minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English
Coleg Sant Ioan, Durham | St John's College, Durham

Peter Shaw

Yn ei yrfa gyntaf, daliodd yr Athro Peter Shaw ystod eang o swyddi Bwrdd yn ymwneud â chyllid, personél, polisi, cyfathrebu a darparu. Gweithiodd mewn pum Adran Llywodraeth (Trysorlys, Addysg, Cyflogaeth, yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth, a daliodd dair swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol). Cyflawnodd newidiadau cenedlaethol mawr fel trefniadau cyflog hollol wahanol i athrawon, ehangiad enfawr mewn addysg feithrin, a mentrau cyflogaeth mawr. Arweiniodd Peter uniad yr Adrannau Addysg a Chyflogaeth ac wedi hynny creu'r Adran Addysg a Sgiliau. Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Cyllid, rheolodd gyllideb o £40 biliwn a chyflwynodd newidiadau radical mewn trefniadau cyllido ac atebolrwydd. Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol arweiniodd ddatblygiad strategol a gweithredu mewn prif feysydd polisi gan fynd at 1,000 o staff mewn lleoliadau amrywiol. Yn dilyn hynny, roedd Peter yn bartner sefydlu Praesta Partners, sefydliad hyfforddi arbenigol. Mae wedi hyfforddi uwch arweinwyr a thimau ar draws chwe chyfandir yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. Mae wedi ysgrifennu 27 o lyfrau arweinyddiaeth dylanwadol gan gynnwys ‘The 4Vs of Leadership: vision, values, value added and vitality’, ‘Finding your Future: the second time around’, ‘Making Difficult Decisions, ‘Raise Your Game’, ‘Defining Moments’ a ‘The Reflective Leader’.. Mae'n Athro Gwadd mewn Datblygu Arweinyddiaeth ym Mhrifysgolion Newcastle, De Montfort a Chaer ac mae'n Gymrawd Athro yng Ngholeg Sant Ioan, Prifysgol Durham. Mae Peter hefyd yn Ganon Lleyg yn Eglwys Gadeiriol Guildford ac yn Gadeirydd Cyngor y Gadeirlan.

Claire Clancy

Treuliodd y Fonesig Claire Clancy ei gyrfa mewn gwasanaeth cyhoeddus a bu’n Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ddeng mlynedd rhwng 2007 a 2017, pan ymddeolodd. Roedd y swydd yn adlewyrchu pwerau cynyddol y Cynulliad a'i chyfrifoldebau oedd sicrhau bod y Cynulliad, a chwe deg o Aelodau'r Cynulliad, yn cael yr eiddo, y staff a'r gwasanaethau fel bod y Cynulliad yn ysbrydoli hyder a bod yno enw da am ddemocratiaeth hygyrch ac effeithlon. Cyn iddi ymuno â'r Cynulliad, roedd Claire yn Brif Weithredwr Tŷ'r Cwmnïau ac yn Gofrestrydd Cwmnïau - y fenyw gyntaf i ddal y swydd hon mewn dros 150 mlynedd. Ymhlith ei swyddi cynharach yn ei gyrfa roedd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn y Swyddfa Batentau a Phrif Weithredwr Cyngor Hyfforddiant a Menter Powys. Treuliodd ddwy flynedd hefyd ar ynys St Helena tra bod ei diweddar ŵr, Mike, yn Brif Ysgrifennydd ac yn ddiweddarach yn Llywodraethwr; yno bu'n addysgu ac yn gwneud gwaith gwirfoddol arall. Claire yw Uwch Siryf Gwent eleni, a bu'n cadeirio Arolwg Cydnabyddiaeth Glerigol yr Eglwys yng Nghymru.

Paul Bayes

Ganed y Gwir Barchedig Paul Bayes yn Bradford, ac astudiodd ddrama ym Mhrifysgol Birmingham cyn astudio ar gyfer yr offeiriadaeth yng Ngholeg y Frenhines, Edgbaston. Cafodd Paul ei ddiaconio ym 1979 yn Eglwys Gadeiriol Newcastle, ac roedd yn gurad cynorthwyol yn Eglwys St Paul, Bae Whitley cyn dod yn gaplan prifysgol yng ngorllewin Llundain. Yn dilyn hynny roedd yn offeiriad plwyf yn High Wycombe a Totton, cyn ymuno â thîm staff Cyngor yr Archesgobion fel Cynghorydd Cenedlaethol Cenhadaeth ac Efengylu. Yn 2010 olynodd Christopher Foster fel Esgob Hertford, ac yn 2014 daeth yn wythfed Esgob Lerpwl. Ef yw awdur, yn fwyaf diweddar, ‘The Table’, gweledigaeth newydd radical o’r Eglwys fel bwrdd, a adeiladwyd gan Iesu’r saer ac sy’n ymestyn i lawr pob stryd ac i mewn i bob cartref.

Sant Luc yn y Ddinas | St Luke in the City

Miranda Threlfall-Holmes

Mae'r Parchg Miranda Threlfall-Holmes yn ficer Eglwys Loegr, ac yn awdur, hanesydd a diwinydd. Yn ddiweddar mae hi wedi symud i Lerpwl i ymgymryd â swydd Rheithor Tîm Sant Luc yn y Ddinas. Mae ei phrofiad blaenorol yn cynnwys bod yn Bennaeth Dros Dro Coleg Ustinov, ac yn Gaplan a Chymrawd Solway Coleg Prifysgol, Prifysgol Durham, yn gweithio mewn eglwysi yn esgobaethau Durham a Newcastle, yn hanesydd, ac yn gweithio mewn ystod o swyddi o linell gynhyrchu brechdanau i Reoli Brand gyda P&G. Mae hi hefyd wedi bod yn aelod blaenllaw o Synod Cyffredinol Eglwys Loegr, lle mae hi wedi bod yn ymwneud yn arbennig â'r dadleuon ynghylch esgobion benywaidd.

Philip Anderson

Y Canon Philip Anderson yw Ficer Pemberton a Deon Ardal Wigan. Magwyd Philip ger y Merswy yn Aigburth, ac astudiodd yng Ngholeg Keble, Rhydychen cyn hyfforddi ar gyfer yr offeiriadaeth yng Nghuddesdon ac yn Ne Affrica. Fe'i hordeiniwyd yn Lerpwl yn 2005. Gwasanaethodd guradiaeth ym Mhrescot cyn dod yn Gaplan i Brifysgol Liverpool Hope. Yn 2012 cafodd ei drwyddedu i wasanaethu Plwyf Pemberton.

Cymraeg

Peter Shaw

In his first career Prof. Peter Shaw held a wide range of Board posts covering finance, personnel, policy, communications and delivery. He worked in five Government Departments (Treasury, Education, Employment, Environment and Transport and held three Director General posts). He delivered major national changes such as radically different pay arrangements for teachers, a huge expansion in nursery education, and major employment initiatives. Peter led the merger of the Departments of Education and Employment and subsequently the creation of the Department for Education and Skills. As Finance Director General he managed a £40 billion budget and introduced radical changes in funding and accountability arrangements. As a Director General he led strategic development and implementation in major policy areas with approaching 1,000 staff in diverse locations. Peter was subsequently a founding partner of Praesta Partners, a specialist coaching organisation. He has coached senior leaders and teams across six continents in the private, public and voluntary sectors. He has written 27 influential leadership books including ‘The 4Vs of Leadership: vision, values, value added and vitality’, ‘Finding your Future: the second time around’, ‘Making Difficult Decisions, ‘Raise Your Game’, ‘Defining Moments’ and ‘The Reflective Leader’. He is a Visiting Professor of Leadership Development at Newcastle, De Montfort and Chester Universities and is Professorial Fellow at St John’s College, Durham University. Peter is also a Lay Canon at Guildford Cathedral and Chairs the Guildford Cathedral Council.

Y Senedd

Claire Clancy

Dame Claire Clancy spent her career in public service and was Chief Executive and Clerk to the National Assembly for Wales for ten years from 2007 until 2017 when she retired. The post reflected the growing powers of the Assembly and her responsibilities were to ensure that the Assembly, and the sixty Assembly Members, were provided with the property, staff and services so that Assembly inspired confidence and had a reputation for accessible and efficient democracy. Before she joined the Assembly, Claire was Chief Executive of Companies House and Registrar of Companies - the first woman to hold this position in over 150 years. Earlier posts in her career included Director of Corporate Services at the Patent Office and Chief Executive of Powys Training and Enterprise Council. She also spent two years on the island of St Helena while her late husband, Mike, was Chief Secretary and later Governor; here she did some teaching and other voluntary work. This year, she is the High Sheriff of Gwent, and recently chaired the Church in Wales's Clergy Remuneration Review.

Paul Bayes

The Rt Revd Paul Bayes was born in Bradford, and studied drama at the University of Birmingham before studying for ordination at Queen's College, Edgbaston. Paul was deaconed in 1979 at Newcastle Cathedral, and was an assistant curate at St Paul's Church, Whitley Bay before becoming a university chaplain in west London. He was subsequently a parish priest in High Wycombe and Totton, before joining the Archbishops' Council staff team as National Mission and Evangelism Adviser. In 2010 he succeeded Christopher Foster as Bishop of Hertford, and in 2014 became the eighth Bishop of Liverpool. He is the author, most recently, of ‘The Table’, a radical new vision of the Church as a table, built by Jesus the carpenter and stretching down every street and into every home.

Miranda Threlfall-Holmes

The Revd Miranda Threlfall-Holmes is a Church of England vicar, and a writer, historian and theologian. She has recently moved to Liverpool to take up the post of Team Rector of the St Luke in the City Team. Her previous experience includes being Interim Principal of Ustinov College, and Chaplain and Solway Fellow of University College, Durham University, working at churches in Durham and Newcastle dioceses, being a historian and working in a range of jobs from a sandwich production line to Brand Management with P&G. She has also been a prominent member of the Church of England's General Synod, where she has been particularly involved in the debates surrounding women bishops.

Sant Ioan Ddwyfol, Pemberton | St John the Divine, Pemberton

Philip Anderson

Canon Philip Anderson is Vicar of Pemberton and Area Dean of Wigan. Philip grew up near the Mersey in the Liverpudlian suburb of Aigburth, and studied at Keble College, Oxford before training for the priesthood at Cuddesdon and in South Africa. He was ordained in Liverpool in 2005. He served his curacy in Prescot before becoming Chaplain to Liverpool Hope University. In 2012 he was licensed to serve the Parish of Pemberton.