minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy

Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy

Bro Ardudwy Ministry Area Leader

The Vicar and Ministry Area Leader of Bro Ardudwy

Dyddiad cau / Deadline: 30/05/2022, noon

Cyfweliadau / Interviews: 13/06/2022

Dymuna Esgob Bangor benodi Ficer ac Arweinydd Ardal ym Mro Ardudwy

Bydden nhw'n arwain a gwasanaethu’r genhadaeth a’r weinidogaeth yr Eglwys yn Ficer Ardal Weinidogaethol sy'n cyrraedd o Harlech i Abermaw, ar hyd arfordir gogoneddus gorllewin Cymru, gyda ei chymysgedd cyfoethog o gymunedau, eglwysi a cydweithwyr.


Proffil

Ceir proffil llawn o'r apwyntiad yma.


Sgwrs anffurfiol

Am sgwrs anffurfiol am yr apwyntiad, cysylltwch ag Archddiacon Meirionydd.


Proses ymgeisio

Rhaid i geisiadau gael eu derbyn erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 30 Mai 2022.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddydd Llun 13 Mehefin 2022.

Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais at Robert Jones.

Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i’r manylion a geir ar y wefan hon.

Dylai eich CV amlinellu eich addysg, eich penodiadau gweinidogaethol cyfoes ac o’r gorffennol, ac unrhyw hanes cyflogaeth arall. Dylai'r CV gynnwys yn ogystal enwau a chyfeiriadau e-bost dau ganolwr (dylai o leiaf un ohonynt fod yr Esgob, Ddeon neu Archddiacon sydd ar hyn o bryd yn goruchwylio eich gweinidogaeth). Dylwch nodi unrhyw un o'ch canolwyr na ddylid cysylltu â hwy yn ystod y broses o lunio rhestr fer.


Cymraeg

The Bishop of Bangor is seeking to appoint a Vicar and Ministry Area Leader for Bro Ardudwy

The will lead and serve the mission and ministry of the Church as Vicar of a Ministry Area that reaches from Harlech to Barmouth, along the glorious west Wales coast, with its rich mix of communities, churches and colleagues. 


Profile

A full profile of the appointment is available here.


Informal conversation

For an informal conversation, contact the Archdeacon of Meirionnydd.


Appointment process

Applications must be received by noon on Monday 30 May 2022.

Interviews will be held on Monday 13 June 2022.

Please send your CV together with a letter of application by email to Robert Jones.

Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the information on this site.

Your CV should outline your education, your past and present appointments as a ordained minister, and any other employment history. Please also provide in your CV the names, postal addresses and email addresses of two referees (at least one of whom should be the Bishop, Dean or Archdeacon who currently has oversight of your ministry). You should note if any of your referees should not be contacted during the shortlisting process.