minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cyfarwyddwyr Ysbrydol

Ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch galw i weinidogaeth Cyfarwyddo Ysbrydol?

Spiritual Director

Do you feel called to the ministry of Spiritual Direction?

20/05/2023, 10:30 a.m.

Zoom

English

Ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch galw i weinidogaeth Cyfarwyddo Ysbrydol?

Ydy pobl yn dod atoch chi oherwydd eich bod yn un da am wrando?

Mae’r Cwrs ar gyfer pobl leyg ac ordeiniedig sy’n teimlo eu bod wedi’u galw i weinidogaeth cyfarwyddo ysbrydol, ac sy’n derbyn cyfarwyddyd ysbrydol. Bydd y Cwrs Rhagarweiniol yn cynnwys pynciau megis dirnadaeth, datblygu sgiliau gwrando, delweddau o Dduw, delweddau o’r hunan, arfer da, arfer anfuddiol ac, wrth gwrs, ystyried yr hyn yw cyfarwyddo ysbrydol a’r hyn nad ydyw. Byddwn yn edrych yn gryno ar weithiau Iwlian o Norwich, Ignatiws o Loyola, Ioan y Groes, Teresa o Avila ac eraill. Bydd diwrnod i ffwrdd hefyd, pan fyddwn yn canolbwyntio ar ddyfnhau sgiliau gwrando a cheisio dirnad ymhellach yr alwad i gyfarwyddo ysbrydol.

Ni chodir unrhyw dâl am y Cwrs. Yr unig gost i chi fydd cost teithio i’r sesiynau.

Bydd cyfarfod Zoom ar ddydd Sadwrn 20 Mai 2023, 10.30am tan 11.30am, i bawb sydd â diddordeb yn y cwrs hyfforddi. Amser i ddarganfod mwy a gofyn cwestiynau.

Am ragor o wybodaeth ac am ffurflen gais, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Parchg Janet Fletcher, Swyddog Ysbrydolrwydd a Gweinidogaeth yr Esgobaeth, ar 01492 874947 neu janetfletcher@eglwysyngnghymru.org.uk Dylai ymgeiswyr o Esgobaeth Llanelwy gysylltu â’r Parchg Alexis Smith, 07375321227 neu smith.sparrowssong@gmail.com

Dyddiadau’r Cwrs ar gyfer 2023/24: Santes Fair, Betws y Coed.

Dydd Sadwrn, 10.15am hyd 4.00pm:

2023 – 30 Medi, 28 Hydref, 25 Tachwedd,

2024 – 27 Ionawr, 24 Chwefror, 16 Mawrth, 27 Ebrill, 8 Mehefin, 13 Gorffennaf, 14 Medi, 12 Hydref, 9 Rhagfyr.

Mae'n rhaid mynychu'r dyddiadau i gyd. Unwaith y bydd y grŵp wedi’i ffurfio, efallai y byddir yn ad-drefnu rhai dyddiadau os bydd y grŵp yn cytuno.

Bydd gwahoddiad i ymuno â Choleg y Cyfarwyddwyr Ysbrydol yn dibynnu ar broses ddirnad, cwblhau’r Cwrs gan ymroi yn llawn iddo, bod sgiliau ymwybyddiaeth a sgiliau gwrando yn datblygu, ac ysgrifennu dau ddarn o waith, sef myfyrdod personol a thraethawd byr.


Cymraeg

Do you feel called to the ministry of Spiritual Direction?

Do people come to you because you are a good listener?

For lay and ordained who feel a calling to the ministry of spiritual direction, and are receiving spiritual direction. The Introduction Course includes topics such as discernment, developing listening skills, images of God, images of the self, good practice, unhealthy practice, and of course what spiritual direction is and isn’t. We’ll look briefly at Julian of Norwich, Ignatius of Loyola, John of the Cross, Teresa of Avila, and others. There will also be an away day, where the focus will be to deepen listening skills and further discern a call to offer spiritual direction.

There is no charge for the Course; the only cost to yourself is for your travel to the venue.

There will be a zoom meeting on Saturday 20 May 2023, 10.30am to 11.30am, for all those interested in the training course. A time to find out more and ask questions.

For further information and an application form, please contact the Revd Janet Fletcher, Diocesan Spirituality and Ministry Officer on 01492 874947 or janetfletcher@churchinwales.org.uk Those from St Asaph diocese should contact Revd. Alexis Smith, on 07375321227 or smith.sparrowssong@gmail.com

The dates of the Course for 2023/24 : Saint Mary’s, Betws y Coed

Saturday, 10.15 to 4.00pm:

2023 – 30 September, 28 October, 25 November,

2024 – 27 January, 24 February, 16 March, 27 April, 8 June, 13 July, 14 September, 12 October, 9 November.

All the dates have to be attended. Once the group is together it may be that occasional dates are re-arranged with the agreement of the group.

Invitation to the College of Spiritual Directors will be a process of discernment, completion of the course and engagement with it, the developing skills of awareness and listening, and writing two pieces of work – a personal reflection and a short essay.