minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Gweddïau i'w defnyddio yn ystod yr argyfwng coronafirws


Mae Eglwys Loegr wedi darparu Prayers for use during the coronavirus outbreakCynhwysir rhai o'r gweddïau yma mewn cyfieithiad a daw drwy garedigrwydd Meira Shakespear o Fro Celynnin.


Cysgoda ni, O Arglwydd da, â’th drugaredd

yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a gofid.

Atgyfnertha’r pryderus a’r ofnus,

a chynnal y gwan a’r digalon;

fel y byddo i ni ymhyfrydu yn dy gysur,

gan wybod na all dim ein hynysu oddi wrth dy gariad.

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen.


Grist Iesu ein Harglwydd,

a’n dysgaist i garu ein cymydog

ac i ofalu am yr angenhenus

fel pe baem yn gofalu andanat ti.

Yn yr amser hwn o bryder,

dyro i ni’r nerth i gysuro’r ofnus,

i ymgeleddu’r cleifion

ac i sicrhau’r ynysig o’n cariad ni

a’th gariad di tuag atynt.

Er mwyn dy enw di.

Amen.


O Dduw tosturi,

bydd yn agos at y cleifion, yr ofnus neu’r ynysig.

Yn eu hunigrwydd, bydd di eu diddanwch;

yn eu trallod, eu gobaith;

yn eu tywyllwch, eu goleuni.

Drwyddo ef, yr hwn a ddioddefodd yn unig ar y groes,

Ond sydd heddiw yn teyrnasu gyda thi mewn gogoniant,

Ein Harglwydd Iesu Grist.

Amen.


Gweddi dros y cleifion

O Dduw trugarog,

cyflwynwn i’th ofal tyner

y rhai sydd newn gwaeledd neu boen,

gan wybod fod dy freichiau tragwyddol di yno

i’w hamddiffyn ym mhob perygl.

Cysura a hwy a dyro iddynt wellhad,

i’w hadfer i iechyd a chryfder;

Trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen.


Gweddi dros weithwyr ysbytai ac ymchwilwyr meddygol

O Dduw grasusol,

dyro fedr, cydymdeimlad a dewrder

i bawb sydd yn gofalu am y cleifion,

a’th ddoethineb i’r rhai sydd yn ceisio modd iachâd.

Cryfha hwy â’th Ysbryd,

fel yr adferer llawer i iechyd trwy eu gwaith;

trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen.


Gweddi gan un sydd yn wael neu’n ymneulltuo

O Dduw,

cynorthwya fi i ymddiried ynot,

cynorthwya fi i gofio dy fod gyda mi,

cynorthwya fi i gredu na all dim fy ysgaru oddi wrth dy gariad

a amlygwyd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Amen.


Gweddi dros y gymuned Gristnogol

Nid pobl braw ydym ni:

ond pobl dewrder.

Nid pobl i’n diogelu ein hunain ydym ni: ond pobl sydd yn gwarchod diogelwch eraill.

Nid pobl trachwant ydym ni: ond pobl haelioni.

Dy bobl di ydym ni, Dduw,

yn rhoi a charu

ble bynnag yr ydym,

beth bynnag fo’r gost,

am ba hyd bynnag fo’r angen,

ble bynnag y gelwi arnom. 

Barbara Glasson, Llywydd y Gynhadledd Fethodistaidd

Cymraeg

For use during the coronavirus outbreak


The Church of England has provided Prayers for use during the coronavirus outbreak. Some of these prayers are reproduced below, and a Welsh translation has been graciously provided by Meira Shakespear from Bro Celynnin.


Keep us, good Lord,

under the shadow of your mercy

in this time of uncertainty and distress.

Sustain and support the anxious and fearful,

and lift up all who are brought low;

that we may rejoice in your comfort

knowing that nothing can separate us from your love

in Christ Jesus our Lord.

Amen.


Lord Jesus Christ,

you taught us to love our neighbour,

and to care for those in need

as if we were caring for you.

In this time of anxiety, give us strength

to comfort the fearful, to tend the sick,

and to assure the isolated

of our love, and your love,

for your name’s sake.

Amen.


God of compassion,

be close to those who are ill, afraid or in isolation.

In their loneliness, be their consolation;

in their anxiety, be their hope;

in their darkness, be their light;

through him who suffered alone on the cross,

but reigns with you in glory,

Jesus Christ our Lord.

Amen.


For those who are ill

Merciful God,

we entrust to your tender care

those who are ill or in pain,

knowing that whenever danger threatens

your everlasting arms are there to hold them safe.

Comfort and heal them,

and restore them to health and strength;

through Jesus Christ our Lord.

Amen.


For hospital staff and medical researchers

Gracious God,

give skill, sympathy and resilience

to all who are caring for the sick,

and your wisdom to those searching for a cure.

Strengthen them with your Spirit,

that through their work many will be restored to health;

through Jesus Christ our Lord.

Amen.


From one who is ill or isolated

O God,

help me to trust you,

help me to know that you are with me,

help me to believe that nothing can separate me

from your love

revealed in Jesus Christ our Lord.

Amen.


For the Christian community

We are not people of fear:

we are people of courage.

We are not people who protect our own safety:

we are people who protect our neighbours’ safety.

We are not people of greed:

we are people of generosity.

We are your people God,

giving and loving,

wherever we are,

whatever it costs

For as long as it takes

wherever you call us.

Barbara Glasson, President of the Methodist Conference