minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llun o'r Esgob Andy John | A picture of Bishop Andy John
"Annwyl ffrindiau" | "Dear friends"
English

Llythyrau oddi wrth yr Esgob

Mawrth i Fehefin 2020


Mawrth 2020


"Rydym yn parhau, ledled yr esgobaeth, i ymateb i'r amgylchiadau anghyffredin hyn yn sgil yr epidemig coronafirws. Rwy'n ymwybodol, i rai ohonom, bod effaith y salwch i’w deimlo ar ein haelwydydd. I bob un ohonom, mae hwn yn gyfnod o ddadleoli, pryder ac ofn, pan aflonyddir neu beryglir yr hyn oedd gynt yn gyfarwydd ac yn gyson. Rydyn ni i gyd wedi dod yn ymwybodol o'n bregusrwydd a'n gwendid – yng ngeiriau'r colect, “na allwn, oherwydd gwendid ein natur, sefyll bob amser yn uniawn.”"


"Ysgrifennaf atoch ar ddiwedd wythnos ryfedd, aflonydd a phryderus - y gyntaf o lawer, er fy mod yn gobeithio y bydd bywyd a gwaith yn datblygu rhythm dawelach wrth inni ddod i arfer â'r ffordd newydd hon o fyw.

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf hyn, rwyf wedi bod yn darllen llythyr Paul at y Philipiaid, wedi'i ysgrifennu, wrth gwrs, o'i gell mewn carchar, yn Rhufain yn ôl pob tebyg."


Llun o lyn a mynyddoedd | A picture of a lake and mountains

Ebrill 2020


"Bydded i Grist, a gerddodd gyda’i ddisgyblion ar y ffordd i Emaus, gynnau ynoch dân ei gariad a’ch nerthu i gydgerdded ag ef yn ei fywyd atgyfodedig y dydd hwn, y Pasg hwn, ac yn wastad. Amen."


Mai 2020


"Mae ein darlleniadau o’r Efengyl ar y Sul yn symud ymlaen bellach oddi wrth ymddangosiadau Iesu wedi’r atgyfodiad – yn yr ardd, yn yr Oruwch Ystafell, ar y ffordd i Emaus – ac yn ein gwahodd i ganolbwyntio ar fywyd y Crist Atgyfodedig, a’i fywyd yn fyw ynom ninnau."


"Roedd ein coffâd o Ddiwrnod VE y dydd Gwener diwethaf hwn yn wahanol iawn i'r hyn a gynlluniwyd.

Bu’n rhaid canslo digwyddiadau cofio cenedlaethol a dinesig, ond roeddwn yn falch bod cyfryngau eraill wedi cynnig cyfleoedd inni fyfyrio a choffáu."


"Fy ngweddi droson ni yw y cawn ddefnyddio’r “cyfamser” hwn, a orfodwyd arnom eleni, i fyw ysgwydd yn ysgwydd ag eraill, i werthfawrogi cyflymder gwahanol, ac i feithrin cariad."


Hands held in prayer in the light of a candle

Mehefin 2020


"Mae gan y diwinydd, Miroslav Volf, ymadrodd trawiadol:

“nid Duw unig yw’r Duw Cristnogol.”

Y dydd Sul hwn, rydyn ni'n dathlu'r Drindod Sanctaidd - cymundeb tri pherson ac un Duw."


"Rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr ledled yr esgobaeth sydd wedi bod yn ystyried pryd a sut i ail-agor eglwysi yn ddiogel, nawr bod rheoliadau’r llywodraeth wedi galluogi adeiladau eglwysig i agor ar gyfer gweddi breifat.

Mae'r pwyntiau a wnes yn llythyr yr wythnos diwethaf yn parhau i fod yn bwysig"Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am gyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

Letters from the Bishop

March to June 2020


March 2020


"We continue, across the diocese, to respond to the extraordinary circumstances brought about by the coronavirus epidemic. I am aware that, for some of us, the impact of the illness is being felt very close to home. For all of us, this is a time of dislocation, anxiety and fear, when much that was familiar and sustaining is disturbed or at risk. We have all become aware of our vulnerability and our weakness – in the words of the collect, “that, that by reason of the frailty of our nature, we cannot always stand upright.”"


"I write to you at the end of strange, disrupted and anxious week – the first of many, although I hope that life and work will develop a calmer rhythm as we get used to this new way of being.

Over these past few days, I have been reading Paul’s letter to the Philippians, written, of course, from his prison cell, most probably in Rome."


April 2020


"May Christ, who walked with the disciples on the road to Emmaus, kindle in you the fire of his love and strengthen you to walk with him in his risen life, this day, this coming Eastertide, and always. Amen."


May 2020


"Our Gospel readings on Sundays move away now from Jesus’s post-resurrection appearances – in the garden, in the Upper Room, on the Emmaus road – and invite us to focus on the life of the Resurrected Christ, and his life alive in us."


"Our commemoration of VE Day this past Friday was very different from what had been planned.

National and civic remembrance events had to be cancelled, but I was glad that other media offered us opportunities to reflect on the meaning of the anniversary."


"My prayer for us is that we use this “in-between” time, forced upon us this year, to be alongside others, to appreciate a different pace, and to cultivate love."


June 2020


"The theologian, Miroslav Volf, has a great phrase:

“the Christian God is not a lonely God.”

This Sunday, we celebrate the Holy Trinity – the communion of three persons and one God."


"I am grateful to colleagues across the diocese who have been considering when and how to re-open churches safely, now that government regulations have enabled church buildings to open for private prayer.

The points I made in last week’s letter remain relevant."


Subscribe to receive email notification of diocesan mailings