minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Agoriad Swyddogol Ysgol Cybi

Heddiw (Dydd Iau, Tachwedd 9, 2017) fe welir agor Ysgol Cybi, ysgol gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru, i wasanaethu Caergybi. Agorodd yr ysgol ei giatiau i ddisgyblion am y tro cyntaf ym mis Medi, ond heddiw gwelir yr agoriad swyddogol gan Kirsty Williams - Ysgrifennydd Addysg Cabinet Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r seremonïau agoriadol, bendithiwyd adeiladau’r ysgol gan Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John.

Mae Ysgol Cybi wedi’i datblygu ar safle hen Ysgol Cybi yng Nghaergybi. Mae’n gwasanaethu dalgylch a wasanaethwyd yn flaenorol gan 3 ysgol - Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, Ysgol y Parc ac Ysgol Llaingoch. Gyda lle i 540 o ddisgyblion, yn ogystal â 76 o leoedd meithrin, Ysgol Cybi bellach ydy ysgol gynradd fwyaf yr Eglwys yng Nghymru yng Ngogledd Cymru. Y Pennaeth ydy Mr. Trystan Roberts, a fu’n gynt yn Bennaeth Ysgol Kingsland, un arall o ysgolion cynradd Caergybi.

Wrth wneud sylw ar agoriad Ysgol Cybi, meddai Mrs Anest Gray Frazer – Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Esgobaeth Bangor, ‘Mae hi wedi cymryd bron i 8 mlynedd inni gyrraedd y fan hyn – ysgol eglwys newydd gyntaf Esgobaeth Bangor ers 1994. Mae’r Esgobaeth wrth ei bodd i fod wedi gallu gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn i sicrhau bod ad-drefnu ysgolion wedi llwyddo i gadw darpariaeth gynradd ysgol eglwys yng Nghaergybi. Mae’r Cyngor a Llywodraeth Cynulliad Cymru bellach wedi cyflenwi adeilad addysgol sy’n bendant yn barod ar gyfer gofynion addysg disgyblion Ysgol Cybi yn yr 21ain ganrif. Fe fydd hi’n gyffrous iawn i weld yr ysgol yn datblygu fel cymuned, yn ogystal ag ysgol Eglwys.’

Dywedodd y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor, ‘Mae hi wedi bod yn fraint i gymryd rhan yn y seremoni heddiw ac i fendithio’r gymdeithas ysgol newydd hon yn ei hadeilad ysgol newydd. Mae adeiladu cymuned yn golygu datblygu pobl a pherthnasau, a’m gobaith a’m gweddi innau ydy y bydd Ysgol Cybi’n medru adeiladu ar lwyddiannau a chryfderau’r ysgolion a aeth o’i blaen, gan ddod yn gymuned Gristnogol go iawn sy’n estyn allan ac yn galluogi pob un o’i disgyblion i gyflawni’r potensial mae Duw’n ei gynnig iddyn nhw.’

2017-11-09 Ysgol Cybi +A, Anest Trystan (Pennaeth)
Esgob/Bishop Andy, Trystan Roberts, Anest Gray Fraser
Cymraeg

Ysgol Cybi’s Official Opening

Today (Thursday 9 November 2017) has seen the opening of Ysgol Cybi, the new Church in Wales primary school, serving Holyhead. The school opened it’s doors to pupils for the first time in September, but today has seen the official opening by Kirsty Williams - the Welsh Assembly Government’s Cabinet Secretary for Education. As part of the opening ceremonies, the new school building was blessed by the Bishop of Bangor, the Right Reverend Andy John.

Ysgol Cybi has been developed on the site of Holyhead’s former Cybi School. It serves the catchment area which was previously served by 3 schools - Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, Ysgol y Parc and Ysgol Llaingoch. With places for 540 pupils, as well as 76 nursery places, Ysgol Cybi has become the largest Church in Wales primary school in North Wales. The Headteacher is Mr. Trystan Roberts, previously the Headteacher at Ysgol Kingsland, another of Holyhead’s primary schools.

Commenting on the opening of Ysgol Cybi, Mrs Anest Gray Frazer - the Diocese of Bangor’s Director of Education and Engagement - said, ‘It has taken almost 8 years to arrive at this moment - the first new church school in the Diocese of Bangor since 1994. The Diocese is thrilled to have been able to work with the Isle of Anglesey County Council to ensure that school reorganisation has retained church school primary provision in Holyhead. The Council and Welsh Assembly Government have then delivered an education facility which is genuinely ready for the 21st Century education requirements of the pupils of Ysgol Cybi. It will be very exciting to see the school develop as a community, as well as a Church school.’

The Right Rev’d Andrew John, Bishop of Bangor, commented, ‘It has been a privilege to take part in the ceremony today and to bless this new school community in its new school building. Building a community is all about developing people and relationships, and I hope and pray that Ysgol Cybi will be able to build on the achievements and strengths of the schools which have gone before it, and become a genuine Christian community which reaches out and enables all of its pupils to fulfil their God-given potential.’

Tair ysgol wedi dod yn un / Three schools have become one