minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Rydyn ni'n cwrdd yng Ngwesty'r Titanic yn Noc Stanley yn Lerpwl. 

Mae'n dda gallu cyfarfod mewn lleoliad sy'n gwneud defnydd creadigol, ail-neilltuedig a phroffesiynol o ofod hanesyddol - her sy'n ein hwynebu mewn cymaint o leoedd ar draws yr esgobaeth heddiw. Rydym yn ddiolchgar i Westy'r Titanic am eu croeso, ac am sicrhau bod y gofod a'r ystafelloedd ar gael inni ar gyfradd gystadleuol.


Teithio i'r gynhadledd


Cyrraedd ar y trên

Mae Katie Gill o Dŷ Deiniol wedi bod yn archebu tocynnau i bawb sy'n teithio ar y trên. Bydd Katie hefyd yn trefnu ichi dderbyn eich tocyn ymlaen llaw.

Rydym yn argymell i bawb sy'n teithio ar y trên ddal tacsi o Orsaf Lime Street i Westy'r Titanic, sy'n llai na gyriant 10 munud. Bydd nifer o bobl wedi'u bwcio ar yr un trên i rannu'r siwrnai hon, a bydd costau tacsi yn cael eu had-dalu trwy gyflwyno llun o'r dderbynneb tacsi i Caryl Owen yn Nhŷ Deiniol.


Cyrraedd mewn car

Dyma gyfeiriad y gwesty:

Gwesty'r Titanic

Doc Stanley

Ffordd Regent

Lerpwl

L3 0AN

Mae gan y gwesty le parcio preifat diogel. Byddwch yn cael tocyn parcio wrth gyrraedd. I ddilysu'r tocyn parcio ar gyfer eich ymadawiad, trosglwyddwch nhw i Jules Burnand neu Katie Gill wrth gyrraedd. Gellir ad-dalu costau teithio hefyd ar gyfradd o 45c y filltir trwy e-bostio'r cyfanswm milltiroedd i Caryl Owen yn Nhŷ Deiniol.

Cymraeg

We meet as the Titanic Hotel in the Stanley Dock in Liverpool. 

It is good to be able to meet in a location that makes creative, reappropriated and professional use of an historic space - a challenge that faces us in so many places across the diocese today. We are grateful to the Titanic Hotel for their welcome, and for making the rooms and meeting space available to us at a competitive rate.


Travelling to the conference


Arriving by train

Katie Gill from Tŷ Deiniol has been booking tickets for everyone travelling by train. Katie will also arrange for you to receive your ticket in advance.

We recommend for everyone who is travelling by train to catch a taxi from Lime Street Station to the Titanic Hotel, which is less than a 10 minute drive. There will be a number of people booked onto the same train to share this journey, and taxi costs will be reimbursed by submitting a photo of the taxi receipt to Caryl Owen at Tŷ Deiniol.


Arriving by car

Please find the address below:

Titanic Hotel

Stanley Dock

Regent Road

Liverpool

L3 0AN

The hotel has a secure private parking space. You will be given a parking ticket on arrival. To validate the parking ticket for your departure, please hand them over to Jules Burnand or Katie Gill on arrival. Travel costs can also be reimbursed at a rate of 45p per mile by emailing the mileage total to Caryl Owen at Tŷ Deiniol.