minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Mary Stallard

Bu i Mary astudio Diwinyddiaeth yng Nghaergrawnt, gan hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth ordeiniedig yng Ngholeg y Frenhines, Birmingham a Choleg Diwinyddol Tamil Nadu yn India. Treuliodd ei churadaeth yng Nghasnewydd, cyn symud i Esgobaeth Tyddewi fel diacon-mewn-gofal a ficer Ysbyty Cynfyn, Eglwys Newydd a Llantrisant. Yn 2003, daeth Mary yn Ganon Trigiannol Eglwys Gadeiriol Llanelwy a Chaplan yr Esgob; bu hefyd yn Gyfarwyddwr Ymgeiwyr yr Esgobaeth a Chadeirydd Bwrdd Gweinidogaeth yr Esgobaeth, ac yn Ysgrifennydd y Bwrdd Dirnadaet Taleithiol. Rhwng 2011 a 2018 gwasanaethodd fel Caplan Anglicanaidd yn Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph, yn ogystal â bod yn Offeiriad Cyswllt yn Ardal Genhadaeth Wrecsam. Roedd hefyd yn gyd-gyfarwyddwr Canolfan Addysg Grefyddol a Datblygiad Ffydd San Silyn yn Wrecsam.

Fe’i penodwyd yn Archddiacon Bangor ac yn offeiriad cyswllt Llandudno yn 2018.

Mae addysg a galwedigaeth ym mysg blaenoriaethau elfennol Mary, ac mae’n hoff o weithio gyda phobl ifanc a chyda’r rhai sy’n mwynhau cyfathrebu syniadau sy’n ymwneud â ffydd a diwinyddiaeth. Mae ganddi hefyd brofiad dwfn o helpu eraill i adnabod a chydnabod eu doniau, a chefnogi’r rhai hynny sy’n arddel arweinyddiaeth. O ddyddiau ei gweinidogaeth yn Nhyddewi, mae Mary wedi bod yn dysgu Cymraeg, ac mae’n edrych ymlaen at fwy o gyfleoedd i weinidogaethu yn ddwyieithog ym Mangor.

Yn rhinwedd ei gweinidogaeth ddarlledu sylweddol mae Mary wedi ymddangos ar BBC Radio Cymru fel arweinydd Yr Oedfa a chyfrannwr ar Bwrw Golwg, ar BBC Radio Wales ar raglenni All Things Considered, Celebration, Wednesday Word a Weekend Word, ac ar Radio 4 fel arweinydd The Daily Service a Sunday Worship ac fel awdur a chyflwynydd Prayer for the Day.

I ymlacio, mae Mary’n mwynhau pobi a choginio, darllen, rhedeg, croes-ffitio, treulio amser gyda ffrindiau a mynychu’r theatr.

Cymraeg

Mary Stallard

Mary read Theology at Cambridge and training for ordained ministry at the Queen’s College, Birmingham and Tamil Nadu Theological Seminary in India. She served her curacy in Newport, before moving to the Diocese of St Davids as deacon-in-charge and vicar of Ysbyty Cynfyn, Eglwys Newydd and Llantrisant. In 2003, Mary became Canon Residentiary at St Asaph Cathedral and Bishop’s Chaplain, serving also as Diocesan Director of Ordinands and Chair of the Diocesan Board of Ministry, and as Provincial Selection Secretary. From 2011 to 2018 she served as Anglican Chaplain at St Joseph’s Catholic & Anglican High School, as well as being an Associate Priest in the Wrexham Mission Area. She was also co-director of the St Giles’ Centre for Religious Education & Faith Development in Wrexham.

Mary was appointed Archdeacon of Bangor and associate priest of Llandudno in 2018.

Mary is passionate about education and vocation and loves working with young people and with those who enjoy communicating ideas relating to faith and theology. Her ministry has also brought her substantial experience of helping others to know and recognise their gifts, and of supporting those in leadership roles. From the days of her ministry in St Davids, Mary has been learning Welsh, and is looking forward to more opportunities to minister bilingually in Bangor.

Mary’s substantial broadcasting ministry has seen her appear on BBC Radio Cymru as a leader of Yr Oedfa and contributor to Bwrw Golwg, on BBC Radio Wales’s All Things Considered, Celebration, Wednesday Word and Weekend Word, and on Radio 4 as a leader of The Daily Service and Sunday Worship and as the author and presenter of Prayer for the Day.

To relax, Mary enjoys baking and cooking, reading, running, cross-fit, spending time with friends and going to the theatre.