minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Llun o'r Esgob Andy John | A picture of Bishop Andy John
"Annwyl ffrindiau" | "Dear friends"
English

Llythyron oddi wrth yr Esgob

Gorffennaf i Hydref 2020


Gorffennaf 2020


"Beth yw'r pethau sy'n galluogi cymdeithasau a chymunedau i fyw bywydau cynaliadwy, iach a bodlon?"

"Ni fydd unrhyw un ohonom heb ein cyffwrdd gan bryderon ac ansicrwydd dros y 100 diwrnod diwethaf dan glo yn ein cartrefi.

I rai ohonom, bu beichiau galar neu unigedd yn rhai trymion.

Ond siawns y bu angen i bob un ohonom fyfyrio ar yr hyn sy'n bwysig i ni, ar yr hyn sy'n ein cynnal, ac ar yr hyn sy'n sylfaen i'n bywydau."


Llun o lyn a mynyddoedd | A picture of a lake and mountains

Awst 2020


"Yn darlleniad o'r Efengyl y Sul hwn, o Mathew 14, clywn am un o’r gwyrthiau enwocaf, sef porthi'r pum mil.

Mae'n hawdd mind ar goll ynghanol y cwestiynau ynglŷn â sut y digwyddodd hyn."


Medi 2020


"Mae dechrau tymor newydd yn arwydd o newid wrth i ni edrych ymlaen at ddyddiau'r diolchgarwch a thu hwnt.

Er bod y tymhorau'n newid, bydd llawer ohonom yn teimlo ein bod yn dal i fyw gydag etifeddiaeth ddyfal – nid yw rhai pethau wedi newid, neu heb newid fawr ddim, ac mae hynny'n medru bod yn ddigalon."


"Weithiau byddwn yn darllen straeon yn yr Efengylau sy'n ymddangos yn fwriadol bryfoclyd.

Efallai fod hynny'n swnio'n beth rhyfedd i'w ddweud ond roedd gan lawer o straeon Iesu dro yn y gynffon."


Hands held in prayer in the light of a candle

Hydref 2020


"Dros y bythefnos ddiwethaf, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg y byddwn yn byw gyda heriau cyfyngiadau'r pandemig am gryn amser. "


"Rydym yn aml yn portreadu'r Apostol Paul fel yr efengylydd di-ofn, un nad yw'n gorfod hidio am y gwendidau beunyddiol sy'n pwyso arnom ni.

Ond yn ein darlleniad o'r Testament Newydd y Sul hwn, clywn gan Paul am yr un aflonyddwch sy'n gyfarwydd i bob un ohonom ni."


Gweinidogaeth sacramentaidd yn ystod y pandemigTanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am gyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

Letters from the Bishop

July to October 2020


July 2020


"What are the things which enable societies and communities to live sustainable, healthy and contented lives?"

"None of us will have been untouched by the anxieties and insecurities of the past 100 days of lockdown.

For some of us, the burdens of grief or loneliness will have been extremely heavy.

But all of us will have needed to reflect on what is important to us, on what sustains us, and on what is foundational in our lives."


August 2020


"In the Gospel reading this Sunday, from Matthew 14, we read one of the most famous of miracles, the feeding of the five thousand.

It is easy to become caught up in questions about how this occurred."


September 2020


"A new season heralds a change as we look forward to the time of harvest thanksgiving and beyond.

Although the seasons change, many of us will feel we still live with a legacy that has a shelf life far longer than we might have hoped – some things have not changed or changed very little, and this is perplexing."


"We sometimes read stories in the Gospels which seem written deliberately to provoke.

That might sound a strange thing to say but many of Jesus’s stories had a sting in the tail."


October 2020


"Over these last two weeks, it has become increasingly clear that we will be living with the challenges of pandemic restrictions for a considerable time. "


"We often portray St Paul as the fearless evangelist impervious to the everyday weaknesses which seem to beset us.

But in our New Testament reading this Sunday, we read of those same disturbances familiar to each of us."


Sacramental ministry during the pandemic


Subscribe to receive email notification of diocesan mailings