minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen

Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Ogwen yn Archddiaconiaeth Bangor

Ministry Area Leader for Bro Ogwen

The Vicar and Ministry Area Leader of Bro Ogwen in the Archdeaconry ...

Dyddiad cau / Deadline: 15/05/2021, noon

Cyfweliadau / Interviews: 18/05/2021

Dymuna Esgob Bangor benodi Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd ym Mro Ogwen


Proffil

Ceir proffil llawn o'r apwyntiad yma. Ceir hefyd amlinelliad o obeithion a nodau'r Esgob ar gyfer y rôl yma.


Sgwrs anffurfiol

Am sgwrs anffurfiol am yr apwyntiad, cysylltwch ag Archddiacon Bangor.


Proses ymgeisio

Rhaid i geisiadau gael eu derbyn erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener 15 Mai 2021.

Bydd cyfweliadau yn cael ei chynnal ar 18 Mai 2021

Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais drwy ebost at Robert Jones.

Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i’r disgrifiad uchod a'r manylion a geir yn y proffil.

Dylai eich CV amlinellu eich addysg, eich penodiadau gweinidogaethol cyfoes ac o’r gorffennol, ac unrhyw hanes cyflogaeth arall. Dylai'r CV gynnwys yn ogystal enwau a chyfeiriadau e-bost dau ganolwr (dylai o leiaf un ohonynt fod yr Esgob, Ddeon neu Archddiacon sydd ar hyn o bryd yn goruchwylio eich gweinidogaeth). Dylwch nodi unrhyw un o'ch canolwyr na ddylid cysylltu â hwy yn ystod y broses o lunio rhestr fer.


Cymraeg

The Bishop of Bangor seeks to appoint a new Vicar and Ministry Area Leader for Bro Ogwen


Profile

A full profile of the appointment is available here. A outline of the Bishop's hopes and goals for the appointment is also available here.


Informal conversation

For an informal conversation, contact the Archdeacon of Bangor.


Appointment process

Applications must be received by noon on Friday 15 May 2021.

Interviews will be held on Tuesday 18 May 2021.

Please send your CV together with a letter of application by email to Robert Jones.

Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the information above and the profile of the appointment.

Your CV should outline your education, your past and present appointments as a ordained minister, and any other employment history. Please also provide in your CV the names, postal addresses and email addresses of two referees (at least one of whom should be the Bishop, Dean or Archdeacon who currently has oversight of your ministry). You should note if any of your referees should not be contacted during the shortlisting process.