minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy


Arwain a gwasanaethu’r genhadaeth a’r weinidogaeth yr Eglwys yn Ficer Ardal Weinidogaethol sy'n cyrraedd o Harlech i Abermaw, ar hyd arfordir gogoneddus gorllewin Cymru, gyda ei chymysgedd cyfoethog o gymunedau, eglwysi a cydweithwyr.

Bro Ardudwy

Mae Bro Ardudwy yn un o'r ardaloedd harddaf yng Nghymru gyda'r rhan fwyaf o'r Ardal Weinidogaeth yn gorwedd o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'r Ardal Weinidogaeth yn lain arfordirol ugain milltir o hyd, gyda milltiroedd o draethau tywodlyd, yn gorwedd rhwng aber dwy afon, Afon Dwyryd yn y Gogledd ac Afon Mawddach yn y De. Yn fewndirol mae'r Ardal Weinidogaeth yn cynnwys ardal amaethyddol helaeth gyda rhwydwaith o lonydd gwledig cul sy'n cysylltu ffermydd defaid gwasgaredig, ynysig. Mae'r ardal gyfan wedi'i ffinio yn y Dwyrain gan fynyddoedd godidog, Rhinogydd, a ddisgrifir yn aml fel anialdir mawr olaf Cymru.

Mae'r cyfuniad hwn o fynyddoedd ac arfordir wedi sicrhau mai twristiaeth yw'r prif ddiwydiant yn yr ardal, gyda'r rhan fwyaf o swyddi lleol yn dymhorol ac yn isel eu cyflog. Mae poblogaeth tymor yr haf yr Ardal Weinidogaeth yn chwyddo'n sylweddol wrth i dwristiaid heidio i'r safleoedd carafannau a'r llety gwyliau. Mae'r galw mawr am ail gartrefi a llety gwyliau wedi codi prisiau tai y tu hwnt i gyrraedd llawer o deuluoedd lleol. Mae hyn, ynghyd â'r diffyg cyflogaeth drwy gydol y flwyddyn wedi arwain at lawer o bobl ifanc yn gadael yr ardal, ac mae gan Ardal y Weinyddiaeth boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy. Mae amddifadedd sylweddol mewn sawl rhan o Ardal y Weinyddiaeth, gyda mynediad gwael at wasanaethau, iechyd gwael, cyfraddau cyflogaeth isel a thai o ansawdd isel. Mae tua 50% o boblogaeth Bro Ardudwy yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf, gyda llawer mwy na hynny yn meddu ar lefel dda o Gymraeg sgyrsiol.

Mae Bro Ardudwy yn cynnwys dwy dref, Abermaw a Harlech ynghyd â naw pentref. Roedd Abermaw (neu Y Bermo fel caiff hefyd ei adnabod) yn y De ar un adeg yn borthladd adeiladu llongau ac mae bellach yn gyrchfan gwyliau glan môr poblogaidd, gyda'i phoblogaeth o ychydig dros 2,500 yn codi i dros 10,000 yn ystod misoedd yr haf. Mae archfarchnad ac amrywiaeth o wasanaethau, ynghyd â harbwr eithaf, traphont enwog ac amrywiaeth o atyniadau i'r teulu. Mae Harlech, sydd â phoblogaeth o ychydig dros 2,000, wedi ei lleoli ar ochr ogleddol yr Ardal Weinidogaeth. Mae castell enwog Harlech (Safle Treftadaeth y Byd UNESCO) a chwrs golff Brenhinol Dewi Sant sydd yn adnabyddus yn rhyngwladol yn denu nifer enfawr o ymwelwyr i'r ardal. Mae daearyddiaeth y dref yn rhannu'r gymuned yn ddwy, gyda llawer o deuluoedd Cymraeg lleol yn byw yng ngwaelod Harlech(lle mae'r Ganolfan Iechyd a'r ysgolion) a llawer o bobl sy'n ymddeol a siaradwyr Saesneg yn byw yn rhan uchaf o’r hen dref (lle ceir y castell, y siopau ac eglwys Tanwg Sant).

Er mai Abermaw a Harlech yw'r prif ganolfannau ar gyfer gwasanaethau, mae poblogaeth gyfunol y pentrefi yn llawer mwy na phoblogaeth y ddwy dref. I'r Dwyrain o Abermaw mae pentref Bontddu. Hefyd i’r gogledd Gogledd ar hyd yr A496 o Abermaw mae pentrefi Llanaber, Tal-y-bont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr a Llanfair. Mae gan bob un o'r pentrefi hyn fywyd cymunedol egnïol ac mae llawer yn rhedeg siopau lleol. I'r gogledd o Harlech, mae eglwys Llanfihangel y Traethau sy’n gwasanaethu ardal eang o dir garw ond sydd hefyd gyda cymuned glos sy'n amaethu’r hen ffermydd teuluol neu'n byw ym mhentrefannau Ynys, Soar, Llandecwyn a Thalsarnau.

Ardal Weinidogaeth

Bro Ardudwy oedd un o'r Ardaloedd Gweinidogaeth cyntaf i gael ei sefydlu yn Esgobaeth Bangor yn 2013. I ddechrau, roedd Ardal y Weinyddiaeth yn gwasanaethu cymunedau Llandecwyn, Talsarnau, Harlech, Llanfair, Llandanwg, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy a Thal-y-bont. Cwblhawyd ffurfio’r yr Ardal Weinidogaeth yn 2016 drwy ymgorffori cymunedau Llanaber, Abermaw a Bontddu. Gwnaed llawer o waith cadarnhaol i sefydlu hunaniaeth gyffredin fel 'Bro' ar draws cynulleidfaoedd unigol a meithrin cydberthnasau ar draws ardal y Weinyddiaeth. Rheolir ardal y Weinyddiaeth gan Gyngor Ardal y Weinyddiaeth (MAC) lle mae pob eglwys o fewn Ardal y Weinyddiaeth yn cael ei chynrychioli. Mae hwn yn cyfarfod tua phum gwaith y flwyddyn. Mae Cyngor Ardal y Weinyddiaeth wedi esblygu o fforwm lle'r oedd gan bob eglwys ei blaenoriaethau a'i hagenda ei hun, i strwythur gwirioneddol gydweithredol sy'n deall ac yn barod i oruchwylio cenhadaeth ardal gyfan y Weinyddiaeth.

Mae tîm bychan o glerigwyr o fewn Ardal y Weinyddiaeth. Ar hyn o bryd mae gennym Ddeacon Nodedig ac ychydig o Weinidogion di-dal wedi ymddeol sy'n hael iawn eu cefnogaeth. Mae gan Ardal y Weinyddiaeth hanes cryf o annog gweinyddiaethau a gomisiynwyd ac mae Tîm Arweinwyr Addoliad Lleyg gweithgar iawn sy'n arwain gwasanaethau ar draws Ardal y Weinyddiaeth yn ogystal â Thîm Ymwelwyr Bugeiliol. Ar ôl ychydig flynyddoedd heriol, mae ynni gwirioneddol o fewn Ardal y Weinyddiaeth ar gyfer gweledigaeth a chenhadaeth o'r newydd a bydd cefnogaeth i arweinydd newydd Ardal y Weinyddiaeth gan nifer o wirfoddolwyr lleyg parod a brwdfrydig sydd yn y gorffennol wedi ffurfio tîm arweinyddiaeth ehangach cryf.

Castell Harlech | Harlech castle

Addoliad a Chenhadaeth

Fel grŵp o eglwysi gwledig yn bennaf, mae ein cynulleidfaoedd yn cynnwys pobl sydd â chefndiroedd eglwysig gwahanol iawn. Fel Ardal Weinidogaeth mae'n bwysig i ni gynnig addoliad ar draws y sbectrwm cyfan o'r traddodiadol iawn i newydd ac arloesol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac ar ôl y pandemig mae ein haddoliad wedi dod yn fwy unffurf ac rydym yn obeithiol y bydd arweinydd newydd yn ein hannog i ddatblygu addoliad arloesol, diddorol,hygyrch newydd ar draws Ardal y Weinyddiaeth.

Mae gan ddwy o'n heglwysi draddodiad cryf o gynnig addoliad drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Rydym yn yr Esgobaeth yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn i glerigion sy'n barod i ddysgu’r Gymraeg ac mae darpariaeth esgobaethol dda ar gyfer gwneud hyn.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal gwasanaethau am 9.30am ddydd Sul yn Llanfair, Llanaber a Llanbedr ac am 11.30am ddydd Sul yn Abermaw, Llanfihangel y Traethu a Llanddwywe. Mae'r gwasanaethau hyn yn gymysgedd o’r Foreol Weddi a’r Cymun Bendigaid. Mae gwasanaethau yn Harlech wedi'u gohirio dros dro oherwydd gwaith atgyweirio ond fe'u cynhelir fel arfer am 9.30am.

Yn dilyn cyfnod y pandemig rydym yn chwilio am weledigaeth newydd i'n helpu i ganolbwyntio ar ymgysylltu'n genhadol ar draws Ardal y Weinyddiaeth. Mae potensial enfawr ar gyfer gweinidogaeth ymhlith teuluoedd, mae hanes cryf o ymgysylltu mewn ysgolion lleol ac angen gwirioneddol am waith ieuenctid gan nad oes fawr ddim darpariaeth awdurdodau lleol o glybiau ieuenctid.


Adeiladau a Chyllid

Ar y cyfan, mae'r rhan fwyaf o adeiladau'r eglwys mewn cyflwr da ond nid oes gan yr un ohonynt gyfleusterau modern megis toiledau a chyfleusterau arlwyo. Mae gan y rhan fwyaf rai problemau o ran eu rhwydwaith trydanol a'u systemau gwresogi ond ar y cyfan nid oes dim byd anorchfygol o'i le ar wead y rhan fwyaf ohonynt. O ystyried pwysau ychwanegol costau rhedeg, mae'r cynulleidfaoedd yn ymwybodol bod angen newidiadau i'r ffordd y defnyddir yr adeiladau.

Llandecwyn

Adeilad rhestredig Gradd II
Dim patrwm gwasanaethau wythnosol rheolaidd

Wedi'i hadeiladu yn 1879-1880 ond yn seiliedig ar sylfeini hynafol, mae'n gorwedd ar lwybr pellter hir Ffordd Ardudwy sydd wedi'i nodi’n glir gysda arwyddion drwy'r ardal. Yr eglwys hon oedd eglwys wreiddiol Rhwydwaith y Pererinion Bach ac y mae'n parhau i fod yn aelod ohoni. Roedd yn cynnal 3 neu 4 o wasanaethau Cymraeg y flwyddyn cyn Covid. Mae incwm fel arfer yn cael ei gynhyrchu drwy roddion gan ymwelwyr.

Llanfihangel y Traethau

Adeilad rhestredig Gradd II
Mae'r eglwys, sydd wedi'i chysegru i Sant Mihangel yr Archangel, yn strwythur hynafol, fe'i hadeiladwyd gyda chysylltiadau agos â Llandecwyn tua chanol y 12fed ganrif. Mae'r eglwys hon hefyd yn rhan o Rwydwaith y Pererinion Bach ac mae hefyd yn sefyll ar lwybr Ardudwy. Er nad yw'r eglwys hardd yma yn uniongyrchol ar y brif ffordd, mae wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn y gymuned amaethyddol Gymraeg ei hiaith yn bennaf ac mae'n cael ei thrysori gan y gymuned. Mae'n tynnu nifer gyson o bererinion pan fydd ar agor.

Llanfihangel Church
Eglwys Llanfihangel | Llanfihangel Church

Eglwys Tanwg Sant, Harlech

Adeilad rhestredig Gradd II
Fe'i lleolir yn yr hen ran uchaf o Harlech, fe'i hadeiladwyd yn 1840 ac mae'n cynnwys bedyddfan hynafol o’r 5ed Ganrif ddaeth o eglwys Blwyf wreiddiol Harlech yn Llandanwg. Cafwyd sawl ymgais i'w haildrefnu, mae ganddi gegin sylfaenol ond nid oes cyfleusterau toiled. Mae materion strwythurol a thamprwydd parhaus yn yr eglwys.

Eglwys y Santes Fair, Llanfair

Adeilad rhestredig Gradd II*
Mae Eglwys y Santes Fair yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif ac y mae cyfeiriad ohoni yn nheithiau Gerallt Gymro. Mae cysylltiad cryf â Las Ynys Fawr, man geni Ellis Wynne, a chynhelir Plygain Ellis Wynne yn yr eglwys bob blwyddyn. Mae wardeiniaid a gwirfoddolwyr yr eglwys hon yn cynnig gofal bugeiliol rhagorol yn y gymuned leol. Nid oes cyfleusterau yma ac maae ei chynulleidfa yn heneiddio ond yn ffyddlon.

Eglwys Tanwg Sant, Llandanwg

Adeilad rhestredig Gradd I
Gwasanaethau rheolaidd a gynhelir yn ystod yr haf
Mae'r safle'n dyddio’n ôl i 450. Mae Eglwys Tanwg Sant wedi'i lleoli ynghanol y twyni tywod ar y blaendraeth ac fe'i hadnabyddir fel 'Yr eglwys yn y tywod'. Mae’n ganoloesol ei tharddiad, ac yn gartref i dair carreg arysgrifedig o'r 5ed neu’r 6ed ganrif a dwy garreg wedi'u harsgrifio a chroes. Cafodd ei disgrifio fel 'crud Cristnogaeth Prydain' gan rwydwaith lleoedd pererinion bach, mae'n lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau ac yn yr amseroedd arferol mae'n denu miloedd o ymwelwyr a phererinion y flwyddyn. Mae cyfleusterau a chaffi ar gael yn y maes parcio talu ac arddangos cyfagos. Cyn Covid roedd gwasanaethau rheolaidd, un y mis yn y gaeaf, a gwasanaethau wythnosol gyda'r nos yn ystod misoedd yr haf.

Saint Tanwg's Church in the sand dunes
Eglwys Llandanwg | Llandanwg Church

Eglwys Pedr Sant, Llanbedr

Adeilad rhestredig Gradd II*
Mae Llanbedr yn aelod o Gymuned y ‘Coventry Cross of Nails’ – mae'r pentref wedi'i gefeillio â Huchenfeld sydd, ynghyd â Dyffryn, wedi adeiladu eglwys a Chlinig Mamolaeth ac wedi ariannu hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd yn Butembo, Tanzania. Nid oes ganddi gyfleusterau gwresogi ar hyn o bryd ond mae'r MAC yn edrych ar wahanol opsiynau er mwyn ceisio unioni hyn.

Mae cyfleusterau parcio ar gael ger y ffordd gyda llwybr troed ohoni i'r eglwys drwy'r Fynwent. Mae gan yr eglwys hon draddodiad cerddorol cryf; mae ganddi gôr bychan ac mae'n cymryd rhan yn y gwasanaeth Plygain lleol.

Llanddwywe, Tal-y-bont

Adeilad rhestredig Gradd II*
Soniwyd am yr eglwys gyntaf mewn dogfennau sy'n dyddio o 1292-1293. Fe'i lleolir o fewn mynwent gromlin. Mae'r adeilad presennol yn eglwys wedi'i hadfer a'i hatgyweirio sy'n dyddio o 1593 – gwnaethwyd gwaith adfer helaeth ar yr adeilad a’r to rhwng 2004-2010. Mae’r ddarpariaeth parcio yn wael, gan ei bod ar y brif ffordd o Harlech i Abermaw, ac ar hyn o bryd nid oes cyfleusterau ar gael ond bydd prosiect ail-drefnu i osod toiled a chegin fach yn cael ei roi ar waith yn ystod hydref 2022.

Eglwys y Santes Fair a Bodfan, Llanaber

Adeilad rhestredig Gradd I
Er gwaethaf gwaith adfer sylweddol yn 1860, mae'n adeilad o’r 13eg ganrif sydd wedi ei gadw'n dda gyda ffenestri lancet a thrawstiau bwaog o’r 16eg ganrif. Yng nghornel ogledd-orllewinol yr eglwys mae dwy garreg hynafol. Yn 1969, adferwyd yr eglwys yn helaeth ac eto wedyn yn 1987.
Mae ganddi gynulleidfa a gasglwyd o gymunedau cyfagos ac y mae'n well ganddynt ddefnyddio litwrgi 1984. Mae'n daith gerdded hir i gyrraedd yr eglwys ond mae parcio ar gael mewn cilfan gyfagos. Mae'r eglwys yn lleoliad poblogaidd ar gyfer angladdau a phriodasau.

Llanaber church overlooking the sea
Eglwys Llanaber | Llanaber Church

Eglwys Ioan Sant yr Efengylaidd, Abermaw

Adeilad rhestredig Gradd II*
Ariannwyd yn benaf gan Mrs Perrins er cof am ei gŵr ac fe'i gelwir yn Eglwys Saws Caerwrangon. Fe'i cynlluniwyd gan y penseiri o Gaer John Douglas a Daniel Fordham ac fe'i hadeiladwyd rhwng 1889 a 1895.

Rhoddwyd arian ar gyfer dodrefnu’r eglwys gan Mrs Perrins a'i phlant. Rhoddwyd yr organ gan ferch Mrs Perrins, Mrs Sarah Gertrude Potter a Nicholson & Co- adeiladodd yr offeryn sydd â Thystysgrif Organ hanesyddol gradd II* o'r Gofrestr Organau Pibell Genedlaethol.

Mae gan yr eglwys naw ffenestr wydr lliw gan C.E. Kemp. Mae wedi cael ei hadfer yn sylweddol dros y 15 mlynedd diwethaf ac wedi derbyn arian cronfa Treftadaeth y Loteri ddwywaith.

Mae'n addas ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus mawr ac angladdau. Mae mynediad i fyny bryn serth ac ar y brig mae rhywfaint o le parcio. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys porta-loo sydd yn cynnig mynediad i'r anabl wedi'i leoli yn y cyntedd, ac mae ardal i baratoi lluniaeth yn y festri sy'n ymarferol, ond nid yn foddhaol yn y tymor hir.

Cyn Covid, denodd filoedd o ymwelwyr y flwyddyn a roddodd lawer o arian i Ardal y Weinyddiaeth.

Eglwys Dewi Sant, Abermaw

Adeilad rhestredig Gradd II
Adeiladwyd Eglwys Dewi Sant yn 1830 fel capel hwylus i fynychwyr Eglwys y Santes Fair Llanaber pan ddechreuodd Abermaw drawsnewid o fod yn ganolfan adeiladu llongau/morwrol i gyrchfan twristiaeth. Cafodd y tu mewn ei hail-drefnu a'i hailaddurno yn y 1970au gan gynnwys arddangos copïau o ddarluniau olew mawr o gartwnau a dynnwyd gan Raphael yn dangos bywydau St Peter a St Paul a roddwd i’r eglwys fel rhoddion . Cafodd yr adeilad ei ail-doi yn 2011,er hyn mae angen ei adnewyddu, ei ail-weirio'n helaeth a system gwresogi newydd. O ystyried yr heriau hyn, mae ymchwiliadau'n parhau i newid y defnydd o'r adeilad i ddarparu incwm i Ardal y Weinyddiaeth.

Parhaodd i gael ei hystyried yn eglwys "leol" nes i'r gwasanaethau ddod i ben yno yn 2014. Fodd bynnag, nid oedd priodasau wedi'u hawdurdodi i ddigwydd yma tan 1985.

Neuadd yr Eglwys Dyffryn Ardudwy

Heb ei restru
Wedi'i adnewyddu yn 2014 mae'r Neuadd yn darparu swyddfa fechan ar gyfer Ardal y Weinyddiaeth. Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer addoli ac mae'r genhedlaeth hŷn yn ei chael yn gynnes ac yn groesawgar. Cyn Covid, darparodd y neuadd incwm a oedd yn cyfatebol a’i chostau rhedeg drwy ei llogi i grwpiau lleol. Defnyddir y Neuadd i gynnal cyfarfodydd Cyngor Ardal y Weinyddiaeth ar gyfer y Weinyddiaeth a digwyddiadau codi arian ond hefyd ar gyfer Astudiaethau Beiblaidd, cyfarfodydd Undeb y Mamau, Eglwys Flêr, nosweithiau Cwis, prydau cymunedol ac ati.


Gan ddefnyddio MyFundAccounting.online fel rhaglen cadw llyfrau, mae Ardal y Weinyddiaeth wedi cydgrynhoi ei chyfrifon banc yn un cyfrif cyfredol ac ychydig o gyfrifon buddsoddi. Defnyddir Rhodd Uniongyrchol (y cynllun rhoi Debyd Uniongyrchol sy'n cael ei redeg gan Gorff y Cynrychiolwyr) yn helaeth yn hytrach nag amlen draddodiadol sy'n ysgafnhau'r baich ar wirfoddolwyr.

Mae Ardal y Weinyddiaeth wedi bod yn wynebu colledion wrth weithredu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae wedi bod yn ffodus yn y ffordd y mae ei chyfrifon a'i buddsoddiadau wedi'u hailstrwythuro i liniaru cymaint o'r golled hon â phosibl ond mae ymddiriedolwyr Cyngor Ardal y Weinyddiaeth yn ymwybodol nad yw hyn yn gynaliadwy.

Roedd y defnydd o adeiladau'r eglwys fel cyfle i gynhyrchu incwm a chenhadu yn dwyn ffrwyth cyn Covid ac mae gwaith i ailsefydlu ymgysylltiad ymwelwyr a phererinion wedi ailddechrau'n ddiweddar. Mae ymchwil i ffrydiau incwm eraill y tu hwnt i weithgareddau codi arian cynulleidfaol a thraddodiadol yn parhau i gael eu cynnal er mwyn darparu sylfaen o incwm ehangach gyda llai o risg y mae'r pandemig wedi tynnu sylw ati. Mae llawer o frwdfrydedd o fewn Ardal y Weinyddiaeth dros roi cynnig ar bethau newydd er mwyn cynhyrchu incwm.

View over Barmouth to the sea
Golygfa dros Abermaw at y môr | View over Barmouth to the sea

Arweinydd Ardal Weinidogaeth

Rydym yn chwilio am arweinydd sydd yn:

 1. egniol, gydag angerdd a gweledigaeth i weld dyfodiad Teyrnas Dduw
 2. alluogwr medrus, mentor i'n cynulleidfaoedd sy'n gallu annog, datblygu a rhyddhau ein rhoddion
 3. Gymraeg ei iaith neu'n barod i ddysgu Cymraeg, ac yn y pen draw arwain addoliad drwy gyfrwng y Gymraeg
 4. creadigol ac yn barod i addasu i sefyllfaoedd gwahanol
 5. yn awyddus i ymgysylltu ag aelodau o'n cymunedau nad ydynt yn dod i'r eglwys, i'w hysbrydoli ac i fod yn gysylltiedig â hwy
 6. yn galonnog ac yn cael ei arwain gan ysbryd
 7. gyfforddus yn bod yn ganolog ond hefyd yn gyfforddus wrth adael i eraill ddisgleirio gan helpu yn y cefndir
 8. presenoldeb sydd yn gallu uno â sensitifrwydd bugeiliol, empathi a thosturi
 9. annog ein cenhadaeth o letygarwch a gynigir i ymwelwyr a phererinion yn ein hadeiladau
 10. profiadol mewn ystod o draddodiadau ac yn gyfforddus gydag addoliad blaenllaw ac wedi ei arfogi mewn amrywiaeth o arddulliau
 11. gadarnhaol, ac yn meithrin mwynhad, chwerthin ac ymdeimlad o hwyl
Cymraeg

Vicar and Ministry Area Leader of Bro Ardudwy


Lead and serve the mission and ministry of the Church as Vicar of a Ministry Area that reaches from Harlech to Barmouth, along the glorious west Wales coast, with its rich mix of communities, churches and colleagues. 

Bro Ardudwy

Bro Ardudwy is in one of the most beautiful areas in Wales with most of the Ministry Area lying within the Snowdonia National Park. The Ministry Area is a twenty mile coastal strip, with miles of sandy beaches, lying between the two estuaries of the River Dwyryd in the North and the River Mawddach in the South. Inland the Ministry Area includes an extensive agricultural area with a network of narrow country lanes linking scattered, isolated sheep farms. The whole area is bordered to the East by the magnificent, Rhinog Mountains, often described as Wales’ last great wilderness.

This combination of mountains and coast has ensured that tourism is the principal industry in the area, with the majority of local jobs being seasonal and low paid. The summer population of the Ministry Area swells significantly as tourists flock to the caravan sites and holiday accommodation. The high demand for second homes and holiday lets has pushed up house prices beyond the reach of many local families. This combined with the lack of year-round employment has led to many young people leaving the area and the Ministry Area has an increasingly ageing population. There is significant deprivation in many parts of the Ministry Area, with poor access to services, poor health, low employment rates and poor housing. Approximately 50% of the population of Bro Ardudwy speak Welsh as a first language, with many more having a good level of conversational Welsh.

Bro Ardudwy includes the two towns of Barmouth and Harlech along with nine villages. Barmouth in the South was once a ship building port and is now a popular seaside holiday destination, with its population of just over 2,500 rising to over 10,000 in the summer months. There is a supermarket and range of services, along with a pretty harbour, famous viaduct and range of family attractions. Harlech, with a population of just over 2,000, lies towards the North of the Ministry Area. Harlech’s famous castle (an UNESCO World Heritage Site) and internationally renowned Royal St David’s golf course attract a huge number of visitors to the area. The geography of the town divides the community in two, with many local Welsh speaking families living in lower Harlech (where the Health Centre and schools are located ) and many retirees and English speakers living in the old upper town (where the castle, shops and St Tanwg’s church are found).

Although Barmouth and Harlech are the principal centres for services, the combined population of the villages far exceeds that of the two towns. To the East of Barmouth lies the village of Bontddu. Stretched North along the A496 from Barmouth lie the villages of Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr and Llanfair. These villages all have an active community life and many retain local shops. North of Harlech, the church of Llanfihangel y Traethau serves a large rugged land area with a closely knit community who work the old family farms or live in the hamlets of Ynys, Soar, Llandecwyn and Talsarnau.

Barmouth Time
Tref Abermaw | Barmouth Town

The Ministry Area

Bro Ardudwy was one of the first Ministry Areas to be established in the Diocese of Bangor in 2013. Initially the Ministry Area served the communities of Llandecwyn, Talsarnau, Harlech, Llanfair, Llandanwg, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy and Talybont. The Ministry Area was completed in 2016 with the incorporation of the communities of Llanaber, Barmouth and Bontddu. Much positive work was put into establishing a common identity as a ‘Bro’ across individual congregations and fostering relationships across the Ministry Area. The Ministry Area is governed by a Ministry Area Council (MAC) on which all churches within the Ministry Area are represented. This meets approximately five times a year. The Ministry Area Council has evolved from a forum in which each church had its own priorities and agenda, to a truly collaborative structure which understands and are willing to oversee the mission of the entire Ministry Area.

There is a small clergy team within the Ministry Area, currently we have a Distinctive Deacon and a few retired NSMs who are generous with their offers of support. The Ministry Area has a strong history of encouraging commissioned ministries and there is an active Lay Worship Leaders Team who lead services across the Ministry Area and a Pastoral Visiting Team. After a challenging few years there is real energy within the Ministry Area for a renewed vision and mission and the new Ministry Area leader will find themselves supported by a number of willing and enthusiastic lay volunteers who in the past have formed a strong broader leadership team. 

Saint David's Church in Barmouth
Eglwys Dewi Sant, Abermaw | Saint David's Church, Barmouth

Worship and Mission

As a group of mostly rural churches our congregations are made up of people with very different church backgrounds. As a Ministry Area it’s important to us to offer worship across the whole spectrum from the very traditional to new and pioneering. In recent years and post pandemic our worship has become more homogenous and we’re hopeful that a new leader will encourage us in developing new pioneering, engaging, accessible worship across the Ministry Area.

Two of our churches have a strong tradition of offering worship exclusively in the Welsh language however we are positive about supporting clergy who are willing to learn Welsh and there is good diocesan Welsh language training provision.

We currently hold services at 9.30am on Sunday in Llanfair, Llanaber and Llanbedr and 11.30am on Sunday at Barmouth, Llanfihangel y Traethu and Llanddwywe. These services are a mixture of Morning Prayer and Holy Eucharist. Services in Harlech have been temporarily paused due to building repair work but are usually held at 9.30am.

Post pandemic we are looking for a new vision to help us focus on engaging missionally across the Ministry Area. There is huge potential for ministry amongst families, there is a strong history of engagement in local schools and a real need for youth work with very little local authority provision of youth clubs.


Buildings and Finance

On the whole, most of the church buildings are in good repair but none of them has modern facilities within them such as toilet and catering facilities. Most have some issues with regard to their electrical installations and heating systems but on the whole there is nothing insurmountably wrong with the fabric of most of them. Given the extra pressures of running costs, the congregations are aware that changes are needed to the way the buildings are used.

Llandecwyn

Grade II listed building
No regular weekly service pattern
Erected in 1879-1880 but based on ancient foundations, it lies on the long-distance Ardudwy Way path which is signposted throughout the area. This church was the original church of the Small Pilgrim’s Network of which it continues to be a member. It held 3 or 4 Welsh language services a year pre-Covid. Income is usually generated through visitor donations.

Eglwys Llandecwyn | Llandecwyn Church

Llanfihangel y Traethau

Grade II listed building
The church, dedicated to St. Michael the Archangel, is an ancient structure, it was built with close connections to Llandecwyn around the middle of the 12th century. This church is also part of the Small Pilgrim’s Network and also stands on the Ardudwy way. Although this very beautiful church is not directly on the main road, it is deeply rooted in this mostly Welsh speaking, agricultural community and is much loved. It draws a steady footfall of pilgrims when it is open.

St Tanwg’s Church, Harlech

Grade II listed building
Situated in the old upper part of Harlech, it was built in 1840 and contains the 5th Century font from the original Parish church of Harlech at Llandanwg. There have been several attempts to reorder it but it does have a basic kitchen but no toilet facilities. There are ongoing structural and damp issues in the church.

St Mary’s Church, Llanfair

Grade II* listed building
St Mary’s Church is medieval in origin, with its first documented reference dating to the twelfth century during travels of Gerald of Wales. There is a strong connection with Las Ynys Fawr, the birthplace of Ellis Wynne, and the Ellis Wynne Plygain is held in the church each year. The wardens and others of this church offer excellent pastoral care in the local community. There are no facilities and an aging but faithful congregation.

Eglwys Llanfair | Llanfair Church

St Tanwg’s Church, Llandanwg

Grade I listed building
Regular services held during summer
The site dates to 450. St Tanwg's Church is situated within sand dunes on the foreshore and is known as ‘The church in the sands’ . Medieval in origin, and houses three 5th to 6th century inscribed stones and two cross incised stones. Described as ‘the cradle of British Christianity’ by the Small pilgrim places network, it is a popular venue for weddings and in normal times attracts thousands of visitors and pilgrims a year. Facilities and a café are available in the adjacent pay and display car park. Pre-Covid there were regular services, one per month in winter, and weekly evening services during the summer months.

St Peter’s Church, Llanbedr

Grade II* listed building
Llanbedr is a member of the Community of the Coventry Cross of Nails – the village is twinned with Huchenfeld who, together with Dyffryn, have built a church and a Maternity Clinic and funded training of health care workers in Butembo, Tanzania. It currently has no heating but the MAC are looking in to options to rectify this.

Parking facilities are available near by with a footpath from it to the church through the Churchyard. This church has a strong musical tradition; it has a small choir and takes part in the local Plygain service.

Eglwys Llanbedr | Llanbedr Church

Llanddwywe, Talybont

Grade II* listed building
The church was first mentioned in documents dating to 1292-1293. It is situated within a curvilinear churchyard. The current building is a restored and repaired church dating from 1593 – reroofed and extensive restoration work between 2004-2010. It has poor parking, being on the main Harlech to Barmouth road and currently no facilities but a reordering project to install a toilet and small kitchenet is going to be implemented during Autumn 2022.

St Mary & St Bodfan’s Church, Llanaber

Grade I listed building
Despite substantial restoration work in 1860, it is a well-preserved 13th-century building with lancet windows and arch-braced collar beams (16th-century) to the chancel roof. In the north-west corner of the church there are two ancient stones. In 1969, the church was extensively restored and again in 1987.

It has a congregation gathered from neighbouring communities who prefer to use 1984 liturgy. It is a long walk to reach the church but there is parking available in a layby. The church is a popular venue for both funerals and weddings.

St John the Evangelist’s Church, Barmouth

Grade II* listed building
Majority funded by Mrs Perrins in memory of her husband and is known as the Worcester Sauce Church. It was designed by the Chester architects John Douglas and Daniel Fordham and built between 1889 and 1895.

Funds for financing the furnishing of the church were donated by Mrs Perrins and her children. The organ was donated by Mrs Perrins' daughter Mrs Sarah Gertrude Potter and Nicholson & Co built the instrument which has a grade II* Historic Organ Certificate from the National Pipe Organ Register.

St John's has nine stained glass windows by C.E. Kemp. It has had considerable restoration over the past 15 years and received Heritage Lottery Funding twice.

It is suitable for large civic events and funerals. Access is up a steep hill and at the top there is some parking space. The facilities consist of a disabled-access porta-loo sited in the landward porch and there is a makeshift refreshment area in the vestry which is functional but not satisfactory long term.

Pre-Covid, it attracted thousands of visitors a year who donated a lot of funds to the Ministry Area.

Ffenestr orllweinol Eglwys Sant Ioan, Abermaw | The western window at St John's Church, Barmouth

St David’s Church, Barmouth

Grade II listed building
Built in 1830, St David’s Church was constructed as a chapel of ease for St Mary’s Llanaber as Barmouth began its transition from a shipbuilding/maritime centre to tourism destination. The interior was re-arranged and redecorated in the 1970’s including the donations of large oil painting copies of cartoons drawn by Raphael depicting the lives of St Peter and St Paul. The building was re-roofed in 2011 but requires extensive refurbishment, re-wiring and a new heating solution. Given these challenges, investigations are continuing to change the use of the building to provide an income for the Ministry Area.

It continued to be regarded as the “local” church until services ceased there in 2014. Weddings however weren’t authorised to take place here until 1985.

Church Hall Dyffryn Ardudwy

Unlisted
Refurbished in 2014 the Hall provides a small upper office for the Ministry Area. It is also used for worship and the older generation find it warm and welcoming. Pre-Covid the hall provided an income which covered its running costs by letting it to local groups. The Hall is used by the Ministry Area for Ministry Area Council meetings and fundraising events but also for Bible Studies, Mothers’ Union meetings, Messy Church, Quiz nights, community meals etc.


Using MyFundAccounting.online as a bookkeeping program, the Ministry Area has consolidated its bank accounts into one current account and a few investment accounts. Gift Direct (the Direct Debit giving scheme run by the Representative Body) is heavily used instead of traditional envelope giving schemes to ease the burden on volunteers.

The Ministry Area has been incurring operating losses for the last few years and has been fortunate in the way its accounts and investments have been restructured to mitigate as much of this loss as possible but the trustees of the Ministry Area Council are aware that this is unsustainable.

Use of the church buildings as income generating and missional opportunities was proving fruitful pre-Covid and work to re-establish visitor and pilgrim engagement has recently restarted. Research into other income streams beyond congregational and traditional fundraising activities continues to be undertaken in order to provide a broader income base with less risk which the pandemic has highlighted. There is a lot of enthusiasm within the Ministry Area for trying new things to generate income.

Ministry Area leader

We are looking for a leader who is:

 1. energetic, with a passion and vision to see God’s Kingdom come
 2. a skilled enabler, a mentor to our congregations who can encourage, develop and release our gifts
 3. Welsh speaking or willing to learn Welsh and eventually lead worship through the medium of Welsh
 4. creative and adaptable to different situations
 5. eager to engage with members of our communities that don’t come to church, to inspire and be relatable to them
 6. servant-hearted and spirit-led
 7. comfortable being front and centre but also comfortable letting others shine and helping out in the background
 8. a uniting presence with pastoral sensitivity, empathy and compassion
 9. encouraging of our mission of hospitality offered to visitors and pilgrims in our buildings
 10. experienced in a range of traditions and comfortable with leading and equipping worship in a variety of styles
 11. positive, and fosters enjoyment, laughter and a sense of fun