minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gweinidogaethau newydd yng Nghadeirlan Deiniol Sant ac Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol

Gosber i ddathlu gweinidogaethau newydd

New ministries at Saint Deiniol’s Cathedral and the Ministry Area of Bro Deiniol

Evening Prayer to celebrate new ministries

26/09/2021, 5 p.m.

English

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni i ddathlu gweinidogaethau newydd yng Nghadeirlan Deiniol Sant ac Ardal Weinidogaeth Bro Deiniol.

Yn yr oedfa Gosber hon yn y Gadeirlan, bydd y Cyfarwyddwr Cerdd, Gweinidog Teulu a'r Is-Ddeon newydd yn cael eu trwyddedu, a bydd Canoniaid newydd yn cael eu gosod, ochr yn ochr â Chlerc newydd y Cabidwl, a'r Cofrestrydd Esgobaethol a'r Dirprwy Gofrestrydd a benodwyd yn ddiweddar.

Mynychu a chyfyngiadau Covid

Mae angen cofrestru (trwy'r ffurflen isod) er mwyn mynychu'r gwasanaeth hwn. Gellir cofrestru mwy nag un person trwy ddewis yr opsiwn i ychwanegu mwy o bobl.

Ein gobaith yw y bydd pawb sy'n dymuno mynychu'r gwasanaeth yn gallu gwneud hynny. Fodd bynnag, bydd rhai cyfyngiadau Covid yn dal i fod ar waith, a bydd yr asesiad risg ar gyfer y Gadeirlan yn cael ei adolygu yn ystod wythnos 12 Medi 2021 yng ngoleuni'r canllawiau diweddaraf. 

Os oes mwy o bobl wedi cofrestru eu bwriad i fynychu nag y gellir eu heistedd o dan y cyfyngiadau a osodir gan yr asesiad risg, efallai y bydd angen dychwelyd i wasanaeth trwy wahoddiad yn unig; ond gobeithiwn yn fawr iawn na fydd yn rhaid i ni gymryd y cam hwn.


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

You are warmly invited to celebrate new ministries at Saint Deiniol’s Cathedral and the Ministry Area of Bro Deiniol.

At this service of Evening Prayer at the Cathedral, the new Director of Music, Family Minister and Sub-Dean will be licensed, and new Canons will also be installed, alongside the new Chapter Clerk and the recently appointed Diocesan Registrar and Deputy Registrar.

Attendance and Covid adaptations

Registration (via the form below) is necessary in order to attend this service. More than one person can be registered by selecting the option to add more people.

Our hope is that all who wish to attend the service will be able to do so. However, some Covid restrictions will still be in place, and the risk assessment for the Cathedral will be reviewed during the week of 12 September 2021 in light of the latest guidance. 

If a larger number of people have registered their intention to attend than can be accommodated under the limitations imposed by the risk assessment, it may be necessary to revert to a service by invitation only; but we hope very much not to have to take this step.


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.

Cofrestru  Signup

Unrhyw fynychwyr eraill  Any additional attendees