minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gobeithion a nodau'r Esgob ar gyfer gweinidogaeth Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Madryn


Mae’r disgrifiad hwn o obeithion a nodau ar gyfer gweinidogaeth yr Arweinydd Ardal Weinidogaeth ym Mro Madryn yn cyd-fynd â dyletswyddau cyffredinol offeiriad sy’n cael eu hamlinellu yng Nghyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru ac yn Llawlyfr Clerigion yr Eglwys Yng Nghymru.Bydd y disgrifiad hwn o obeithion a nodau’n cael ei adolygu fel rhan o’r cylch Adolygu Datblygiad Gweinidogaethol.


Arweinyddiaeth a goruchwyliaeth

 • Bydd Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Madryn yn ymarfer goruchwyliaeth ar draws casgliad o gymunedau amrywiol ond cysylltiedig gan gynnig arweinyddiaeth glir er mwyn galluogi disgyblion a chymunedau i addoli Duw, tyfu’r Eglwys a charu’r byd.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth, yn ystod y flwyddyn gyntaf yn y swydd, yn creu Cynllun Datblygu Cenhadaeth o fewn y fframwaith esgobaethol, a fydd yn cynnwys y gobeithion a’r nodau sydd yn y ddogfen hon.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn cydweithio gyda'r Esgob, yr Archddiacon ac Ysgrifennydd yr Esgobaeth i ddatblygu Cynllun Datblygu Cyllid, a fydd yn cyfarch stiwardiaeth, rhoi a chodi pres.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn cymryd rhan lawn yn: (i) y cylch Adolygu Datblygiad Gweinidogaethol, gan gynnwys cyfarfodydd un i un rheolaidd gyda’r Archddiacon fel prif fforwm goruchwyliaeth a chyngor; (ii) bywyd ehangach yr esgobaeth a’r archddiaconiaeth, gan gefnogi gweinidogaeth yr Esgob yn yr esgobaeth a’r dalaith yn ôl y gofyn.

Addoli Duw

 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn goruchwylio addoli Duw ar draws yr Ardal Weinidogaeth, gan gynnig mynegiant amrywiol o addoli a fydd yn cynnwys addoliad litwrgaidd, sagrafennol, cyfoes, pob oedran a dwyieithog, ar y Suliau a thrwy'r wythnos.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn ffocysu'n bersonol ar arwain addoliad yn Eglwys Dewi Sant, Nefyn, gan feithrin Tîm Addoli i gynnal addoliad sofonol ledled yr Ardal Weinidogaeth.

Tyfu’r Eglwys

 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth, yn ystod y flwyddyn gyntaf yn y swydd, yn sefydlu nodau, cadarn, cyraeddadwy ar gyfer efengylu yn ystod y pum mlynedd 2022-2026.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn gweithio’n agos â Thîm Deiniol i sicrhau darparu ac allbwn o ansawdd rhagorol yn y meysydd:(i) addysg a gweinidogaeth ysgolion; (ii) gweinidogaeth ehangach plant, ieuenctid a teuluoedd; (iii) datblygu disgyblaeth; (iii) rheolaeth a stiwardiaeth ariannol; (iv) cyfathrebu a gweinidogaeth ddigidol.
 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn adeiladu tîm cadarn o gydweithwyr, ordeiniedig a lleyg a fydd yn rhannu yng ngweinidogaeth yr Arweinydd Ardal Weinidogaeth, yn enwedig ym meysydd: (i) arwain a dysgu addoli; (ii) gofal bugeiliol; (iii) gweinidogaeth teuluoedd; (iv) efengylu.Bydd hyn yn gofyn am gynllunio, goruchwyliaeth ac arweinyddiaeth bugeiliol clir.

Caru’r byd

 • Bydd Arweinydd yr Ardal Weinidogaeth yn sefydlu partneriaethau bwriadol a strategol gyda sefydliadau, asiantaethau ac enwadau eraill er mwyn: (i) galluogi clywed llais Cristnogol yn y maes cyhoeddus; (ii) gweithio dros drawsnewid strwythurau anghyfiawn.

Cymraeg

The Bishop's hopes and goals for the ministry of the Ministry Area Leader in Bro Madryn


This description of hopes and goals for the ministry of the Ministry Area Leader in Bro Madryn sits alongside the generic duties of an incumbent as outlined in the Constitution of the Church in Wales and the Church in Wales Clergy Handbook. This description of hopes and goals will be revised as part of the Ministerial Development Review cycle.


Leadership and supervision

 • The Ministry Area Leader of Bro Madryn will exercise oversight across a diverse and connected set of communities, offering clear leadership to enable disciples and communities to worship God, grow the Church and love the world.
 • The Ministry Area Leader will, during their first year in post, create a Mission Development Plan within the diocesan framework, which will incorporate the hopes and goals contained in this document.
 • The Ministry Area Leader will, in collaboration with the Bishop, Archdeacon and Diocesan Secretary, develop a Finance Development Plan, encompassing stewardship, giving and fundraising.
 • The Ministry Area Leader will participate fully in: (i) the Ministerial Development Review cycle, including regular one-to-one meetings with the Archdeacon as the main forum for oversight and guidance; (ii) the broader life of the diocese and the archdeaconry, supporting the Bishop’s ministry in the diocese and province as necessary.

Worshipping God

 • The Ministry Area Leader will oversee the worship of God across the Ministry Area, offering diverse expressions of worship that includes liturgical, sacramental, contemporary, all-age and bilingual worship, on Sundays and throughout the week.
 • The Ministry Area Leader will focus personally on leading worship at St David's Church, Nefyn, while nurturing a team to maintain worship of a high standard across the Ministry Area.

Growing the Church

 • The Ministry Area Leader will, during their first year in post, establish concrete, achievable goals for evangelism for the quinquennium 2022-2026.
 • The Ministry Area Leader will work closely with Tîm Deiniol to ensure a high quality of delivery and output in the areas of: (i) education and schools ministry; (ii) broader children, youth and family ministry; (ii) discipleship development; (iii) financial management and stewardship; (iv) communication and digital ministry.
 • The Ministry Area Leader will build up a robust team of ordained and lay colleagues who will share in the ministry of the Ministry Area Leader, especially in the areas of: (i) worship leading and teaching; (ii) pastoral care; (iii) family ministry; (iv) evangelism. This will require clear planning, supervision and pastoral leadership.

Loving the world

 • The Ministry Area Leader will establish intentional and strategic partnerships with other organisations, agencies and denominations to: (i) enable the Christian voice to be heard in the public square; (ii) to work for the transformation of unjust structures.