minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Ordinasiwn 2020


Trefn gwasanaeth ddrafft

Fersiwn 29 Gorffennaf 2020Y Cyflwyniad

Safwn wrth i’r Esgob ddod i mewn gyda’r un i’w ordeinio

Dywed yr Esgob:

Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân.
Amen.

Gras a thangnefedd a fo gyda chwi.
A’th gadw di yng nghariad Crist.

Frodyr a chwiorydd, Corff Crist, pobl Dduw a phreswylfod yr Ysbryd Glân yw’r Eglwys. Gelwir pawb a unwyd â Christ trwy fedydd i wasanaethu Duw yn yr Eglwys ac yn y byd.

Heddiw’n llawen, byddwn yn ordeinio E i urdd diacon / offeiriad. Bydd E yn rhannu yn y weinidogaeth a ymddiriedwyd gan Grist i’w holl Eglwys.

E, wyt ti’n credu i Dduw dy alw i’r weinidogaeth hon?
Yr wyf yn credu i Dduw fy ngalw.

A ninnau’n bobl Dduw wedi ymgynnull yma heddiw, gadewch inni’n awr weddïo dros E, a thros weinidogaeth holl bobl Dduw yn yr esgobaeth hon.

Hollalluog a thragwyddol Dduw, sydd trwy dy Ysbryd yn llywodraethu ac yn sancteiddio holl gorff yr Eglwys: gwrando ein gweddi a offrymwn dros dy holl bobl ffyddlon, iddynt allu dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a gwirionedd yn eu galwedigaeth a’u gweinidogaeth er gogoniant i’th enw; trwy ein Harglwydd a’n Hiachawdwr Iesu Grist, sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a’r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth.

Amen.

Eisteddwn


Cyhoeddi’r Gair


Y Darlleniad o’r Testament Newydd

Ephesians 4:7, 11-16

Darlleniad o Lythyr Sant Paul at yr Effesiaid.

Frodyr a chwiorydd: I bob un ohonom rhoddwyd gras, ei ran o rodd Crist. A dyma'i roddion: rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Felly y cyrhaeddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd ac i adnabyddiaeth o Fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach, yn cael ein lluchio gan donnau a'n gyrru yma a thraw gan bob rhyw awel o athrawiaeth, wedi ein dal gan ystryw y rhai sy'n ddyfeisgar i gynllwynio twyll. Na, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad, a thyfu ym mhob peth i Grist. Ef yw'r pen, ac wrtho ef y mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd a'i gysylltu drwy bob cymal sy'n rhan ohono. Felly, trwy weithgarwch cyfaddas pob un rhan, ceir prifiant yn y corff, ac y mae'n ei adeiladu ei hun mewn cariad.

Gwrandewch ar yr hyn y mae’r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys.
Diolch a fo i Dduw.


Salmyddiaeth

Salm 103:17-18, 20-22

Y mae ffyddlondeb yr Arglwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb
ar y rhai sy'n ei ofni,
a'i gyfiawnder i blant eu plant.

I'r rhai sy'n cadw ei gyfamod,
yn cofio'i orchmynion ac yn ufuddhau.

Bendithiwch yr Arglwydd, ei angylion,
y rhai cedyrn sy'n gwneud ei air,
ac yn ufuddhau i'w eiriau.

Bendithiwch yr Arglwydd, ei holl luoedd,
ei weision sy'n gwneud ei ewyllys.

Bendithiwch yr Arglwydd, ei holl weithredoedd,
ym mhob man o dan ei lywodraeth.

Fy enaid, bendithia'r Arglwydd.

Safwn


Yr Efengyl

Ioan 13:1-17

Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan.
Gogoniant i ti, O Arglwydd.

Bryd hynny: Ar drothwy gŵyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael â'r byd hwn a mynd at y Tad. Yr oedd wedi caru'r rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'u carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Jwdas fab Simon Iscariot y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu, ac yntau'n gwybod bod y Tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i'r badell, a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'u sychu â'r tywel oedd am ei ganol. Daeth at Simon Pedr yn ei dro, ac meddai ef wrtho, “Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i?” Atebodd Iesu ef: “Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.” Meddai Pedr wrtho, “Ni chei di olchi fy nhraed i byth.” Atebodd Iesu ef, “Os na chaf dy olchi di, nid oes lle iti gyda mi.” “Arglwydd,” meddai Simon Pedr wrtho, “nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo a'm pen hefyd.” Dywedodd Iesu wrtho, “Y mae'r sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lân i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed. Ac yr ydych chwi yn lân, ond nid pawb ohonoch.” Oherwydd gwyddai pwy oedd am ei fradychu. Dyna pam y dywedodd, “Nid yw pawb ohonoch yn lân.” Wedi iddo olchi eu traed, ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, “A ydych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi? Yr ydych chwi'n fy ngalw i yn ‘Athro’ ac yn ‘Arglwydd’, a hynny'n gwbl briodol, oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi, felly, a minnau'n Arglwydd ac yn Athro, wedi golchi eich traed chwi, fe ddylech chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chwi; yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt.”

Dyma Efengyl yr Arglwydd.
Moliant i ti, O Grist.

Eisteddwn


Yr Ordeinio


Y Siars

Saif yr un i’w ordeinio

Dywed yr Esgob wrth ymgeisydd i’w ordeinio’n ddiacon:

Gelwir diaconiaid i wasanaethu Eglwys Dduw ac i ofalu am bawb y maent yn eu gwasanaethu, yn arbennig y tlawd a’r claf a’r sawl sydd mewn angen ac adfyd. Rwyt i drugarhau wrth y gwan a’r unig, a’r gorthrymedig a’r diymadferth. Rwyt i bregethu gair Duw ac i gydweithio â’r esgob a’r offeiriaid i arwain addoliad y bobl, yn enwedig yn y Bedydd a’r Cymun Bendigaid. Rwyt i fod yn ddiwyd mewn gwaith bugeiliol ac mewn gwasanaeth i’r gymuned. Rwyt i fod yn arwydd ymhlith pobl Dduw fod yr Eglwys wedi’i galw i wasanaethu Crist yn y byd. Rwyt i gofio i Iesu olchi traed ei ddisgyblion a gorchymyn i ni ddilyn ei esiampl. Cofia hefyd dy fod, trwy wasanaethu eraill, yn gwasanaethu’r Arglwydd ei hun. Fy mrawd / chwaer, gweddïa’n ddi-baid; llafuria yng ngwasanaeth yr Arglwydd; bydd ddewr; na ddioddefed neb am i ti fod yn esgeulus; gwasanaetha Eglwys Crist; adeilada deyrnas Dduw; llawenhâ yn yr Arglwydd.

Dywed yr Esgob wrth ymgeisydd i’w ordeinio’n offeiriad:

Gelwir offeiriaid yn Eglwys Dduw i gydweithio â’u hesgob a’u cyd-offeiriaid a holl bobl Dduw yn weision a bugeiliaid. Yr wyt i gyhoeddi gair yr Arglwydd, galw pobl i edifarhau, a rhoi gollyngdod, yn enw Crist, i’r sawl sy’n edifeiriol. Yr wyt i fendithio a bedyddio, a llywyddu yn y Cymun Bendigaid. Yr wyt i ddysgu’r ffydd a gawsom gan yr Apostolion a’i chyhoeddi o’r newydd. Yr wyt i arwain pobl Dduw i sancteiddrwydd buchedd, a hyrwyddo gweinidogaeth holl bobl Dduw. Yr wyt i weinidogaethu i’r claf a pharatoi’r rhai sy’n marw at eu marwolaeth. Yr wyt i weddïo ac i geryddu, i gynghori ac i annog, ac i arwain pobl Dduw trwy demtasiynau a dryswch y byd hwn fel y caffont eu hachub trwy Grist am byth. Yr wyt i anturio o’r newydd mewn cenhadaeth, a gweithio dros heddwch a chyfiawnder. Cofia yn ddiolchgar dy fod yn rhannu’r weinidogaeth hon a ymddiriedir i ti â’i weinidogaeth ef a fu farw ar y Groes. Bydd yn gofyn am aberth a daw dioddefaint yn ei sgil, ond, o’i byw’n ffyddlon, fe ddaw hefyd â llawenydd a thangnefedd i thi. Bydd arnat angen penderfyniad a dyfalbarhad, a chan na elli gyflawni’r weinidogaeth hon o’th nerth dy huhunnain, gweddïa y bydd i’r Arglwydd adnewyddu dy alwad beunydd fel y gelli ddilyn y Bugail Da i ba le bynnag y bydd ef yn dy arwain. Fy mrawd / chwaer, gweddïa’n ddi-baid; llafuria yng ngwasanaeth yr Arglwydd; bydd ddewr; na ddioddefed neb am i ti fod yn esgeulus; gwasanaetha Eglwys Crist; adeilada deyrnas Dduw; llawenhâ yn yr Arglwydd.


Yr Arholi

Dywed yr Esgob wrth yr un i’w ordeinio:

Ac yn awr, er mwyn inni wybod dy fod yn sicr dy farn a’th fwriad, gofynnaf i ti ddatgan dy ymrwymiad i’r alwedigaeth hon ac i’r ffordd hon o fyw.

A wyt yn credu athrawiaethau’r ffydd Gristnogol fel y derbyniodd yr Eglwys yng Nghymru hwy, ac a wnei di eu cynnal?
Yr wyf yn eu credu ac fe’u cynhaliaf.

A wyt yn derbyn bod yr Ysgrythur Lân yn cynnwys popeth angenrheidiol i iachawdwriaeth trwy Iesu Grist ein Harglwydd?
Ydwyf.

A fyddi’n ffyddlon a diwyd yn cyhoeddi’r Efengyl er lles teyrnas Dduw?
Trwy gymorth Duw, mi fyddaf.

A wnei di ymroi i weddïo ac i astudio’r Ysgrythur Lân, ac a wnei di barhau i’th gymhwyso dy hun ar gyfer gweinidogaeth yr Eglwys?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di dderbyn disgyblaeth yr Eglwys a rhoi dyledus barch i’r rhai a osodwyd mewn awdurdod drosot?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di ymdrechu i hyrwyddo undod, tangnefedd a chariad ymhlith y rhai y byddi’n eu gwasanaethu, ac a wnei di arwain trwy anogaeth ac esiampl?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di ymdrechu i ddatgan cariad Crist mewn gair a gweithred, ac yn ngweinyddu sacramentau’r Cyfamod Newydd?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di gynorthwyo’r Eglwys i ddirnad anghenion a phryderon a gobeithion y byd?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di gydweithio â’r esgob, dy gyd-offeiriaid a diaconiaid, a holl bobl Dduw i ddiwygio ac adfer ac atgyfnerthu cenhadaeth yr Eglwys?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

A wnei di geisio adnabod ym mhobl Dduw y doniau a roddodd ef iddynt, fel y cymhwysir pob aelod i waith y weinidogaeth ac yr adeiledir felly mewn cariad gorff Crist?
Trwy gymorth Duw, mi wnaf.

Bydded i Dduw, a ŵyr gyfrinachau dy galon, roi i ti’r nerth i wneud yr holl bethau hyn, trwy rym yr Ysbryd Glân.
Amen.

Safwn

Dywed yr Esgob wrth y gynulleidfa:

Bobl Dduw, a ydych yn credu ac yn ymddiried fod E yn deilwng i’w ordeinio?
Credwn ei bod / fod yn deilwng:
i Dduw y bo’r diolch.

A wnewch chwi ei chefnogi / gefnogi yn ei gweinidogaeth / weinidogaeth?
Trwy gymorth Duw, fe wnawn.

Parhawn i sefyll


Y Litani

Dywed gweinidog:

Dduw Dad,
Trugarha wrthym.

Dduw Fab,
Trugarha wrthym.

Dduw Ysbryd Glân,
Trugarha wrthym.

Y Drindod sanctaidd, fendigaid, ogoneddus,
Trugarha wrthym.

Rhag drygioni a phechod, rhag balchder, rhodres a rhagrith;
Gwared ni, Arglwydd daionus.

Rhag diogi ac ariangarwch, rhag trahauster a chaledwch calon;
Gwared ni, Arglwydd daionus.

Ar dy Eglwys, i’w sancteiddio, a’i llenwi â chariad a gwirionedd; ac i roddi iddi’r undod hwnnw a ewyllysi di,
Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Ar bobl y byd ac ar arweinwyr y cenhedloedd,
Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Ar y claf a’r anghenus ac ar bawb sydd mewn unrhyw adfyd,
Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Ar bawb a fedyddiwyd ac sy’n ymdrechu i fyw Efengyl Crist,
Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Ar Andrew ein Hesgob, ac ar bawb sy’n arwain Eglwys Dduw,
Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Ar E, i’w ordeinio heddiw, ac ar y rhai y bydd yn eu gwasanaethu,

Arglwydd, anfon dy Ysbryd.

Gan ymlawenhau yng nghymdeithas Deiniol, [nawddseintiau’r Fro a’r eglwys; sant yr ŵyl neu’r coffád] a’th holl saint, cyflwynwn ein hunain, a chyflwynwn ein gilydd i Grist ein Duw.

Dywed yr Esgob:

Arglwydd trugarog, clyw ni a bendithia ni, ac megis y gelwaist ni i’th wasanaeth, gwna ni’n deilwng o’n galwad, trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Amen.

Eisteddwn


Ordeinio Diacon

Saif yr un i’w ordeinio ger bron yr Esgob. Y mae’r Esgob yn estyn ei ddwylo ac yn dweud:

Molwch Dduw, a wnaeth nefoedd a daear.
Sy’n cadw ei addewid byth.

Drugarocaf Dad, moliannwn di a bendithiwn di am iti, yn dy gariad mawr tuag atom, anfon dy unig Fab Iesu Grist i gymryd ffurf gwas ac i fyw yn ein plith. Fe’i darostyngodd ei hun er ein mwyn, gan fod yn ufudd hyd angau, ie angau ar groes. Gan hynny, fe’i tra-dyrchefaist ef a rhoi iddo’r enw sydd goruwch pob enw. Diolchwn iti, O Dad, am iti alw dy wasanaethyddion hyn i rannu yn y weinidogaeth hon a ymddiriedaist i’th Eglwys.

Mae'r un i’w ordeinio yn penlinio. Mae'r Esgob yn gosod ei ddwylo o ben yr un i’w ordeinio, ac yn gweddïo:

Anfon dy Ysbryd Glân ar dy was E, i swydd a gwaith Diacon yn dy Eglwys.

Eneinio

Mae’r Esgob yn eneinio talcen y dioacon ag Olew y Crism, gan ddweud:

Bydded i Dduw, a’n croesawodd gyntaf yn nŵr bedydd, dy adnewyddu’n wastadol yn eneiniad yr Ysbryd irol hwn i wasanaethu’r lleiaf a’r olaf a’r alltud.

Arwisgo

Arwisgir y diacon ag ystola

Saif yr un i’w ordeinio ger bron yr Esgob. Dywed yr Esgob:

Dduw cariadlon, dyro i’th wasanaethydd ostyngeiddrwydd, nerth a dyfalbarhad. Megis y daeth dy Fab nid i’w wasanaethu ond i wasanaethu, bydded iddi / iddo fod yn ffyddlon mewn gwasanaeth, yn barod i hyfforddi, yn ddiwyd mewn gweddi. Bydded ei ffydd yn helaeth, a chariad yn sylfaen ei bywyd / fywyd, fel y ceisia yn unig dy ogoniant di, yn awr a byth; trwy Iesu Grist Ein Harglwydd, sy’n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, byth heb ddiwedd.

Amen.


Ordeinio Offeiriad

Saif yr un i’w ordeinio ger bron yr Esgob. Y mae’r Esgob yn estyn ei ddwylo ac yn dweud:

Molwch Dduw, a wnaeth nefoedd a daear.
Sy’n cadw ei addewid byth.

Arglwydd ein Duw, rhoddwn iti ddiolch a moliant am iti, yn dy gariad mawr, ffurfio drwy’r byd bobl sanctaidd yn eiddo i ti dy hun, offeiriadaeth frenhinol, Eglwys gyffredinol. Rhoddwn iti ddiolch a moliant am alw dy bobl ym mhob oes i dystio i’th gariad achubol ac i gyhoeddi newyddion da dy deyrnas. Ac yn awr diolchwn iti am iti alw dy wasanaethyddion hyn i rannu yng ngweinidogaeth sanctaidd Crist, Apostol ac Archoffeiriad ein ffydd a Bugail ein heneidiau.

Mae'r un i’w ordeinio yn penlinio. Mae'r Esgob yn gosod ei ddwylo o ben yr un i’w ordeinio, ac mae offeiriaid cynorthwyol yn estyn eu llaw o bellter. Mae'r Esgob yn gweddïo:

Anfon dy Ysbryd Glân ar dy was E, i swydd a gwaith Offeiriad yn dy Eglwys.

Eneinio

Mae’r Esgob yn eneinio dwylo yr offeiriad ag Olew y Crism, gan ddweud:

Bydded i Dduw, a eneiniodd Grist â’r Ysbryd Glân pan fedyddiwyd ef, dy eneinio di, a’th alluogi i gymodi a bendithio’i bobl.

Arwisgo

Arwisgir yr offeiriaid mewn casul

Saif yr offeiriad ger bron yr Esgob. Dywed yr Esgob:

Dduw cariadlon, gelwaist dy wasanaethydd; dyro iddi / iddo galon dyner, doethineb a deall, fel y cyflawn’r weini-dogaeth hon yr ordeiniwyd ef / hi iddi. Bydded iddi / iddo fyw Efengyl iachawdwriaeth a’i chyhoeddi, a dwyn iachâd i’r claf. Bydded iddi / iddo weinyddu’n ffyddlon sacramentau ein prynedigaeth, a chyhoeddi maddeuant pechodau a bendithio yn dy enw. Dyro iddi / iddo amynedd a gobaith, tynerwch a dyfalbarhad, i weithio gyda’th holl bobl, fel y delo’r byd i adnabod dy ogoniant a’th gariad; trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy’n byw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, byth heb ddiwedd.

Amen.


Safwn

Dywed yr Esgob:

Frodyr a chwiorydd, nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn Arglwydd.
A ninnau’n weision yr Efengyl gyda thi
er mwyn Iesu Grist.

Bendigedig fyddo Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân.
Bendigedig fyddo’i deyrnas,
yn awr ac am byth. Amen.

Y mae’r Esgob yn cyflwyno i’r gynulledifa y diacon / offeiriad

Parhawn i sefyll


Y Tangnefedd

Dywed yr Esgob:

Un corff ydym ni oll yng Nghrist Iesu. Rydym yn eiddo Crist, yn etifeddion yn ôl addewid Ysbryd tangnefedd.

Tangnefedd yr Arglwydd a fo gyda chwi bob amser.
A hefyd gyda thi.

Parhawn i sefyll


Y Diolchgarwch

Dywed yr Esgob:

Yr Arglwydd a fo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.

Dyrchefwch eich calonnau.
Yr ydym yn eu dyrchafu at yr Arglwydd.

Diolchwn i’r Arglwydd ein Duw.
Iawn yw rhoi ein diolch a’n clod.

Iawn yn wir, ein dyletswydd a’n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw rhoi diolch a moliant i ti, Dad Sanctaidd, Frenin nefol, hollalluog a bythfywiol Dduw, trwy Iesu Grist dy unig Fab ein Harglwydd: A gysegrodd y rhai a dderbyniodd ei alwad i ddilyn ffordd y groes. Trwyddo ef gelwaist y rhai a ordeiniwyd i weinidogaethu yn dy Eglwys i gyhoeddi’r Newydd Da, i ofalu am dy bobl ac i weinyddu mewn llawenydd sacramentau dy deyrnas. Felly, gydag angylion ac archangylion, a holl gwmpeini’r nef cyhoeddwn dy enw mawr a gogoneddus, gan dy foli’n wastad a chanu:

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Arglwydd,
Duw gallu a nerth,
nef a daear sy’n llawn o’th ogoniant.
Hosanna yn y goruchaf.

Bendigedig yw’r hwn sy’n dyfod yn enw’r Arglwydd.
Hosanna yn y goruchaf.

Yn ystod y rhan o’r Weddi Ewcharistaidd sy’n dilyn, cyd-ddywedir y geiriau mewn print italig gan yr offeiriad sy’n cyd-ddathlu

Clyw ni, Dad nefol, trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd. Trwyddo ef derbyn ein haberth o foliant, a chaniatâ, trwy nerth dy Ysbryd, i’r rhoddion hyn o fara a gwin fod i ni ei gorff a’i waed ef; y nos y bradychwyd ef, cymerodd fara a rhoi diolch i ti; fe’i torrodd a’i roi i’w ddisgyblion, gan ddweud, Cymerwch, bwytewch; hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd, ar ôl swper, cymerodd y cwpan a rhoi diolch i ti; fe’i rhoddodd iddynt, gan ddweud, Yfwch o hwn, bawb; oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod newydd, a dywelltir drosoch a thros lawer er maddeuant pechodau. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf.

Dywed ddiacon cynorthwyol, neu yn anad hynny’r Esgob:

Gadewch inni gyhoeddi dirgeledd y ffydd:

Bu farw Crist.
Atgyfododd Crist.
Daw Crist mewn gogoniant.

Felly, O Dad, gan gofio angau achubol ac atgyfodiad dy Fab, offrymwn i ti mewn diolch y bara hwn a’r cwpan hwn, dy roddion inni, a diolchwn i ti am ein cyfrif yn deilwng i sefyll yn dy ŵydd a’th wasanaethu. Anfon dy Ysbryd Glân ar bawb ohonom sy’n rhannu’r bara hwn a’r cwpan hwn. Cryfha ein ffydd, gwna ni’n un a chroesawa ni a’th holl bobl i deyrnas ogoneddus dy Fab. Trwyddo ef, gydag ef, ac ynddo ef, yn undod yr Ysbryd Glân, eiddot ti, Dad hollalluog, yw’r holl anrhydedd a’r gogoniant yn oes oesoedd.

Amen.

Penliniwn neu eiteddwn

Fel y dysgodd ein Hiachawdwr ni, gweddïwn yn hyderus:

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys; megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i’n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti yw’r deyrnas, a’r gallu, a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.


Y Cymun

Dywed yr Esgob:

Yr ydym yn torri’r bara hwn i rannu yng Nghorff Crist.
A ninnau’n llawer, un corff ydym,
gan ein bod ni oll yn rhannu’r un bara.

Iesu yw Oen Duw sy’n dwyn ymaith bechodau’r byd.
Gwyn eu byd y rhai a elwir i’w swper.
Arglwydd,
nid wyf yn deilwng i’th dderbyn,
ond dywed y gair a chaf fy iacháu.

Mae'r Esgob yn Cymuno yn gyntaf. Gan y byddwn yn Cymuno (mewn un math yn unig) mewn distawrwydd, heb i unrhyw eiriau gael eu dweud wrth i Fara’r Cymun gael ei ddosbarthu, rydyn ni'n ateb gydag “Amen” wrth i'r Esgob Gymuno.

Corff Crist.
Amen.

Gwaed Crist.
Amen.

Wedi’r Cymun, dywed yr Esgob:

Diolchwch i’r Arglwydd, oherwydd graslon yw.
Ei gariad sy’n dragywydd.

Dduw’r gwirionedd,
yr ydym wedi gweld â’n llygaid
a chyffwrdd â’n dwylo fara’r bywyd.
Cryfha ein ffydd
fel y tyfwn mewn cariad
atat ti, ac at ein gilydd,
trwy Iesu Grist
ein Harglwydd atgyfodedig.
Amen.

Safwn


Yr Anfon Allan

Dywed yr Esgob:

Yr Arglwydd fyddo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.

Ein cymorth sydd yn enw’r Arglwydd.
Creawdwr nefoedd a daear.

Bendigedig fyddo enw’r Arglwydd.
Yn awr ac am byth.

Bydded i’r Hollalluog Dduw, yr hwn er mwyn iachawdwriaeth y byd sy’n rhoddi i’w bobl amryw ddoniau a gweinidogaethau er hyrwyddiad ei ogoniant, ddeffro ynoch ddoniau ei Ysbryd a’ch cynnal chwi oll yn eich gweinidogaeth; a bendith Duw Hollalluog, y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân, a fo yn eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad.

Amen.

Dywed ddiacon cynorthwyol, neu yn anad hynny’r Esgob:

Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu’r Arglwydd.

Yn enw Crist.

Amen.

Cymraeg

2020 Ordinations


Draft order of service

Version 29 July 2020The Presentation

We stand as the Bishop enters with the ordinand

The Bishop says:

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen.

Grace and peace be with you.
And keep you in the love of Christ.

Brothers and sisters, the Church is the Body of Christ, the people of God and the dwelling-place of the Holy Spirit. All who are united with Christ through baptism are called to serve God in the Church and in the world.

Today, with great joy, we will ordain N to the order of deacon / priest. N will share in the ministry entrusted by Christ to his whole Church.

N, do you believe that God has called you to this office?
I believe that God has called me.

As God’s people gathered here today, let us now pray for N and for the ministry of the whole people of God in this diocese.

Almighty and everlasting God, by whose Spirit the whole body of the Church is governed and sanctified: hear our prayer which we offer for all your faithful people, that in their vocation and ministry they may serve you in holiness and truth to the glory of your name; through our Lord and Saviour Jesus Christ, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God for ever and ever.

Amen.

We sit


The Proclamation of the Word


The New Testament reading

Ephesians 4:7, 11-16

A reading from St Paul’s Letter to the Ephesians.

Brothers and sisters: Each of us was given grace according to the measure of Christ’s gift. The gifts he gave were that some would be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until all of us come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of Christ. We must no longer be children, tossed to and fro and blown about by every wind of doctrine, by people’s trickery, by their craftiness in deceitful scheming. But speaking the truth in love, we must grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and knitted together by every ligament with which it is equipped, as each part is working properly, promotes the body’s growth in building itself up in love.

Hear what the Spirit is saying to the Church.
Thanks be to God.


The Psalmody

Psalm 103:17-18, 20-22

The Bishop leads the psalmody, as we respond with the words in heavy type:

The steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting
on those who fear him,
and his righteousness to children’s children.

To those who keep his covenant
and remember to do his commandments.

Bless the Lord, O you his angels,
you mighty ones who do his bidding,
obedient to his spoken word.

Bless the Lord, all his hosts,
his ministers that do his will.

Bless the Lord, all his works,
in all places of his dominion.

Bless the Lord, O my soul.

We stand


The Gospel

John 13:1-17

Listen to the Gospel of Christ according to St John.
Glory be to you, O Lord.

Now before the festival of the Passover, Jesus knew that his hour had come to depart from this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The devil had already put it into the heart of Judas son of Simon Iscariot to betray him. And during supper Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, got up from the table, took off his outer robe, and tied a towel around himself. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them with the towel that was tied around him. He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” Jesus answered, “You do not know now what I am doing, but later you will understand.” Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no share with me.” Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!” Jesus said to him, “One who has bathed does not need to wash, except for the feet, but is entirely clean. And you are clean, though not all of you.” For he knew who was to betray him; for this reason he said, “Not all of you are clean.” After he had washed their feet, had put on his robe, and had returned to the table, he said to them, “Do you know what I have done to you? You call me Teacher and Lord – and you are right, for that is what I am. So if I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet. For I have set you an example, that you also should do as I have done to you. Very truly, I tell you, servants are not greater than their master, nor are messengers greater than the one who sent them. If you know these things, you are blessed if you do them.”

This is the Gospel of the Lord.
Praise to you, O Christ.

We sit


The Ordination


The Charge

The ordinand stands

To a candidate to be ordained deacon, the Bishop says:

Deacons are called to serve the Church of God and to care for all whom they serve, especially the poor, the sick, the needy and those who are in trouble. You should have compassion for the weak and lonely and those who are oppressed and powerless. You are to preach the word of God and to work with the bishop and priests in leading the worship of the people, especially at Baptism and the Holy Eucharist. You are to be diligent in pastoral work and in service to the community. You are to be signs among the people of God that the Church is called to serve Christ in the world. Remember that Jesus washed his disciples’ feet and commanded us to follow his example. Remember also that, in serving others, you are serving the Lord himself. My brother / sister: pray without ceasing; labour in the Lord’s service; be of good courage; let no one suffer hurt through your neglect; serve the Church of Christ; build the kingdom of God; rejoice in the Lord.

To a candidate to be ordained priest, the Bishop says:

Priests in the Church of God are called to work with their bishop, their fellow priests and all the people of God, as servants and shepherds. You are to proclaim the word of the Lord, to call people to repentance, and in Christ’s name to absolve those who are penitent. You are to bless, baptize, and preside at the Holy Eucharist. You are to teach the faith that comes to us from the Apostles and proclaim it afresh. You are to lead the people of God into holiness of life, and encourage the ministry of all God’s people. You are to minister to the sick and prepare the dying for their death. You are to pray and to admonish, to counsel and encourage, and guide God’s people through the temptations and confusions of this world, that they may be saved through Christ for ever. You are to explore new ventures in mission and work for peace and justice. Remember with thanksgiving that this ministry now to be entrusted to you is a sharing in the ministry of him who died on the Cross. It will require sacrifice and bring suffering, but, lived faithfully, it will also bring you joy and peace. You will need determination and perseverance, and because you cannot fulfil this ministry in your own strength, pray that each day the Lord will renew your calling that you may follow the Good Shepherd wherever he leads. My brother / sister: pray without ceasing; labour in the Lord’s service; be of good courage; let no one suffer hurt through your neglect; serve the Church of Christ; build the kingdom of God; rejoice in the Lord.


The Examination

To the ordinand, the Bishop says:

And now, in order that we may know your mind and purpose, I ask you to affirm your commitment to your calling and to this way of life.

Do you believe the doctrines of the Christian faith as the Church in Wales has received them, and will you uphold them?
I believe them and will uphold them.

Do you accept the Holy Scriptures as containing all things necessary for salvation through Jesus Christ our Lord?
I do.

Will you be faithful and diligent in proclaiming the Gospel for the sake of the kingdom of God?
By the help of God, I will.

Will you be diligent in prayer, in studying the Holy Scriptures and in continuing to equip yourself for ministry in the Church?
By the help of God, I will.

Will you accept the discipline of the Church and give due respect to those set in authority over you?
By the help of God, I will.

Will you endeavour to promote unity, peace and love among those you serve, and to lead by encouragement and example?
By the help of God, I will.

Will you strive to make the love of Christ known through word and deed, and in celebrating the sacraments of the New Covenant?
By the help of God, I will.

Will you help the Church discern the needs, concerns and hopes of the world?
By the help of God, I will.

Will you work with the bishop, priests, deacons and all God’s people to reform, revive and strengthen the mission of the Church?
By the help of God, I will.

Will you seek to recognise in God’s people the gifts he has given to them, that every member may be equipped for the work of ministry so that the body of Christ may be built up in love.
By the help of God, I will.

May God who knows the secrets of your heart give you strength to do all these things through the power of the Holy Spirit.
Amen.

We stand

To the congregation, the Bishop says:

People of God, do you believe and trust that N is worthy to be ordained?
We trust that he /she is worthy:
thanks be to God.

Will you support her / him in her / his ministry?
By the help of God, we will.

We continue to stand


The Litany

A minister says:

God the Father,
Have mercy on us.

God the Son,
Have mercy on us.

God the Holy Spirit,
Have mercy on us.

Holy, blessed and glorious Trinity,
Have mercy on us.

From evil and sin, from pride, vanity and hypocrisy,
Good Lord, deliver us.

From idleness and love of money, from arrogance, and hardness of heart,
Good Lord deliver us.

On your Church, to make it holy, to fill it with love and truth, and to grant it that unity which is your will,
Lord, send your Spirit.

On the people of the world and the leaders of the nations,
Lord, send your Spirit.

On those who are sick, needy and in any kind of distress,
Lord, send your Spirit.

On all who are baptized and strive to live the Gospel of Christ,
Lord, send your Spirit.

On Andrew our Bishop, and all who lead the Church of God,
Lord, send your Spirit.

On N, to be ordained today, and those whom he/ she will serve,
Lord, send your Spirit.

Rejoicing in the fellowship of Deiniol, [Ministry Area and church patrons, feast day or commemoration saints] and all your saints, we commit ourselves and one another to Christ our God.

The Bishop says:

Merciful Lord, hear us and bless us, and as you have called us to your service, make us worthy of our calling, through Jesus Christ our Lord.

Amen.

We sit


The Ordination of a Deacon

The ordinand stands before the Bishop. The Bishop stretches out his hands and prays:

Praise God who made heaven and earth.
Who keeps his promise for ever.

We praise and bless you, most merciful Father, because in your love for us, you sent your only Son Jesus Christ to take the form of a servant and to live among us. He humbled himself for our sake, and in obedience accepted death, even death on a cross; therefore you highly exalted him and gave him the name that is above every name. So Father, we thank you that you have called these your servants to share this ministry entrusted to your Church.

The candidate kneels. The Bishop lays his hands of the ordinand’s head and prays:

Send your Holy Spirit upon your servant N, for the office and work of a Deacon in your Church.

Anointing

The Bishop anoints the forehead of the deacon with the Oil of Chrism, saying:

May God, who first received us in baptism, perpetually renew you by this anointing Spirit to serve the least, the last and the lost.

Vesting

The deacon is vested with a stole

The deacon stands before the Bishop. The Bishop says:

Loving Father, give to this your servant humility, strength and perseverance. As your Son came not to be served but to serve, may he / she be faithful in service, ready to teach and constant in prayer. May he / she abound in faith, be rooted in love and seek only your glory, now and for ever; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever.

Amen.


The Ordination of a Priest

The ordinand stands before the Bishop. The Bishop stretches out his hands and prays:

Praise God who made heaven and earth.
Who keeps his promise for ever.

Lord our God, we give you thanks and praise, because in your great love, you have formed throughout the world a holy people for your own possession, a royal priesthood, a universal Church. We give you thanks and praise for calling your people in every age to witness to your saving love and to proclaim the good news of your kingdom. And now we give you thanks that you have called these your servants to share in the sacred ministry of Christ, the Apostle and High Priest of our faith and the Shepherd of our souls.

The ordinand kneels. The Bishop lays his hands of the ordinand’s head, and assisting priests extend their hand from a distance. The Bishop prays:

Send your Holy Spirit upon your servant N, for the office and work of a Priest in your Church.

Anointing

The Bishop anoints the hands of the priest with the Oil of Chrism, saying:

God, who at the baptism of Christ our Lord anointed him with the Holy Spirit, anoint and empower you to reconcile and bless his people.

Vesting

The priest is vested in a chasuble

The priest stands before the Bishop. The Bishop says:

Loving God, you have called this your servant; give her / him love, wisdom and understanding, that he / she may carry out this ministry to which they he / she has been ordained. May he / she live and proclaim the Gospel of salvation and bring healing to the sick. May he / she faithfully celebrate the sacraments of our redemption and absolve and bless in your name. Give her / him patience and hope, gentleness and perseverance to work with all your people, that the world may come to know your glory and your love; through Jesus Christ our Lord who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever.

Amen.


We stand

The Bishop says:

Brothers and sisters, we proclaim not ourselves, but Christ Jesus as Lord.
And ourselves as fellow servants
in the Gospel for Jesus Christ’s sake.

Blessed be God, Father, Son and Holy Spirit.
Blessed be his kingdom,
now and for ever. Amen.

The Bishop presents the deacon / priest to the congregation

We remain standing


The Peace

The Bishop says:

We are all one in Christ Jesus. We belong to him through faith, heirs of the promise of the Spirit of peace.

The peace of the Lord be with you always.
And also with you.

We remain standing


The Thanksgiving

The Bishop says:

The Lord be with you.
And also with you.

Lift up your hearts.
We lift them to the Lord.

Let us give thanks to the Lord our God.
It is right to give our thanks and praise.

It is indeed right, it is our duty and our joy at all times and in all places to give you thanks and praise, holy Father, heavenly King, almighty, everlasting God, through Jesus Christ your only Son our Lord: Who consecrated those who obeyed his call to follow the way of the cross. Through him you have called those ordained for ministry in your Church to proclaim the Good News, to care for your people and to celebrate joyfully the sacraments of your kingdom. Therefore with angels and archangels and with all the company of heaven we proclaim your great and glorious name, for ever praising you and singing:

Holy, holy, holy Lord,
God of power and might,
heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

During the following part of the Eucharistic Prayer, the words in italic type are also said by the con-celebrating priest

Hear us, heavenly Father, through Jesus Christ your Son our Lord. Through him accept our sacrifice of praise, and grant that, by the power of your Spirit, these gifts of bread and wine may be for us his body and blood; who in the same night that he was betrayed took bread and gave you thanks; he broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat; this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks; he gave it to them, saying, Drink from this, all of you; for this is my blood of the new covenant which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me.

An assisting deacon, and otherwise the Bishop, says:

Let us proclaim the mystery of faith:

Christ has died.
Christ is risen.
Christ will come in glory.

Therefore, Father, remembering the death and resurrection of your Son we offer to you in thanksgiving this bread and this cup, your gifts to us, and we thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. Send your Holy Spirit upon all of us who share this bread and this cup. Strengthen our faith, make us one and welcome us and all your people into the glorious kingdom of your Son. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all honour and glory is yours, almighty Father, for ever and ever.

Amen.

We kneel or sit

As our Saviour taught us, we boldly pray:

Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy Kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.


The Communion

The Bishop says:

We break this bread to share in the body of Christ.
Though we are many, we are one body
for we all share in one bread.

Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Happy are those who are called to his supper.
Lord, I am not worthy to receive you,
but only say the word
and I shall be healed.

The Bishop makes his Communion first. As we will make our Communion (in one kind only) in silence, without any words being said as the Host is distributed, we reply with “Amen” as the Bishop makes his Communion.

The Body of Christ.
Amen.

The Blood of Christ.
Amen.

After Communion, the Bishop says:

Give thanks to the Lord for he is gracious.
His love is everlasting.

God of truth,
we have seen with our eyes
and touched with our hands
the bread of life.
Strengthen our faith
that we may grow in love
for you and for each other,
through Jesus Christ our risen Lord.
Amen.

We stand


The Sending Out

The Bishop says:

The Lord be with you.
And also with you.

Our help is in the name of the Lord.
Who made heaven and earth.

Blessed be the name of the Lord.
Now and for ever.

Almighty God, who for the salvation of the world gives to his people many gifts and ministries to the advancement of his glory, stir up in you the gifts of his Spirit, and sustain each one of you in your own ministry; and the blessing of God almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among you and remain with you always.

Amen.

An assisting deacon, and otherwise the Bishop, says:

Go in peace to love and serve the Lord.
In the name of Christ.

Amen.