minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Cypyrddau gwag a silfoedd llwm

Neges gan y Canon Nathan Jarvis, Cydlynydd Banc Bwyd Cadeirlan Bangor.

Cofiwch hyn: Os mai ychydig dych chi'n ei hau, bach fydd y cynhaeaf; ond os dych chi'n hau yn hael, cewch gynhaeaf mawr. Dylai pob un ohonoch chi roi o'i wirfodd, dim yn anfodlon neu am fod pwysau arnoch chi. Mae Duw'n mwynhau gweld pobl sydd wrth eu boddau yn rhoi. (2 Corinthiaid 9:6-8)

Mae ‘Dolig yn agosháu, cyfnod o lawnder i lawer o bobl, gan gynnwys digonedd o fwyd.

I un teulu sy’n defnyddio ein banc bwyd, nid amser i ddathlu oedd hwn, ond amser i dynhau beltiau, llyncu balchder a cheisio cymorth. Mae eu hanes nhw yn un cyffredin yn y dinasoedd, trefi a phentrefi hynny ledled y wlad lle mae pres yn dynn. Gydag effeithiau llymder a’r ffordd drychinebus a blêr y gweithredir Credyd Cynhwysol ymysg teuluoedd ac unigolion sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd dal dau ben llinyn ynghyd, fe grëwyd storm berffaith.

Mae defnyddwyr ein banciau bwyd wedi bron â dyblu dros y misoedd diwethaf, ac mae Caffi Deiniol wedi gweld yr un fath o gynnydd mewn cwsmeriaid sydd ddim yn gallu fforddio talu am eu prydau bwyd.

Rydyn ni ynghanol argyfwng.

Mae Banc Bwyd y Gadeirlan wedi bod yn rhedeg ers ymhell dros ddeng mlynedd.

Y patrwm dyddiol fyddai gweld bwyd yn cael ei gludo o’r garejis gerllaw’r Gadeirlan i’r swyddfa i’w ddidoli a’i ddosbarthu. Am wythnosau bellach, mae’r garejis wedi bod yn wag a’n silffoedd hefyd braidd yn brin. Mae’r hyn a ddaw i mewn fel arfer yn mynd yn syth allan. Mae’r gronfa a ddefnyddir i brynu’r eitemau sydd heb ddod fel rhoddion, bellach yn prysur grebachu oherwydd nad ydy’r rhoddion yn diwallu’r galw mawr.

Fasech chi’n gallu helpu?

Efallai eich bod eisoes yn cefnogi banc bwyd, neu elusen leol arall i’r digartref, felly peidiwch â theimlo bod rhaid ichi gyfrannu oni bai bod modd ichi wneud. Mae pob elusen yn teimlo’r wasgfa a dydyn ni ddim am ichi sianelu cyllid o achos da arall. Ond os fedrwch chi gyfrannu, cewch sgwennu siec i Banc Bwyd Cadeirlan Bangor neu adael rhoddion o fwyd yn y Gadeirlan.

I bawb ohonoch sy’n ein helpu mewn unrhyw fodd, diolch ichi am eich cefnogaeth barhaol.

I bawb sy’n darllen y neges hon, gweddïwch droson ni, dros bawb sy’n rhoi o’u hamser yn hael, a thros ein dinas, Bangor.

Cymraeg

Bare cupboards and empty shelves

A message from Canon Nathan Jarvis, Co-ordinator of Bangor Cathedral Foodbank.

Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. (2 Corinthians 9:6-8)

It is nearly Christmas, a time of plenty for many, including an abundance of food.

For one family who use our foodbank, this was not a time for celebration, but for the gritting of teeth, the swallowing of pride and the seeking of help. Theirs is a common story in cash-strapped cities, towns and villages across the kingdom. With the effects of austerity, the disastrous and clumsy implementation of Universal Credit on already cash-strapped families and individuals, a perfect storm has been created.

Our foodbank user numbers have almost doubled over the last few months, and Cafe Deiniol has seen the same increase in customers who cannot afford to pay for their meals.

We are in the middle of a crisis.

The Cathedral Foodbank has been going for well over ten years.

The daily pattern would be that food was transported from the garages next to the Cathedral and brought to the office for sorting and distribution. For weeks now, the garages have been empty and our shelves are often bare. What comes in, goes straight out. Our funds, which we use to buy the things that are not donated, are now running out because of the high demand not being met by donations.

Could you help?

You may support a foodbank already, or some other local homeless charity so please only donate if you feel able. All charities are feeling the pinch and we wouldn’t want you to divert funds from elsewhere. If you are able to donate, you can write a cheque to Bangor Cathedral Foodbank or bring food donations into the Cathedral.

For all of you who help us in all sorts of ways, thank-you for your continued support.

For everyone reading this message, please pray for us, for all who give their time freely, and for our city of Bangor.