minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llun o'r Esgob Andy John | A picture of Bishop Andy John
"Annwyl ffrindiau" | "Dear friends"
English

Llythyron oddi wrth yr Esgob

Tachwedd 2020 i Chwefror 2021


Tachwedd 2020


Mae “Llan” yn brosiect saith mlynedd, gwerth £3m, a fydd yn gweld gweinidogaethau newydd yn datblygu ledled yr esgobaeth.

Llun o lyn a mynyddoedd | A picture of a lake and mountains

Rhagfyr 2020


"Geiriau ein darlleniad o'r Hen Destament y Sul hwn, o Eseia 61, yw'r rhai a ddefnyddir gan Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus. Maent yn disgrifio byd lle mae'r toredig wedi'i drwsio, a lle mae galaru wedi'i droi'n ddawnsio."


Credaf mai disgwyliad llawer ohonom bryd hynny oedd y byddai'r coronafirws yn aflonyddwch mawr i'n bywyd ar y cyd, ond yn un dros dro.


Ionawr 2021


Mae tymor Ystwyll yn ein gwahodd i fyfyrio ar natur Duw

Hands held in prayer in the light of a candle

Chwefror 2021


Yfory yw Sul y Greadigaeth ac mae fy ffocws yn fy myfyrdod ar y ffordd y gallwn ymateb i'r mater hwn gydag egni newydd.

Rwy’n atgynhyrchu isod destun cylchlythyr clerigion mis Chwefror y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol ynghylch newidiadau i’r ffordd y mae priodasau’n cael eu cofrestru. Disgwylir i'r newidiadau hyn ddod i rym ar 4 Mai 2021.Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am gyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

Letters from the Bishop

November 2020 to February 2021


November 2020


Llan is a £3m, seven-year project that will see the development of new ministries across the diocese.

December 2020


"The words of our Old Testament reading this Sunday, from Isaiah 61, are those used by Jesus at the start of his public ministry. They describe a world where broken things are mended and where mourning is turned to dancing."


I think that the expectation of many of us at that stage was that this would be a major but temporary disruption to our common life.


January 2021


The season of Epiphany invites us to reflect on the nature of God.

February 2021


Tomorrow is Creation Sunday and my focus for my meditation is on the way we can respond to this issue with new energy.

I am reproducing below the text of the General Register Office’s February clergy newsletter regarding changes to the way in which marriages are registered. These changes are expected to come into force on 4 May 2021.


Subscribe to receive email notification of diocesan mailings