer of the Guild of Health and St Raphael, passionately committed to health, healing and Christian living. She is a cancer survivor, Anglican priest, theologian and scientist with a strong interest in communication and teaching. She has a doctorate in Physics from Imperial College London and an MA in Theology from the University of Oxford. She is particularly keen to bring the study of science into conversations about Christian healing. She is the author of Introducing Science and Religion: A path through polemic (SPCK, 2014), The Limits of Science? (CSP, 2017) and Cancer: A Pilgrim Companion (SPCK, 2017). Gillian will invite us to reflect on our own wellbeing and on the impact of Covid, before concluding with reflections on Pope Francis's description of Christian witness during the pandemic: "a contagion of hope."

On our second Zoom day, 16 September, we will hear from four contexts within the Diocese of Bangor, reflecting on all that has been and also looking to the future. Reflecting on all we have heard, we will focus on our mission for the years to come.  


14 September | Cross

11am
Holy Eucharist of the feast of the Holy Cross
Holy Trinity Church, Llandudno
Presider and preacher: The Bishop

12.15pm - 2.30pm
Lunch (vegetarian), followed by gathering together in archidiaconal groups
St George's Hotel, Llandudno

Free parking available at Holy Trinity Church


15 September | Hope

Meeting on Zoom from this link
Meeting ID: 881 6679 2877
Passcode: 476982

9.30am
Gathering and prayer

10am
Clergy wellbeing – flourishing in the chaos

11am
Coffee and time for personal reflection

11.30am
Impacts of Covid – theology, trauma and community needs

12.45pm
Lunch break and time for personal reflection

2pm
"A contagion of hope" – leadership tasks after covid and health mission

3pm - 3.30pm
Closing discussion


16 September | Mission

9.30am
Gathering and prayer

10am
Reflections from two contexts within the diocese

11am
Coffee and time for personal reflection

11.30am
Reflections from two contexts within the diocese

12.45pm
Lunch break and time for personal reflection

2pm - 3pm
"Eternal life coming back to this world" - scanning the missional horizon in a plenary discussion with the Bishop