minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Diogelu yn yr Esgobaeth a Ffarwêl

O fewn unrhyw dîm, bydd pobl yn dod â thalentau, sgiliau a gwybodaeth gyda hwy, ac felly mae’r Esgobaeth yn falch o gyhoeddi y bydd briff Diogelu yn Nhîm Deiniol yn trosglwyddo o Becks Davie-Tettmar i Anest Gray Frazer o Chwefror 1af.

Dywedodd Siôn Rhys Evans, Ysgrifennydd yr Esgobaeth, ‘Pan benodwyd Anest yn Gyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, ddaeth hi â llawer o brofiad mewn gwaith cymdeithasol a diogelu, ac felly rydym yn ddiolchgar ei bod hi'n cynnig y doniau hyn i ni fel esgobaeth.

Rwyf hefyd yn ddyledus i Becks am fod yn barod i ymgymryd â'r rôl Diogelu a'i datblygu gyda diwydrwydd ac ymroddiad dros y 2 flynedd ddiwethaf. Rydym i gyd yn gwerthfawrogi pwysigrwydd diogelu yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth, ac mae Becks wedi gwneud llawer o waith gyda'r tîm taleithiol i gryfhau diogelu yn ein hesgobaeth ac i weithio a hyfforddi Cydlynwyr Diogelu yn ein Hardaloedd Gweinidogaeth.’


Mae’r Esgobaeth hefyd wedi cyhoeddi bod cyfnod gwaith Phil Davies wedi dod i ben. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Phil wedi canolbwyntio ar helpu Ardaloedd Gweinidogaeth i baratoi eu Cynlluniau Datblygu Cenhadaeth, yn ogystal ag ar sefydlu’r cynllun Penseiri Ardal Gweinidogaeth newydd.

Wrth ddiolch i Phil, dywedodd Siôn Rhys Evans, Ysgrifennydd yr Esgobaeth, ‘Rydym wedi gwneud cynnydd da yn y ddau faes gyda chymorth profiadol Phil. Mae llawer o feysydd eraill o'n gwaith wedi elwa o’i gyngor a’i ddoethineb yn seiliedig ar ei brofiad arwyddocaol o arferiadau masnachol a phroffesiynol.

Rwy'n falch iawn y bydd Phil yn dechrau swydd yn Eglwys Sant Paul, Knightsbridge yn Esgobaeth Llundain ar ddechrau mis Chwefror. Bydd yn arwain ar brosiect datblygu gwerth miliynau o bunnoedd, a gwn bod hon yn rôl lle ddefnyddir ei ddoniau’n dda.’

Dylai unrhyw ymholiadau a fyddai wedi cael eu cyfeirio at Phil o'r blaen bellach yn dod at yr Ysgrifennydd yr Esgobaeth.

Cymraeg

Safeguarding Support in the Diocese and Farewell

Within any team, people will bring gifts, skills and knowledge with them, and the Diocese is pleased to announce that from February 1st the Safeguarding Support brief in Tîm Deiniol will be transferring from Becks Davie-Tettmar to Anest Gray Frazer.

Siôn Rhys Evans, the Diocesan Secretary said, ‘When Anest was appointed as our Director of Education & Engagement she brought much experience in social work and safeguarding, and so we are grateful that she is offering these gifts to us as a diocese.

We are indebted to Becks for being prepared to take on the Safeguarding support brief and to develop it with diligence and dedication over the past 2 years. We all appreciate the importance of safeguarding in our Ministry Areas, and Becks has done much work with the provincial team to strengthen safeguarding in our diocese and to equip our Ministry Area Safeguarding Coordinators.'


It has also been announced that Phil Davies’s time with the Diocese has come to an end. Over the last year, Phil has focused on helping Ministry Areas to prepare their Mission Development Plans, as well as on setting up the new Ministry Area Architects scheme.

Thanking Phil, Siôn Rhys Evans, the Diocesan Secretary said, ‘We’ve made good progress in both spheres of work thanks to Phil’s initiative. Many other areas of our work have benefitted from Phil’s advice and counsel, based on his significant experience of commercial and professional practice.

I’m very glad for Phil that he will take up an appointment at St Paul’s Church, Knightsbridge in the Diocese of London at the beginning of February. He’ll be leading on a multi-million pound development project, and I know that it’s a role in which his gifts will be well-used.’

Any queries that would previously have been directed to Phil Davies are now being handled by the Diocesan Secretary.